Teksti suurus:

Justiitsministri 15. detsembri 2009. aasta määruse nr 42 „Kohtutäiturimäärustik” muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.01.2012
Avaldamismärge:RT I, 30.12.2011, 45

Justiitsministri 15. detsembri 2009. aasta määruse nr 42 „Kohtutäiturimäärustik” muutmine

Vastu võetud 29.12.2011 nr 59

Määrus kehtestatakse „Täitemenetluse seadustiku” § 63 lõike 3 ja § 631 lõike 2 ning „Kohtutäituri seaduse” § 13 lõike 4, § 54 lõike 3 ja § 55 lõike 3 alusel.

§ 1.  Justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruses nr 42 „Kohtutäiturimäärustik” (RT I, 07.07.2011, 5) tehakse järgmised muudatused:

1) preambulit täiendatakse pärast tekstiosa „§ 19 lõike 5,” tekstiosaga „§ 54 lõike 3,”;

2) preambulis asendatakse tekstiosa „§ 63 lõike 5, § 631 lõike 4” tekstiosaga „§ 63 lõigete 3 ja 5, § 631 lõigete 2 ja 4,”;

3) paragrahvi 53 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Elektrooniline arestimissüsteem on täitemenetlusregistri ja krediidiasutuse infosüsteemi või teiste huvitatud osapoolte vahel loodud infokanal, mille eesmärk on tagada võlgniku konto ja selle arestimise kohta elektrooniliselt info edastamine krediidiasutusele ja võimaldada päringute tegemist konto olemasolu ja saldo kohta. Samuti võimaldab elektrooniline arestimissüsteem krediidiasutusel teha isikule konto avamise korral päringuid konto arestimisaktide olemasolu kohta”;

4) paragrahvi 53 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Elektroonilise arestimissüsteemi vastutav töötleja on Justiitsministeerium. Elektroonilise arestimissüsteemi volitatud töötleja on keskus.”;

5) määruse 5. peatükki täiendatakse §-ga 551 järgmises sõnastuses:

§ 551. Arestimisaktide elektroonilise kontrollimise kord ja tehnilised nõuded ning andmetöötluse ja andmete väljastamise kord

(1) Elektroonilise arestimissüsteemiga liitunud krediidiasutusel on võimalik elektroonilise arestimissüsteemi vahendusel kontrollida kliendile konto avamise korral tema suhtes kehtivate konto arestimisaktide olemasolu.
21.06.2017 16:30
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus sõnas "avamise" Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 3 alusel arvestades Justiitsministeeriumi 21.06.2017 taotlust nr 16-1/4811

(2) Elektrooniline arestimissüsteem koostab täitemenetlusregistrist saadud andmete alusel vastuse krediidiasutuse päringule isiku konto arestimisaktide olemasolu kohta sünkroonselt. Elektroonilise arestimissüsteemi vahendusel teavitatakse kohtutäiturit isiku konto arestimisest.

(3) Elektroonilise arestimissüsteemi vahendusel vahetatakse andmeid täitemenetlusosaliste, täitedokumendi, nõude sisu ja suuruse kohta vastavalt käesolevast määrusest ja selle lisadest tulenevatele andmetele konto arestimisaktide kohta.

(4) Elektroonilises arestimissüsteemis või sellega seonduvates teenustes rikke esinemise korral peab keskus sellest koheselt teavitama huvitatud osapooli sellise teabe edastamiseks ettenähtud e-posti aadressil. Teave peab sisaldama informatsiooni ka rikke olemuse ja selle võimaliku kõrvaldamise tähtaja kohta.”;

6) paragrahvi 65 lõiget 1 täiendatakse järgmises sõnastuses:

„(1) Järelevalve kohtutäituri ametitegevuse üle toimub korralise kontrolli, erakorralise kontrolli ja järelkontrollina ning isiku avalduse, kaebuse või muu dokumendi või teabe alusel.”;

7) paragrahvi 80 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Ametikogu juhatus esitab justiitsministrile elektrooniliselt kohtutäiturite ametitegevuse statistilise koondaruande aruandeperioodile järgneva aasta esimese kuu jooksul. Aruandeperioodiks on üks kalendriaasta.”.

Kristen Michal
Minister

Margus Sarapuu
Kantsler

/otsingu_soovitused.json