Teksti suurus:

Hüdrograafiliste mõõdistustööde tegemise kord

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 30.12.2010, 20

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Hüdrograafiliste mõõdistustööde tegemise kord

Vastu võetud 06.12.2002 nr 27
RTL 2002, 138, 2023
jõustumine 01.01.2003

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.12.2010RT I, 30.12.2010, 1202.01.2011

Määrus kehtestatakse „Meresõiduohutuse seaduse” § 47 lõike 5 alusel.
[RT I, 30.12.2010, 12 - jõust. 02.01.2011]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala ja nõuded

  (1) Käesolev kord reguleerib hüdrograafiliste mõõdistustööde läbiviimist Eesti merealadel ning laevatatavatel siseveekogudel.

  (2) Hüdrograafiliste mõõdistustööde teostamisel Eesti merealadel ja laevatatavatel siseveekogudel lähtutakse Rahvusvahelise Hüdrograafiaorganisatsiooni poolt kehtestatud standardist S-44 (Special Publication No 44, 4th Edition, April, 1998).

  (3) Hüdrograafiliste mõõdistustööde teostaja peab olema tunnustatud Veeteede Ameti poolt. Erandjuhul, kui mõõdistustöö tellijaks on Eesti Vabariigi pädev institutsioon (Veeteede Amet) ning töö teostajaks on rahvusvaheliselt tunnustatud hüdrograafiliste mõõdistustööde tegija (näiteks välisriigi hüdrograafiateenistus) võib mõõdistustöid teostada käesoleva määrusega kehtestatud korras ilma vormikohase tunnustusotsuseta.

  (4) Süvendustööde läbiviimisega seonduvad mõõdistustööd võrdsustatakse hüdrograafiliste mõõdistustöödega.

2. peatükk KOOSKÕLASTAMINE 

§ 2.   Hüdrograafiliste mõõdistustööde kooskõlastamine

  (1) Hüdrograafilised mõõdistustööd kooskõlastatakse Veeteede Ametiga. Mõõdistustööde teostaja esitab Veeteede Ametile vabas vormis kirjaliku taotluse ning kahes eksemplaris tööde tellija poolt kinnitatud hüdrograafiliste mõõdistustööde kavandi.

  (2) Veeteede Amet vaatab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud taotluse kolme nädala jooksul läbi ning annab kirjaliku vastuse.

§ 3.   Hüdrograafiliste mõõdistustööde kavand

  (1) Hüdrograafiliste mõõdistustööde kavand peab sisaldama:
  1) mõõdistustööde põhjendust;
  2) andmeid mõõdistatava ala asukoha ja ulatuse kohta;
  3) mõõdistustööde ajakava ja tööde mahtu;
  4) mõõdistustööde metoodikat ja täpsusklassi;
  5) kavandatud mõõdistus- ja kontroll-liinide plaani;
  6) kasutatava aparatuuri tehnilisi andmeid;
  7) kohamääramise metoodikat;
  8) esialgset hinnangut saadavate andmete täpsuse kohta;
  9) põhjaproovide võtmise kohtade esialgseid koordinaate ja kaadamispaikade koordinaate, kui mõõdistus on seotud süvendustöödega.

  (2) Veeteede Ametil on õigus nõuda mõõdistustööde kavandi muutmist, kui see on vajalik ohutu veeliikluse tagamiseks.

  (3) Hüdrograafiliste mõõdistustööde kavandi üks eksemplar jääb Veeteede Ametile, teine tagastatakse taotlejale.

  (4) Muudatused hüdrograafiliste mõõdistustööde kavandis kooskõlastatakse Veeteede Ametiga.

§ 4.   Nõuded paadisadamatele

  Hüdrograafiliste mõõdistustööde läbiviimiseks harrastusmeresõitjatele teenuseid osutavate paadisadamate akvatooriumidel, mida külastavad väikelaevad, võib Veeteede Amet sadama valdaja taotlusel lihtsustada nõudeid mõõdistustööde kavandile ja aruandele, juhul kui mõõdistustulemuste täpsus vastab standardi S-44 nõuetele ja saadud andmed võimaldavad tagada ohutut veeliiklust sadama akvatooriumil. Vastavasisulise taotluse esitab mõõdistustööde teostaja Veeteede Ametile koos hüdrograafiliste mõõdistustööde kavandiga.

3. peatükk MÕÕDISTUSTÖÖD 

§ 5.   Nõuded hüdrograafiliste mõõdistustööde läbiviimisele

  (1) Hüdrograafiliste mõõdistustööde läbiviimise aluseks on Veeteede Ametiga kooskõlastatud mõõdistustööde kavand.

  (2) Veeteede Ameti esindajal on õigus jälgida ja kontrollida mõõdistustööde läbiviimist ja andmetöötlust.

  (3) Mõõdistustöödel kasutatavad seadmed ja aparatuur peavad võimaldama sügavuste mõõtmist ja kohamääramist kavandatava täpsusklassi saavutamiseks piisava täpsusega.

4. peatükk ARUANNE 

§ 6.   Nõuded hüdrograafiliste mõõdistustööde aruandlusele

  (1) Mõõdistustööde teostaja koostab hüdrograafiliste mõõdistustööde tulemuste kohta aruande, mille esitab pärast tööde lõpetamist Veeteede Ametile (kahes eksemplaris) aktsepteerimiseks.

  (2) Aruanne peab sisaldama:
  1) kasutatud aparatuuri tareerimisandmeid;
  2) kasutatud parandite väärtusi;
  3) mõõdistuskompleksi kuuluvate seadmete tegeliku vea arvutust;
  4) koha määramiseks kasutatud lähtepunktide ja uute määratud punktide koordinaate WGS-84 koordinaatsüsteemis;
  5) sidumiseks rajatud nivelleerimis- ja teodoliidikäikude skeeme ning päevikute koopiaid;
  6) mõõdistatud alal avastatud meresõidu seisukohalt oluliste objektide (kivid, vrakid jms) koordinaate;
  7) veetaseme mõõtmise metoodikat ja mõõtmistulemusi vähemalt ühetunnise intervalliga;
  8) põhjasetete proovimise tulemusi, proovipunktide koordinaate, sette kirjeldusi;
  9) kaadamispaiga koordinaate (süvendustööde puhul);
  10) mõõdistuskompleksi kuuluvate seadmetega (kajalood, gürokompass, helilevikukiiruse mõõtja, lainetuse parameetrite mõõtja, kohamääramise seadmed jms) registreeritud algandmeid (soovitatavalt digitaalkujul);
  11) WGS-84 koordinaatsüsteemist erineva koordinaatsüsteemi kasutamisel mõõdistustöödel on vajalik andmete ümberarvutus (transformeerimine), näidates kasutatud ülemineku parameetrid ja arvutusvalemid.

  (3) Hüdrograafiliste mõõdistustööde aruande kohustuslikud lisad on:
  1) WGS-84 koordinaatsüsteemis mõõdistusplaan;
  2) kajaloodi tarreerimisgraafikud;
  3) kajaloodi lintide koopiad analoogkajaloodi puhul või algteegi (faili) koopia digitaalkajaloodi puhul.

§ 7.   Hüdrograafiliste mõõdistustööde aktsepteerimine

  (1) Juhul kui mõõdistustööd on läbi viidud vastavalt kavandile ning aruanne vastab käesoleva määruse § 5 lõiget 2 ja 3 esitatud nõuetele, aktsepteerib Veeteede Amet aruande ning aruande üks originaaleksemplar koos lisadega kuulub säilitamisele Veeteede Ametis ja teine eksemplar tagastatakse mõõdistustööde teostajale.

  (2) Veeteede Ameti poolt heaks kiidetud aruandes esitatud hüdrograafiliste mõõdistustööde andmeid võib kasutada ametlikus navigatsiooniteabes. Heaks kiitmata aruandes esitatud mõõdistusandmeid ei saa kasutada sadama sügavuse deklareerimisel ega sadamapassi vormistamisel ning navigatsioonikaartide koostamisel.

§ 8.   Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 2003. a.

/otsingu_soovitused.json