Teksti suurus:

Ühistranspordiseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2012
Avaldamismärge:RT I, 30.12.2011, 4

Välja kuulutanud
Vabariigi President
20.12.2011 otsus nr 43

Ühistranspordiseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 15.12.2011

§ 1.  Ühistranspordiseaduse muutmine

Ühistranspordiseaduses (RT I, 31.12.2010, 33) tehakse järgmised muudatused:

1) seaduses asendatakse läbivalt sõna „ühistranspordiluba” sõnadega „ühenduse tegevusluba” vastavas käändes;

2) seaduses asendatakse läbivalt sõnad „vedude eest vastutav isik” sõnaga „veokorraldaja” vastavas käändes;

3) paragrahvi 1 täiendatakse lõigetega 12 ja 13 järgmises sõnastuses:

„(12) Sõitjateveo korraldamisel bussidega lähtutakse lisaks käesolevale seadusele Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EÜ) nr 1071/2009, millega kehtestatakse ühiseeskirjad autoveo-ettevõtja tegevusalal tegutsemise tingimuste kohta ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 96/26/EÜ (ELT L 300, 14.11.2009, lk 51–71).

(13) Rahvusvahelise sõitjateveo korraldamisel bussidega lähtutakse käesolevast seadusest osas, milles Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1073/2009 rahvusvahelisele bussiteenuste turule juurdepääsu käsitlevate ühiseeskirjade kohta ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 561/2006 (ELT L 300, 14.11.2009, lk 88–105), komisjoni määruses (EÜ) nr 2121/98, millega kehtestatakse nõukogu määruste (EMÜ) nr 684/92 ja (EÜ) nr 12/98 üksikasjalikud rakenduseeskirjad bussidega toimuva reisijateveo dokumentide puhul (EÜT L 268, 03.10.1998, lk 10–26), kokkuleppes „Bussidega toimuvat rahvusvahelist reisijate juhuvedu käsitlev kokkulepe” (Interbusi kokkulepe) (ELT L 321, 26.11.2002, lk 13–43) ja teistes välislepingutes ei sätestata teisiti.”;

4) paragrahvi 2 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Lisaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1071/2009 artiklis 2 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1073/2009 artiklis 2 nimetatud mõistetele kasutatakse käesolevas seaduses järgmisi mõisteid:”;

5) paragrahvi 2 punktid 4, 10 ja 13 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 2 punkti 7 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„eriotstarbelise liiniveona käsitatakse järgmisi vedusid:”;

7) seaduse 8. peatüki pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

8. peatükk
TEELIIKLUSES KORRALDATAVA SÕITJATEVEO TEGEVUSLUBA, ÜHENDUSE TEGEVUSLOA TÕESTATUD KOOPIA, SÕIDUKIKAART JA LIINILUBA
”;

8) paragrahvi 31 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 31. Sõitjateveo tegevusluba, ühenduse tegevusloa tõestatud koopia ja sõidukikaart”;

9) paragrahvi 31 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Ühenduse tegevusluba on dokument, mis tuleneb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1073/2009 artiklist 4 ja mis tõendab selle omaja õigust korraldada tasu eest riigisisest ja rahvusvahelist liinivedu liiniloa või lepingu alusel ning riigisisest ja rahvusvahelist juhuvedu.”;

10) paragrahvi 31 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia on dokument, mis tuleneb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1073/2009 artiklist 4 ja mis tõendab käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud ühenduse tegevusloa omaja õigust kasutada ühenduse tegevusloa tõestatud koopiale kantud sõidukit ühenduse tegevusloaga lubatud sõitjateveol.”;

11) paragrahvi 31 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Sõidukikaart on taksoveoluba omavale vedajale antav dokument, mis tõendab vedaja õigust kasutada sõidukikaardile kantud sõidukit taksoveol.”;

12) paragrahvi 33 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Tasu eest korraldatav sõitjatevedu, välja arvatud sõitjatevedu trammi ja trollibussiga, on ühenduse tegevusloa ja ühenduse tegevusloa tõestatud koopiata või taksoveoloa ja sõidukikaardita keelatud.”;

13) paragrahvi 34 pealkiri ja lõiked 1–3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 34. Tegevusloa, ühenduse tegevusloa tõestatud koopia, sõidukikaardi ja liiniloa andja

(1) Käesoleva seaduse §-s 31 nimetatud tegevuslubasid, ühenduse tegevusloa tõestatud koopia ja sõidukikaardi ning §-s 32 nimetatud liiniloa annavad Maanteeamet, maavalitsus, vallavalitsus ning linnavalitsus. Volituse taksoveoloa, sõidukikaardi ja liiniloa andmiseks võib valla- või linnavalitsus anda valla või linna ametiasutusele.

(2) Ühenduse tegevusloa ja ühenduse tegevusloa tõestatud koopia annab vedajale tema registreerimiskoha järgne maavalitsus.

(3) Ühenduse tegevusloa ja ühenduse tegevusloa tõestatud koopia andmise võib Vabariigi Valitsuse korralduse alusel volitada mittetulundusühingule. Sellekohase halduslepingu sõlmib majandus- ja kommunikatsiooniminister.”;

14) paragrahvid 35–37 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 35. Nõuded ühenduse tegevusloa taotlejale ja omajale

(1) Ühenduse tegevusloa taotleja ja omaja peavad vastama Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1071/2009 artikli 3 lõikes 1 ja käesolevas paragrahvis sätestatud nõuetele.

(2) Ühenduse tegevusloa taotleja ja omaja peavad olema kantud äriregistrisse või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse.

(3) Ühenduse tegevusloa taotleja ja omaja peavad ühenduse tegevusloa andjale teatama oma asukoha aadressi Eestis, kus hoitakse nende põhilisi äridokumente, kui see aadress ei lange kokku vedaja asukoha aadressiga äriregistris või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris. Nimetatud aadressi muutumisest peab tegevusloa andjat 28 kalendripäeva jooksul teavitama.

(4) Ühenduse tegevusloa taotleja ja omaja mainet peetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1071/2009 artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses heaks, kui neid ei ole karistatud esimese astme kuriteo eest või rohkem kui ühe korra tahtliku teise astme kuriteo eest või autoveoseaduse §-s 311, liiklusseaduse §-s 202, 204, 208, 210, 213, 217, 220, 225, 244, 252, 255 või 256, maksukorralduse seaduse §-s 1531, 1532, 154, 1541 või 1552, vedelkütuse erimärgistamise seaduse §-s 62 või 63, välismaalaste seaduse §-s 300, tarbijakaitseseaduse §-des 45–471, keeleseaduse §-des 36 ja 37 ning käesoleva seaduse § 542 lõigetes 2 ja 4 või §-s 545 sätestatud väärteo eest. Ühenduse tegevusloa taotleja ja omaja karistatuse puhul võetakse arvesse ka välisriigist saadud karistusandmeid Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1071/2009 artikli 6 lõike 1 punktis b nimetatud raskete rikkumiste kohta.

(5) Ühenduse tegevusloa taotleja ja omaja hea maine nõue on täidetud ka juhul, kui teda on karistatud käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud õigusrikkumise eest, kuid karistusandmed on karistusregistri seaduse kohaselt sellest registrist kustutatud, või kui välisriigis toimepandud õigusrikkumise kohta tehtud otsuse täitmisest on möödunud karistusregistri seaduse §-s 24 sätestatud karistusandmete kustutamise tähtaeg.

(6) Ühenduse tegevusloa taotleja ja omaja, kellel on karistatus käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud õigusrikkumise eest, mainet võib pidada heaks, kui Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1071/2009 artikli 6 lõike 2 punkti a teise ja kolmanda lõigu kohase menetluse tulemusel leitakse, et hea maine kaotamine oleks ebaproportsionaalne.

(7) Ühenduse tegevusloa taotleja ja omaja peavad määrama ühe või mitu veokorraldajat, kelle maine on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1071/2009 artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses hea ning kes vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1071/2009 artiklis 4 ja käesoleva seaduse §-s 36 sätestatud nõuetele.

(8) Ühenduse tegevusloa taotleja ja omaja, kes korraldavad sõitjate vedu vaid kuni üheksa istekohaga sõiduautoga, ei pea vastama Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1071/2009 artikli 3 lõike 1 punktis c nimetatud tingimusele, kuid neil peab olema hea majandusseisund. Majandusseisundit peetakse heaks, kui kohus ei ole välja kuulutanud nende pankrotti ja neil puuduvad maksuvõlad või maksuvõlgade tasumine on ajatatud.

§ 36. Nõuded veokorraldajale

(1) Veokorraldajal peab olema hea maine. Veokorraldaja mainet peetakse heaks, kui:
1) teda ei ole karistatud esimese astme kuriteo eest või karistusseadustiku §-des 422–4241 sätestatud kuriteo eest või liiklusseaduse § 221 lõikes 2, § 222 lõikes 2, §-des 223–226, § 227 lõigetes 2–4, § 230 lõikes 2, §-des 234–237 või § 242 lõikes 2 sätestatud väärteo eest või karistusandmed on karistusregistri seaduse kohaselt sellest registrist kustutatud;
2) teda ei ole rohkem kui ühe korra karistatud tahtliku teise astme kuriteo eest või autoveoseaduse §-s 311, liiklusseaduse §-s 202, 204, 208, 210, 213, 217, 220, 225, 244, 252, 255 või 256, maksukorralduse seaduse §-s 1531, 1532, 154, 1541 või 1552, vedelkütuse erimärgistamise seaduse §-s 62 või 63, välismaalaste seaduse §-s 300, tarbijakaitseseaduse §-des 45–471, keeleseaduse §-des 36 ja 37, käesoleva seaduse § 542 lõigetes 2 ja 3, § 543 lõikes 1 või § 545 lõikes 1 sätestatud väärteo eest või karistusandmed on karistusregistri seaduse kohaselt sellest registrist kustutatud;
3) ta ei ole põhjustanud vedajale rohkem kui ühe ettekirjutuse tegemist tegevusloa või liiniloa andja poolt viimase aasta jooksul;
4) ta ei ole põhjustanud käesoleva seaduse § 35 lõikes 4 nimetatud rikkumisi, mille eest on karistatud vedajat, või karistusandmed on karistusregistri seaduse kohaselt sellest registrist kustutatud;
5) ta ei ole põhjustanud tegevusloa või liiniloa kehtetuks tunnistamist või kehtetuks tunnistamisest on möödunud üle viie aasta.

(2) Ühenduse tegevusloa alusel sõitjatevedu korraldava vedaja juures töötava veokorraldaja karistatuse arvestamisel võetakse lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatule arvesse ka välisriigist saadud karistusandmeid Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1071/2009 artikli 6 lõike 1 punktis b nimetatud raskete rikkumiste kohta. Nimetatud juhul on veokorraldaja hea maine nõue täidetud ka juhul, kui veokorraldajat on karistatud välisriigis toimepandud õigusrikkumise eest, kuid selle kohta tehtud otsuse täitmisest on möödunud karistusregistri seaduse §-s 24 sätestatud karistusandmete kustutamise tähtaeg.

(3) Veokorraldajat peetakse ametialaselt pädevaks, kui ta on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tunnustatud õppeasutuses läbinud ühenduse tegevusloa või taksoveoloa alusel korraldatava sõitjateveo veokorraldaja koolituskursuse, sooritanud kursuse kirjaliku lõpueksami ja omab sellekohast koolitustunnistust.

(4) Ühenduse tegevusloa alusel korraldatava sõitjateveo veokorraldaja koolituskursust ei pea läbima isik, kes on vähemalt viis aastat olnud vedaja juures riigisisese sõitjateveo korraldaja ja on sooritanud käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud ühenduse tegevusloa alusel korraldatava sõitjateveo veokorraldaja koolituskursuse kirjaliku lõpueksami.

(5) Isikut, kes füüsilisest isikust ettevõtjana korraldab taksoveoloa alusel sõitjatevedu ja on ühtlasi veokorraldaja, peetakse ametialaselt pädevaks ka juhul, kui ta ei vasta käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud nõudele, kuid on läbinud autojuhi ametikoolituse, sooritanud sellekohase eksami ja omab taksojuhi kutsetunnistust.

(6) Isik, kes omab ülikooli või rakenduskõrgkooli diplomit, mille saamine eeldab teadmisi veokorraldaja koolituskursuse õppekavas nimetatud ainetes, ei pea veokorraldaja koolituskursust läbima ja koolituskursuse kirjalikku lõpueksamit sooritama osas, milles ülikooli või rakenduskõrgkooli diplomisaamisele eelnenud õppes läbitu kattub veokorraldaja koolituskursusel läbitavaga.

(7) Majandus- ja kommunikatsiooniminister kehtestab määrusega ühenduse tegevusloa ja taksoveoloa alusel korraldatava sõitjateveo veokorraldaja kvalifikatsiooninõuded, koolituskursuse õppekava, koolitustunnistuse vormi ning loetelu ülikoolide ja rakenduskõrgkoolide õppekavadest, mille lõpetajale antud diplom on aluseks isiku osaliseks või täielikuks vabastamiseks veokorraldaja koolituskursuse läbimise ja koolituskursuse kirjaliku lõpueksami sooritamise kohustusest.

§ 37. Nõuded taksoveoloa taotlejale ja omajale

(1) Taksoveoloa taotlejal ja omajal peab olema hea maine. Mainet peetakse heaks, kui teda ei ole karistatud esimese astme kuriteo eest või rohkem kui ühe korra tahtliku teise astme kuriteo eest või autoveoseaduse §-s 311, liiklusseaduse §-s 202, 204, 208, 210, 213, 217, 220, 225, 244, 252, 255 või 256, maksukorralduse seaduse §-s 1531, 1532, 154, 1541 või 1552, vedelkütuse erimärgistamise seaduse §-s 62 või 63, välismaalaste seaduse §-s 300, tarbijakaitseseaduse §-des 45–471, keeleseaduse §-des 36 ja 37, käesoleva seaduse § 542 lõigetes 3 ja 4, §-s 543 või 545 sätestatud väärteo eest või karistusandmed on karistusregistri seaduse kohaselt sellest registrist kustutatud. Mainet peetakse heaks ka juhul, kui taksoveoloa taotlejat või omajat on nimetatud õigusrikkumiste eest karistatud, kuid menetluse tulemusel leitakse, et konkreetsel juhul tuvastatud asjaolude põhjal oleks hea maine kaotamine ebaproportsionaalne.

(2) Taksoveoloa taotleja ja omaja peavad määrama veokorraldaja, kes vastab käesoleva seaduse §-s 36 sätestatud nõuetele, kes on ametialaselt pädev korraldama sõitjatevedu ning kes vastutab taksoveoloa omaja juures töökorralduse, töötasustamise, veokorralduse, töö- ja puhkeaja reguleerimise, liiklusohutuse, sõidukiohutuse ja keskkonnakaitse eest. Füüsilisest isikust ettevõtjast taksoveoloa taotleja või omaja võib ühtlasi olla ka veokorraldaja. Taksoveoloa omaja võib ajutiselt, kuid mitte üle kuue kuu, tegutseda veokorraldajata, kui sellise olukorra on põhjustanud veokorraldaja pikaajaline töövõimetus või surm. Isik võib olla veokorraldajaks ainult ühe vedaja juures.

(3) Taksoveoloa taotlejal ja omajal peab olema hea majandusseisund. Majandusseisundit peetakse heaks, kui kohus ei ole välja kuulutanud tema pankrotti ja tal puuduvad maksuvõlad või maksuvõlgade tasumine on ajatatud.”;

15) paragrahv 38 tunnistatakse kehtetuks;

16) paragrahvi 39 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 39. Tegevusloa, ühenduse tegevusloa tõestatud koopia, sõidukikaardi ja liiniloa taotlemiseks esitatavad dokumendid”;

17) paragrahvi 39 lõike 1 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

18) paragrahvi 39 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

19) paragrahvi 39 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Ühenduse tegevusloa tõestatud koopiat ja sõidukikaarti saab taotleda mootorsõidukile, mis on kantud liiklusregistrisse ja mis on läbinud tehnonõuetele vastavuse kontrolli. Dokumendi taotleja esitab dokumendi andjale järgmised dokumendid:
1) avaldus;
2) sõiduki kasutusleping, kui taotleja ei ole sõiduki omanik või kasutaja sõiduki registreerimistunnistuse alusel;
3) ühenduse tegevusloa tõestatud koopia taotlemisel Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1071/2009 artiklis 7 nimetatud finantssuutlikkust tõestavad dokumendid;
4) sõidukikaardi taotlemisel taksomeetri kohandamistunnistus.”;

20) paragrahvi 39 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Enne taotluse esitamist peab tegevusloa, ühenduse tegevusloa tõestatud koopia, sõidukikaardi või liiniloa taotleja tasuma riigilõivu, välja arvatud juhul, kui selle dokumendi andja on mittetulundusühing või äriühinguna tegutsev käesoleva seaduse § 7 lõikes 1 nimetatud piirkondlik ühistranspordikeskus. Sellisel juhul on mittetulundusühingul või äriühingul õigus võtta nimetatud dokumendi andmise eest tasu, mille suurus ei ületa riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuse poolt nimetatud dokumendi andmise eest võetavat riigilõivu määra.”;

21) paragrahvi 40 pealkiri ja lõiked 1–3 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

§ 40. Tegevusloa, ühenduse tegevusloa tõestatud koopia, sõidukikaardi ja liiniloa taotluse läbivaatamine

(1) Tegevusloa andja kontrollib tegevusloa taotleja ajatamata maksuvõla puudumist ning tegevusloa taotleja andmeid äriregistrisse kantud ettevõtja puhul äriregistris ning mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud juriidilise isiku puhul selles registris ja karistusregistris. Tegevusloa andmise või sellest keeldumise otsus tehakse loa taotlejale teatavaks posti teel või elektrooniliselt 30 kalendripäeva jooksul pärast käesoleva seaduse § 39 lõikes 1 nimetatud dokumentide esitamist.

(2) Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia andja kontrollib taotleja ajatamata maksuvõla puudumist ning taotleja andmeid karistusregistris ja liiklusjärelevalve infosüsteemis, äriregistrisse kantud ettevõtja puhul äriregistris ning mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud juriidilise isiku puhul selles registris ning sõiduki andmeid liiklusregistris. Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia andmise või sellest keeldumise otsus tehakse taotlejale teatavaks posti teel või elektrooniliselt 15 kalendripäeva jooksul pärast käesoleva seaduse § 39 lõikes 3 nimetatud dokumentide esitamist.

(3) Sõidukikaardi andja kontrollib kaardi taotleja ajatamata maksuvõla puudumist ning esimese sõidukikaardi saamisel kaardi taotleja andmeid äriregistrisse kantud ettevõtja puhul äriregistris ning mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud juriidilise isiku puhul selles registris ja karistusregistris. Sõidukikaardi andmise või selle andmisest keeldumise otsus tehakse kaardi taotlejale teatavaks posti teel või elektrooniliselt 15 kalendripäeva jooksul pärast käesoleva seaduse § 39 lõikes 3 nimetatud dokumentide esitamist.”;

22) paragrahvi 40 lõike 7 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Kui tegevusloa, ühenduse tegevusloa tõestatud koopia, sõidukikaardi või liiniloa saamiseks esitatud dokumendis on puudusi, määratakse taotlejale tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks.”;

23) paragrahvi 41 lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) loa taotleja ei vasta käesoleva seaduse §-s 35 või 37 või veokorraldaja ei vasta §-s 36 sätestatud nõuetele;”;

24) paragrahvi 41 lõike 1 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) loa taotleja juures töötavat ühissõidukijuhti on ametialase tegevuse tõttu karistatud karistusseadustiku §-des 422–4241 sätestatud kuriteo eest või liiklusseaduse § 221 lõikes 2, § 222 lõikes 2, §-des 223–226, § 227 lõigetes 2–4, § 230 lõikes 2, §-s 234, §-des 236 ja 237, § 242 lõikes 2 või käesoleva seaduse § 542 lõikes 1 või §-s 546 sätestatud väärteo eest ja karistusandmed ei ole karistusregistri seaduse kohaselt sellest registrist kustutatud;”;

25) paragrahvi 41 lõiget 2 täiendatakse punktiga 31 järgmises sõnastuses:

„31) loa taotleja ei vasta käesoleva seaduse §-s 35 või 37 või veokorraldaja ei vasta §-s 36 sätestatud nõuetele;”;

26) paragrahvi 41 lõike 2 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) loa taotleja juures töötavat ühissõidukijuhti on ametialase tegevuse tõttu karistatud karistusseadustiku §-des 422–4241 sätestatud kuriteo eest või liiklusseaduse § 221 lõikes 2, § 222 lõikes 2, §-des 223–226, § 227 lõigetes 2–4, § 230 lõikes 2, §-s 234, §-des 236 ja 237, § 242 lõikes 2, käesoleva seaduse § 542 lõikes 1 või §-s 546 sätestatud väärteo eest ja karistusandmed ei ole karistusregistri seaduse kohaselt sellest registrist kustutatud;”;

27) paragrahv 43 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 43. Tegevusloa, ühenduse tegevusloa tõestatud koopia, sõidukikaardi ja liiniloa kehtivusaeg

(1) Ühenduse tegevusluba antakse kümneks aastaks, kui taotleja ei soovi seda lühemaks ajaks.

(2) Taksoveoluba antakse esimesel korral kaheks aastaks ja järgmistel kordadel viieks aastaks, kui taotleja ei soovi seda lühemaks ajaks.

(3) Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia antakse kümneks aastaks, kuid mitte pikemaks ajaks kui ühenduse tegevusloa kehtivusaeg. Ühenduse tegevusloa kehtetuks tunnistamisel või kehtivusaja lõppemisel ühenduse tegevusloa tõestatud koopia kehtivus lõpeb. Sõiduki kasutamisel kasutuslepingu alusel lõpeb ühenduse tegevusloa tõestatud koopia kehtivus kasutuslepingu lõppemisel.

(4) Sõidukikaart antakse viieks aastaks, kuid mitte pikemaks ajaks kui taksoveoloa kehtivusaeg. Taksoveoloa kehtetuks tunnistamisel või kehtivusaja lõppemisel sõidukikaardi kehtivus lõpeb. Sõiduki kasutamisel kasutuslepingu alusel lõpeb sõidukikaardi kehtivus kasutuslepingu lõppemisel.

(5) Liiniluba antakse viieks aastaks, kui taotleja ei soovi seda lühemaks ajaks. Liiniluba kehtib üksnes ühenduse tegevusloa kehtivuse ajal. Ühenduse tegevusloa kehtetuks tunnistamisel või kehtivusaja lõppemisel liiniloa kehtivus lõpeb. Kui ühenduse tegevusloa tähtaeg lõpeb liiniloa tähtajast varem, peab vedaja enne ühenduse tegevusloa tähtaja lõppemist esitama taotluse uue ühenduse tegevusloa saamiseks käesolevas seaduses sätestatud korras.”;

28) paragrahvi 44 pealkiri ja lõige 1 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

§ 44. Tegevusloa, ühenduse tegevusloa tõestatud koopia, sõidukikaardi ja liiniloa andmed

(1) Ühenduse tegevusloa ja ühenduse tegevusloa tõestatud koopia vorm ning nendele kantavad andmed peavad vastama Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1073/2009 II lisale. Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia märkuste lahtrisse kantakse sõiduki registreerimismärk.”;

29) paragrahvi 44 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 5 nimetatud lubade ning lõikes 3 nimetatud sõidukikaardi vormi kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister määrusega.”;

30) paragrahvi 45 lõigetes 1–4, § 46 lõike 1 punktides 1 ja 2, lõigetes 2, 5 ja 6 ning §-s 47 asendatakse sõna „omanik” sõnaga „omaja” vastavas käändes;

31) paragrahvi 46 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 46. Tegevusloa, ühenduse tegevusloa tõestatud koopia, sõidukikaardi ja liiniloa kehtivuse peatamine ning kehtetuks tunnistamine”;

32) paragrahvi 46 lõike 1 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Tegevusloa andja võib loa omajale teha puuduste kõrvaldamiseks ettekirjutuse või tegevusloa, ühenduse tegevusloa tõestatud koopia või sõidukikaardi kehtivuse kindlaksmääratud ajaks peatada või kehtetuks tunnistada, kui:”;

33) paragrahvi 46 lõige 51 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(51) Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia andja tunnistab ühenduse tegevusloa tõestatud koopia selle omaja taotlusel kehtetuks. Sõidukikaardi andja tunnistab sõidukikaardi taksoveoloa omaja taotlusel kehtetuks.”;

34) paragrahvi 46 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Kui tegevusloa, ühenduse tegevusloa tõestatud koopia, sõidukikaardi või liiniloa kehtivus on peatatud või kui see on tunnistatud kehtetuks, tuleb dokument selle andjale viivitamatult, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul tagastada.”;

35) paragrahvi 48 lõiked 1–21 tunnistatakse kehtetuks;

36) paragrahvi 48 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Liiniloa bussiveoks rahvusvahelisel liinil annab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Rahvusvaheliste liinide, mille alg- või lõpp-punkt või vahepeatus asub väljaspool Euroopa Liidu liikmesriike, liiniloa vormi kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister määrusega, lähtudes välislepingu sätetest.”;

37) paragrahvi 48 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

38) paragrahvi 48 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Välislepingutest tulenevate nõuete täitmist ning piirangute rakendamist rahvusvahelisel bussiveol korraldab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Kui ühenduse tegevusloa alusel veo korraldamine on vastuolus välislepinguga, võib Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium teha ühenduse tegevusloa omajale ettekirjutuse puuduste kõrvaldamiseks, peatada ajutiselt ühenduse tegevusloa kehtivuse, tunnistada ühenduse tegevusloa kehtetuks või teha ühenduse tegevusloa andjale ettepaneku tunnistada ühenduse tegevusluba kehtetuks.”;

39) paragrahvi 48 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Kui välislepinguga ei ole sätestatud teisiti, peab sellise rahvusvahelise juhuveo korraldamisel, millele ei kohaldata Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1073/2009, vedajal olema sõidu siht- ja transiidiriigi veoluba, kui nendes riikides on veoluba nõutav.”;

40) paragrahvi 49 lõike 1 punktides 1 ja 3–5, § 531 lõikes 1 ning § 532 lõike 1 punktis 3 asendatakse sõna „sõidukikaart” sõnadega „ühenduse tegevusloa tõestatud koopia” vastavas käändes;

41) paragrahvi 49 lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) rahvusvahelisel kommertsliiniveol, kaasa arvatud eriotstarbeline vedu, ühenduse tegevusloa tõestatud koopia ning liiniloa ja kinnitatud sõiduplaani;”;

42) paragrahvi 49 lõike 1 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„6) rahvusvahelisel juhuveol ühenduse tegevusloa tõestatud koopia, rahvusvaheliste juhuvedude kontrolldokumendi, milles on enne veo alustamist täidetud sõiduleht, ning juhuveo puhul, millele ei kohaldata Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1073/2009, sõitjate siht- ja transiidiriigi veoloa, kui nendes riikides on veoluba nõutav ja kui Eesti Vabariigi välislepinguga ei ole sätestatud teisiti;”;

43) paragrahvi 50 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Tegevusloa, ühenduse tegevusloa tõestatud koopia, sõidukikaardi ja liiniloa andmiseks ning kehtetuks tunnistamiseks on nimetatud dokumentide andjatel õigus saada registritest informatsiooni avaliku teabe seaduses ja karistusregistri seaduses kehtestatud korras.”;

44) paragrahvi 532 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 nimetatud ühenduse tegevuslubade andmebaasis kajastatakse ka andmeid enne 2011. aasta 4. detsembrit antud ühistranspordilubade ja nendele tehtud rahvusvahelise sõitjateveo korraldamise õiguse kannete kohta ning lõike 1 punktis 3 nimetatud ühenduse tegevusloa tõestatud koopiate andmebaasis kajastatakse ka andmeid ühistranspordiloa alusel sõitjatevedu teostavatele vedajatele enne 2011. aasta 4. detsembrit antud sõidukikaartide kohta.”;

45) paragrahvi 532 lõiked 3 ja 4 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Ühenduse tegevuslubade andmebaasis peetakse arvestust sõitjatevedu korraldavatele vedajatele väljastatud ühenduse tegevuslubade üle.

(4) Ühenduse tegevusloa tõestatud koopiate andmebaasis peetakse arvestust sõitjateveoga tegelevatele vedajatele väljastatud ühenduse tegevusloa tõestatud koopiate üle.”;

46) paragrahvi 533 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) ühenduse tegevuslubade ja ühenduse tegevusloa tõestatud koopiate kohta vedaja registreerimiskoha järgne maavalitsus või mittetulundusühing;”;

47) paragrahvi 533 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

48) paragrahvi 536 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kontrollimisõigusega ametiisikul on õigus teha tegevusloa, ühenduse tegevusloa tõestatud koopia ja sõidukikaardi väljaandjale motiveeritud ettepanek nende kehtivuse peatamiseks või kehtetuks tunnistamiseks ning saada sellest keeldumisel selgitus.”;

49) paragrahvi 59 lõiked 2–11, 13 ja 14 tunnistatakse kehtetuks;

50) paragrahvi 59 täiendatakse lõigetega 15–21 järgmises sõnastuses:

„(15) Enne 2012. aasta 1. jaanuari vedajale kehtinud nõuete kohaselt antud ühistranspordiluba, rahvusvahelise sõitjateveo õigus ning sõidukikaart riigisiseseks või rahvusvaheliseks bussiveoks kehtib loal või sõidukikaardil märgitud ajani.

(16) Kehtiva ühistranspordiloa alusel antakse ühenduse tegevusloa tõestatud koopia tingimusel, et selle taotleja vastab käesoleva seaduse §-s 35 sätestatud nõuetele. Sellisel juhul annab ühenduse tegevusloa tõestatud koopia õiguse üksnes riigisiseseks sõitjateveoks ühistranspordiloa kehtivusajal ja sellekohane teave kantakse ühenduse tegevusloa tõestatud koopia märkuste lahtrisse.

(17) Kui ühenduse tegevusloa taotlejale on enne 2012. aasta 1. jaanuari antud ühistranspordiluba, mille kehtetuks tunnistamisest ei ole möödunud kahte aastat ja kehtetuks tunnistamise põhjus on õigusaktidega kehtestatud nõuete rikkumine, keeldutakse taotlejale ühenduse tegevusloa andmisest.

(18) Isik, kellele on antud enne 2011. aasta 4. detsembrit kehtinud nõuete kohaselt rahvusvahelise sõitjateveo vedude eest vastutava isiku koolitustunnistus, ei pea veokorraldaja koolituskursust läbima, koolituskursuse kirjalikku lõpueksamit sooritama ega sellekohast koolitustunnistust omama. Sellisel juhul loetakse rahvusvahelise sõitjateveo vedude eest vastutava isiku koolitustunnistus bussiveol nõutavaks veokorraldaja koolitustunnistuseks.

(19) Bussiveo korral ei pea veokorraldaja koolituskursust läbima ega lõpueksamit sooritama isik, kes tõendab, et ta on enne 2009. aasta 4. detsembrit eelneva kümne aasta jooksul pidevalt juhtinud vedaja veotegevust.

(20) Isik, kellele on antud enne 2012. aasta 1. jaanuari kehtinud nõuete kohaselt riigisisese sõitjateveo vedude eest vastutava isiku koolitustunnistus, võib töötada ühistranspordiluba omava, vaid riigisiseseid vedusid teostava vedaja juures kuni ühistranspordiloa kehtivuse lõppemiseni. Samuti võib ta töötada ühenduse tegevusloa alusel vedusid teostava vedaja juures kuni 2012. aasta 1. juulini. Kui see isik soovib saada ühenduse tegevusloa alusel korraldatava sõitjateveo veokorraldaja koolitustunnistust, ei pea ta veokorraldaja koolituskursust läbima ega koolituskursuse kirjalikku lõpueksamit sooritama osas, milles riigisisese sõitjateveo vedude eest vastutava isiku koolitustunnistuse saamisele eelnenud koolituskursusel läbitu kattub veokorraldaja koolituskursusel läbitavaga.

(21) Isik, kellele on antud enne 2012. aasta 1. jaanuari kehtinud nõuete kohaselt taksoveoloa alusel korraldatava sõitjateveo vedude eest vastutava isiku koolitustunnistus, ei pea veokorraldaja koolituskursust läbima, koolituskursuse kirjalikku lõpueksamit sooritama ega vastavat koolitustunnistust omama. Sellisel juhul loetakse taksoveoloa alusel korraldatava sõitjateveo vedude eest vastutava isiku koolitustunnistus taksoveol nõutavaks veokorraldaja koolitustunnistuseks.”

§ 2.  Riigilõivuseaduse muutmine

Riigilõivuseaduses (RT I, 25.11.2011, 20) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 115 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 118 lõiked 3 ja 4 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvid 311 ja 312 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

§ 311. Ühenduse tegevusloa taotluse läbivaatamine

Ühenduse tegevusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 191,73 eurot.

§ 312. Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia taotluse läbivaatamine

Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 15,33 eurot.”;

4) paragrahvi 321 pealkiri ja lõige 1 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

§ 321. Ühenduse tegevusloa ja taksoveoloa taotluse läbivaatamine

(1) Ühenduse tegevusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 191,73 eurot.”;

5) seadust täiendatakse §-ga 3211 järgmises sõnastuses:

§ 3211. Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia taotluse läbivaatamine

Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 15,33 eurot.”

§ 3.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2012. aasta 1. jaanuaril.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json