Teksti suurus:

Konkurentsiseaduse ning maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2015
Avaldamismärge:RT I, 30.12.2014, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
19.12.2014 otsus nr 559

Konkurentsiseaduse ning maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 11.12.2014

§ 1.  Konkurentsiseaduse muutmine

Konkurentsiseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 21 lõikes 1 asendatakse arv 6 391 200 arvuga 6 000 000 ja arv 1 917 350 arvuga 2 000 000;

2) paragrahvi 30 lõike 3 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Käesolevas peatükis sätestatut, välja arvatud § 49 lõigetes 31 ja 5 ning §-s 492 sätestatut, ei kohaldata:”;

3) paragrahvi 33 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Vähese tähtsusega abiks loetakse komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 352, 24.12.2013, lk 1–8), artiklis 3 ja komisjoni määruse (EL) nr 360/2012 Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid osutavatele ettevõtjatele antava vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 114, 26.04.2012, lk 8–13) artiklis 2 nimetatud abi.”;

4) paragrahvi 33 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Vähese tähtsusega abi antakse komisjoni määrustes (EL) nr 1407/2013 ja (EL) nr 360/2012 sätestatud korras.”;

5) paragrahvi 33 lõige 44 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(44) Vähese tähtsusega abi andmise korral on abi andja kohustatud abi andmise otsuses märkima, et antav abi on vähese tähtsusega abi komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013 artikli 3 või (EL) nr 360/2012 artikli 2 tähenduses.”;

6) paragrahvi 342 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Grupierandiga hõlmatud riigiabiks loetakse nõukogu määruse (EÜ) nr 994/98, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist teatavate horisontaalse riigiabi liikide suhtes (EÜT L 142, 14.05.1998, lk 1–4), artiklis 1 nimetatud abi, mille kohta Euroopa Komisjon on kehtestanud vastava grupierandi määruse.”;

7) paragrahvi 42 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Ebaseaduslikuks riigiabiks loetakse nõukogu määruse (EÜ) nr 659/1999, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 108 kohaldamiseks (EÜT L 83, 27.03.1999, lk 1–9), artikli 1 punktis f nimetatud abi.”;

8) paragrahvi 492 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatut ei kohaldata käesoleva seaduse § 30 lõike 3 punktides 2 ja 3 nimetatud riigiabi suhtes, välja arvatud juhul, kui seda abi antakse käesoleva seaduse §-des 341 ja 342 sätestatud juhtudel.”.

§ 2.  Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmine

Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõike 2 punktid 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„1) Euroopa Komisjon on teinud talle kooskõlas Euroopa Liidu suunistega riigiabi kohta põllumajandus- ja metsandussektoris ning maapiirkondades aastateks 2014–2020 (ELT C 204, 01.07.2014, lk 1‒97) (edaspidi riigiabi suunised) või otse Euroopa Liidu toimimise lepingu alusel esitatud põllumajandusliku riigiabi teatise kohta lubava otsuse;
2) Euroopa Komisjonile on esitatud grupierandiga hõlmatud riigiabi andmise kokkuvõtlik teabeleht (edaspidi põllumajandusliku grupierandi teatis) vastavalt komisjoni määrusele (EL) nr 702/2014 Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi põllumajandus- ja metsandussektoris ja maapiirkondades tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks (ELT L 193, 01.07.2014, lk 1‒75);”;

2) paragrahvi 3 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Põllumajanduslikku riigiabi, sealhulgas riigiabi suunistes ja määruses (EL) nr 702/2014 nimetatud abi metsandussektorile, võib anda muu seaduse alusel ja korras, kui selleks on Põllumajandusministeeriumi kaudu esitatud põllumajandusliku riigiabi teatis, mille kohta Euroopa Komisjon on teinud lubava otsuse, Euroopa Komisjonile on esitatud põllumajandusliku grupierandi teatis või riigiabi vastab käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 3 sätestatud tingimustele.”;

3) paragrahvi 4 lõikes 2 asendatakse sõna „ühenduse” sõnadega „Euroopa Liidu”;

4) paragrahvi 9 lõigetes 1 ja 3 asendatakse sõna „ühenduse” sõnaga „riigiabi”;

5) paragrahvi 17 lõiked 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Põllumajanduslikku vähese tähtsusega abi võib anda, kui see vastab komisjoni määruses (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes põllumajandussektoris (ELT L 352, 24.12.2013, lk 9–17), sätestatud tingimustele.

(2) Vähese tähtsusega abi põllumajandus- ja mittepõllumajandustoodete töötlemiseks ja turustamiseks ning maamajandustegevuse arendamiseks võib anda konkurentsiseaduses sätestatud alusel ja korras, kui see vastab komisjoni määruses (EL) nr 1407/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 352, 24.12.2013, lk 1–8), sätestatud tingimustele.”;

6) paragrahvi 20 lõiked 1 ja 11 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kui põllumajanduslikku vähese tähtsusega abi annab PRIA või sihtasutus või seda antakse muu seaduse alusel ja korras, teavitab abi andja abi andmise kavatsusest ja abi suurusest Põllumajandusministeeriumi kirjalikult vähemalt 30 päeva enne abi andmist ning Põllumajandusministeerium vastab 10 tööpäeva jooksul abi andmise kavatsusest teadasaamisest arvates, kas kavandatava abi suurus ei ületa või ületab komisjoni määruses (EL) nr 1408/2013 riigile kehtestatud kolme aasta jooksul antava vähese tähtsusega abi piirmäära.

(11) Põllumajandusministeerium selgitab välja, kas kavandatava abi suurus ei ületa või ületab riigile kehtestatud piirmäära, võttes arvesse juba antud põllumajandusliku vähese tähtsusega abi ja Põllumajandusministeeriumile käesoleva paragrahvi lõike 1 kohaselt teatatud, kuid veel andmata põllumajandusliku vähese tähtsusega abi summad. Abi andja võib anda vähese tähtsusega abi juba antud ja kavandatud abi summade ning riigile kehtestatud piirmäära vahe ulatuses, kuid mitte rohkem, kui on teatatud abi andmise kavatsuses.”;

7) paragrahvi 20 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Põllumajandusliku vähese tähtsusega abi andja jälgib, et ta uue vähese tähtsusega abi andmisel ei ületaks komisjoni määruses (EL) nr 1408/2013 põllumajandustootja kohta sätestatud abi ülemmäära.”;

8) paragrahvi 47 lõiked 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Käesoleva seaduse §-s 7 nimetatud PRIA kaudu antava riigiabi ja käesoleva seaduse § 17 lõigetes 1 ja 2 nimetatud vähese tähtsusega abi, abi taotlejate ja abi saajate andmed ning perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse alusel PRIA kaudu antud toetuste, toetuste taotlejate ja toetuste saajate andmed kannab PRIA Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse alusel ja korras peetavasse põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse.

(2) Põllumajandusministeerium, PRIA, sihtasutus ja muu seaduse alusel abi andja kannavad nende kaudu antud käesoleva seaduse § 17 lõikes 1 nimetatud põllumajandusliku vähese tähtsusega abi andmed konkurentsiseaduse alusel peetavasse riigiabi ja vähese tähtsusega abi registrisse.”;

9) seadust täiendatakse §-ga 521 järgmises sõnastuses:

§ 521. Põllumajandusliku vähese tähtsusega abi andmete ülekandmine

PRIA esitab alates 2009. aasta 1. jaanuarist põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registris registreeritud andmed põllumajandusliku vähese tähtsusega abi saajate ja neile antud abi suuruse kohta riigiabi ja vähese tähtsusega abi registrisse hiljemalt 2015. aasta 1. veebruariks.”.

§ 3.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2015. aasta 1. jaanuaril.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json