Teksti suurus:

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning kaitseväe korralduse seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2011
Avaldamismärge:RT I, 30.12.2010, 3

Välja kuulutanud
Vabariigi President
22.12.2010 otsus nr 794

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning kaitseväe korralduse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 16.12.2010

§ 1.  Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduses (RT I, 18.11.2010, 3) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 16 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Sigar ja sigarillo, kui neid saab sellisena suitsetada ja kui need on nende omadusi ja tavalisi tarbijaootusi arvestades eranditult mõeldud sellisena suitsetamiseks, on käesoleva seaduse mõistes:
1) looduslikust tubakast välimise ümbrislehega tubakarullid ja
2) tubakarullid, mille täidissegu koosneb vartest puhastatud purustatud tubakast ning mille välimine ümbrisleht on taastatud tubakast ja sigarile omast värvi, kattes täielikult toote, sealhulgas filtri, kuid mitte suuotsa selle olemasolu korral, kusjuures toote ühiku mass ilma filtri või suuotsata on vähemalt 2,3 grammi ja mitte rohkem kui 10 grammi ning toote pikkusest vähemalt ühe kolmandiku ümbermõõt on vähemalt 34 millimeetrit.”;

2) paragrahvi 16 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud sigaretti, mille pikkus ilma filtri või suuotsata on üle 8 sentimeetri, kuid mitte rohkem kui 11 sentimeetrit, käsitatakse aktsiisiga maksustamisel kahe sigaretina. Sigaretti, mille pikkus ilma filtri või suuotsata on üle 11 sentimeetri, kuid mitte rohkem kui 14 sentimeetrit, käsitatakse kolme sigaretina. Sigareti iga järgmist kuni kolmesentimeetrist osa käsitatakse aktsiisiga maksustamisel eraldi sigaretina.”;

3) paragrahvi 16 lõike 4 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) jaemüüki suunatud tubakajäätmed, mis ei kuulu käesoleva paragrahvi lõigetes 2, 3 ja 31 nimetatud toodete hulka ja mida on võimalik suitsetada. Tubakajäätmed käesoleva lõike mõistes on tubakalehtede jäägid ja tubaka töötlemisel või tubakatoodete tootmisel tekkivad kõrvalsaadused.”;

4) paragrahvi 16 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Sigarettideks keeratavaks suitsetamistubakaks loetakse suitsetamistubakat, mille kaalust moodustavad rohkem kui 25 protsenti tubakaosakesed ristlõikega alla 1,5 millimeetri. Sigarettideks keeratavaks suitsetamistubakaks loetakse ka suitsetamistubakat, mille kaalust moodustavad rohkem kui 25 protsenti tubakaosakesed ristlõikega üle 1,5 millimeetri ja mida müüakse sigarettideks keeramiseks.”;

5) paragrahvi 16 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Sigari ja sigarillona käsitatakse ka tooteid, mis koosnevad osaliselt ainetest, mis ei ole tubakas, aga vastavad muus osas käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatule.”;

6) paragrahvi 27 lõikes 6 asendatakse tekstiosa „punktis 6” tekstiosaga „punktides 6, 20 ja 21” ning tekstiosa „§-des 471 ja 571” tekstiosaga „§-des 471, 571 ja 68 ning § 69 lõikes 1”;

7) paragrahvi 31 lõige 51 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 331 lõiget 3 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

„7) riigi omandis oleva kütust käitleva kaitseväe aktsiisilao (edaspidi kaitseväe aktsiisiladu) puhul.”;

9) paragrahvi 35 lõike 1 punktides 1 ja 2 asendatakse sõnad „õlut ja kääritatud jooke” sõnadega „õlut, veini ja kääritatud jooke” ning punktis 4 asendatakse sõnad „kääritatud jooki ja õlut” sõnadega „õlut, veini ja kääritatud jooki”;

10) paragrahvi 39 lõike 1 punkt 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„11) aktsiisikauba mõõtmisteks sõltumatu akrediteeritud labori teenuse kasutamise leping.”;

11) paragrahvi 40 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) isik, välja arvatud kaitseväe aktsiisilao puhul, on kantud äriregistrisse ja registreeritud käibemaksukohustuslasena Eestis;”;

12) paragrahvi 40 lõike 1 punkt 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„9) tagatis, välja arvatud kaitseväe aktsiisilao puhul ja käesoleva seaduse § 35 lõikes 2 nimetatud juhul, on Maksu- ja Tolliameti poolt aktsepteeritud;”;

13) paragrahvi 40 lõiget 2 täiendatakse neljanda lausega järgmises sõnastuses:

„Kui aktsiisilao tegevusluba või registreeritud kaubasaaja tegevusluba taotleva isiku või selle isiku juhtimis- või kontrollorgani liikme suhtes on algatatud menetlus vähemalt ühe käesoleva paragrahvi lõikes 12 viidatud süüteo või väärteo kohta, võib aktsiisilao tegevusloa või registreeritud kaubasaaja tegevusloa andmise otsuse tegemise tähtaega pikendada kuni käesolevas lõikes nimetatud rikkumiste asjas otsuse jõustumiseni.”;

14) paragrahvi 43 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Maksuhaldur võib keelduda aktsiisilao tegevusloa või registreeritud kaubasaaja tegevusloa kehtetuks tunnistamisest omaniku taotlusel ajal, millal tegevusloa omaniku tegevusloa kehtivus on peatatud käesoleva seaduse § 42 lõike 2 punktides 1–5 nimetatud põhjustel.”;

15) paragrahvi 444 lõike 1 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

16) paragrahvi 50 lõike 5 punkt 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„8) juriidiline isik või asutus, kes on teadus- ja arendusasutus teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse mõistes;”;

17) paragrahvi 52 lõiget 1 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

„6) kirjalik kinnitus vastavuse kohta teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse § 3 lõike 1 punktides 5–7 sätestatule käesoleva seaduse § 50 lõike 5 punktis 8 nimetatud juriidilise isiku või asutuse puhul.”;

18) paragrahvi 53 lõiget 1 täiendatakse punktiga 51 järgmises sõnastuses:

„51) käesoleva seaduse § 50 lõike 5 punktis 8 nimetatud juriidiline isik või asutus vastab teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse § 3 lõikes 1 nimetatud nõuetele ning on esitanud käesoleva seaduse § 52 lõike 1 punktis 6 nimetatud kinnituse.”;

19) paragrahvi 56 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

20) paragrahvi 61 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Tubakatoodete maksumärgile trükitakse maksumärgi kood, mis koosneb viiekohalisest maksumärgi tellijat ja maksuhaldurilt maksumärgi kättesaamise aega tähistavast tähe ja numbri kombinatsioonist. Sigarettidest erinevate tubakatoodete puhul trükitakse maksumärgile tubakatoote liigi tähis ja tubakatoote kogus müügipakendis. Sigarettide puhul trükitakse maksumärgile sigarettide maksimaalne jaehind.”;

21) paragrahvi 69 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Ühendusevälisest riigist saabuval reisijal on lisaks standardses kütusepaagis olevale kütusele lubatud aktsiisivabalt tuua tema valduses oleva mootorsõiduki esmakordsel Eestisse sissesõidul ühe päeva jooksul kuni 10 liitrit mootorikütust mitteärilisel eesmärgil kasutamiseks.

(2) Teisest liikmesriigist saabuval reisijal on lisaks standardses kütusepaagis olevale kütusele lubatud aktsiisivabalt tuua tema valduses oleva mootorsõiduki Eestisse sissesõidul mootorikütust mitteärilisel eesmärgil kasutamiseks.”;

22) paragrahv 691 tunnistatakse kehtetuks;

23) seadust täiendatakse §-ga 858 järgmises sõnastuses:

§ 858. Seaduse kohaldamine biokütuse käitlejatele

(1) Käesoleva seaduse 2011. aasta 27. juulini kehtinud redaktsiooni § 691 lõikes 1 nimetatud isikud esitavad maksuhaldurile biokütuse aruande hiljemalt 2011. aasta 1. oktoobriks. Biokütuse aruanne esitatakse 2011. aasta 1. jaanuarist kuni 27. juulini tarbimisse lubatud biokütuse kohta ja see peab sisaldama järgmisi andmeid:
1) tarbimisse lubatud biokütuse nimetus, kirjeldus, KNi kood ja kogus;
2) tarbimisse lubatud biokütuse maksumus ja selle kujunemise arvestus, sealhulgas biokütuse tooraine ja lisandite maksumus ning tootmiskulude arvestus;
3) tarbimisse lubatud biokütuse energiasisaldus.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isikud on kohustatud andma maksuhaldurile asjassepuutuvaid andmeid, mida riigiabi andja vajab tulenevalt riigiabi andmisega kaasnevatest kohustustest. Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isikutele antud riigiabi summa on avalik teave.

(3) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isikud jätavad tähtajaks biokütuse aruande esitamata või ei esita maksuhalduri nõudmisel käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud andmeid, võib maksuhaldur rakendada sunniraha asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras.

(4) Maksuhaldur esitab Rahandusministeeriumile hiljemalt 2011. aasta 1. detsembriks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmed.”;

24) seadust täiendatakse §-ga 859 järgmises sõnastuses:

§ 859. Seaduse kohaldamine tubakatoodetele

Erandina käesoleva seaduse § 28 lõikes 41 sätestatust on enne 2011. aasta 1. jaanuari tarbimisse lubatud sigareid ja sigarillosid lubatud müüa 12 kalendrikuu jooksul uue kujundusega maksumärgi jõustumise päevast arvates.”;

25) seaduse normitehniline märkus muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1 Nõukogu direktiiv 92/79/EMÜ sigarettidelt makstavate maksude ühtlustamise kohta (EÜT L 316, 31.10.1992, lk 8–9), viimati muudetud direktiiviga 2010/12/EL (ELT L 50, 27.2.2010, lk 1–7);
nõukogu direktiiv 92/80/EMÜ muudelt tubakatoodetelt peale sigarettide makstavate maksude ühtlustamise kohta (EÜT L 316, 31.10.1992, lk 10–11), viimati muudetud direktiiviga 2010/12/EL (ELT L 50, 27.2.2010, lk 1–7);
nõukogu direktiiv 92/83/EMÜ alkoholi ja alkohoolsete jookide aktsiisimaksude struktuuri ühtlustamise kohta (EÜT L 316, 31.10.1992, lk 21–27), viimati muudetud Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia Euroopa Liitu vastuvõtmise tingimusi ja korda käsitleva protokolli III lisa maksustamise sätetega (ELT L 157, 21.6.2005, lk 86–88);
nõukogu direktiiv 92/84/EMÜ alkoholi ja alkohoolsete jookide aktsiisimäära ühtlustamise kohta (EÜT L 316, 31.10.1992, lk 29–31);
nõukogu direktiiv 95/59/EÜ muude tubakatoodete tarbimist mõjutavate maksude kohta peale käibemaksu (EÜT L 291, 6.12.1995, lk 40–45), viimati muudetud direktiiviga 2010/12/EL (ELT L 50, 27.2.2010, lk 1–7);
nõukogu direktiiv 2003/96/EÜ, millega korraldatakse ümber energiatoodete ja elektrienergia maksustamise ühenduse raamistik (ELT L 283, 31.10.2003, lk 51–70), viimati muudetud direktiiviga 2004/75/EÜ (ELT L 157, 30.4.2004, lk 100–105);
nõukogu direktiiv 2006/79/EÜ kolmandatest riikidest imporditavate mittekaubanduslikku laadi kaupade väikesaadetiste maksuvabastuse kohta (ELT L 286, 17.10.2006, lk 15–18);
nõukogu direktiiv 2007/74/EÜ kolmandatest riikidest saabuvate reisijate imporditava kauba käibemaksust ja aktsiisist vabastamise kohta (ELT L 346, 29.12.2007, lk 6–12);
nõukogu direktiiv 2008/118/EÜ, mis käsitleb aktsiisi üldist korda ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 92/12/EMÜ (ELT L 009, 14.1.2009, lk 12–30), viimati muudetud direktiiviga 2010/12/EL (ELT L 50, 27.2.2010, lk 1–7).”

§ 2. Kaitseväe korralduse seaduses (RT I 2008, 35, 213; 2010, 24, 115) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 täiendatakse punktiga 43 järgmises sõnastuses:

„43) kaitseväe aktsiisilao pidamine;”;

2) seadust täiendatakse peatükiga 61 järgmises sõnastuses:

61. peatükk
KAITSEVÄE AKTSIISILADU

§ 561. Kaitseväe aktsiisiladu

(1) Kaitseväe aktsiisiladu on riigi omandis olev aktsiisiladu kütuse käitlemiseks. Aktsiisilaopidajana esindab riiki kaitsevägi.

(2) Kaitseväe aktsiisilaos oleva kütuse võõrandamisele alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse tähenduses ei kohaldata riigivaraseaduses sätestatud võõrandamise korda. Sellise vara võõrandamise kord kehtestatakse kaitseväe aktsiisilao töökorralduse eeskirjas.

(3) Kaitseväe aktsiisilao töökorralduse eeskirja kehtestab kaitseväe juhataja.”

§ 3. Käesolev seadus jõustub 2011. aasta 1. jaanuaril. Käesoleva seaduse § 1 punktid 22 ja 23 jõustuvad 2011. aasta 27. juulil.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json