Teksti suurus:

Kaubandusliku meresõidu seaduse ja meresõiduohutuse seaduse muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2012
Avaldamismärge:RT I, 30.12.2011, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
20.12.2011 otsus nr 40

Kaubandusliku meresõidu seaduse ja meresõiduohutuse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 14.12.2011

§ 1.  Kaubandusliku meresõidu seaduse muutmine

Kaubandusliku meresõidu seaduses (RT I 2002, 55, 345; 2010, 22, 108) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 70 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Reeder võib piirata oma vastutust merinõuete korral vastutuse piiramise 1976. aasta konventsiooni, mida on muudetud 1996. aasta protokolliga (edaspidi vastutuse piiramise konventsioon), ja rahvusvahelise konventsiooni tsiviilvastutusest naftareostuskahjude eest, 1969, kohaselt.”;

2) paragrahvi 70 lõike 2 punktist 1, §-st 71, § 72 lõikest 3, § 73 lõigetest 1 ja 2, § 74 lõikest 1, § 78 lõikest 1, § 81 lõike 1 punktidest 1 ja 2 ning lõike 2 punktidest 1 ja 2, § 83 lõikest 1, § 86 lõigetest 7 ja 9, § 97 lõikest 1, § 105 lõikest 3 ja § 110 lõikest 1 jäetakse välja tekstiosa „1976. aasta”;

3) seadust täiendatakse peatükiga 71 järgmises sõnastuses:

71. peatükk
LAEVAOMANIKU VASTUTUSKINDLUSTUS MERINÕUETE KORRAL

§ 771. Laevaomaniku vastutuskindlustuse kohustus ja tingimused

(1) Eesti lipu all sõitva laeva omanikul peab olema kehtiv vastutuskindlustusleping, millega on kindlustatud laevaomaniku vastutus laeva käitamisel tekkivate kolmanda isiku nõuete ees. Laevaomaniku vastutuskindlustuse kohta sätestatut kohaldatakse ka reederi ja prahtija suhtes, kes laeva käitab.

(2) Muu lipu all sõitva laeva omanik peab omama käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud vastutuskindlustuslepingut, kui laev saabub Eestis asuvasse sadamasse.

(3) Vastutuskindlustust omav laevaomanik või muu käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isik on kindlustatud isik.

(4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud kindlustus katab merinõuded, mille suhtes kohaldatakse vastutuse piiramist vastavalt merinõuete korral vastutuse piiramise konventsioonile.

(5) Vastutuskindlustust peab omama 300-tonnise või suurema kogumahutavusega laeva suhtes.

(6) Vastutuskindlustust ei pea omama sõjalaeva, mereväe abilaeva või muule riigile kuuluva või riigi käitatava laeva suhtes, mida kasutatakse ainult riiklikel mittekaubanduslikel eesmärkidel.

§ 772. Vastutuskindlustusega kaetavad merinõuded

Vastutuskindlustusega on kaetud vähemalt järgmised merinõuded:
1) nõuded surma põhjustamise, kehavigastuse või tervisekahjustuse tekitamise, asja hävimise, kaotsiminemise või kahjustumise tõttu, kaasa arvatud sadamarajatisele, -basseinile, veeteele ja navigatsiooniseadeldisele tekitatud kahju, mis toimus laeva pardal või otseses seoses laeva käitamise või päästeoperatsiooniga, ja nõuded, mis on seeläbi tekkinud edasise kahju tõttu;
2) nõuded sellise kahju hüvitamiseks, mis on põhjustatud viivitusest lasti, reisijate või nende pagasi mereveol;
3) nõuded kahju hüvitamiseks, mis on tekkinud muu kui lepingust tuleneva õiguse rikkumisest ning on otseses seoses laeva käitamise või päästeoperatsiooniga;
4) uppunud, avarii teinud, randunud või mahajäetud laeva koos kõigega, mis selle laeva pardal on või oli, ülestõstmise, kõrvaldamise, hävitamise või kahjutuks tegemise kulude hüvitamise nõuded;
5) nõuded, mis tulenevad laeva lasti teisaldamisest, hävitamisest või kahjutuks tegemisest;
6) nõuded, mis tulenevad laeva tekitatud keskkonna, rannajoone või nendega seotud huvide kahjustamisest või kahjustamise ohust;
7) muu kui vastutava isiku nõuded meetmete tõttu, mis võeti tarvitusele sellise kahju kõrvaldamiseks või vähendamiseks, mille tekitamise puhul saab vastutav isik merinõuete korral vastutuse piiramise konventsiooni kohaselt oma vastutust piirata, samuti nõuded selliste meetmetega põhjustatud edasise kahju hüvitamiseks.

§ 773. Kindlustuspoliis

(1) Vastutuskindlustuslepingu olemasolu tõendatakse laeva pardal asuva kindlustuspoliisiga.

(2) Vastutuskindlustuse poliisile peavad olema märgitud järgmised andmed:
1) laeva nimi ja IMO number ning registreerimissadam;
2) laevaomaniku nimi ja peamine tegevuskoht;
3) vastutuskindlustuse liik ja kestus;
4) kindlustusandja nimi ja peamine tegevuskoht.

(3) Eesti lipu all sõitva laeva kindlustuspoliis on kas inglis- või eesti- ja ingliskeelne.”;

4) seadust täiendatakse peatükiga 111 järgmises sõnastuses:

111. peatükk
VASTUTUS

§ 1241. Kindlustuspoliisi puudumine

(1) Käesoleva seadusega ettenähtud kindlustuspoliisita laeva kasutamise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.

§ 1242. Menetlus

(1) Käesoleva seaduse §-s 1241 sätestatud väärteole kohaldatakse karistusseadustiku üldosa ja väärteomenetluse seadustiku sätteid.

(2) Käesoleva seaduse §-s 1241 sätestatud väärteo kohtuväline menetleja on Veeteede Amet.”;

5) seadust täiendatakse normitehnilise märkusega järgmises sõnastuses:

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/20/EÜ laevaomanike kindlustuse kohta merinõuete korral (ELT L 131, 28.05.2009, lk 128–131).”

§ 2.  Meresõiduohutuse seaduse muutmine

Meresõiduohutuse seaduse (RT I, 04.07.2011, 12) § 78 lõiget 1 täiendatakse punktiga 81 järgmises sõnastuses:

„81) laeva kindlustuspoliis puudub või on aegunud;”.

§ 3.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2012. aasta 1. jaanuaril.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json