Teksti suurus:

Justiitsministri 25. juuni 2004. a määruse nr 49 „Üldkasuliku töö ettevalmistamise, täitmise ja järelevalve kord” muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.01.2017
Avaldamismärge:RT I, 30.12.2016, 7

Justiitsministri 25. juuni 2004. a määruse nr 49 „Üldkasuliku töö ettevalmistamise, täitmise ja järelevalve kord” muutmine

Vastu võetud 29.12.2016 nr 26

Määrus kehtestatakse kriminaalmenetluse seadustiku § 419 lõike 5 ja väärteomenetluse seadustiku § 2071 lõike 3 alusel.

Justiitsministri 25. juuni 2004. a määruses nr 49 „Üldkasuliku töö ettevalmistamise, täitmise ja järelevalve kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse kriminaalmenetluse seadustiku § 419 lõike 5 ja väärteomenetluse seadustiku § 2071 lõike 3 alusel.”;

2) paragrahvi 2 täiendatakse punktidega 5 ja 6 järgmises sõnastuses:

„5) kohtule taotluse esitamine üldkasuliku töö tähtaja kulgemise peatamiseks;
6) kohtule taotluse esitamine aresti täitmisele pööramiseks.”;

3) paragrahvi 4 lõike 1 punktis 1 asendatakse sõna „kuriteo” sõnaga „süüteo”;

4) paragrahvi 16 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Kriminaalhooldusametnik jätab arvestamata tehtud töötunni või -tunnid, mis ületavad perioodiks ettenähtud töötundide arvu ja mis on kriminaalhooldusametnikuga eelnevalt kooskõlastamata.”;

5) paragrahvi 16 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Juhendaja teavitab viivitamatult kriminaalhooldusametnikku lõigetes 1, 2 ja 3 nimetatud asjaoludest.”;

6) paragrahvi 17 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Erakorraline ettekanne või taotlus (edaspidi erakorraline ettekanne) koostatakse ja esitatakse kohtule või prokuratuurile kriminaalhooldusseaduse §-s 31 või väärteomenetluse seadustiku § 2103 lõikes 1 sätestatud nõuetest lähtudes.”;

7) paragrahvi 17 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Pärast kohtule erakorralise ettekande esitamist võib kriminaalhooldusalune sooritada üldkasuliku töö tunde vaid jaotuskavas ette nähtud mahus.”;

8) paragrahvi 20 lõiget 1 täiendatakse pärast tekstiosa „§ 69 lõikes 3” tekstiosaga „või väärteomenetluse seadustiku § 2103 lõikes 2”;

9) paragrahvi 20 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kriminaalhooldusametnik koostab lõikes 1 nimetatud juhtudel kohtule või prokuratuurile erakorralise ettekande kriminaalhooldusseaduse § 31 lõikes 5 või väärteomenetluse seadustiku § 2103 lõikes 2 sätestatud nõuetest lähtudes.”;

10) paragrahvi 21 lõike 2 punktis 9 asendatakse sõna „kriminaalhooldusaluse” sõnaga „kriminaalhooldusalusele”;

11) paragrahvi 22 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Vangistuse või aresti asemel määratud üldkasuliku töö lõppemisel edastab kriminaalhooldusosakond kohtule või prokuratuurile ettekande kriminaalhoolduse lõppemise kohta. Ettekanne koostatakse kriminaalhooldusseaduse §-s 301 lõikes 1 sätestatud nõuetest lähtuvalt.

(2) Üldkasuliku töö lõppemisel teavitab kriminaalhooldusametnik kirjalikult üldkasuliku töö sooritamisest tööandjat ning esitab karistusregistrile andmed karistusregistri seaduses ettenähtud korras.”;

12) määruse lisad 1, 2 ja 8 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Andres Anvelt
Siseminister justiitsministri ülesannetes

Marko Aavik
Asekantsler kantsleri ülesannetes

Lisa 1 Üldkasuliku töö korraldamise leping

Lisa 2 Süüdlase õigused ja kohustused üldkasuliku töö tegemisel

Lisa 8 Koostööleping tööobjekti kasutamiseks

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json