Teksti suurus:

Sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.01.2012
Avaldamismärge:RT I, 30.12.2011, 3

Välja kuulutanud
Vabariigi President
20.12.2011 otsus nr 42

Sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 15.12.2011

§ 1.  Sotsiaalhoolekande seaduse muutmine

Sotsiaalhoolekande seaduses (RT I, 03.03.2011, 16) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 127 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Isik peab lapsehoidjana tegutsemiseks:
1) omama kutseseaduse alusel välja antud lapsehoidja kutsetunnistust või
2) olema lõpetanud eripedagoogika, koolieelse pedagoogika, lapsehoidja või sotsiaaltöö eriala.”;

2) paragrahvi 127 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Lapsehoidja peab olema lastega vahetult töötanud vähemalt kuus kuud viimase kümne aasta jooksul juhul, kui eriala lõpetamisest on möödunud rohkem kui kümme aastat. Isik, kellel ei ole lapsehoidja kutsetunnistust, peab olema läbinud vähemalt 16-tunnise esmaabikoolituse viimase 36 kuu jooksul.”;

3) paragrahvi 18 lõike 1 punktis 6 ja lõikes 2 ning § 27 pealkirjas ja tekstis asendatakse sõna „vanur” sõnaga „eakas” vastavas käändes;

4) paragrahvi 18 lõikes 2 asendatakse lauseosa „vaimuhaigetele, vaimsete puuetega täiskasvanutele” lauseosaga „psüühikahäirega isikutele”;

5) paragrahvi 282 lõikest 1 jäetakse välja lauseosa „, kui eestkoste seadmine sellele isikule ei ole vajalik”.

§ 2.  Seaduse jõustumine

Käesoleva seaduse § 1 punktid 1 ja 2 jõustuvad 2012. aasta 1. jaanuaril.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

/otsingu_soovitused.json