Teksti suurus:

Eesti Arengufondi seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.01.2012
Avaldamismärge:RT I, 30.12.2011, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
20.12.2011 otsus nr 41

Eesti Arengufondi seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 14.12.2011

Eesti Arengufondi seaduses (RT I 2006, 52, 385; 2010, 22, 108) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 2 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) korraldab arenguseiret ja algatab selle tulemuste põhjal kasvuprogramme ning muid tegevusi Eesti jätkusuutliku majandusarengu tagamiseks, majanduses muutuste esilekutsumiseks ja käesoleva lõike punktis 1 nimetatud investeerimisotsuste tegemiseks;”;

2) paragrahvi 31 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Käesoleva paragrahvi lõike 2 teises lauses nimetatud piirangut ei kohaldata juhul, kui Arengufond investeerib investeerimiskapitali Arengufondi poolt investeerimisfondide seaduse § 9 lõike 1 tähenduses asutatud riiklikule finantsjärelevalvele alluva fondivalitseja valitsetavasse riskikapitalifondi.”;

3) paragrahvi 31 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Riskikapitalifond, milles kuulub Arengufondile kas eraldi või koos Eesti Vabariigiga rohkem kui 50 protsenti aktsiatest või osakutest, peab investeerimisel lähtuma käesoleva seaduse 5. peatükis Arengufondi investeerimistegevusele sätestatud põhimõtetest ja protseduuridest ulatuses, milles investeerimisfondide seaduses ei ole sätestatud teisiti.”;

4) paragrahvi 33 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Arengufondi investeerimistegevusele investeerimisfondide seadust ei kohaldata, välja arvatud Arengufondi asutatud äriühingu poolt investeerimisfondide seaduse paragrahvi 1 tähenduses valitsetava investeerimisfondi osas.”;

5) paragrahvi 33 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Arengufondi poolt investeerimisfondide seaduse § 9 lõike 1 tähenduses asutatud riiklikule finantsjärelevalvele alluv fondivalitseja, mille valitsetavas riskikapitalifondis kuulub Eesti Vabariigile kas eraldi või koos Arengufondiga rohkem kui 50 protsenti aktsiatest või osakutest, peab nimetatud riskikapitalifondi valitsemisel lähtuma käesoleva seaduse 5. peatükis Arengufondi investeerimistegevusele sätestatud põhimõtetest ja protseduuridest ulatuses, milles investeerimisfondide seaduses ei ole sätestatud teisiti.”;

6) seadust täiendatakse §-ga 432 järgmises sõnastuses:

§ 432. Arengufondi asutatud fondivalitseja moodustatud riskikapitalifondi aktsiate või osakute omandamine riigi poolt

(1) Riik võib Arengufondi jätkusuutliku investeerimistegevuse tagamise eesmärgil omandada Arengufondi poolt investeerimisfondide seaduse § 9 lõike 1 tähenduses asutatud riiklikule finantsjärelevalvele alluva fondivalitseja poolt valitsetava riskikapitalifondi aktsiaid või osakuid.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud aktsiate või osakute kui riigivara valitseja riigivaraseaduse tähenduses on erisusena riigivaraseaduse § 5 lõikest 2 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium omandab ja võõrandab nimetatud aktsiaid või osakuid üksnes Vabariigi Valitsuse volituse alusel.”;

7) paragrahv 45 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 45. Tegevuskulude finantseerimine

Käesolevast seadusest tulenevate ülesannete täitmisega seotud Arengufondi tegevuskulude, sealhulgas arenguseire kulude katmiseks sõlmitakse haldusleping Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Arengufondi vahel.”

Ene Ergma
Riigikogu esimees

/otsingu_soovitused.json