Teksti suurus:

Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu

Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.05.2017
Avaldamismärge:RT I, 30.12.2016, 13

Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu

Vastu võetud 29.12.2016 nr 157

Määrus kehtestatakse ravikindlustuse seaduse § 30 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse tervishoiuteenuste loetelu ja tervishoiuteenuste rakendamise tingimused, mis on aluseks kindlustatud isikule osutatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmisel Eesti Haigekassa (edaspidi haigekassa) poolt.

  (2) Tervishoiuteenuste loetelus sätestatud piirhindu ja piirmäärasid rakendatakse ravikindlustuse seaduse § 32 alusel kehtestatud kindlustatud isikult haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise korra ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika alusel.

2. peatükk Üldarstiabi 

§ 2.  Kindlustatud isiku pearaha

  (1) Pearaha on tasu, mida haigekassa maksab perearstile perearsti nimistusse kantud kindlustatud isikule vajalike tervishoiuteenuste osutamise kulude katmiseks.

  (2) Pearaha piirhind ühe kalendrikuu kohta on sõltuvalt kindlustatud isiku vanusest järgmine:

Pearaha

Kood

Piirhind
eurodes

Pearaha ühe alla 3-aastase kindlustatud isiku kohta

3044

6,97

Pearaha ühe 3- kuni alla 7-aastase kindlustatud isiku kohta

3045

5,15

Pearaha ühe 7- kuni alla 50-aastase kindlustatud isiku kohta

3046

3,09

Pearaha ühe 50- kuni alla 70-aastase kindlustatud isiku kohta

3047

4,37

Pearaha ühe 70-aastase ja vanema kindlustatud isiku kohta

3048

5,28

  (3) Perearstile, kelle nimistus on vähem kui 1200 kindlustatud isikut ja kelle teeninduspiirkonnas, milleks on riigi territooriumi haldusjaotusel rajanev üks kohalik omavalitsus, elab alaliselt vähem kui 1200 isikut, tasutakse pearaha 1200 isiku eest. Nimistus olevate kindlustatud isikute arvu ületava osa eest tasutakse pearaha koodiga 3046 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinna järgi.

  (4) Perearstile, kes osutab lõikes 1 nimetatud tervishoiuteenust ajutiselt ilma õeta või kelle juures töötavate õdede summaarne tööaeg on seitsmepäevase ajavahemiku jooksul alla 40 tunni, tasutakse pearaha koefitsiendiga 0,8.

§ 3.  Baasraha ja lisatasu

  (1) Baasraha ning koodidega 3054 ja 3055 tähistatud lisatasu maksab haigekassa perearstile, kellel on tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 35 lõike 2 alusel kinnitatud nimistu (edaspidi kinnitatud nimistuga töötav perearst), kindlustatud isikule vajalike tervishoiuteenuste osutamise kulude katmiseks.

  (2) Baasraha ja lisatasu rakendamise tingimused ning piirhind ühes kalendrikuus on järgmised:

Baasraha ja lisatasu

Kood

Piirhind
eurodes

Baasraha kinnitatud nimistuga töötavale perearstile

3051

1 490,10

Baasraha tervisekeskuses kinnitatud nimistuga töötavale perearstile

3092

3 793,04

Lisatasu, kui kinnitatud nimistuga töötava perearsti tegevuskoht asub lähimast haiglast 20–40 km kaugusel

3054

196,55

Lisatasu, kui kinnitatud nimistuga töötava perearsti tegevuskoht asub lähimast haiglast kaugemal kui 40 km

3055

563,15

Lisatasu perearsti nimistut teenindava täistööajaga teise pereõe eest

3059

1 419,98

Lisatasu tervisekeskuses perearsti nimistut teenindava täistööajaga teise pereõe eest

3094

1 339,09

  (3) Tööajavälise ületunnitöö lisatasu rakendamise tingimused ning piirhinnad ühe tunni kohta on järgmised:

Lisatasu

Kood

Piirhind
eurodes

Lisatasu tööajavälise ületunnitöö eest kinnitatud nimistuga töötavale perearstile

3067

26,34

Lisatasu tööajavälise ületunnitöö eest pereõele

3068

17,01

  (4) Koodidega 3054 ja 3055 tähistatud lisatasu makstakse juhul, kui perearsti tegevuskoht asub lähimast tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 55 lõike 1 alusel kehtestatud haiglavõrgu arengukavas (edaspidi haiglate loetelu) nimetatud haiglast vastavalt 20–40 kilomeetri kaugusel või kaugemal kui 40 kilomeetrit.

  (5) Koodiga 3051 tähistatud baasraha makstakse koefitsiendiga 1,5, kui perearstil on mitu tegevuskohta ja need asuvad haldusterritoriaalse korralduse tõttu mitmes linnas, alevis, alevikus või külas ning kui on täidetud järgmised tingimused:
  1) perearsti kõigis tegevuskohtades on täidetud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 10 alusel kehtestatud määruses sätestatud nõuded;
  2) perearsti nimistusse kantud isikute arv ei ületa tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 8 lõikes 41 sätestatud nimistu piirsuurust;
  3) perearsti vastuvõtuaeg teises või teistes tegevuskohtades on vähemalt 3 tundi nädalas;
  4) perearsti teine või teised tegevuskohad paiknevad põhilisest tegevuskohast kaugemal kui 10 kilomeetrit.

  (6) Koodiga 3051 tähistatud baasraha makstakse koefitsiendiga 0,8, kui perearsti nimistusse kantud kindlustatud isikute arv on alla 1200.

  (7) Tervisekeskus käesoleva määruse mõistes on ühtsel taristul üldarstiabi osutav juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja, kus osutab üldarstiabi vähemalt kolm nimistuga perearsti, kelle nimistute suurus on kokku vähemalt 4500 isikut, ning on täidetud tervise- ja tööministri 29. oktoobri 2015. a käskkirjaga nr 163 sätestatud ruuminõuded ja kus osutatakse lisaks ämmaemanda iseseisva vastuvõtu teenust ja füsioteraapiateenust ning on võimalus koduõendusteenuse osutamiseks.

  (8) Koodiga 3092 tähistatud baasraha makstakse koefitsiendiga vastavalt tervisekeskuses üldarstiabi osutavate nimistuga perearstide arvule järgmiselt:
  1) 3–4 perearsti korral on koefitsient 1,0;
  2) 5–6 perearsti korral on koefitsient 0,9;
  3) 7–13 perearsti korral on koefitsient 0,83;
  4) 14–19 perearsti korral on koefitsient 0,8;
  5) 20 ja enama perearsti korral on koefitsient 0,75.

  (9) Koodiga 3059 tähistatud lisatasu makstakse juhul, kui on täidetud järgmised tingimused:
  1) perearsti nimistut teenindab kuni neli pereõde, kelle summaarne tööaeg kokku moodustab vähemalt kaks täistööaega;
  2) mitut nimistut teenindava pereõe summaarne tööaeg ei tohi ületada 52 tundi seitsmepäevase ajavahemiku kohta;
  3) pereõdede, kelle summaarne tööaeg kokku on vähemalt kaks täistööaega, iseseisev vastuvõtuaeg on kummalgi õel vähemalt 20 tundi nädalas;
  4) perearsti tegevuskohas, kus õdede summaarne tööaeg kokku on kaks täistööaega, peab olema vähemalt kaks vastuvõturuumi suuruses vähemalt 16 m² ja 12 m² või kolm vastuvõturuumi kõik suuruses vähemalt 12 m².

  (10) Koodidega 3067 ja 3068 tähistatud lisatasu makstakse juhul, kui on täidetud järgmised tingimused:
  1) perearsti tööaeg kokku või pereõe tööaeg kokku ei ületa keskmiselt 52 tundi seitsmepäevase ajavahemiku kohta neljakuulise arvestusperioodi jooksul;
  2) perearst ja pereõde on täitnud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 8 lõike 61 alusel kehtestatud määruses sätestatud üldarstiabi kättesaadavuse nõuded ning tööajaväline vastuvõtt toimub väljaspool nimetatud määrusega sätestatud vastuvõtuaega;
  3) perearst ja/või pereõde on tööajavälise vastuvõtu ajal tegevuskohas.

  (11) Lisatasu rakendamise tingimused ja piirhind kalendriaastas on järgmised:

Lisatasu

Kood

Piirhind
eurodes

Lisatasu kinnitatud nimistuga töötavale perearstile haigusi ennetava ja krooniliste haigete jälgimise tulemusliku töö eest

3061

4 332,83

Lisatasu kinnitatud nimistuga töötavale perearstile, kes saab lisatasu perearsti nimistut teenindava täistööajaga teise pereõe eest, haigusi ennetava ja krooniliste haigete jälgimise tulemusliku töö eest

3069

5 483,24

Lisatasu kinnitatud nimistuga töötavale perearstile erialase lisapädevuse eest

3062

958,68

Lisatasu üldarstiabi ravi rahastamise lepingut omava tervishoiuteenuse osutaja kvaliteedi hindamise tulemuste eest nimistu kohta

3050

159,78

Lisatasu kinnitatud nimistuga töötavale perearstile jämesoolevähi ennetuse eest

3083

958,68

Lisatasu üldarstiabi ravi rahastamise lepingut omava tervishoiuteenuse osutaja kvaliteedijuhtimise eest nimistu kohta

3093

2 194,92

  (12) Koodidega 3061, 3069 ja 3062 tähistatud tervishoiuteenuste eest makstakse lisatasu koefitsiendiga kuni 1,0. Koefitsiendi suuruse määrab haigekassa ravikindlustuse seaduse § 32 alusel kehtestatud määruses sätestatud korras.

  (13) Koodiga 3069 tähistatud lisatasu makstakse juhul, kui haigekassa on ravikindlustuse seaduse § 32 alusel kehtestatud määruses sätestatud korras perearsti tegevuste hindamise kalendriaastale eelneval kalendriaastal maksnud perearstile lisatasu koodiga 3059 tähistatud teenuse eest 12 kuud.

  (14) Koodiga 3050 tähistatud lisatasu makstakse ühele üldarstiabi ravi rahastamise lepingut omavale tervishoiuteenuse osutajale kuni kuue nimistu kohta.

  (15) Koodiga 3083 tähistatud lisatasu makstakse koefitsiendiga, mis vastab sihtrühma kuuluvatest isikutest hinnataval aastal peitvere testi saanute osakaalule. Sihtrühma kuuluvad isikud lepitakse kokku ravi rahastamise lepingus.

  (16) Koodiga 3093 tähistatud lisatasu makstakse üldarstiabi ravi rahastamise lepingut omavale tervishoiuteenuse osutajale iga ravikindlustuse seaduse § 32 alusel kehtestatud määruses sätestatud tingimused täitnud nimistu kohta.

§ 4.  Normaalse raseduse jälgimine perearsti või ämmaemanda poolt

  (1) Perearsti või ämmaemanda poolt normaalse raseduse jälgimise piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Raseduse tuvastamine ja jälgimise plaani koostamine

3063

94,03

Raseduse kulu jälgimine kuni 20. rasedusnädalani

3064

38,11

Raseduse kulu jälgimine 20.–36. rasedusnädalani

3065

97,19

Raseduse kulu jälgimine 36.–40. rasedusnädalani

3066

32,82

  (2) Koodidega 3063, 3064, 3065 ja 3066 tähistatud tervishoiuteenuse piirhindu rakendatakse normaalse raseduse jälgimisel perearsti poolt või tervisekeskuses tegutseva ämmaemanda poolt.

§ 5.  Üleriigilise perearsti nõuandetelefoni teenus

  (1) Üleriigilise perearsti nõuandetelefoni teenuse piirhind ühes kalendrikuus on järgmine:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Üleriigilise perearsti nõuandetelefoni ööpäevaringne teenus ühes kalendrikuus

3090

18 563,99

  (2) Üleriigilise perearsti nõuandetelefoni teenuse ühes telefonikõnes antud konsultatsiooni piirhind on järgmine:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Üleriigilise perearsti nõuandetelefoni konsultatsioon

3091

1,59

  (3) Haigekassa võtab koodidega 3090 ja 3091 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle ühelt tervishoiuteenuse osutajalt temaga sõlmitud ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras.

§ 6.  Koolitervishoiuteenus

  (1) Haigekassa võtab koolitervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle üheteistkümnel kalendrikuul aastas.

  (2) Koolitervishoiuteenuse piirhind ühe õpilase kohta ühes kalendrikuus on järgmine:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Koolitervishoiuteenus

3081

2,64

Erivajadustega õpilaste koolitervishoiuteenus

3082

12,37

  (3) Koodidega 3081 ja 3082 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasumisel rakendatakse koefitsienti 0,97, kui teenuse osana ei ole tagatud kooliõe juhendamis- või töönõustamisteenus.

  (4) Koodiga 3081 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse statsionaarses õppes põhiharidust või üldkeskharidust omandavale õpilasele, samuti kutseõppe tasemeõppe teisel kuni neljandal kvalifikatsioonitasemel statsionaarses õppevormis õppivale õpilasele, välja arvatud lõikes 5 sätestatud õpilasele.

  (5) Koodiga 3082 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse teenuse osutamisel meditsiinilisel näidustusel hariduslike erivajadustega õpilaste koolis õppivatele haridusliku erivajadusega lastele.

3. peatükk Eriarstiabi ja õendusabi 

1. jagu Ambulatoorne tervishoiuteenus 

§ 7.  Ambulatoorse vastuvõtu, koduvisiidi ja erakorralise meditsiini osakonna teenuste piirhinnad

  (1) Ambulatoorse vastuvõtu ja koduvisiidi korral rakendatakse järgmisi piirhindu:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Eriarsti esmane vastuvõtt

3002

18,88

Eriarsti korduv vastuvõtt

3004

12,08

Vaimse tervise õe vastuvõtt

3015

16,67

Eriarsti koduvisiit

3020

20,54

Koduõendusteenus

3026

27,85

Geriaatrilise seisundi hindamine

3027

83,86

Välisriigist kutsutud eriarsti konsultatsioon

3030

255,84

Psühhiaatri ja õe vastuvõtt aktiivravi perioodis

3031

32,83

Psühhiaatri vastuvõtt aktiivravi perioodis

3032

27,27

Psühhiaatri vastuvõtt toetusravi perioodis

3033

15,74

Hinnangu andmine tervishoiuteenuse vastavusele ravikindlustuse seaduse § 271 lõikes 1 sätestatud kriteeriumidele

3034

182,63

Õe iseseisev vastuvõtt

3035

9,82

Õe koduvisiit

3036

16,62

Ämmaemanda iseseisev vastuvõtt (esmane)

3111

16,54

Ämmaemanda iseseisev vastuvõtt

3112

9,86

Ämmaemanda koduvisiit (sünnitusjärgne)

3038

23,68

Pahaloomulise kasvaja esmase raviplaani koostamine või muutmine paikmepõhise multidistsiplinaarse ekspertkomisjoni poolt

3042

32,35

Hematoloogilise kasvaja esmase raviplaani koostamine või muutmine ekspertkomisjoni poolt

3043

25,84

E-konsultatsioon tervise infosüsteemi vahendusel

3039

13,73

Psühhiaatri vastuvõtt (alla 19-aastasele isikule)

3100

46,76

Elundisiirdamise ootelehele võtmise otsustamine või otsuse ülevaatamine multidistsiplinaarse ekspertkomisjoni poolt

3101

131,06

Psühhiaatrilise ravimeeskonna koduvisiit (alla 19-aastasele isikule)

3103

151,09

  (2) Koodidega 3002, 3004, 3031, 3032, 3033 ja 3100 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad järgmisi tegevusi:
  1) vestlus haigega ning anamneesi kogumine ja talletamine;
  2) haige läbivaatus, diagnostika, raviplaani koostamine ja diagnoosi määramine;
  3) ravi määramine;
  4) nõustamine tervise säilitamiseks ja parandamiseks;
  5) nõustamine töö- ja elukorralduse kohta;
  6) ravimite soovitamine ja retsepti väljakirjutamine;
  7) teenuste osutamist tõendavate dokumentide vormistamine ning patsiendile tervishoiuteenuse osutamisega seotud andmete töötlemine tervise infosüsteemis;
  8) lihtsamate raviprotseduuride tegemine, sh süstimine, sidumine, v.a koodiga 7141 tähistatud tervishoiuteenus;
  9) muud vastuvõtu käigus vajalikud tegevused, mis on otseselt seotud teenuste osutamisega.

  (3) Koodiga 3002 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse juhul, kui patsient pöördub sama terviseseisundiga selle eriarsti vastuvõtule esmakordselt või kui kroonilise haigusega patsiendi vastuvõtust on möödunud vähemalt üks aasta.

  (4) Haige pöördumisel eriarsti vastuvõtule retseptiravimi korduvaks väljakirjutamiseks rakendatakse koodiga 3004 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda.

  (5) Koodiga 3030 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse ainult haigekassa eelneval kirjalikul nõusolekul. Koodiga 3030 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda ei rakendata, kui konsultatsiooni on antud elektroonilise sidevahendi kaudu.

  (6) Koodidega 3031, 3032, 3033, 3100 ja 3015 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad teenust osutava tervishoiutöötaja superviseerimist üks kord kvartalis.

  (7) Haigekassa võtab koodiga 3031 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle aktiivravi vajavalt kindlustatud isikult, kes vajab oma seisundi tõttu õe osalust raviotsuste tegemiseks, raviplaani koostamiseks, raviprotseduuride tegemiseks või ohutuse tagamiseks.

  (8) Koodidega 3035, 3036 ja 3015 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad järgmisi tegevusi:
  1) patsiendi ja tema lähedaste tervisealane nõustamine ja õpetamine tervise säilitamiseks, edendamiseks ja haiguste ennetamiseks, iseseisvaks kasutamiseks mõeldud meditsiiniseadmete ja abivahendite kasutamise õpetamine ning toimetulekut ja turvalisust toetav nõustamine;
  2) patsiendi terviseseisundi hindamine ja terviseriskide analüüs jälgimisperioodil, täiendavate uuringute vajaduse väljaselgitamine, objektiivsete tervisenäitajate seire ning ravisoostumuse jälgimine ja nõustamine lähtuvalt arsti otsusest ja ravijuhenditest. Kõrvalekallete ilmnemisel terviseprobleemide lahendamine iseseisvalt või koostöös teiste tervishoiutöötajatega;
  3) õendussekkumiste ja lihtsamate raviprotseduuride tegemine (v.a tervishoiuteenuste loeteluga sätestatud tervishoiuteenused);
  4) õendustegevuse dokumenteerimine (anamneesi kogumine, õendusplaani koostamine, õendussekkumise ja õendusabi tulemuste hindamine, epikriisi koostamine, andmete töötlemine tervise infosüsteemis, tervishoiuteenuse osutamisega seotud dokumentide väljastamine).

  (9) Koodidega 3015 ja 3035 tähistatud tervishoiuteenuste piirhindu rakendatakse juhul, kui vastuvõtt toimub eriarsti osaluseta ja eriarsti (sh perearsti) või ämmaemanda suunamisel õe vastuvõtule. Suunamine ei ole vajalik erialadel, kus saatekiri ei ole nõutav vastavalt ravikindlustuse seaduse § 70 lõikele 3.

  (10) Koodidega 3111 ja 3112 tähistatud tervishoiuteenuste piirhindu rakendatakse juhul, kui vastuvõtt toimub eriarsti osaluseta.

  (11) Koodiga 3111 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab järgmisi tegevusi:
  1) raseduse tuvastamine;
  2) võimalike rasedusriskide hindamine üld- ja sünnitusabi anamneesi alusel;
  3) raseda läbivaatus ja üldseisundi hindamine;
  4) raseda vaginaalne läbivaatus ja analüüside võtmine;
  5) raseda vererõhu mõõtmine;
  6) raseda kaalumine ja kehamassiindeksi (KMI) määramine;
  7) raseda küsitlemine vaevuste ja meeleolu suhtes ning nõustamine;
  8) raseduse juhtimise plaani koostamine;
  9) imetamisnõustamine;
  10) andmete dokumenteerimine.

  (12) Koodidega 3111, 3112 ja 3038 tähistatud tervishoiuteenuste osutamisel tervisekeskuses rakendatakse järgmisi koefitsiente:
  1) koodiga 3111 tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel rakendatakse koefitsienti 0,92;
  2) koodiga 3112 tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel rakendatakse koefitsienti 0,93;
  3) koodiga 3038 tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel rakendatakse koefitsienti 0,97.

  (13) Geriaatrilise seisundi hindamise (kood 3027) komisjoni kuuluvad arst, õde ja sotsiaaltöötaja ning vajaduse korral konsultandid.

  (14) Koodiga 3033 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse aktiivravi järgsel perioodil, kui patsient on stabiilses seisundis, sümptomitevaba või stabiilsete jääksümptomitega osalise remissiooni seisundis, kuid vajab pikaajalist jälgimist, et vältida haigusepisoodide kordumist, või haiguse ägenemist ennetavat ravi.

  (15) Koodiga 3026 tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel hoolekandeasutuses rakendatakse tasumisel koefitsienti 0,68, kui ühe külastuse jooksul osutatakse teenust vähemalt viiele isikule.

  (16) Koodiga 3026 tähistatud teenuse piirhind sisaldab tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 25 lõike 3 alusel kehtestatud määruses sätestatud koduõendusteenuse hulka kuuluvaid tegevusi koos teenuse osutamiseks vajalike ravimite ja materjalidega, välja arvatud arsti poolt eelnevalt määratud krooniliste haiguste retseptiravimid ja meditsiiniseadme kaardiga määratud meditsiiniseadmed.

  (17) Koodiga 3026 tähistatud teenusele lisatakse eriarsti koduvisiidi korral koodiga 3020 tähistatud tervishoiuteenus.

  (18) Koodiga 3034 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse ühe juhtumi hinnangu kohta. Haigekassa tasub koodiga 3034 tähistatud tervishoiuteenuse osutamise eest sellele tervishoiuteenuse osutajale, kelle juures töötab kindlustatud isikule tervishoiuteenust osutanud eriarst.

  (19) Koodiga 3034 tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel meditsiinigeneetika erialal osaleb hinnangu andmisel arst-geneetik.

  (20) Haigekassa võtab koodiga 3034 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui nimetatud tervishoiuteenuse osutamise käigus koostatud hinnang vastab ravikindlustuse seaduse § 32 alusel kehtestatud määruse lisas sätestatud vormile.

  (21) Koodiga 3034 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta (ELT L 166, 30.04.2004, lk 1–123) artiklis 20 sätestatud kriteeriumidele vastavusele hinnangu andmisel.

  (22) Koodiga 3042 tähistatud tervishoiuteenuse ekspertkomisjoni kuuluvad vähemalt neli arsti, kellest vähemalt kaks on onkoloogid (onkoteraapia ja kiiritusonkoloogia spetsialist) ja üks vastava paikme pädevusega kirurg.

  (23) Koodiga 3043 tähistatud tervishoiuteenuse ekspertkomisjoni kuuluvad vähemalt kolm arsti, kellest vähemalt kaks on hematoloogid.

  (24) Haigekassa võtab koodidega 3042 ja 3043 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui nimetatud tervishoiuteenuste osutamise käigus koostatud raviplaan vastab ravikindlustuse seaduse § 32 alusel kehtestatud määruse lisas sätestatud vormile.

  (25) Perearsti poolt patsiendi suunamisel uroloogile, endokrinoloogile, otorinolarüngoloogile, pulmonoloogile, reumatoloogile, pediaatrile, neuroloogile, hematoloogile, kardioloogile, ortopeedile, gastroenteroloogile, onkoloogile, allergoloog-immunoloogile, nefroloogile, psühhiaatrile või sisearstile tervise infosüsteemi vahendusel edastatud e-konsultatsiooni saatekirjaga võtab haigekassa koodiga 3039 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui tervishoiuteenuse osutamise käigus koostatud e-konsultatsiooni saatekiri ja eriarsti vastus sisaldavad ravikindlustuse seaduse § 32 alusel kehtestatud määruse lisades sätestatud andmeid ning nõuetekohane vastus saadetakse tervise infosüsteemi vahendusel perearstile nelja tööpäeva jooksul alates e-konsultatsiooni saatekirja jõudmisest tervise infosüsteemi.

  (26) Koodiga 3101 tähistatud tervishoiuteenuse ekspertkomisjoni kuuluvad vähemalt viis arsti, kellest vähemalt üks on patsiendi ekspertkomisjoni suunanud arst, vähemalt üks vastava elundi siirdamise pädevusega kirurg ja vähemalt üks vastava paikme pädevusega sisehaiguste arst.

  (27) Haigekassa võtab koodiga 3101 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui nimetatud tervishoiuteenuse osutamise käigus koostatud otsus vastab ravikindlustuse seaduse § 32 alusel kehtestatud määruse lisas sätestatud vormile.

  (28) Haigekassa võtab koodiga 3103 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui raske psüühikahäirega patsiendi seisundi tõttu on raviks vajalik tagada ravimeeskonna kontakt väljaspool raviasutust ning ravivajaduse on hinnanud ja dokumenteerinud ravimeeskond, millesse kuuluvad psühhiaater ja vähemalt kliiniline psühholoog, sotsiaaltöötaja või vaimse tervise õde.

  (29) Koodiga 3103 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab transpordikulu.

  (30) Haigekassa võtab koodidega 3042 ja 3043 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle ka statsionaarsel ravil viibiva patsiendi eest.

  (31) Erakorralise meditsiini osakonnas osutatavate teenuste piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Õe triaaž erakorralise meditsiini osakonnas

3102

4,79

Punase triaažikategooriaga patsiendi käsitlus erakorralise meditsiini osakonnas

3104

167,91

Oranži triaažikategooriaga patsiendi käsitlus erakorralise meditsiini osakonnas

3105

148,97

Kollase triaažikategooriaga patsiendi käsitlus erakorralise meditsiini osakonnas

3106

63,25

Rohelise ja sinise triaažikategooriaga patsiendi käsitlus erakorralise meditsiini osakonnas

3107

20,27

Patsiendi sanitaarne korrastus erakorralise meditsiini osakonnas

3108

33,06

Keemiline, radioloogiline või bioloogiline dekontaminatsioon erakorralise meditsiini osakonnas

3109

103,17

Kõrge nakkusohuga ja kiirgusohuga patsiendi käsitlus erakorralise meditsiini osakonnas

3110

526,14

  (32) Haigekassa võtab koodiga 3102 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui triaažikategooria on määratud vastavalt ravikindlustuse seaduse § 32 alusel kehtestatud määruse lisas sätestatud juhendile „Juhend triaaži teostamiseks Eesti erakorralise meditsiini osakondades” ning triaaži käigus tehtud mõõtmiste ja uuringute tulemused ning muu triaažikategooria määramise aluseks olev informatsioon on dokumenteeritud erakorralise meditsiini osakonna patsiendikaardis.

  (33) Koodiga 3102 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab vajaduse korral tehtavat retriaaži.

  (34) Haigekassa võtab koodidega 3104–3110 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui teenust osutatakse haiglate loetelu § 2 lõike 1 punktis 1 või 2 nimetatud piirkondlikus haiglas.

  (35) Haigekassa võtab lõikes 31 nimetatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui teenust osutatakse erakorralise meditsiini osakonnas, kus teenuse osutamine vastab tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 22 lõike 4 alusel kehtestatud määruses sätestatud nõuetele erakorralise meditsiini tervishoiuteenuse osutamiseks.

  (36) Haigekassa võtab koodidega 3104–3107 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui teenust osutab erakorralise meditsiini eriala arst.

  (37) Haigekassa võtab koodidega 3104–3107 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle vastavalt ravikindlustuse seaduse § 32 alusel kehtestatud määruse lisas sätestatud juhendile „Juhend triaaži teostamiseks Eesti erakorralise meditsiini osakondades” määratud triaažikategooriale.

  (38) Koodiga 3108 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse kõrvalabivajadusega patsiendile dekontaminatsiooniruumis sanitaarkorrastuse tegemisel.

  (39) Koodidega 3104–3107 tähistatud tervishoiuteenused sisaldavad eriarstide, õdede ja ämmaemandate konsultatsioone. Koodiga 3107 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab ka koodidega 66101 (vastuvõtu piirhinda on arvestatud üks tehtud uuring päevas), 66200, 66201, 66202 ja 66207 tähistatud laboriuuringuid.

  (40) Haigekassa võtab patsiendi pöördumisel erakorralise meditsiini osakonda koodidega 3104–3107 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle ühe tervishoiuteenuse eest ühe pöördumise kohta.

  (41) Haigekassa ei võta patsiendi tagasikutsumise korral erakorralise meditsiini osakonda tasu maksmise kohustust üle koodiga 3102 tähistatud tervishoiuteenuse ja koodidega 3104–3107 tähistatud tervishoiuteenuste eest.

  (42) Haigekassa võtab koodiga 3110 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle, kui teenust osutatakse patsiendile, kellel on dokumenteeritud põhjendatud kahtlus vähemalt ühe järgmise eriti ohtliku nakkushaiguse suhtes: koolera, katk, Siberi katk, hemorraagilised viiruspalavikud, tuberkuloos ning harvaesinevad või taasilmunud ja uued eriti ohtlikud nakkushaigused (sh SARS, rõuged, epideemiline tähniline tüüfus, Q-palavik, gripiviiruse uue tüübi põhjustatud nakkushaigus).

§ 8.  Koduse peritoneaaldialüüsi ja koduse parenteraalse toitmise ravipäeva piirhinnad

  (1) Koduse peritoneaaldialüüsi ravipäeva piirhind on järgmine:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Kodune peritoneaaldialüüsi ravipäev

7033

60,40

  (2) Koodiga 7033 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab kulutusi vajalikele tarvikutele ja lahustele ning haige õpetamisele ja nõustamisele.

  (3) Koduse parenteraalse toitmise ravipäeva piirhind on järgmine:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Parenteraalne toitmine kodus

7036

96,34

  (4) Koodiga 7036 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab kulutusi ühe päeva toitelahustele ja vajalikele tarvikutele.

  (5) Haigekassa võtab koodiga 7036 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui patsiendi vajadustele vastavas mahus suukaudne söömine või enteraalne toitmine pole teostatav, teiste ravimeetodite mittetoimimine on tõendatud ning raviotsuse on teinud ja seda on vähemalt üks kord kvartalis hinnanud vähemalt kaheliikmeline ekspertkomisjon, mille üks liige on Eesti Kliinilise Toitmise Seltsi juhatuse poolt nimetatud spetsialist.

  (6) Koodiga 7036 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas.

§ 9.  Koduse respiraatorravi ja aspiraatori kodukasutuse piirhinnad

  (1) Koduse respiraatorravi ravipäeva piirhind on järgmine:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Kodune respiraatorravi

7034

13,84

  (2) Koduse respiraatorravi ravipäeva (kood 7034) piirhinnale lisandub arsti koduvisiidi (kood 3020), õe koduvisiidi (kood 3036) või koduõendusteenuse (kood 3026) piirhind.

  (3) Aspiraatori kodukasutuse päeva piirhind on järgmine:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Aspiraatori kodukasutus

7035

0,62

  (4) Haigekassa võtab koodiga 7035 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle patsiendilt, kes viibib kodusel ventilatsiooniravil või kellel on trahheostoom, neuroloogilisest kahjustusest tingitud neelamishäire või neuromuskulaarsest haigusest tingitud köharefleksi puudumine.

  (5) Lõigetes 1 ja 3 nimetatud teenused sisaldavad meditsiiniseadme maksumust.

§ 10.  Päevaravi ja päevakirurgia piirhinnad

  (1) Päevaravi ja päevakirurgia korras osutatud tervishoiuteenuste piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Tervishoiuteenused päevaravis

3075

45,54

Päevakirurgia

3076

56,53

  (2) Päevaravi (kood 3075) ja päevakirurgia (kood 3076) ühe päeva piirhind sisaldab kulutusi järgmistele tegevustele:
  1) soovitused tervise säilitamiseks ja parandamiseks;
  2) soovitused töö- ja elukorralduse kohta;
  3) ravimite soovitamine ja retsepti väljakirjutamine;
  4) teenuste osutamist tõendavate dokumentide vormistamine ning patsiendile tervishoiuteenuse osutamisega seotud andmete töötlemine tervise infosüsteemis;
  5) lihtsamate raviprotseduuride tegemine, sh süstimine, sidumine, v.a koodidega 7141 ja 7142 tähistatud tervishoiuteenused;
  6) muud vastuvõtu käigus vajalikud tegevused, mis on otseselt seotud teenuste osutamisega;
  7) vajalikud õendustoimingud, haige hooldus, ravimid ning üks söögikord.

  (3) Haigekassa võtab kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse üle päevaravi (kood 3075) piirhinna alusel juhul, kui kindlustatud isikule osutatakse tervishoiuteenuseid plaanilise ravi käigus, ta viibib ravil üle nelja tunni päevas ning lahkub ravilt samal päeval.

  (4) Haigekassa võtab kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse üle päevakirurgia (kood 3076) piirhinna alusel juhul, kui kindlustatud isik viibib seoses tervishoiuteenuste osutamisega ravil üle nelja tunni päevas ning lahkub ravilt samal päeval.

  (5) Päevakirurgias kasutatava anesteesia eest rakendatakse §-s 41 sätestatud anesteesia piirhindu.

  (6) Haigekassa võtab päevakirurgia eest tasu maksmise kohustuse üle, kui täisvarustusega operatsioonitoas tehti 6. peatükis nimetatud operatsioon.

§ 11.  Tervishoiuteenuse osutamiseks vajaliku veoteenuse piirhinnad

  (1) Tervishoiuteenuse osutamiseks vajalike veoteenuste piirhinnad on järgmised:

Veoteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Haige ja/või doonorelundi vedu tervishoiuteenuse osutaja sõidukiga (v.a kiirabi) – 1 km

3071

0,38

Vedu lennukiga – 1 tund

3072

811,00

Vedu helikopteriga – 1 tund

3073

1 083,00

Edasi-tagasivedu parvlaevaga

3074

40,90

Surnu vedu sõidukiga (v.a parvlaeval) üle 100 km

3079

64,00

Doonorelundi või retsipiendi vedu lennukiga – 1 tund

3085

2 820,00

Vereloome tüvirakkude ja terapeutiliste rakkude kullerteenus

3086

850,92

  (2) Koodidega 3072 ja 3073 tähistatud veoteenuseid rakendatakse haige transportimisel teise eriarstiabi andva tervishoiuteenuse osutaja juurde haigekassaga sõlmitud lepingu alusel vältimatu arstiabi osutamise eesmärgil või juhul, kui vältimatu arstiabi eest tasutakse ravikindlustuse seaduse § 27 lõikes 2 nimetatud loa alusel ning patsiendi terviseseisundi tõttu ei ole teiste transpordivahendite kasutamine võimalik.

  (3) Koodiga 3074 tähistatud veoteenust rakendatakse haigekassaga sõlmitud lepingu alusel statsionaarse eriarstiabi osutamise eesmärgil haige transportimisel teise eriarstiabi andva tervishoiuteenuse osutaja juurde.

  (4) Koodiga 3074 tähistatud veoteenust rakendatakse arsti saatekirja alusel surnu patoanatoomilisele lahangule vedamise korral.

  (5) Koodiga 3074 tähistatud veoteenuse eest tasutakse Kuressaare Haigla Sihtasutusele koefitsiendiga 0,75.

  (6) Koodiga 3079 tähistatud veoteenust rakendatakse arsti saatekirja alusel surnu patoanatoomilisele lahangule vedamise korral.

  (7) Koodiga 3079 tähistatud veoteenuse eest tasutakse koefitsiendiga 0,4, kui lähim patoanatoomilist lahangut teostav tervishoiuteenuse osutaja on kuni 25 km (kaasa arvatud) kaugusel, ning koefitsiendiga 0,7, kui lähim patoanatoomilist lahangut teostav tervishoiuteenuse osutaja on 26 kuni 100 km (kaasa arvatud) kaugusel.

  (8) Koodiga 3085 tähistatud veoteenust rakendatakse haigekassaga sõlmitud lepingu alusel järgmistel juhtudel:
  1) doonorelundite transportimisel välismaalt Eestisse eriarstiabi andva tervishoiuteenuse osutaja juurde siirdamise eesmärgil;
  2) ravimeeskonna transportimisel välismaalt Eestisse doonorsüdame eemaldamise eesmärgil ja Eestist tagasi välismaale eriarstiabi andva tervishoiuteenuse osutaja juurde;
  3) doonorsüdame transportimisel Eestist välismaale eriarstiabi andva tervishoiuteenuse osutaja juurde kindlustatud isikule südame siirdamise eesmärgil;
  4) kindlustatud isiku transportimisel Eestist välismaale elundisiirdamise ettevalmistamiseks või elundi siirdamiseks või tagasi välismaalt Eestisse eriarstiabi andva tervishoiuteenuse osutaja juurde siirdamise ettevalmistamise või siirdamise järel juhul, kui vältimatu arstiabi eest tasutakse ravikindlustuse seaduse § 27 lõikes 2 nimetatud loa alusel.

  (9) Lõikes 8 nimetatud ravimeeskonna, doonorelundi ja kindlustatud isiku (retsipiendi) transportimisel sama lennukiga rakendatakse koodiga 3085 tähistatud veoteenust üks kord ühe tunni kohta.

  (10) Koodiga 3085 tähistatud teenuse piirhind sisaldab lisaks lennutunni maksumusele keskmist ootetunni maksumust.

  (11) Koodiga 3073 tähistatud veoteenust rakendatakse haigekassaga sõlmitud lepingu alusel lõike 8 punktis 4 sätestatud juhul.

  (12) Koodiga 3086 tähistatud veoteenust rakendatakse haigekassaga sõlmitud lepingu alusel vereloome tüvirakkude või terapeutiliste rakkude transportimisel välismaalt Eestisse eriarstiabi andva tervishoiuteenuse osutaja juurde siirdamise eesmärgil. Teenuse piirhinda rakendatakse üks kord ühe veo kohta.

  (13) Koodiga 3086 tähistatud veoteenus sisaldab tervishoiutöötaja tööjõukulu, päevaraha, transpordi- ja majutuskulusid.

  (14) Koodiga 3071 tähistatud veoteenuseid rakendatakse haige transportimisel teise eriarstiabi andva tervishoiuteenuse osutaja juurde.

2. jagu Statsionaarne tervishoiuteenus 

§ 12.  Voodipäeva arvestus haiglas

  (1) Haigla voodipäevade maksimaalne arv ja voodipäeva piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Voodi-
päevade
maksimum-
arv

Ühe haige
voodipäeva
piirhind
eurodes

Ülevõetava
tasu maksmise
kohustuse
piirmäär
(%)

Kindlustatud
isiku
omaosaluse
määr
(%)

Sisehaigused

2065

10

93,83

100

0

Kirurgia

2066

9

90,28

100

0

Akuutpsühhiaatria (tahtest olenematu ravi korral)

2058

175,97

100

0

Lastepsühhiaatria (alla 19-aastane isik)

2060

20

146,66

100

0

Sünnitusabi

2026

4

133,83

100

0

Neonatoloogia

2034

20

127,01

100

0

I astme intensiivravi

2070

5

147,48

100

0

II astme intensiivravi

2071

10

319,99

100

0

III astme intensiivravi

2072

25

679,23

100

0

III A astme intensiivravi

2073

25

792,66

100

0

Järelravi

2047

60

61,23

100

0

Majutuse voodipäev

2067

18,48

100

0

Iseseisev statsionaarne õendusabi

2063

60

63,76

85

15

  (2) Koodiga 2065 tähistatud tervishoiuteenuse voodipäeva piirhinda rakendatakse järgmiste kuni 2017. aastani kehtinud erialade voodipäevade puhul: sisehaigused, kardioloogia, kutsehaigused, endokrinoloogia, nakkushaigused, hematoloogia, nefroloogia, gastroenteroloogia, tuberkuloos, psühhiaatria, neuroloogia, dermatoveneroloogia, radioloogia, pediaatria, pulmonoloogia, onkoloogia, reumatoloogia, lasteneuroloogia, psühhiaatria ebastabiilse remissiooniga patsiendi korral.

  (3) Koodiga 2066 tähistatud tervishoiuteenuse voodipäeva piirhinda rakendatakse järgmiste kuni 2017. aastani kehtinud erialade voodipäevade puhul: kirurgia, neurokirurgia, torakaalkirurgia, kardiokirurgia, traumatoloogia, septiline luu-liigesekirurgia, põletus, ortopeedia, günekoloogia, raseduspatoloogia, uroloogia, oftalmoloogia, otorinolarüngoloogia (sh laste otorinolarüngoloogia), näo-lõualuukirurgia, veresoontekirurgia.

  (4) Koodiga 2065 tähistatud tervishoiuteenuse voodipäeva eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle kuni järgmiste maksimumpäevade arvuni:
  1) hematoloogilise ravi korral maksimaalselt kuni 45 päeva eest;
  2) tuberkuloosi tahtest sõltumatu ravi korral maksimaalselt kuni 180 päeva eest;
  3) tuberkuloosihaige ravi korral maksimaalselt kuni 60 päeva eest;
  4) psühhiaatrilise ravi korral maksimaalselt kuni 20 päeva eest;
  5) ebastabiilse remissiooniga patsiendi psühhiaatrilise ravi korral piiramatult.

  (5) Koodiga 2066 tähistatud tervishoiuteenuse voodipäeva eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle septilise luu-liigesekirurgilise ravi korral kuni 20 päeva eest.

  (6) Lõikes 1 sätestatud ühe haige voodipäeva (v.a koodid 2067 ja 2063) piirhind sisaldab kulutusi järgmistele tegevustele:
  1) vestlus haigega, anamneesi kogumine ja talletamine ning patsiendile tervishoiuteenuse osutamisega seotud andmete töötlemine tervise infosüsteemis;
  2) haige läbivaatus, diagnostika, raviplaani koostamine, kliinilise diagnoosi püstitamine, ravi määramine;
  3) soovitused tervise säilitamiseks ja parandamiseks;
  4) soovitused töö- ja elukorralduse kohta;
  5) haige hooldus, õendusabi, toitlustamine;
  6) lihtsamate raviprotseduuride tegemine, sh süstimine, sidumine, v.a koodiga 7142 tähistatud tervishoiuteenus;
  7) ravimid, v.a 7. peatükis sätestatud ravimid;
  8) eriarstide, õdede ja ämmaemandate konsultatsioonid.

  (7) Iseseisva statsionaarse õendusabi (kood 2063) voodipäeva piirhind sisaldab õendustoimingute ja nendega haakuvate hooldustegevuste maksumust ning ravimeid, v.a 7. peatükis sätestatud ravimid.

  (8) Koodiga 2063 tähistatud tervishoiuteenusega rakendatakse koodiga 3002 või 3004 tähistatud tervishoiuteenust, kui toimub eriarsti konsultatsioon.

  (9) Kindlustatud isiku statsionaarsele ravile saabumise ja ravilt lahkumise päev arvestatakse ühe päevana.

  (10) Haigekassa võtab alla ühe ööpäeva statsionaarsel ravil viibinud kindlustatud isiku eest tasu maksmise kohustuse üle järgmiselt:
  1) isiku suunamisel statsionaarsele ravile teise tervishoiuteenuse osutaja juurde või isiku surma korral statsionaarsele ravile saabumise päeval – eriarstiabi voodipäeva piirhinnaga;
  2) üle kuue tunni ravil viibinud isiku eest – ühe voodipäeva piirhinnaga.

  (11) Haige ravil viibimisel sama tervishoiuteenuse osutaja eri osakondades ei tohi lõikes 1 loetletud erialajärgsete voodipäevade arv eraldi ületada vastavat voodipäevade maksimumarvu ning kokku suurimat voodipäevade maksimumarvu (v.a koodidega 2063, 2067, 2071, 2072 ja 2073 tähistatud tervishoiuteenused).

  (12) Lõikes 11 nimetatud erialajärgsete voodipäevade arvu hulka loetakse ka I astme intensiivravi päevad.

  (13) Haige järjestikusel viibimisel intensiivravil 18 ja enam tundi võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle voodipäevajärgse piirhinna alusel ning alla 18-tunnisel viibimisel tegelikult viibitud tundide eest.

  (14) Põletushaige I ja II astme intensiivravi (koodid 2070 ja 2071) korral võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle kokku kuni 25 intensiivravipäeva eest.

  (15) Lõikes 14 kehtestatud intensiivravipäevade maksimumarvu võib pikendada tervishoiuteenuse osutaja ja haigekassa vahel ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras.

  (16) Lõikes 1 ettenähtud voodipäevade maksimaalset arvu ületavate päevade eest, välja arvatud koodidega 2047 ja 2063 tähistatud tervishoiuteenuste korral, võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle järelravi (kood 2047) tervishoiuteenusena kuni 60 päeva eest.

  (17) Koodiga 2067 tähistatud tervishoiuteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle haige lapsega haiglas viibiva lapsevanema või muu tegeliku hooldaja või põetaja või aktiivravi ning lõikes 6 sätestatud tegevusi mittevajava patsiendi eest.

  (18) Koos haige lapsega haiglas viibiva lapsevanema või muu tegeliku põetaja või hooldaja eest tasub haigekassa koodiga 2067 tähistatud tervishoiuteenuse alusel järgmiselt:
  1) alla 2-aastase lapsega haiglas viibimise päevade eest;
  2) lapse rinnaga toitmisel haiglas viibimise päevade eest;
  3) alla 10-aastase lapsega haiglas viibimisel kuni 14 päeva eest;
  4) alla 16-aastase sügava või raske liikumis- või liitpuudega lapsega haiglas viibimisel kuni 14 päeva eest.

  (19) Koodiga 2067 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse aktiivravi ning lõikes 6 sätestatud tegevusi mittevajava patsiendi korral kuni kahe ööpäeva eest.

  (20) Koodiga 2034 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse haiglate loetelus nimetatud kesk- ja piirkondlikus haiglas.

  (21) Koodiga 2063 tähistatud tervishoiuteenuse voodipäevade maksimaalset arvu võib pikendada kuni 60 päeva kaupa tervishoiuteenuse osutaja ja haigekassa vahel ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras.

  (22) Koodiga 2047 tähistatud tervishoiuteenuse voodipäevade maksimaalset arvu võib pikendada kuni 60 päeva kaupa tervishoiuteenuse osutaja ja haigekassa vahel ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras.

  (23) Koodiga 8101 või 8102 tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel on koodiga 2065 tähistatud tervishoiuteenuse voodipäevade maksimaalne arv 45 päeva.

  (24) Koodiga 372R, 373R, 374R, 375R, 376R või 8105 tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel on koodiga 2065 tähistatud tervishoiuteenuse voodipäevade maksimaalne arv 21 päeva.

  (25) Haigekassa võtab lõike 4 punktis 5 viidatud juhul tasu maksmise kohustuse üle, kui
  1) patsient on ebastabiilses remissioonis;
  2) ravi alustamise ja jätkamise otsustab ekspertkomisjon, kuhu kuuluvad vähemalt kaks psühhiaatrit ja otsus on vormistatud ravikindlustuse seaduse § 32 alusel kehtestatud määruse lisas sätestatud vormi alusel;
  3) on tagatud psühhiaatri ööpäevaringne valmisolek konsulteerimiseks.

  (26) Lõikes 25 nimetatud ekspertkomisjon peab ravi edasist vajalikkust hindama ning uue raviplaani koostama hiljemalt 180 päeva möödumisel eelmise raviplaani koostamisest.

  (27) Haigekassa võtab koodiga 2058 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle, kui raviasutuses on tagatud ööpäevaringne psühhiaatri valve.

  (28) Haigekassa võtab lõike 4 punktides 2 ja 3 viidatud juhul tasu maksmise kohustuse üle tuberkuloosi ja sõltuvushäire kaksikdiagnoosiga patsiendilt juhul, kui patsiendi ravivajaduse on hinnanud ning dokumenteerinud ravi alguses ja lõpus ravimeeskond, millesse kuuluvad kopsuarst ja vähemalt kaks liiget järgmisest loetelust: psühhiaater, vaimse tervise õde, sotsiaaltöötaja, tegevusterapeut ja kliiniline psühholoog.

  (29) Haigekassa võtab lõike 4 punktides 2 ja 3 viidatud juhul tasu maksmise kohustuse üle tuberkuloosi ja sõltuvushäire kaksikdiagnoosiga patsiendilt, kui vastav ravivajadus on ilmnenud koodiga 3032, 3033 ja/või 7607 tähistatud tervishoiuteenuste osutamisel.

  (30) Lõike 4 punktides 2 ja 3 viidatud juhul võib voodipäevade maksimaalset arvu suurendada tuberkuloosi ja sõltuvushäire kaksikdiagnoosiga patsiendil tervishoiuteenuse osutaja ja haigekassa vahel ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras juhul, kui on dokumenteeritud senise ravi tulemuslikkus ja põhjendatud ravi jätkamise vajadus.

  (31) Koodiga 2063 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinnale rakendatakse koefitsienti 0,89, kui ei ole täidetud sotsiaalministri 13. jaanuari 2014. a määruse nr 3 „Õendushaiglas iseseisvalt osutada lubatud õendusabiteenuste loetelu ja nende hulka kuuluvad tegevused ning nõuded statsionaarse õendusabi iseseisvalt osutamiseks vajalikule töötajate koosseisule, ruumidele, sisseseadele, aparatuurile ja töövahenditele” § 6 lõikes 3 sätestatud nõuded.

  (32) Koodidega 2058 ja 2060 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad koodidega 7053 ja 7054 tähistatud tervishoiuteenuste kulusid.

§ 13.  Statsionaarne taastusravi

  (1) Statsionaarse taastusravi voodipäevade maksimaalne arv ja piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Voodi-
päevade
maksimum-
arv

Ülevõetava tasu
maksmise
kohustuse piirmäär
(% voodipäeva
piirhinnast)

Kindlustatud isiku
omaosaluse määr
(% voodipäeva
piirhinnast)

Piirhind
eurodes

Intensiivne funktsioone taastav taastusravi

8029

21

100

0

78,52

Funktsioone taastav taastusravi

8028

14

100

0

57,84

Funktsioone toetav taastusravi (vähemalt 19-aastasele isikule)

8030

10

80

20

57,84

Funktsioone toetav taastusravi (alla 19-aastasele isikule)

8031

14

100

0

57,84

  (2) Taastusravi (koodid 8029, 8028, 8030 ja 8031) piirhinnad sisaldavad kulutusi § 12 lõikes 6 nimetatud tegevustele.

  (3) Haigekassa võtab koodiga 8029 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui patsiendi funktsioonid ja ravivajaduse on hinnanud ning dokumenteerinud vähemalt ravi alguses ja lõpus ravimeeskond, millesse kuuluvad taastusarst ja vähemalt kaks liiget järgmisest loetelust: füsioterapeut, tegevusterapeut, kliiniline psühholoog ja logopeed.

  (4) Haigekassa võtab koodiga 8029 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle lõikes 1 nimetatud voodipäevade maksimumarvu alusel üks kord isiku kohta kuue järjestikuse kuu jooksul pärast ägedat haigestumist, traumat või operatsiooni või kolm korda isiku kohta 18 järjestikuse kuu jooksul pärast pea- või seljaajutraumat, mille tagajärjel on tekkinud raskekujuline liikumis- ja/või siirdumisfunktsiooni häire või mõõdukas liikumis- ja/või siirdumisfunktsiooni häire ning lisaks vähemalt kaks raskekujulist või mõõdukat funktsioonihäiret alljärgnevast loetelust:
  1) kõnefunktsiooni häire;
  2) neelamisfunktsiooni häire;
  3) mälu- ja/või kognitiivsete funktsioonide häired;
  4) põie- ja/või soolefunktsioonide häired;
  5) tegutsemis- ja osalusfunktsioonihäire tingituna käe motoorikahäirest.

  (5) Haigekassa võtab koodiga 8028 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle lõikes 1 nimetatud voodipäevade maksimumarvu alusel üks kord kuue järjestikuse kuu jooksul pärast ägedat haigestumist, traumat või operatsiooni, mille tagajärjel on tekkinud raskekujulisest või mõõdukast funktsioonihäirest tulenev näidustus statsionaarseks taastusraviks, välja arvatud lõikes 4 nimetatud seisundid.

  (6) Haigekassa võtab koodiga 8030 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle krooniliste tugi- ja liikumiselundkonna funktsioonihäirete, tasakaalu- ja propriotseptsiooni-, südame- või hingamisfunktsiooni häirete korral.

  (7) Haigekassa võtab koodiga 8031 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle kuni 19-aastaste laste neuroarengulise ja taastusravi näidustuste esinemisel.

  (8) Kindlustatud isiku statsionaarsele taastusravile saabumise ja taastusravilt lahkumise päev arvestatakse ühe päevana.

  (9) Koos haige lapsega haiglas taastusravil viibiva lapsevanema või muu tegeliku põetaja või hooldaja eest tasutakse täiendavalt majutuse voodipäeva järgi koodiga 2067 tähistatud teenuse eest järgmiselt:
  1) alla 8-aastase lapsega haiglas viibimise päevade eest;
  2) alla 16-aastase sügava või raskekujulise liikumis- või liitpuudega lapsega haiglas viibimise päevade eest.

  (10) Koodidega 8028 ja 8029 tähistatud taastusravi voodipäevade maksimaalset arvu võib suurendada tervishoiuteenuse osutaja ja haigekassa vahel ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras, juhul kui on dokumenteeritud senise ravi tulemuslikkus ja põhjendatud ravi jätkamise vajadus.

  (11) Koodiga 8029 tähistatud voodipäevade maksimaalse arvu ületamisel, välja arvatud lõikes 10 määratud tingimustel, rakendatakse järelravi (kood 2047) voodipäeva piirhinda.

4. peatükk Uuringud ja protseduurid 

§ 14.  Röntgeniülesvõtete piirhinnad

  (1) Röntgeniülesvõtete piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Toimingu kirjeldus ja tingimused

Piirhind
eurodes

Röntgeniülesvõte peapiirkonnast (üks ülesvõte)

7900

Koodi 7900 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse peapiirkonnast üks ülesvõte

8,80

Röntgeniülesvõte peapiirkonnast (kaks ülesvõtet)

7901

Koodi 7901 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse peapiirkonnast kaks ülesvõtet

13,13

Röntgeniülesvõte peapiirkonnast (kolm või enam ülesvõtet)

7902

Koodi 7902 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse peapiirkonnast rohkem kui kaks ülesvõtet

16,21

Röntgeniülesvõte lülisamba piirkonnast (üks ülesvõte)

7906

Koodi 7906 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse lülisamba piirkonnast ainult üks ülesvõte

10,07

Röntgeniülesvõte lülisamba piirkonnast (kaks ülesvõtet)

7907

Koodi 7907 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse lülisamba piirkonnast vähemalt kaks ülesvõtet. Juhul kui uuringu käigus tehakse lülisamba piirkonnast rohkem kui kaks ülesvõtet, võtab haigekassa kolmandast ülesvõttest alates iga järgneva ülesvõtte eest tasu maksmise kohustuse üle koodi 7908 alusel

15,32

Röntgeniülesvõte lülisamba piirkonnast (iga järgmine ülesvõte)

7908

Koodi 7908 rakendatakse iga järgneva ülesvõtte puhul lisaks koodile 7907 juhul, kui uuringu käigus tehakse lülisamba piirkonnast rohkem kui kaks ülesvõtet

9,09

Röntgeniülesvõte rindkere piirkonnast (üks ülesvõte)

7903

Koodi 7903 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse rindkere piirkonnast üks ülesvõte

10,21

Röntgeniülesvõte rindkere piirkonnast (kaks ülesvõtet)

7904

Koodi 7904 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse rindkere piirkonnast kaks ülesvõtet

15,72

Röntgeniülesvõte rindkere piirkonnast (kolm või enam ülesvõtet)

7905

Koodi 7905 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse rindkere piirkonnast rohkem kui kaks ülesvõtet

19,08

Röntgeniülesvõte kõhupiirkonnast (üks ülesvõte)

7909

Koodi 7909 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse kõhupiirkonnast üks ülesvõte

8,97

Röntgeniülesvõte kõhupiirkonnast (kaks ülesvõtet)

7910

Koodi 7910 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse kõhupiirkonnast kaks ülesvõtet

13,73

Röntgeniülesvõte kõhupiirkonnast (kolm või enam ülesvõtet)

7911

Koodi 7911 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse kõhupiirkonnast rohkem kui kaks ülesvõtet

16,42

Röntgeniülesvõte vaagnapiirkonnast (üks ülesvõte)

7912

Koodi 7912 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse vaagnapiirkonnast üks ülesvõte

10,07

Röntgeniülesvõte vaagnapiirkonnast (kaks ülesvõtet)

7913

Koodi 7913 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse vaagnapiirkonnast kaks ülesvõtet

14,83

Röntgeniülesvõte vaagnapiirkonnast (kolm või enam ülesvõtet)

7914

Koodi 7914 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse vaagnapiirkonnast rohkem kui kaks ülesvõtet

19,23

Röntgeniülesvõte ülajäsemetest ja/või liigestest (üks ülesvõte)

7915

Koodi 7915 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse ülajäsemetest ja/või ülajäseme liigestest üks ülesvõte

10,07

Röntgeniülesvõte ülajäsemetest (kaks ülesvõtet)

7916

Koodi 7916 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse ülajäsemetest kaks ülesvõtet. Juhul kui uuringu käigus tehakse ülajäsemetest rohkem kui kaks ülesvõtet, võtab haigekassa kolmandast ülesvõttest alates iga järgneva ülesvõtte eest tasu maksmise kohustuse üle koodi 7917 alusel

12,88

Röntgeniülesvõte ülajäsemetest (iga järgmine ülesvõte)

7917

Koodi 7917 rakendatakse iga järgneva ülesvõtte puhul lisaks koodile 7916 juhul, kui uuringu käigus tehakse ülajäsemetest rohkem kui kaks ülesvõtet

8,70

Röntgeniülesvõte alajäsemetest (üks ülesvõte)

7918

Koodi 7918 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse alajäsemetest üks ülesvõte

11,30

Röntgeniülesvõte alajäsemetest (kaks ülesvõtet)

7919

Koodi 7919 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse alajäsemetest kaks ülesvõtet. Juhul kui uuringu käigus tehakse alajäsemetest rohkem kui kaks ülesvõtet, võtab haigekassa kolmandast ülesvõttest alates iga järgneva ülesvõtte eest tasu maksmise kohustuse üle koodi 7920 alusel

13,08

Röntgeniülesvõte alajäsemetest (iga järgmine ülesvõte)

7920

Koodi 7920 rakendatakse iga järgneva ülesvõtte puhul lisaks koodile 7919 juhul, kui uuringu käigus tehakse alajäsemetest rohkem kui kaks ülesvõtet

9,17

Ortopantomograafia (üks ülesvõte)

7922

Koodi 7922 alusel võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle ühe uuringu käigus ühe ülesvõtte eest tingimusel, et tulemust on ravidokumendis kirjeldanud radioloog

7,87

Mittetransporditava haige röntgeniülesvõte väljaspool röntgenikabinetti (üks ülesvõte)

7923

Koodi 7923 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse mittetransporditavast haigest üks ülesvõte. Juhul kui uuringu käigus tehakse mittetransporditavast haigest rohkem kui üks ülesvõte, võtab haigekassa iga järgneva ülesvõtte eest tasu maksmise kohustuse üle koodi 7924 alusel

28,89

Mittetransporditava haige iga järgnev röntgeniülesvõte väljaspool röntgenikabinetti

7924

Koodi 7924 rakendatakse iga järgneva ülesvõtte puhul lisaks koodile 7923 juhul, kui uuringu käigus tehakse mittetransporditavast haigest rohkem kui üks ülesvõte

10,04

Mittetransporditava haige röntgeniülesvõte väljaspool röntgenikabinetti täisdigitaalsel seadmel (üks ülesvõte)

7925

Koodi 7925 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse mittetransporditavast haigest üks ülesvõte. Juhul kui uuringu käigus tehakse mittetransporditavast haigest rohkem kui üks ülesvõte, võtab haigekassa iga järgneva ülesvõtte eest tasu maksmise kohustuse üle koodi 7998 alusel

37,53

Mittetransporditava haige iga järgnev röntgeniülesvõte väljaspool röntgenikabinetti täisdigitaalsel seadmel

7998

Koodi 7998 rakendatakse iga järgneva ülesvõtte puhul lisaks koodile 7925 juhul, kui uuringu käigus tehakse mittetransporditavast haigest rohkem kui üks ülesvõte

12,20

Mammograafia, üks rinnanääre kahes sihis

6074

Üks rind kahes projektsioonis

13,17

Kuseteede kontrastuuring ehk urograafia

7928

Uuring (kood 7928) sisaldab kuni viit ülesvõtet (sh natiivuuring). Juhul kui uuringu käigus tehakse üle viie ülesvõtte, võtab haigekassa kuuenda ja iga järgneva ülesvõtte eest tasu maksmise kohustuse üle koodi 7909 alusel

63,50

Vastsündinu röntgeniülesvõte (üks ülesvõte)

7929

Koodi 7929 rakendatakse vastsündinule esimesel elukuul haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus või keskhaiglas tehtud ülesvõtete puhul tingimusel, et tulemust on ravidokumendis kirjeldanud radioloog

19,47

Jäseme ülesvõte telje mõõtmiseks või täispikkuses lülisamba röntgeniülesvõte

7930

 

23,55

  (2) Lõikes 1 sätestatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad järgmisi tegevusi: uuringu tegemine, digitaalne arhiveerimine ja tulemuse kirjeldamine ravidokumendis iga piirkonna kohta.

  (3) Koodiga 6074 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab mammograafilise sõeluuringu puhul kahe radioloogi tehtud uuringu tulemuste kirjeldamist ning kindlustatud isikule kirjaliku vastuse saatmise kulu.

  (4) Haigekassa võtab koodidega 7925 ja 7998 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui ülesvõte digitaliseeritakse ilma fosforplaatide lugemise lisasüsteemita.

  (5) Mittetransporditavale haigele röntgeniülesvõtete tegemisel väljaspool röntgenikabinetti rakendatakse ainult koodidega 7923, 7924, 7925 ja 7998 tähistatud tervishoiuteenuseid.

§ 15.  Röntgenoskoopia piirhinnad

  (1) Röntgenoskoopia piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Toimingu kirjeldus ja tingimused

Piirhind
eurodes

Seljaajukanali kontrastuuring skoopial (müelograafia)

7931

Koodiga 7931 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab järgmisi tegevusi: subarahnoidaalruumi punktsioon, kontrastaine manustamine, ülesvõtete tegemine ja uuringu tulemuse kirjeldamine ravidokumendis

59,62

Röntgenoskoopia (üks piirkond)

7932

Koodiga 7932 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab uuringu tegemist ja uuringu tulemuste kirjeldamist ravidokumendis. Piirkonnaks loetakse kopsud, süda, kõhuõõne elundid, kuseteed, vaagnapiirkond, üks jäse, lülisammas, peapiirkond

33,04

Söögitoru ja mao või peensoole kaksikkontrasteerimine röntgenoskoopial

7933

Koodiga 7933 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab järgmisi tegevusi: kontrastaine peroraalne manustamine, ülesvõtete tegemine ja uuringu tulemuse kirjeldamine ravidokumendis

57,01

Irrigoskoopia ehk kolograafia kaksikkontrasteerimisega

7936

Koodiga 7936 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab järgmisi tegevusi: kontrastaine rektaalne manustamine, ülesvõtete tegemine ja uuringu tulemuse kirjeldamine ravidokumendis

114,69

Röntgenoskoopia kontrastainega, sh fistulograafia (üks piirkond)

7934

Koodiga 7934 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab kontrastainet, selle manustamist, uuringu tegemist ja uuringu tulemuste kirjeldamist ravidokumendis. Piirkonnaks loetakse pisarateed, hingamisteed, kuseteed, sapiteed, suguelundid, seedetrakt (v.a söögitoru ja mao või peensoole kaksikkontrasteerimine ning kolograafia kaksikkontrasteerimisega)

41,48

Reie flebograafia

7935

Koodiga 7935 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab järgmisi tegevusi: perifeerse veeni punktsioon, kontrastaine süstimine, ülesvõtete tegemine ja tulemuse kirjeldamine ravidokumendis

97,26

  (2) Haigekassa võtab koodidega 7932 ja 7934 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle lõike 1 tabeli veerus „Toimingu kirjeldus ja tingimused” nimetatud igast piirkonnast tehtud röntgenoskoopia eest (iga piirkonna puhul üks kord).

§ 16.  Ultraheli piirhinnad

  (1) Ultraheli piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Toimingu kirjeldus ja tingimused

Piirhind
eurodes

Lapse aju ultraheliuuring

7940

 

15,35

Ühe piirkonna arterite ultraheliuuring

7941

Piirkonnaks loetakse ühe alajäseme reis ja põlv, ühe alajäseme säär, ühe alajäseme labajalg, üks ülajäse, ühe poole kaelaveresooned, pea, rindkere elundid, üks kõhuõõne elund, üks retroperitoneaalruumi elund, ühe neeru arterid, vaagnapiirkonna elundid, välissuguelundid

12,50

Ühe piirkonna veenide ultraheliuuring

7942

Piirkonnaks loetakse ühe alajäseme reis ja põlv, ühe alajäseme säär, ühe alajäseme labajalg, üks ülajäse, ühe poole kaelaveresooned, pea, rindkere elundid, üks kõhuõõne elund, üks retroperitoneaalruumi elund, vaagnapiirkonna elundid, välissuguelundid

12,50

Ühe piirkonna arterite ja veenide ultraheliuuring

7943

Piirkonnaks loetakse ühe alajäseme reis ja põlv, ühe alajäseme säär, ühe alajäseme labajalg, üks ülajäse, ühe poole kaelaveresooned, pea, rindkere elundid, üks kõhuõõne elund, üks retroperitoneaalruumi elund, ühe neeru arterid, vaagnapiirkonna elundid, välissuguelundid

18,92

Ühe piirkonna liigese/liigeste ultraheliuuring

7946

Piirkonnaks loetakse labakäsi randmega, küünarliiges, õlaliiges, mandibulaarliigesed, lülisamba kaelapiirkond, lülisamba rinnapiirkond, lülisamba lumbosakraalpiirkond, vaagen, puusaliiges, põlveliiges, hüppeliiges, kanna ja jalalaba piirkonna liigesed

11,66

Raseduse ultraheliuuring

7947

 

16,36

Pehmete kudede ultraheliuuring (üks piirkond)

7948

Pehmeks koeks loetakse nahk, nahaaluskude, rasvkude, lihased ja kõõlused. Piirkonnaks loetakse pea, kael, rindkere, kõhu- ja vaagnapiirkond, ülajäse, alajäse, välissuguelundid

11,79

Kilpnäärme ultraheliuuring

7950

 

10,80

Rinnanäärme ultraheliuuring (üks rind)

7952

 

13,93

Kõhupiirkonna ultraheliuuring

7956

 

13,70

Vaagnapiirkonna ultraheliuuring

7958

 

13,70

Kõhu- ja vaagnapiirkonna ultraheliuuring

7953

 

20,70

Vaginaalne ultraheliuuring

7954

 

17,08

Rektaalne ultraheliuuring

7960

 

14,53

Emaka ultraheliuuring kontrastainega

7961

Koodiga 7961 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab järgmisi tegevusi: kontrastaine manustamine, uuring ja uuringu tulemuse kirjeldamine ravidokumendis

32,70

Emaka ja munajuhade ultraheliuuring kontrastainega

7962

Koodiga 7962 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab järgmisi tegevusi: kontrastaine manustamine, uuring ja uuringu tulemuse kirjeldamine ravidokumendis

63,45

Residuaaluriini määramine ultraheliga

7963

 

6,70

Kusepõie refluksi ultraheliuuring

7964

 

18,60

Maksa ultraheliuuring kontrastainega

7966

 

127,95

Mittetransporditava haige ultraheliuuring väljaspool ultraheli kabinetti

7967

 

22,56

Mittetransporditava haige iga järgnev ultraheliuuring väljaspool ultraheli kabinetti

7968

 

12,87

Loote ultraheliuuring dopleriga

7969

 

16,50

  (2) Lõikes 1 sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse alljärgnevast:
  1) haigekassa võtab tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui uuringu teeb radioloog või sellekohase pädevusega teise eriala arst;
  2) piirhinnad sisaldavad ultraheliuuringu tegemist ja tulemuse kirjeldamist ravidokumendis iga piirkonna kohta;
  3) 4. peatükis nimetatud protseduuride tegemisel ultraheli kontrolli all ei rakendata täiendavalt ultraheli piirhindu;
  4) kui ühes piirkonnas uuritakse samal ajal nii artereid kui ka veene, rakendatakse koodiga 7943 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda (koode 7941 ja 7942 ei rakendata).

  (3) Koodiga 7966 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab ultraheli kontrastaine maksumust. Haigekassa võtab tasu maksmise kohustuse koodiga 7966 tähistatud tervishoiuteenuse alusel üle üks kord uuringu kohta.

  (4) Koodiga 7966 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse maksa metastaaside uurimisel kompuutertomograafia ja magnetresonantstomograafia vastunäidustuse korral ning diagnoosi täpsustamisel ebaselge kompuutertomograafia, magnetresonantstomograafia, tsütoloogilise või histoloogilise uuringu koldeleiu korral.

  (5) Mittetransporditavale haigele ultraheliuuringu tegemisel väljaspool ultraheli kabinetti rakendatakse ainult koodidega 7967 ja 7968 tähistatud tervishoiuteenuseid.

§ 17.  Kompuutertomograafia piirhinnad

  (1) Kompuutertomograafia põhiuuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Peaaju kompuutertomograafia natiivis

7990

43,99

Peaaju kompuutertomograafia kontrastainega

7991

52,16

Südame kompuutertomograafia

7972

59,67

Südame kompuutertomograafia kontrastainega

7973

88,62

Kompuutertomograafia natiivis

7975

52,03

Kompuutertomograafia kontrastainega

7978

62,88

Kompuutertomograafia-angiograafia

7984

60,17

Perfusioonkompuutertomograafia

7974

105,73

Kompuutertomograafia-kolonoskoopia

7995

42,48

  (2) Lõikes 1 sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse alljärgnevast:
  1) piirhinnad sisaldavad uuringu tegemist, digitaalset töötlemist ja arhiveerimist ning tulemuse kirjeldamist tervishoiuteenuse osutamist tõendavas dokumendis iga piirkonna kohta;
  2) haigekassa võtab põhiuuringu eest tasu maksmise kohustuse üle üks kord iga uuringu kohta;
  3) põhiuuringule lisanduvate uuringute puhul rakendatakse lõikes 3 sätestatud piirkondade või faaside lisauuringute piirhindu;
  4) koodidega 7991, 7973, 7974, 7978 ja 7984 tähistatud tervishoiuteenuste piirhind ei sisalda kontrastaine kulu.

  (3) Kompuutertomograafia lisauuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Toimingu kirjeldus ja tingimus

Piirhind
eurodes

Kompuutertomograafia natiivis (iga järgmine piirkond)

7976

Piirkonnaks loetakse koljupõhimik, ninakõrvalkoopad, silmakoopad, temporaalluu, temporomandibulaarliigesed, näokolju, hambad, kael, kopsud, süda, mediastiinum, rindkere, ülakõht, keskkõht, vaagen, lülisamba kaelaosa, lülisamba rinnaosa, lülisamba nimmeosa, ülajäse, alajäse

14,53

Kompuutertomograafia kontrastainega (iga järgmine piirkond)

7979

Piirkonnaks loetakse koljupõhimik, ninakõrvalkoopad, silmakoopad, temporaalluu, temporomandibulaarliigesed, näokolju, hambad, kael, kopsud, süda, mediastiinum, rindkere, ülakõht, keskkõht, vaagen, lülisamba kaelaosa, lülisamba rinnaosa, lülisamba nimmeosa, ülajäse, alajäse

14,53

Kompuutertomograafia-angiograafia (iga järgmine piirkond)

7999

Piirkonnaks loetakse ajuarterid, ajuveenid, kaelaarterid, kaelaveenid, kopsuarterid, rinnaaort, kõhuaort, mesenteeriumi veresooned, koronaararter, neeruarterid, alajäseme reie- ja põlvepiirkonna arterid, alajäseme sääreosa arterid, alajäseme kanna- ja jalalaba arterid, alajäsemete veenid, ülajäseme arterid, ülajäsemete veenid

17,20

Venograafia kontrastainega

7981

 

18,93

Parenhümatoosse faasi lisauuring kontrastainega

7982

 

14,53

Hilisfaasi lisauuring kontrastainega

7987

 

24,85

Peaaju arterite 3D analüüs

7992

 

12,38

  (4) Lõikes 3 sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse alljärgnevast:
  1) tervishoiuteenuste piirhindu rakendatakse ainult koos lõikes 1 sätestatud kompuutertomograafia põhiuuringuga;
  2) tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad uuringu tegemist (välja arvatud koodiga 7992 tähistatud tervishoiuteenus) ning tulemuse kirjeldamist tervishoiuteenuse osutamist tõendavas dokumendis iga piirkonna ja faasi kohta;
  3) haigekassa võtab koodidega 7976, 7979 ja 7999 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle lõike 3 tabeli veerus „Toimingu kirjeldus ja tingimus” nimetatud igast piirkonnast (välja arvatud koronaararter) tehtud kompuutertomograafia lisauuringu eest (iga piirkonna puhul üks kord);
  4) koronaararteri uuringu korral võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle koodiga 7999 tähistatud tervishoiuteenuse alusel kuni kaks korda;
  5) haigekassa võtab koodidega 7981, 7982, 7987 ja 7992 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle üks kord ühe uuringu kohta.

  (5) Kompuutertomograafia kontrastaine piirhind on järgmine:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Kompuutertomograafia kontrastaine 10 ml

7997

5,77

  (6) Lõikes 5 sätestatud tervishoiuteenuse piirhinna rakendamisel lähtutakse alljärgnevast:
  1) haigekassa võtab koodiga 7997 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle koos koodidega 7991, 7973, 7978, 7984 ja 7974 tähistatud tervishoiuteenustega;
  2) kasutatud kontrastaine kogus ümardatakse lähima kümneni.

§ 18.  Magnetresonantstomograafia piirhinnad

  (1) Nõrga väljatugevusega (kuni 1 tesla) magnetresonantstomograafia (edaspidi MRT) põhiuuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Ühe mähisega uuring (alla 4 töö) nõrga väljaga MRT-l

79300

48,64

Ühe mähisega uuring (4–5 tööd) nõrga väljaga MRT-l

79301

75,36

Ühe mähisega uuring (6–7 tööd) nõrga väljaga MRT-l

79302

87,11

Ühe mähisega uuring (8 ja enam tööd) nõrga väljaga MRT-l

79303

101,53

  (2) Keskmise väljatugevusega (1,1 kuni 2,9 teslat) MRT põhiuuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Ühe mähisega uuring (kuni 3 tööd) keskmise väljaga MRT-l

79200

74,04

Ühe mähisega uuring (4–5 tööd) keskmise väljaga MRT-l

79201

137,48

Ühe mähisega uuring (6–7 tööd) keskmise väljaga MRT-l

79202

160,60

Ühe mähisega uuring (8 ja enam tööd) keskmise väljaga MRT-l

79203

204,63

Magnet-angiograafia ühest piirkonnast keskmise väljaga MRT-l

79224

58,43

Endokavitaalne uuring keskmise väljaga MRT-l

79227

325,50

Aju funktsionaalne uuring keskmise väljaga MRT-l

79228

246,06

Loote uuring keskmise väljaga MRT-l

79229

127,92

  (3) Tugeva väljatugevusega (3 ja enam teslat) MRT põhiuuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Ühe mähisega uuring (kuni 3 tööd) tugeva väljaga MRT-l

79250

95,59

Ühe mähisega uuring (4–5 tööd) tugeva väljaga MRT-l

79251

157,81

Ühe mähisega uuring (6–7 tööd) tugeva väljaga MRT-l

79252

188,11

Ühe mähisega uuring (8 ja enam tööd) tugeva väljaga MRT-l

79253

242,37

Magnet-angiograafia ühest piirkonnast tugeva väljaga MRT-l

79274

73,80

Endokavitaalne uuring tugeva väljaga MRT-l

79277

386,96

Aju funktsionaalne uuring tugeva väljaga MRT-l

79278

253,25

  (4) Lõigetes 1, 2 ja 3 sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse alljärgnevast:
  1) tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad uuringu tegemist, digitaalset töötlemist, digitaalset arhiveerimist ning tulemuse kirjeldamist (sh tuues välja uuringu tegemiseks kasutatud mähiste arvu) tervishoiuteenuse osutamist tõendavas dokumendis;
  2) koodidega 79227 ja 79277 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad ühekordselt kasutatava endokavitaalse mähise ja pinnamähise maksumust;
  3) üks töö on üks sekvents ühes suunas. Ühe piirkonna sama sekventsi samas suunas tehtud pildiseeriaid loetakse üheks tööks. Eritöötlusi tööks ei loeta;
  4) haigekassa võtab koodidega 79224 ja 79274 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle igast piirkonnast tehtud MRT põhiuuringu eest (iga piirkonna puhul üks kord). Piirkonnaks loetakse ajuarterid, ajuveenid, kaelaarterid, kaelaveenid, kopsuarterid, rinnaaort, kõhuaort, mesenteeriumi veresooned, neeruarterid, alajäseme reie- ja põlvepiirkonna arterid, alajäseme sääreosa arterid, alajäseme kanna- ja jalalaba arterid, alajäsemete veenid, ühe ülajäseme arterid, ühe ülajäseme veenid, seljaaju veresooned;
  5) magnetresonantstomograafi välja tugevuse klassi määramisel lähtutakse tootja antud seadme tehnilisest spetsifikatsioonist.

  (5) MRT lisauuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Kontrastainega MRT uuring

79330

166,09

Südame uuring keskmise väljaga MRT-l

79333

127,92

Südame uuring tugeva väljaga MRT-l

79334

168,89

Traktograafia magnetresonantstomograafil

79335

45,42

Aju perfusiooniuuring magnetresonantstomograafil

79336

36,26

Spektroskoopia magnetresonantstomograafil

79337

45,42

  (6) Lõikes 5 koodidega 79330, 79333 ja 79334 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad uuringu tegemist, digitaalset töötlemist, digitaalset arhiveerimist ning tulemuse kirjeldamist tervishoiuteenuse osutamist tõendavas dokumendis.

  (7) Lõikes 5 koodidega 79330–79337 tähistatud tervishoiuteenuste piirhindu rakendatakse lisaks lõigetes 1, 2 ja 3 nimetatud tervishoiuteenustele täiendavalt tehtud uuringute korral.

  (8) Lõikes 5 koodiga 79330 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse iseseisvalt ilma käesoleva paragrahvi lõigetes 1, 2 ja 3 sätestatud tervishoiuteenusteta juhul, kui natiivuuringut ei tehta.

  (9) Iga koodiga 79330–79336 tähistatud tervishoiuteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle üks kord lõigetes 1, 2 ja 3 sätestatud põhiuuringu kohta.

  (10) Haigekassa võtab koodiga 79337 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle ühe uuringu kohta koefitsiendiga 1,5 juhul, kui tehakse mitme vokseli spektroskoopia.

§ 19.  Angiograafia piirhinnad

  (1) Angiograafia piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Toimingu kirjeldus

Piirhind
eurodes

Aortograafia või kavograafia või arteriograafia või neeruveeni flebograafia

7881

Aordi, arteri või veeni punktsioon, veresoonte selektiivne kateeterdamine, kontrastaine manustamine, ülesvõtete tegemine ja digitaalne arhiveerimine, uuringu kirjeldamine ravidokumendis

371,79

Superselektiivne vistseraalne angiograafia

7882

Peente veresoonte kateeterdamine superselektiivse kateetriga, kontrastaine manustamine, ülesvõtete tegemine

201,84

Aju angiograafia

7883

Perifeerse arteri punktsioon, kõigi nelja kaelaveresoone selektiivne kateeterdamine, kontrastaine manustamine, ülesvõtete tegemine ja digitaalne arhiveerimine, uuringu kirjeldamine ravidokumendis

596,06

Perifeerne angiograafiline flebograafia

7884

Perifeerse veeni punktsioon, kontrastaine manustamine, ülesvõtete tegemine ja digitaalne arhiveerimine, uuringu kirjeldamine ravidokumendis

283,11

  (2) Lõikes 1 sätestatud tervishoiuteenust koodiga 7882 rakendatakse ainult täiendavalt koodi 7881 puhul.

  (3) Koodiga 7881 tähistatud tervishoiuteenust ei rakendata koos koodidega 7883 ja 7884 tähistatud tervishoiuteenustega.

§ 20.  Menetlusradioloogia piirhinnad

  (1) Menetlusradioloogia piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Toimingu kirjeldus

Piirhind
eurodes

Peennõelabiopsia või punktsioon ultraheli või röntgeni kontrolli all

7890

 

23,60

Iga järgnev peennõelabiopsia

7898

Koodiga 7898 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse iga järgneva biopsia puhul lisaks koodile 7890 juhul, kui sama protseduuri käigus tehakse patsiendile rohkem kui üks peennõelabiopsia

5,22

Jämenõelabiopsia või punktsioon ultraheli või röntgeni kontrolli all

7891

 

49,28

Iga järgnev jämenõelabiopsia

7897

Koodiga 7897 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse iga järgneva biopsia puhul lisaks koodile 7891 juhul, kui sama protseduuri käigus tehakse patsiendile rohkem kui üks jämenõelabiopsia

31,45

Ühemomentse dreeni paigaldamine ultraheli või röntgeni kontrolli all

7892

 

145,86

Kahe- või kolmemomentse dreeni paigaldamine ultraheli või röntgeni kontrolli all

7893

 

171,86

Pleura punktsioon ultraheli või röntgeni kontrolli all

7894

 

32,66

Stereotaktiline mammobiopsia

7896

 

71,38

Mammograafi kontrolli all tehtav lokalisatsioon

7895

 

79,37

Endoproteesi paigaldamine sapiteedesse

7887

Koodiga 7887 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab punktsiooni, sapiteede kateeterdamist, stendi paigaldamist, kontrollülesvõtete tegemist, stentide maksumust

1 116,74

Neeruarteri või muu vistseraalarteri balloondilatatsioon

7885

Koodiga 7885 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab veresoonte selektiivset kateeterdamist, kontrastaine manustamist, perkutaanset transluminaarset angioplastikat, kontrollülesvõtete tegemist, ballooni maksumust

280,39

Perifeerse arteri balloondilatatsioon

7886

Koodiga 7886 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab veresoonte selektiivset kateeterdamist, kontrastaine manustamist, perkutaanset transluminaarset angioplastikat, kontrollülesvõtete tegemist, ballooni maksumust

461,43

Endoproteesi paigaldamine veresoontesse

7888

Koodiga 7888 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab balloondilatatsiooni, kontrastaine manustamist, endoproteesi paigaldamist, kontrollülesvõtete tegemist, stentide maksumust

1 686,86

Ajuarteri aneurüsmide endovaskulaarne okluseerimine

7889

Koodiga 7889 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab veresoonte selektiivset kateeterdamist, kontrastaine manustamist, okluseeriva materjali paigaldamist, kontrollülesvõtete tegemist

1 223,18

Võõrkeha endovaskulaarne eemaldamine südamest või suurtest veresoontest

7899

 

534,94

Antegraadne kolangiograafia

6084

Koodiga 6084 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab kontrastaine manustamist sapiteede dreeni kaudu

17,38

Perkutaanne transhepaatiline kolangiograafia

6085

Koodiga 6085 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab skoopia või ultraheli kontrolli all sapiteede punktsiooni ning kontrastaine manustamist

25,95

Neeru ja maksa primaarsete ja sekundaarsete tuumorite raadiosageduslik ablatsioon ultraheli kontrolli all

7809

 

1 188,75

Neeru ja maksa primaarsete ja sekundaarsete tuumorite raadiosageduslik ablatsioon kontrastainega ultraheli kontrolli all

7810

 

1 304,09

Trombi mehaaniline eemaldamine ajuarteritest (ajuarterite trombektoomia)

7811

 

212,10

  (2) Lõikes 1 sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse alljärgnevast:
  1) koodidega 7885, 7886 ja 7888 tähistatud tervishoiuteenuseid rakendatakse ainult täiendavalt koodiga 7881 tähistatud tervishoiuteenuse puhul;
  2) koodiga 7889 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse ainult täiendavalt koodiga 7883 tähistatud tervishoiuteenuse puhul.

  (3) Koodidega 7809 ja 7810 tähistatud tervishoiuteenuseid rakendatakse haiglate loetelus nimetatud kesk- ja piirkondlikus haiglas, millel on onkoloogilise eriala tegevusluba.

  (4) Haigekassa võtab koodiga 7811 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle ajuinfarkti korral juhul, kui esineb ajuarterite proksimaalsete osade oklusioon, intravenoosne trombolüüs on ebaefektiivne või vastunäidustatud ning raviotsuse on teinud ekspertkomisjon, millesse kuuluvad vähemalt neuroloog ja menetlusradioloogia pädevusega radioloog või menetlusradioloogia pädevusega kardioloog.

§ 21.  Nukleaarmeditsiini uuringute ja raviprotseduuride piirhinnad

  (1) Nukleaarmeditsiini uuringute ja raviprotseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Nukleaarmeditsiinilise uuringu planeerimine

79400

128,98

Peaaju staatiline stsintigraafia ja/või SPET

79401

364,69

Peaaju SPET HMPAO-ga

79402

557,86

Peaaju serotoniini, dopamiini, bensodiasepiini retseptorite SPET

79403

1 765,22

Kilpnäärme funktsiooni proov radioaktiivse joodiga

79404

141,61

Kilpnäärme stsintigraafia ja/või SPET või Meckeli divertiikli SPET

79405

230,93

Sialostsintigraafia ja/või SPET

79406

336,86

Rinnanäärme stsintigraafia ja/või SPET

79407

445,95

Müokardi staatiline stsintigraafia ja/või SPET 99-Tc-pürofosfaadiga

79408

420,37

Müokardi staatiline stsintigraafia ja/või SPET MIBI-ga või kõrvalkilpnäärmete stsintigraafia ja/või SPET MIBI-ga või kogu keha stsintigraafia ja/või SPET MIBI-ga

79409

501,71

Müokardi stsintigraafia ja/või SPET 201-talliumiga või kõrvalkilpnäärme stsintigraafia ja/või SPET 201-talliumiga või kogu keha stsintigraafia ja/või SPET 201-talliumiga

79410

448,89

Nukleaarventrikulograafia ja/või SPET

79411

467,22

Maksa staatiline stsintigraafia ja/või SPET

79412

489,44

Neerupealiste stsintigraafia ja/või SPET norkolesterooliga

79413

1 679,79

Neerude dünaamiline stsintigraafia

79414

467,15

Neerude staatiline stsintigraafia ja/või SPET

79415

329,06

Radiorenograafia

79416

290,38

Munasarjade staatiline stsintigraafia ja/või SPET

79417

291,45

Melanoomi stsintigraafia ja/või SPET

79420

1 081,98

Põletikukolde stsintigraafia ja/või SPET polüklonaalsete antikehadega

79421

474,39

Põletikukolde stsintigraafia ja/või SPET leukotsüütidega

79422

555,04

Põletikukolde SPET visualiseerimine HMPAO-ga

79423

477,86

Staatiline või dünaamiline nukleaarlümfograafia ja/või SPET

79424

566,92

Operatsiooniaegne nukleaarlümfograafia

79425

224,95

Somatostatiini retseptorite stsintigraafia ja/või SPET

79426

809,19

Luustiku dünaamiline kolmefaasiline stsintigraafia ja/või SPET

79427

452,51

Skeleti staatiline stsintigraafia või kogu keha stsintigraafia ja/või SPET joodiga

79428

416,87

Feokromotsütoomi või adrenergilise koe või medullaarse kilpnäärmevähi stsintigraafia ja/või SPET

79429

1 692,99

Kopsu ventilatsioonistsintigraafia ja/või SPET

79431

418,98

Kopsu perfusioonistsintigraafia ja/või SPET

79435

454,28

Nukleaarangiograafia ja/või SPET

79440

525,44

Stsintigraafia ja/või SPET monoklonaalsete antikehadega (venoosse tromboosi, kartsinoembrüonaalse antigeeni antikehade ja muu stsintigraafia ja/või SPET)

79441

824,33

Tsirkuleeriva verehulga määramine 131-I-albumiiniga

79442

92,80

Tsirkuleeriva verehulga uuring 99-Tc-pürofosfaadiga

79443

379,80

Hepatobiliaarsüsteemi dünaamiline stsintigraafia

79444

589,88

PET uuring FDG-ga

79450

1 181,95

PET lisauuring FDG-ga

79451

92,17

Samaariumravi protseduur

79460

1 926,61

Radiojoodravi protseduur kilpnäärmevähi korral

79461

993,62

Düsproosiumravi protseduur või holmiumravi protseduur

79462

910,15

Luumetastaaside ravi Sm-153-EDTMP-ga

79463

1 610,55

Kilpnäärme supressioon jood-131-ga hüpertüreoosi korral

79464

526,41

Väikeste liigeste radiosünovektoomia

79465

3 375,74

Erütreemia ravi P-32 ortofosfaadiga

79466

488,68

Neuroendokriinkasvaja isotoopravi (1 raviprotseduur)

79468

7 323,27

Eesnäärme vähi brahhüteraapia radioaktiivsete, lühikese poolestusajaga ja madala aktiivsusega püsivate implantaatidega

7436

5 840,53

  (2) Lõikes 1 sätestatud tervishoiuteenuste piirhind (v.a koodid 79400 ja 79451) sisaldab isotoobi maksumust, haige läbivaatust, doosi arvestust, haige paigaldamist, haige jälgimist, kujutise ja parameetrite digitaalset salvestamist, pildi töötlust ja arhiveerimist ning uuringu kirjeldamist.

  (3) Lõikes 1 sätestatud SPET uuringu piirhind ja kilpnäärmevähi radiojoodravi protseduuri piirhind sisaldab kõigi uuringu käigus tehtud kolmedimensiooniliste SPET-salvestuste ning kompuutertomograafiate maksumust.

  (4) Lõikes 1 sätestatud PET uuringu piirhind sisaldab kõigi uuringu käigus tehtud kolmedimensiooniliste PET-salvestuste ja kompuutertomograafiate maksumust.

  (5) Koodiga 79400 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab eriarsti vastuvõttu, patsiendi läbivaatust, varasemate uuringute hindamist, nukleaarmeditsiiniliseks uuringuks või protseduuriks vajaliku kompuutertomograafilise uuringu tegemist ja doosipiiride arvestust koos dokumenteerimisega.

  (6) Haigekassa võtab koodidega 79450 ja 79451 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle järgmistel juhtudel: kopsu üksiku sõlme hindamisel, mitteväikserakulise kopsukasvaja staadiumi määramisel, kolorektaalvähi retsidiivi diagnostikas, pea- ja kaelapiirkonna kasvaja diagnostikas, lümfoomi diagnostikas ja maliigse melanoomi diagnostikas. Muudel juhtudel võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui koodidega 3042 ja 3043 tähistatud tervishoiuteenuste osutamise käigus koostatud raviplaan vastab ravikindlustuse seaduse § 32 alusel kehtestatud määruse lisas sätestatud vormile ja selles on määratud PET uuringu vajadus.

  (7) Koodiga 79451 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab haige paigaldamist, haige jälgimist, kujutise ja parameetrite digitaalset salvestamist, pildi töötlust ja arhiveerimist ning uuringu kirjeldamist.

  (8) Koodiga 7436 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab patsiendi läbivaatust, premedikatsiooni, kasvaja mahu mõõtmist, kiiritusravi planeerimist, radioaktiivsete implantaatide paigaldamist (sh implantaatide maksumust) ning selle järgset röntgenoloogilist järelkontrolli.

  (9) Haigekassa võtab koodiga 7436 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle kasvaja madala ja keskmise progressiooniriskiga patsiendilt, kui teenust on osutatud haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas.

§ 22.  Kiiritusravi piirhinnad

  (1) Väliskiiritusravi teenuste piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Konventsionaalne ehk tavapärane väliskiiritusravi planeerimine

740101

435,79

Konformne ehk kasvaja kujuga kohandatud väliskiiritusravi planeerimine

740102

719,10

Intensiivsusmoduleeritud väliskiiritusravi planeerimine

740103

1 168,07

Väliskiiritusravi protseduur

740201

68,13

Intensiivsusmoduleeritud väliskiiritusravi protseduur

740202

104,85

Hingamisega kohandatud kiiritusravi planeerimine

740104

146,86

Hingamisega kohandatud kiiritusravi protseduur

740203

102,57

  (2) Haigekassa võtab lõikes 1 kehtestatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle onkoloogilistel näidustustel ja Graves’i orbitopaatia korral juhul, kui raviks kasutatakse kiiritusravi seadet energiaga >1 MeV (megaelektronvolt).

  (3) Koodidega 740201 ja 740202 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad patsiendi läbivaatust, kiiritusravi protseduuri tegemist, kiirgusohutuse ja -kvaliteedi kontrolli, dokumenteerimist ja andmete arhiveerimist.

  (4) Koodidega 740101, 740102 ja 740103 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad patsiendi läbivaatust, raviplaani koostamist, kasvaja sihtmahu lokaliseerimist, doosiarvestust, simulatsiooni, raviplaani ning andmete dokumenteerimist ja arhiveerimist.

  (5) Koodiga 740101 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse luu-, lülisamba- ja ajumetastaaside, pindmiste nahatuumorite ning Graves’i orbitopaatia väliskiiritusravi planeerimisel.

  (6) Haigekassa võtab koodidega 740103 ja 740202 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle ainult kuratiivse ehk tervistava kiiritusravi eesmärgil järgmistel juhtudel:
  1) pea- ja kaelapiirkonna kasvajad, välja arvatud I–II staadiumi häälekõri vähk;
  2) eesnäärme kasvajad, millele on vajalik ravidoos >70 Gy, ja/või vaagna lümfisõlmede kiiritusravi näidustuse korral;
  3) günekoloogiliste kasvajate väliskiiritusraviga samaaegne vaagnapiirkonna ja paraaortaalsete lümfisõlmede kiiritus;
  4) rinnanäärme või rindkereseina kiiritus (+/– regionaalsed lümfisõlmed), kui konformse kiiritusraviga pole võimalik tagada homogeenset doosijaotust ebatavalise kujuga sihtmahu tõttu (eriline rinnanäärme või rindkere anatoomia, intramammaarsete lümfisõlmede (IM-LN) kaasatus) või kui esinevad infiltratiivsed hulgikolded;
  5) korduv kiiritusravi samasse anatoomilisse piirkonda;
  6) kesknärvisüsteemi kasvajad;
  7) kasvajate kiiritusravi kuni 19-aastastel lastel;
  8) anaalkanali lamerakk-kasvaja.

  (7) Haigekassa võtab koodidega 740104 ja 740203 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui teenust osutatakse vasaku rinnanäärme kasvajaga patsientidele, kes vajavad adjuvantset (operatsioonijärgset) väliskiiritusravi.

  (8) Lähikiiritusravi teenuste piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Standardplaaniga lähikiiritusravi protseduur

740301

238,88

Kahedimensionaalse planeerimisega lähikiiritusravi protseduur

740302

538,93

Kolmedimensionaalse planeerimisega günekoloogilise kasvaja lähikiiritusravi protseduur

740303

690,01

  (9) Koodiga 740301 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab patsiendi läbivaatust, aplikaatori paigaldamist ultraheli kontrolli all, kiiritusravi mahu planeerimist, raviplaani valimist ja ravi läbiviimist, dokumenteerimist, kiirgusohutuse ja -kvaliteedi kontrolli ning andmete arhiveerimist, samuti eriarsti vastuvõtu ja protseduurijärgse recovery maksumust.

  (10) Koodiga 740302 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab patsiendi läbivaatust, aplikaatori paigaldamist ultraheli kontrolli all, kahedimensionaalset kiiritusravi mahu planeerimist (sealhulgas röntgenaparatuuri kasutamist), raviplaani valimist ja ravi läbiviimist, kiirgusohutuse ja -kvaliteedi kontrolli, dokumenteerimist ning andmete arhiveerimist, samuti eriarsti vastuvõtu ja protseduurijärgse recovery maksumust.

  (11) Koodiga 740303 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab patsiendi läbivaatust, jälgimist, aplikaatori paigaldamist ultraheli kontrolli all, kolmedimensionaalset kiiritusravi mahu planeerimist (välja arvatud kompuutertomograafi ja magnetresonantstomograafi kasutamine), raviplaani valimist ja ravi läbiviimist, kiirgusohutuse ja -kvaliteedi kontrolli, dokumenteerimist ning andmete arhiveerimist, samuti eriarsti vastuvõtu ja protseduurijärgse recovery maksumust.

§ 23.  Neuroloogiliste protseduuride ja neurofüsioloogiliste uuringute piirhinnad

  (1) Neuroloogiliste protseduuride ja neurofüsioloogiliste uuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Botulismitoksiinravi planeerimine ja ravimi manustamine

6260

14,99

Lumbaalpunktsioon atraumaatilise nõelaga

6261

18,10

Karpaalkanali või ganglion stellatum’i või kolmiknärvi perifeersete harude blokaad või epiduraalblokaad

6262

11,53

Elektroentsefalograafia (kestusega kuni 1 tund)

6263

44,44

Elektroentsefalograafia (kestusega üle 1 tunni)

6264

68,95

Operatsiooniaegne neurofüsioloogiline monitooring

6265

455,45

Esilekutsutud potentsiaalide (auditoorsed, visuaalsed, somatosensoorsed, motoorsed) uuring

6266

56,30

Elektroneuromüograafia

6267

75,28

Elektroneurograafia

6268

50,12

Üksikkiu elektroneuromüograafia

6269

61,24

Elektroentsefalograafia-videotelemeetria (VTM) ööpäevaringne uuring epilepsia diagnostikaks (1 ööpäev)

6257

641,85

Elektroentsefalograafia-videotelemeetria (VTM) ambulatoorne uuring epilepsia diagnostikaks

6259

198,90

  (2) Haigekassa võtab koodiga 6260 (rakendatakse koos koodiga 235R) tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle järgmistel näidustustel: lokaalsed düstooniad ja spastilisus ning tervishoiuteenuse piirhind sisaldab ka eriarsti vastuvõttu (kood 3002 või 3004).

  (3) Haigekassa võtab koodidega 6263 ja 6264 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui uuring on tehtud entsefalograafiga.

  (4) Koodiga 6261 tähistatud tervishoiuteenust ei rakendata koodiga 7742 tähistatud tervishoiuteenuse kasutamisel.

  (5) Haigekassa võtab koodiga 6264 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle järgmistel juhtudel:
  1) kuni 3-aastase (k.a) lapse EEG uuring;
  2) intensiivravis tehtud EEG uuring;
  3) EEG uuring ajusurma tuvastamiseks;
  4) EEG kvantitatiivanalüüs;
  5) une-EEG uuring.

  (6) Koodiga 6265 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab ka elektrokortikograafia uuringu kulusid. Haigekassa võtab koodiga 6265 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui uuring on tehtud intraoperatiivse monitooringu (IOM) aparatuuriga järgmistel juhtudel:
  1) ortopeedilised lülisamba korrektsioonoperatsioonid;
  2) neurokirurgilised operatsioonid;
  3) torakoabdominaalse aordi aneurüsmi resektsioon.

  (7) Koodiga 6265 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse üks kord operatsiooni kohta.

  (8) Koodiga 6267 tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel botulismitoksiinravi planeerimise ja ravimi manustamise eesmärgil elektroneuromüograafi kontrolli all ei rakendata lisaks koodiga 6260 tähistatud tervishoiuteenust.

  (9) Haigekassa võtab koodidega 6267, 6268 ja 6269 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui uuring on tehtud elektromüograafiga.

  (10) Haigekassa võtab koodiga 6257 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle ühe kindlustatud isiku kohta üks kord aastas kuni viie ööpäeva eest.

  (11) Haigekassa võtab koodiga 6259 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle kuni kahe uuringu eest aastas patsiendi kohta.

§ 24.  Funktsionaaldiagnostiliste uuringute piirhinnad

  (1) Funktsionaaldiagnostiliste uuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Spirograafia

6301

10,80

Bronhodilataatortest

6302

21,04

Sulgumismahu uuring

6305

7,99

Kehapletüsmograafia

6306

35,52

Spiroergomeetria

6307

47,13

Difusioonikapatsiteedi määramine

6308

32,39

Elektrokardiograafia

6320

7,37

Kõrgtundlikkusega elektrokardiograafia

6322

13,41

Elektrokardiograafia koos kompuuteranalüüsiga

6323

8,77

Elektrokardiograafia koormustest (veloergomeetril, koormusrajal)

6324

34,25

Tilt-test

6325

70,45

Holteri monitooring

6326

35,73

Söögitorukaudne ehhokardiograafia

6331

73,40

Söögitorukaudne elektrofüsioloogiline uuring

6332

52,57

Hapniku tarbimise kompleksuuring

6333

45,99

Kardiotokograafiline non-stress-test

6335

16,10

Kardiotokograafiline kontraktsiooni stresstest

6336

35,25

Loote pidev monitooring (üks tund)

6338

11,22

Ehhokardiograafia osalise mahuga

6339

22,12

Täismahus ehhokardiograafia

6340

74,50

Koguöö digitaliseeritud pulssoksümeetriline uuring

6341

35,93

Polüsomnograafia

6342

303,04

Rõhu testimine AUTO-CPAP-aparaadiga (üks ööpäev)

6343

3,01

Vererõhu ööpäevane monitooring

6344

22,13

Bronhide hüperreaktiivsustest mannitooliga

6345

81,34

Bronhide hüperreaktiivsustest eukapnilise hüperventilatsiooniga

6346

31,07

Bronhide hüperreaktiivsustest metakoliiniga

6303

40,49

  (2) Koodiga 6340 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab kõikide südameõõnte, klappide ja suurte veresoonte uurimist mitmetes vaadetes 1-dimensionaalsel (1D e M-mode), 2-dimensionaalsel (2D), spektraal-Doppler-(PW, CW) ja värvi-Doppler-meetodil ning neile hinnangu andmist nii strukturaalsest kui ka funktsionaalsest aspektist.

  (3) Haigekassa võtab koodiga 6341 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle alla 16-aastaselt patsiendilt, kui esineb vähemalt üks järgmistest seisunditest: kardiorespiratoorne puudulikkus, hüpertensioon, südame isheemiatõbi, rasvumine või püsiv eluviisi korrigeerimisele mittealluv päevane liigunisus või insomnia.

  (4) Haigekassa võtab koodiga 6341 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle 16-aastaselt ja vanemalt patsiendilt, kelle Epworthi unisuse skaala skoor >10 või kelle oksühemoglobiini desaturatsiooniindeks (ODI) >15 ning kellel on vähemalt üks järgmistest seisunditest: kõrge või väga kõrge lisariskiga ravim-refraktaarne hüpertensioon, mis ei allu ravile vähemalt kahe hüpertensiooni ravimiga, öine hüpertensioon või non-dipper profiiliga vererõhk, kodade virvendusarütmia, kardiovaskulaarne haigus südamepuudulikkusega (alates NYHA II), infarkti- või insuldijärgne seisund.

  (5) Koodiga 6342 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab kõike uuringu tegemisega seonduvat, k.a voodipäeva maksumust.

  (6) Haigekassa võtab koodiga 6342 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle alla 16-aastaselt patsiendilt, kelle ODI >15 ja kaasneb üks järgmistest seisunditest: kardiorespiratoorne puudulikkus, hüpertensioon, südame isheemiatõbi, rasvumine või püsiv eluviisi korrigeerimisele mittealluv päevane liigunisus või insomina.

  (7) Haigekassa võtab koodiga 6342 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle 16-aastaselt ja vanemalt patsiendilt, kelle Epworthi unisuse skaala skoor >10 või ODI >15 ning kellel on vähemalt üks järgmistest seisunditest: kõrge või väga kõrge lisariskiga ravim-refraktaarne hüpertensioon, mis ei allu ravile vähemalt kahe hüpertensiooni ravimiga, öine hüpertensioon või non-dipper profiiliga vererõhk, kodade virvendusarütmia, kardiovaskulaarne haigus südamepuudulikkusega (alates NYHA II), infarkti- või insuldijärgne seisund.

  (8) Haigekassa võtab koodiga 6343 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle alla 16-aastaselt patsiendilt järgmistel juhtudel:
  1) esineb raske või keskmise raskusastmega obstruktiivne uneapnoe;
  2) uneapnoe kirurgiline ravi on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks;
  3) esineb näolõualuu arenguanomaalia või häire;
  4) esineb perekondliku äkksurma sündroom ja/või eluohtlik hingamishäire;
  5) esineb ülemiste hingamisteede kaasasündinud neuroregulatoorse kontrolli häire.

  (9) Haigekassa võtab koodiga 6343 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle 16-aastaselt ja vanemalt patsiendilt, kellel on eelnevalt koodiga 6341 või 6342 tähistatud teenusega diagnoositud raske raskusastmega obstruktiivne uneapnoe (ODI või AHI on ≥30) või keskmise raskusastmega uneapnoe (ODI või AHI on 15–29), kui sellega kaasneb vähemalt üks järgmistest seisunditest: kõrge või väga kõrge lisariskiga ravim-refraktaarne hüpertensioon, mis ei allu ravile vähemalt kahe hüpertensiooni ravimiga, öine hüpertensioon või non-dipper profiiliga vererõhk, kodade virvendusarütmia, kardiovaskulaarne haigus südamepuudulikkusega (alates NYHA II), infarkti- või insuldijärgne seisund, rasvumine või püsiv eluviisi korrigeerimisele mittealluv päevane liigunisus või insomnia.

  (10) Haigekassa võtab koodiga 6343 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui rõhu testimiseks kasutatakse automaatse positiivrõhu regulatsiooniga (AUTO-CPAP) või fikseeritava positiivrõhuga aparaati (CPAP).

  (11) Koodiga 6326 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab 24-tunnise elektrokardiogrammi registreerimist, hindamist ja dokumenteerimist.

  (12) Haigekassa võtab koodiga 6345 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui bronhiaalastma kahtlusega patsiendil ei ole korduval spirograafial kinnitust leidnud hingamisteede obstruktsiooni kahtlus ning füsioloogilised provokatsioontestid on olnud negatiivsed.

  (13) Haigekassa võtab koodiga 6346 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui bronhiaalastma kahtlusega patsiendil ei ole rahuoleku uuringutel kinnitust leidnud hingamisteede obstruktsiooni kahtlus ning patsiendi seisund ei võimalda füsioloogilist füüsilise koormuse provokatsiooni bronhiobstruktsiooni põhjustavale tasemele.

§ 25.  Endokrinoloogiliste uuringute piirhinnad

  Endokrinoloogiliste uuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Türeoliberiintest

6351

56,99

Gonadoliberiintest

6352

70,38

Kortikoliberiintest

6353

172,77

Kasvuhormooni liberiintest

6354

159,48

Insuliinhüpoglükeemiatest

6355

70,18

Glükagoontest

6356

79,64

Synacthen-test

6357

66,60

Kooriongonadotropiintest

6358

69,54

Arginiintest

6359

78,18

Keha rasva- ja veesisalduse uuring bioelektrilise takistuse meetodil

6360

6,60

§ 26.  Üldmeditsiiniliste ja taastusravi protseduuride piirhinnad

  (1) Üldmeditsiiniliste protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Biopsia võtmine (välja arvatud operatsiooni ajal)

7004

2,30

Diagnostilisel või ravi eesmärgil elundi/õõne punktsioon

7005

3,30

Naha puurbiopsia

7006

33,92

Diatermokoagulatsioon, krüoteraapia (protseduur ühele haigele)

7025

15,59

Mao ja sapipõie diagnostiline sondeerimine

7027

0,77

Ph-meetria (k.a sondi sisseviimine)

7028

3,07

Inimgeneetiline ekspertiis

7040

168,21

Jalaravikabineti teenus

7049

22,22

Ambulatoorne pikaajaline hapnikravi kopsuhaigele (ööpäevahind)

7046

15,45

13C-uurea hingamistest Helicobacter pylori määramiseks

7047

32,51

Luutiheduse uuring aksiaalse DXA densitomeeriga

6112

16,67

Kogu lülisamba morfomeetriline uuring aksiaalse DXA densitomeetriga

6116

12,03

Sääre-õlavarre (ABI) indeksi määramine

6117

14,50

Vahtskleroteraapia

6118

46,83

Lihasbiopsia konhotoomiga pool-avatud meetodil

6119

54,47

  (2) Lõikes 1 sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse järgmistest tingimustest:
  1) koodiga 7040 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse kuni üks kord aastas probandi kohta, kelle ravidokumendis on dokumenteeritud geneetilise riski hindamine inimgeneetilise ekspertiisi otsusena;
  2) haigekassa võtab koodiga 7046 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui ravi on määranud haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas töötav pulmonoloog;
  3) koodiga 6112 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab uuringut kõigist piirkondadest;
  4) haigekassa võtab koodiga 6117 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle järgmiste näidustuste esinemisel: alajäseme arterite haiguse sümptomid või alajäseme mitteparanev haavand;
  5) koodiga 6117 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab mõlema alajäseme indeksi määramisega seotud kulusid;
  6) haigekassa võtab koodiga 6118 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle tervishoiuteenuse osutamisel kroonilise venoosse haavandi (rahvusvahelise haiguste ja tervisega seotud probleemide statistilise klassifikatsiooni kümnenda väljaande (edaspidi RHK 10) koodid I83.0, I83.2, I87.2) korral.

  (3) Taastusravi protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Massaažiseanss mõõdukate ja tugevate tsentraalsete või perifeersete pareesidega haigele (kestus 30 min)

7011

7,35

Mudaraviseanss reumatoidartriidi, anküloseeriva spondüliidi ning väljendunud liigesejäikusega haigele

7022

7,41

Raviseanss külmvõimlemiskambris

7030

5,82

Speleoteraapia kroonilise bronhiidi või bronhiaalastmaga haigele

7031

2,31

Tegevusteraapia individuaalne (kestus 30 min)

7053

12,07

Tegevusteraapia 2–3 haigele samaaegselt (kestus 30 min)

7054

8,30

Tegevusteraapia kodus

7061

30,43

Füsioteraapia individuaalne (kestus 30 min)

7050

11,15

Füsioteraapia 2–3 haigele samaaegselt (kestus 30 min)

7051

7,31

Füsioteraapia grupis (kestus 30 min)

7052

4,64

Füsioteraapia basseinis individuaalne (kestus 30 min)

7056

11,50

Füsioteraapia basseinis grupis (kestus 30 min)

7057

5,53

Füsioteraapia kodus

7060

30,39

Lümfiteraapia (kestus 60 min)

7058

22,79

6 minuti kõnnitest

7059

11,51

  (4) Tegevusteraapia (kestus 30 min) (koodid 7053, 7054, 7061) piirhind sisaldab järgmisi tegevusi:
  1) tegevusvõime hindamine;
  2) igapäevaelu oskuste õpetamine ja harjutamine;
  3) tegevuseelduste arendamine, taastamine ja säilitamine;
  4) igapäevaelu tegevuste sooritamist toetavate abivahendite määramine, soovitamine ning kasutama õpetamine;
  5) keskkonna kohandamine patsiendi tegevusvõimele vastavaks;
  6) individuaalsete ortooside valmistamine;
  7) tegevusvõimealane juhendamine ja nõustamine;
  8) teenuste osutamist tõendavate dokumentide vormistamine ning patsiendile tervishoiuteenuse osutamisega seotud andmete töötlemine tervise infosüsteemis.

  (5) Füsioteraapia (koodid 7050, 7051, 7052, 7056, 7057 ja 7060) piirhind sisaldab järgmisi tegevusi:
  1) füsioterapeutiline hindamine;
  2) füsioterapeutilise diagnoosi määramine;
  3) füsioteraapia planeerimine;
  4) füsioteraapia tegevuste läbiviimine;
  5) teenuste osutamist tõendavate dokumentide vormistamine ning patsiendile tervishoiuteenuse osutamisega seotud andmete töötlemine tervise infosüsteemis.

  (6) Lõikes 3 sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse järgmistest tingimustest:
  1) koodiga 7011 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse ühele haigele 20 protseduuri poolaastas;
  2) koodidega 7053, 7054 ja 7061 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinda rakendatakse, kui teenust osutab tegevusterapeut;
  3) koodiga 7054 tähistatud tervishoiuteenuse korral ei tohi patsientide arv grupis ületada kolme patsienti ühe tegevusterapeudi kohta;
  4) koodidega 7050, 7051, 7052, 7056 ja 7057 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinda rakendatakse, kui teenust osutab füsioterapeut;
  5) koodidega 7050 ja 7056 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinda rakendatakse ühele isikule osutatud tervishoiuteenuse korral kuni 60 korda kuue kuu jooksul (välja arvatud koodidega 8029, 8028 ja 8031 tähistatud statsionaarse taastusravi puhul);
  6) koodidega 7050, 7051, 7052, 7056 ja 7057 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinda ei rakendata monoteraapiana massaaži või füüsikalise ravi protseduuride tegemise korral;
  7) koodidega 7050 ja 7056 tähistatud tervishoiuteenuste kordade arvu võib suurendada tervishoiuteenuse osutaja ja haigekassa vahel ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras, kui on dokumenteeritud senise ravi tulemuslikkus ja põhjendatud ravi jätkamise vajadus;
  8) iseseisva statsionaarse õendusabi (kood 2063) osutamisel võtab haigekassa koodidega 7050, 7051, 7052, 7056 ja 7057 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle eriarsti suunamisel;
  9) koodiga 7058 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse taastusarsti, kirurgi või onkoloogi suunamisel järgmistel juhtudel: primaarne lümfiturse, sekundaarne lümfiturse või III staadiumi lipödeem;
  10) koodiga 7058 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse ühele isikule osutatud tervishoiuteenuse korral kuni 15 korda kalendriaastas;
  11) koodiga 7058 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse, kui teenust osutab lümfiterapeut või lümfiterapeudi täiendkoolituse läbinud meditsiiniharidusega massöör.

  (7) Koodiga 7058 tähistatud tervishoiuteenuse (kestus 60 min) piirhind sisaldab järgmisi tegevusi ja vahendeid:
  1) anamneesi võtmine, objektiivne uurimine, nõustamine;
  2) lümfimassaaži teostamine ja kompressioonsidemete paigaldamine;
  3) kompressioonsidemed ja sidumisvahendid;
  4) teenuse osutamist tõendavate dokumentide vormistamine ning patsiendile tervishoiuteenuse osutamisega seotud andmete töötlemine tervise infosüsteemis.

  (8) Haigekassa võtab koodiga 7061 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle, kui patsiendile on näidustatud tegevusteraapia, kuid tervishoiuteenuse osutaja juurde jõudmine on takistatud mõõduka või raske liikumis- ja/või siirdumisfunktsiooni häire tõttu või patsiendile on näidustatud tegevusteraapia hakkamasaamiseks tema igapäevakeskkonnas.

  (9) Haigekassa võtab koodiga 7060 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle, kui patsiendile on näidustatud füsioteraapia, kuid tervishoiuteenuse osutaja juurde jõudmine on takistatud mõõduka või raske liikumis- ja/või siirdumisfunktsiooni häire tõttu.

  (10) Koodidega 7060 ja 7061 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad transpordikulu.

§ 27.  Kirurgiliste ja ortopeediliste protseduuride piirhinnad

  (1) Kirurgiliste ja ortopeediliste protseduuride, mida tehakse mujal kui täisvarustusega operatsioonitoas, piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Laparotsentees

7110

47,85

Pindmiste naha ja nahaaluskoe tuumorite eemaldamine

7114

43,68

Pindmiste haavade ekstsisioon, kirurgiline korrastus

7115

27,14

Mädakolde avamine ja dreneerimine

7116

22,16

Võõrkeha (v.a implantaadi) eemaldamine pehmetest kudedest

7117

49,63

Väikese implantaadi eemaldamine

7118

52,27

Väikese implantaadi vahetamine

7119

52,01

Nahatransplantatsioon alla 0,5% nahapinnast

7120

50,90

Väikese luu amputatsioon või köndi korrastus

7121

63,45

Muud kirurgilised protseduurid

7122

21,16

Labakäe ja -jala sirutajakõõluste ja/või lihaste õmblus

7123

48,45

Luu trepanatsioon ja/või sekvestrektoomia

7124

30,91

Nahaplastika toitval jalal

7126

47,26

Skelettekstensioon

7127

56,24

Puusakipsi või kipskorseti asetamine

7136

70,24

Õlavarre kips- või kerglahase asetamine

7128

26,66

Sääre kips- või kerglahase asetamine

7129

33,86

Muu kips- või kerglahase asetamine

7130

16,90

Repositsioonid väikestel luudel ja liigestel

7131

16,87

Repositsioonid suurtel luudel ja liigestel

7132

25,03

Sidumine (ambulatoorne)

7141

26,37

Sidumine (statsionaarne)

7142

41,53

Intratekaalse baklofeenravipumba täitmine

7137

214,08

5-aminolevuliinhape maliigse glioomi residuaalkoe intraoperatiivseks fotodünaamiliseks visualiseerimiseks

7138

1 068,37

  (2) 6. peatükis nimetatud operatsioonidele võib täiendavalt rakendada lõikes 1 kehtestatud teenustest ainult koodidega 7136, 7128, 7129 ja 7130 tähistatud tervishoiuteenuste piirhindu.

  (3) Haigekassa võtab koodiga 7122 tähistatud tervishoiuteenuse alusel tasu maksmise kohustuse üle ainult nende kirurgiliste protseduuride eest, mida ei ole nimetatud 4. peatükis.

  (4) Suured ja väiksed luud ja liigesed on loetletud § 46 lõigetes 2, 3 ja 4.

  (5) Koodiga 7137 tähistatud tervishoiuteenust ei rakendata koos koodiga 1A2132 tähistatud tervishoiuteenusega.

  (6) Haigekassa võtab koodiga 7138 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui teenust osutatakse koos koodiga 1A2125 tähistatud tervishoiuteenusega.

  (7) Koodidega 7128, 7129 ja 7130 tähistatud tervishoiuteenused sisaldavad järgmisi lahasematerjale: looduslik kiiresti kivistuv kips, looduslik aeglaselt kivistuv kips, sünteetiline jäik ja vesikõvastuv kipsside ja -lahas.

  (8) Haigekassa võtab koodidega 7141 ja 7142 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle järgmistel juhtudel:
  1) põletushaige sidumine;
  2) plastikakirurgilise haige sidumine;
  3) lahtise luukoldega osteomüeliidihaige sidumine;
  4) sidumine juhul, kui kehapinna defekti läbimõõt on vähemalt 6 cm järgmiste seisundite korral: hulgilamatised, lagunevad kasvajad, pehmekoe infektsioon või trauma, operatsioonihaava dehistsents, troofika- ja innervatsioonihäirest tulenev pehmekoe defekt.

§ 28.  Uroloogiliste uuringute ja protseduuride piirhinnad

  (1) Uroloogiliste uuringute ja protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Uretrotsüstoskoopia

7152

18,48

Uretrotsüstoskoopia koos biopsia võtmisega või uretrotsüstoskoopia koos stendi eemaldamisega

7153

19,23

Uretrotsüstoskoopia koos ureetriava elektrokoagulatsiooniga

7154

19,01

Uretrotsüstoskoopia koos kivi eemaldamisega (lingekstraktsioon)

7155

196,02

Ureetri kateeterdamine

7156

59,19

Tsüstoskoopia koos ureetri balloondilatatsiooni ja stentimisega

7157

220,69

Uretrotsüstoskoopia ureetri stentimisega

7158

116,19

Kateeterdamine

7159

12,60

Püsikateetri paigaldamine

7160

14,96

Epitsüstostoomi vahetus

7162

21,68

Kusepõie loputus ja ravimi viimine põide (ambulatoorselt)

7163

13,67

Eesnäärme biopsia

7164

27,31

Punktsiooniga epitsüstostoomia

7165

50,15

Bužeerimine

7166

13,37

TUMT (transuretaarne mikrolaineteraapia)

7167

77,14

ESWL (neerukivi purustus kehavälise lööklainega)

7168

223,63

Uroflow

7170

12,66

Urodünaamika uuring

7171

164,77

Nefrostoomi paigaldamine ultraheli ja/või röntgenoskoopia kontrolli all

7172

201,90

Pindmise kusepõievähi fotodünaamiline visualiseerimine heksamino-levuleenhappega

7173

473,37

  (2) Lõikes 1 sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse järgmistest tingimustest:
  1) koodiga 7155 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab korvlingu maksumust;
  2) koodiga 7157 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab abivahendite maksumust;
  3) koodiga 7172 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab perkutaanse nefrostoomi komplekti maksumust.

  (3) Haigekassa võtab koodiga 7173 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui teenust osutatakse täiendavalt koodiga 030307 tähistatud kusepõie transuretraalse resektsiooni tegemisel kõrge ja keskmise progressiooniriskiga pindmise kusepõievähi haigetele.

§ 29.  Näo-lõualuukirurgiliste protseduuride piirhinnad

  Näo-lõualuukirurgiliste protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Alveooli ekskohleatsioon

7201

2,30

Keele või huule frenulotoomia ilma plastikata

7202

3,07

§ 30.  Oftalmoloogiliste uuringute ja protseduuride piirhinnad

  (1) Oftalmoloogiliste uuringute ja protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Astigmaatiliste, prisma- või teleskoopiliste prillide määramine

7251

1,53

Gonioskoopia, perimeetria

7252

10,42

Sarvkesta- ja valgekestaõmbluste eemaldamine

7253

10,58

Halasion jt lau- ning limaskestaoperatsioonid

7254

9,63

Pisarakanalite sondeerimine ja loputus

7255

10,26

Sarvkesta krüoteraapia

7256

11,97

Sarvkesta abrasioon, sügavalt sarvkestast võõrkeha eemaldamine

7257

8,90

Orbita flegmooni avamine

7258

13,13

Parabulbaarsed ja subkonjunktiivsed süstid

7259

4,12

Silmapõhja fotografeerimine

7260

17,70

Fluorestsentne angiograafia

7261

42,38

Kompuuterperimeetria

7262

22,75

Silmapõhja uuring kolmepeegliläätse või Volke luubiga

7263

4,98

Silmade liikuvuse ja fusioonivõime uuring sünoptofoori abil

7264

9,42

Silmalihaste funktsioonivõime uuring Hessi ekraani abil

7265

9,18

Prismakorrektsioon Fresneli prismakleepsudega

7266

52,43

Silmade refraktsiooni uurimine autorefraktomeetri abil

7267

6,25

Silma ultraheliuuring

6004

15,02

Silmapõhja optiline koherentne tomograafia

7268

11,65

Silma eesosa optiline koherentne tomograafia

7269

17,46

Nägemisnärvi diski ja närvikiudude kihi topograafiline uuring

7270

11,21

Intravitreaalne ravimi manustamine

7271

52,83

  (2) Koodiga 7271 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse koodidega 365R ja 366R tähistatud ravimitega.

§ 31.  Otorinolarüngoloogiliste ja audioloogiliste uuringute ja protseduuride piirhinnad

  (1) Otorinolarüngoloogiliste ja audioloogiliste uuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Kuulmise sõeluuring

6401

6,56

Toonaudiomeetria

6402

10,35

Ülelävelised testid

6403

10,10

Kõne audiomeetria kõrvaklappidega

6404

14,16

Kõne audiomeetria vabas väljas

6405

9,42

Toonaudiomeetria vabas väljas

6406

11,07

Väikelaste kuulmisläve uuring

6407

24,83

Tümpanomeetria

6408

8,29

Stapesreflekside uuring ja teised testid

6409

7,39

Kuuldeaparaadi sobitamine (aparaadi testimine)

6410

14,84

Kuuldeaparaadi sobitamine (patsiendi kõrvas)

6411

10,21

Rotatoorsed ja kaloorilised uuringud

6412

7,17

Rotatoorsed ja kaloorilised uuringud, elektronüstagmograafia

6413

24,58

Otoakustiliste emissioonide uuring

6414

18,15

Aju bioelektriliste potentsiaalide uuring

6415

56,07

Abstsessi avamine ninaõõnes, neelus või väliskõrvas, paratsentees

7301

9,61

Tüsistunud võõrkehade eemaldamine ninaõõnest, neelust või kuulmekäigust

7302

12,62

Trahhea või söögitoru bužeerimine

7303

36,74

Elektrokauterisatsioon ninaõõnes

7304

10,63

Paratsentees koos aspiratsiooniga

7306

17,26

Ninaverejooksu peatamine kaustika või eesmise tamponaadiga

7308

12,62

Otsmikukoopa sondeerimine, bužeerimine ja ravimi sisseviimine

7309

4,60

Kuulmetõrve kateeterdamine koos läbipuhumisega

7310

6,56

Epifarüngoskoopia

7311

6,62

Otomikroskoopia

7312

8,38

Stroboskoopia kõris

7313

12,68

Mikrostroboskoopia kõris

7314

15,62

Rinomikroskoopia aspiratsiooni ja revisiooniga

7315

9,61

Rinomanomeetria

7316

7,52

Indirektne larüngomikroskoopia

7317

6,56

Kohleaarimplantaadi kõneprotsessori programmeerimine (ühe programmeerimise hind, mis koosneb kahest seansist üksteisele järgnevatel päevadel)

7319

455,73

  (2) Haigekassa võtab koodiga 7319 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle esimesel aastal pärast kohleaarimplantaadi paigaldamist kuni kaheksa korda, teisel aastal kuni kuus korda ja kolmandal aastal kuni kolm korda. Alates neljandast aastast võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle üks kord aastas, rakendades piirhinda koefitsiendiga 0,5.

§ 32.  Sünnitusabi ja günekoloogiliste uuringute ning protseduuride piirhinnad

  (1) Sünnitusabi ja günekoloogiliste uuringute ning protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Emakakaela koagulatsioon/krüo

7351

39,93

Emakasisese vahendi paigaldamine/instrumentaalne väljutamine, emakakaela laiendamine

7352

29,43

Amnioinfusioon

7355

360,57

Loote välispööre pea peale

7356

22,08

Kordotsentees

7357

350,12

Üsasisene vereülekanne

7358

446,40

Günekoloogiline läbivaatus koos preparaadi võtmisega

7359

2,81

Kolposkoopia

7563

37,99

Vulvoskoopia

7550

45,32

Ambulatoorne diagnostiline või operatiivne hüsteroskoopia

7549

152,26

  (2) Lõikes 1 sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse järgmistest tingimustest:
  1) koodiga 7352 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab arsti vastuvõtu maksumust;
  2) koodiga 7359 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasumist rakendatakse ainult perearsti nimistuga töötava arsti puhul.

§ 33.  Onkoloogiliste uuringute ja protseduuride piirhinnad

  (1) Onkoloogiliste uuringute ja protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Strenaalpunktsioon

7412

21,22

Pleura, kopsuparenhüümi või keskseinandi tuumori transtorakaalne aspiratsiooni biopsia

7413

29,61

Bronhiaalpuu diagnostiline sondeerimine

7414

19,24

Tsütostaatilise ravikuuri planeerimine ja manustamine, kuni 24 tundi

7419

40,03

  (2) Koodiga 7419 tähistatud tervishoiuteenust ei rakendata koos koodiga 3075 tähistatud tervishoiuteenusega.

§ 34.  Allergoloogiliste uuringute piirhinnad

  Allergoloogiliste uuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Torketest allergeeniga

7502

3,15

Nahasisene test allergeeniga

7503

13,33

Provokatsioonitest

7504

13,50

Allergeenidest ravisegu valmistamine

7507

1,41

Nahaalune spetsiifiline immuunravi, üks protseduur

7508

10,10

Aplikatsioonitest allergeenidega

7509

7,99

Fraktsioneeritud väljahingatava õhu lämmastikoksiidi sisalduse (FENO) määramine

7510

12,34

§ 35.  Endoskoopiliste uuringute ja protseduuride piirhinnad

  (1) Endoskoopiliste põhiuuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Ösofagogastroduodenoskoopia

7551

43,89

Rektoskoopia

7562

16,85

Sigmoidoskoopia

7556

38,32

Koloskoopia

7558

67,66

Sõeluuringu koloskoopia

7597

85,11

Retrograatne kolangio-pankreatograafia (ERCP)

7560

75,48

Balloonenteroskoopia

7567

515,81

Bronhoskoopia

7559

49,26

Kapselendoskoopia gastroenteroloogi, (üld)kirurgi, pediaatri suunamisel

7566

827,87

Seedetrakti ülaosa endoskoopia ultraheliendoskoobiga, v.a ultrahelisondiga

7568

232,94

Bronhoskoopia ultraheliendoskoobiga, v.a ultrahelisondiga

7555

232,94

Direktne larüngoskoopia

7596

85,30

  (2) Lõikes 1 sätestatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad patsiendi ettevalmistamist, uuringu tegemist, tulemuse kirjeldamist tervishoiuteenuse osutamist tõendavas dokumendis ja digitaalset arhiveerimist.

  (3) Põhiuuringule lisaks rakendatakse ainult lõikes 7 nimetatud lisauuringuid ja protseduure.

  (4) Haigekassa võtab koodiga 7566 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle järgmistel juhtudel:
  1) varjatud verejooksu kahtlus peensoolest, kui verejooksu põhjus ei ole gastroskoopial ja koloskoopial selgunud;
  2) Crohni tõve kahtlus peensooles või teadaoleva Crohni tõve ileiidi ägenemise hindamiseks;
  3) peensoolekasvaja või NSAID-enteropaatia kahtlus.

  (5) Koodidega 7560 ja 7567 tähistatud tervishoiuteenused sisaldavad recovery maksumust.

  (6) Haigekassa võtab koodiga 7568 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle, kui teenust osutatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus või keskhaiglas.

  (7) Koodiga 7596 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab straboskoopia (koodid 7313 ja 7314) maksumust.

  (8) Haigekassa võtab koodiga 7597 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle patsiendilt, kellele on jämesoolevähi ennetuse raames peale positiivset peitvere testi väljastatud saatekiri jämesoolevähi diagnoosimiseks.

  (9) Haigekassa võtab koodiga 7597 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle, kui teenust osutab tervishoiuteenuse osutaja, kellega haigekassa on sõlminud vastava kokkuleppe ravi rahastamise lepingus.

  (10) Endoskoopiliste lisauuringute ja protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Histoloogilise koematerjali võtmine endoskoopial (kuni 5 tükki)

7552

13,24

Tsütoloogilise koematerjali võtmine endoskoopial

7587

18,68

Endoskoopiline stentimine mittelaieneva stendiga

7564

100,18

Kiviekstraktsioonivahendite kasutamine (sh sapikivi purustamine ilma litotripteri kasutamiseta)

7565

78,21

Endoskoopiline polüpektoomia (kuni 5 polüüpi)

7569

69,13

Endoskoopiline mukosektoomia

7570

139,83

Sapikivi purustamine litotripteri kasutamisega

7571

152,26

Endoskoopiline stentimine iselaieneva stendiga

7572

1 095,69

Söögitoru vaariksite endoskoopiline ligeerimine

7573

133,27

Klipsi asetamine endoskoopial

7574

59,93

Endoskoopiline plastligatuuri (endoloop) asetamine

7575

82,43

Endoskoopiline injektsioonravi

7576

48,24

Verejooksu peatamine elektrokoagulatsioonitangi või -elektroodi kasutamisega

7577

36,83

Argoonplasmakoagulatsiooni kasutamine endoskoopial

7578

53,24

Endoskoopiline balloondilatatsioon

7579

113,97

Söögitoru või hingamisteede endoskoopiline laiendamine bužii kasutamisega

7580

57,01

Võõrkeha endoskoopiline eemaldamine

7581

40,34

Kromoendoskoopia

7582

20,00

Endoskoopiline perkutaanse gastrostoomi rajamine või endoskoopiline vahetus

7583

154,33

Endoskoopiline sondi asetamine makku või soolde

7584

74,86

Transluminaalne endoskoopiline punktsioon sonograafia nõelaga

7585

186,66

Tsütoloogilise koematerjali võtmine sapiteedest endoskoopial

7588

80,74

Papillotoomi kasutamine ERCP-l

7589

165,22

Bronhoalveolaarne lavaaž (BAL) diagnostilisel või ravi eesmärgil

7594

40,01

Anaalvaariksite endoskoopiline ligeerimine

7590

33,29

Endoskoopiline krüobiopsia hingamisteedest

7591

107,98

Endoskoopiline hingamisteede krüoteraapia või rekanaliseerimine

7592

163,46

Trahheobronhiaalpuu endoskoopiline stentimine silikoonstendiga

7593

971,04

Ultrahelisondi kasutamine endoskoopias

7586

101,84

Endoskoobipealse klipsi asetamine

7598

14,62

Endobronhiaalse klapisüsteemi asetamine

7599

65,61

  (11) Lõikes 10 sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse alljärgnevast:
  1) endoskoopilisi lisauuringuid ja -protseduure rakendatakse ainult täiendavalt lõikes 1 nimetatud tervishoiuteenustele;
  2) koodiga 7570 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab endoskoopilise injektsiooni maksumust;
  3) koodiga 7583 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab gastrostoomi maksumust;
  4) koodidega 7573 ja 7590 tähistatud tervishoiuteenuste piirhind sisaldab ligatuuride maksumust;
  5) koodidega 7572, 7564 ja 7593 tähistatud tervishoiuteenuste piirhind sisaldab stentide maksumust;
  6) koodidega 7579, 7565, 7570, 7572, 7580, 7585, 7581 ja 7583 tähistatud tervishoiuteenuste piirhind sisaldab recovery maksumust;
  7) koodiga 7592 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab bronhiaalpuu diagnostilise sondeerimise ja krüobiopsia võtmise maksumust;
  8) rohkem kui viie histoloogilise koetüki võtmise korral võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle koodiga 7552 tähistatud tervishoiuteenuse alusel iga järgneva kuni viie koetüki kohta;
  9) rohkem kui viie polüübi eemaldamise korral võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle koodiga 7569 tähistatud tervishoiuteenuse alusel iga järgneva kuni viie polüübi kohta;
  10) koodiga 7569 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab koodiga 7552 tähistatud tervishoiuteenuse maksumust juhul, kui histoloogiline koematerjal võetakse samast paikmest;
  11) haigekassa võtab koodiga 7593 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle mittemaliigse iseloomuga hingamisteede obstruktsiooni korral, kui resektsioon ja dilatsioon ei ole olnud tulemuslikud ning kirurgiline ravi ei ole võimalik;
  12) haigekassa võtab koodiga 7591 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle eksofüütse nekroosiga kaetud ja/või kõrge veritsemise riskiga tuumori esinemise korral (vastav näidustus peab olema tervishoiuteenuse osutamist tõendavas dokumendis kirjeldatud);
  13) koodiga 7577 tähistatud tervishoiuteenust ei rakendata täiendavalt koodidega 7589, 7569 ja 7570 tähistatud tervishoiuteenustele;
  14) koodiga 7594 tähistatud tervishoiuteenust ei rakendata protseduuri või operatsiooniga kaasneva hingamisteede loputuse korral;
  15) koodiga 7585 tähistatud tervishoiuteenust ei rakendata koos koodiga 7587 tähistatud tervishoiuteenusega;
  16) haigekassa võtab koodiga 7586 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui seda kasutatakse söögitoru striktuuri uuringul.

  (12) Käesolevas paragrahvis sätestatud piirhindu rakendatakse nii jäiga kui ka fiiberendoskoobiga tehtavate uuringute ja protseduuride korral.

  (13) Haigekassa võtab koodiga 7598 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui tavapärased ravimeetodid ägeda gastrointestinaalse verejooksu hemostaasi saavutamiseks on ebaõnnestunud ja/või klips on vajalik iatrogeense perforatsiooniava või fistuli ava sulgemiseks.

  (14) Haigekassa võtab koodiga 7599 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle järgmistel juhtudel:
  1) raskekujulise kopsuemfüseemi patsendil ei ole rakendatav kirurgiline ravi;
  2) esineb heterogeenne kopsuemfüseem interlobaarse heterogeensuse indeksiga ≥1;
  3) puudub translobaarse kollateraalse ventilatsiooni võimalus;
  4) unilateraalne lobaarne oklusioon on saavutatav;
  5) esineb püsiv resektsioonijärgne õhuleke.

§ 36.  Psühhiaatriliste uuringute ja protseduuride piirhinnad

  (1) Psühhiaatriliste uuringute ja protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Psühhoteraapia seanss ühele haigele

7601

31,85

Psühhoteraapia seanss ühele haigele grupis (grupis kaks kuni kaheksa haiget)

7602

10,88

Psühhoteraapia seanss perele

7603

42,26

Kliinilise psühholoogi konsultatsioon eriarsti suunamisel

7607

22,70

Elekterkrampravi seanss

7609

44,36

Isiksuse uuring

7615

111,00

Kognitiivse funktsiooni uuring

7616

107,88

Raviplaani koostamine või muutmine ravimeeskonna poolt (meeskonnas kolm liiget)

7617

62,43

Raviplaani koostamine või muutmine ravimeeskonna poolt (meeskonnas neli liiget)

7626

81,21

Raviplaani koostamine või muutmine ravimeeskonna poolt (meeskonnas kaks liiget)

7627

34,77

  (2) Haigekassa võtab koodidega 7601 ja 7603 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle, kui teenust osutab kliiniline psühholoog või psühhiaater.

  (3) Haigekassa võtab koodiga 7602 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle, kui teenust osutab kliiniline psühholoog, psühhiaater või vaimse tervise õde.

  (4) Haigekassa võtab koodidega 7615 ja 7616 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksimise kohustuse üle, kui teenust osutab kliiniline psühholoog.

  (5) Haigekassa võtab koodidega 7615 ja 7616 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle, kui teenust osutatakse psühhiaatri, neuroloogi või taastusarsti suunamisel.

  (6) Haigekassa võtab koodiga 7615 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle ühelt patsiendilt üks kord aastas.

  (7) Koodiga 7617 tähistatud tervishoiuteenuse psühhiaatrilise ravimeeskonna koosseisu kuuluvad psühhiaater ja kaks spetsialisti tulenevalt patsiendi terviseseisundist.

  (8) Koodiga 7626 tähistatud tervishoiuteenuse psühhiaatrilise ravimeeskonna koosseisu kuuluvad psühhiaater ja kolm spetsialisti tulenevalt patsiendi terviseseisundist.

  (9) Koodidega 7601, 7602, 7603 ja 7607 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad teenust osutava tervishoiutöötaja superviseerimist üks kord kvartalis.

  (10) Koodiga 7607 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab järgmisi tegevusi:
  1) patsiendi küsitlemine probleemide kindlakstegemiseks, seisundi hindamine ja nõustamine;
  2) patsiendi probleemide psühholoogilise mudeli loomine ja selgitamine;
  3) psühhoteraapia vajaduse ja sobivuse ning patsiendi motivatsiooni hindamine;
  4) raviks motiveerimine ja ravi efektiivsuse hindamine;
  5) toetava psühhoterapeutilise vestluse kaudu patsiendi emotsionaalsete pingete leevendamine ja enesetunde parandamine;
  6) toimetulekumeetodite õpetamine, kohanemisvõime parandamine, iseseisva toimetuleku soodustamine ja lahenduste otsimine patsiendi probleemidele.

  (11) Koodidega 7601 ja 7602 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad järgmisi tegevusi:
  1) kontakti loomine, patsiendi seisundi ja probleemide hindamine, kontseptualiseerimine;
  2) seansi sihtprobleemi, eesmärkide ja meetodite valik lähtuvalt teraapiakoolkonna teooriatest;
  3) meetodite rakendamine;
  4) seansi kokkuvõtte tegemine, kodutöö kokkuleppimine ja tagasiside küsimine/andmine;
  5) seansi dokumenteerimine, kontseptualiseerimine ja järgmise teraapiaseansi ettevalmistamine.

  (12) Koodiga 7603 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab järgmisi tegevusi:
  1) kontakti loomine, patsiendi seisundi ja probleemide hindamine, kontseptualiseerimine;
  2) pereliikmete ja teiste patsiendile lähedaste isikute käitumise mõju hindamine patsiendi probleemi tekke ja säilimise seisukohast;
  3) seansi sihtprobleemi, eesmärkide ja meetodite valik lähtuvalt teraapiakoolkonna teooriatest;
  4) meetodite rakendamine;
  5) seansi kokkuvõtte tegemine, kodutöö kokkuleppimine ja tagasiside küsimine/andmine;
  6) seansi dokumenteerimine, kontseptualiseerimine ja järgmise teraapiaseansi ettevalmistamine.

  (13) Koodiga 7627 tähistatud tervishoiuteenuse ravimeeskonna koosseisu kuuluvad vaimse tervise õde ja üks spetsialist tulenevalt patsiendi terviseseisundist.

  (14) Koodiga 7627 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab teenust osutava tervishoiutöötaja superviseerimist üks kord kuus.

§ 37.  Logopeediliste teenuste piirhinnad

  (1) Logopeediliste teenuste piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Kliinilise logopeedi konsultatsioon

7620

27,49

Logopeediline uuring

7621

29,63

Logopeediline teraapia (kestus 90 min)

7622

26,96

Instrumentaalse uuringu planeerimine ja raviplaani täiendamine

7623

25,69

Logopeediline uuring hääleanalüsaatoriga

7624

14,13

Logopeediline uuring nasomeetriga

7625

18,32

  (2) Haigekassa võtab lõikes 1 nimetatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle, kui teenust osutatakse eriarsti suunamisel ja teenust osutab kliiniline logopeed.

  (3) Haigekassa võtab koodiga 7621 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle kuni 19-aastase patsiendi puhul kuni kolm korda kuue järjestikuse kuu jooksul ja vanema kui 19-aastase patsiendi puhul kuni kolm korda 12 järjestikuse kuu jooksul.

  (4) Koodiga 7622 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab järgmisi tegevusi:
  1) teraapia ettevalmistamine;
  2) patsiendi seisundi hindamine;
  3) teraapia eesmärkide ja meetodite valik;
  4) teraapia rakendamine;
  5) tagasiside küsimine/andmine ja kodutöö kokkuleppimine;
  6) teraapiaseansi dokumenteerimine.

  (5) Koodiga 7623 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab järgmisi tegevusi:
  1) uuringu planeerimine;
  2) uuringul osalemine ja koostöös arstiga häälepaelte või neelamisfunktsiooni normaalse ja patoloogilise anatoomia ja füsioloogia eristamine;
  3) uuringu tulemuste tõlgendamine ja raviplaani täiendamine.

  (6) Haigekassa võtab koodiga 7623 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle koos koodidega 7559, 7311, 7314, 7934 ja 7596 tähistatud tervishoiuteenustega.

§ 38.  Invasiivse kardioloogia uuringute ja protseduuride piirhinnad

  (1) Invasiivse kardioloogia uuringute ja protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Swan-Gansi kateetri paigaldamine ja monitooring

7651

340,88

Ühe südamepoole kateeterdamine

7652

666,79

Angiokardiograafia

7653

104,32

Koronarograafia

7654

534,52

Koronaarangioplastika (esimene stenoos)

7655

2 754,98

Koronaarangioplastika (iga järgnev stenoos)

7656

668,80

Valvuloplastika

7657

2 897,82

Endokardiaalne mäping

7658

1 614,05

Programmeeritud endokardiaalne elektrofüsioloogiline uuring

7659

792,12

Südameõõnte kateeterdamise ajal korduvalt tehtavad lisauuringud (oksühemomeetria, Pt-H elektrood, minutimahu uuring) – iga grupp

7660

120,51

Südamestimulaatori elektroodi vahetus

7662

339,31

Arütmiate raadiosageduslik kateeterablatsioon

7663

2 753,19

Ühekambrilise südamestimulaatori järelkontroll

7664

7,47

Kahekambrilise südamestimulaatori järelkontroll

7665

14,31

Ühekambrilise südamestimulaatori paigaldamine ja programmeerimine

7673

168,05

Kahekambrilise südamestimulaatori paigaldamine ja programmeerimine

7674

207,12

Resünkroniseeriva ravi võimalusega implanteeritava kardioverter-defibrillaatori (CRT ICD) paigaldamine ja programmeerimine

7675

305,85

DDD-tüüpi implanteeritava kardioverter-defibrillaatori (DDD ICD) paigaldamine ja programmeerimine

7676

207,12

VVI-tüüpi implanteeritava kardioverter-defibrillaatori paigaldamine ja programmeerimine

7677

168,05

Biventrikulaarse resünkroniseeriva kardiostimulaatori paigaldamine ja programmeerimine

7678

263,36

  (2) Lõikes 1 sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse järgmistest tingimustest:
  1) koodiga 7660 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse iga protseduuri kohta üks kord;
  2) koodiga 7662 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab elektroodi maksumust;
  3) koodidega 7677 ja 7678 tähistatud tervishoiuteenuseid rakendatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas.

§ 39.  Laserravi protseduuride piirhinnad

  Laserravi protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Pehmete kudede laserkoagulatsioon mittekontaktmeetodil

7801

20,07

Pehmete kudede laserkoagulatsioon mittekontaktmeetodil, enam kui viie erineva lokalisatsiooniga

7802

26,97

Koesisene laserkoagulatsioon pehmetel kudedel

7803

30,87

Pehmete kudede laserkoagulatsioon kombineeritud meetodil

7804

46,27

Lasertrabekuloplastika

7805

21,67

Laseriridektoomia

7806

21,67

Võrkkesta laserpankoagulatsioon

7807

72,41

Vaskaurulaserravi protseduur

7808

15,64

§ 40.  Intensiivravi protseduuride piirhinnad

  (1) Intensiivravi protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Perkutaanne ajutine kardiostimulatsioon

7711

45,60

Intubatsioon fiiberoptilise või videoskoopilise seadmega

7740

62,24

Tsentraalveeni kanüleerimine

7741

60,25

Epiduraal- või spinaalkateetri asetamine

7742

35,42

Implanteeritava reservuaariga tsentraalveeni kateetri asetamine

7743

355,15

Perikardiõõne või pleuraõõne punktsioon

7744

32,64

Pleuraõõne püsidrenaaži rajamine

7745

92,84

Pidev hemodialüüs või hemodiafiltratsioon (1 ööpäev)

7746

923,81

Hemosorptsiooni seanss

7747

320,35

Hemodialüüsi seanss

7709

213,03

Ajutise endokardiaalse kardiostimulaatori asetamine

7710

154,38

Invasiivse arteriaalse rõhu monitooringuseadme(te) paigaldamine

7750

52,92

Adsorptsiooni seanss septilise šoki korral

7751

2 970,18

Intrakraniaalse rõhu monitooringuseadme(te) paigaldamine

7752

103,00

Äge peritoneaaldialüüs (1 ööpäev)

7753

244,80

Parenteraalne toitmine väljaspool intensiivravi (aminohapete lahus või rasvemulsioon (1 ööpäev))

7754

77,04

Trahhea intubatsioon kahevalendikulise intubatsioonitoruga

7755

68,31

Elustamine kliinilisest surmast (juhitav hingamine, südamemassaaž, ravimid, defibrillatsioon, protokoll)

7756

331,05

Hüperbaarilise oksügenisatsiooni seanss

7757

84,06

Autotransfusioon Cell-Saver’i abil

7758

299,87

Kehavälise vereringe kasutamine

7737

1 812,85

Intraaortaalne kontrapulsatsioon

7759

1 789,40

Terapeutiline plasmavahetus

7760

431,80

Terapeutiline verevahetus vastsündinul

7761

184,12

Patsiendi tsentraalse kehatemperatuuri kontroll intravaskulaarse jahutuskateetri abil (1 ööpäev)

7762

1 259,20

Infusioon kiirinfusioonipumba abil

7763

205,74

Valutustamiskateetri asetamine närvipõimikusse või haava sisse

7764

77,04

Patsiendi kontrollitud analgeesiaseadme(te) paigaldamine

7765

40,47

Kahe kopsu eraldamine endobronhiaalse blokkeri abil

7766

221,37

EEG pidevmonitooring intensiivravi osakonnas (1 ööpäev)

7767

53,69

Ekstrakorporaalse membraanokügenisatsiooni protseduur (1 ööpäev)

7768

866,29

Pidev aju (või teiste kudede) perfusiooni monitooring (1 ööpäev)

7769

186,90

Immunoadsorptsiooni protseduur

7734

1 822,31

  (2) Koodiga 7709 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmisel ei rakendata täiendavalt koodiga 3075 tähistatud tervishoiuteenust.

  (3) Haigekassa võtab koodiga 7762 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui teenust osutatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus või keskhaiglas III ja IIIa astme intensiivravil viibivale patsiendile.

  (4) Haigekassa võtab koodiga 7734 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui teenust osutatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas järgmistel näidustustel: sensibiliseeritud patsiendile (positiivse HLA-ristsobivustestiga) neeru siirdamiseks, siiriku akuutse humoraalse äratõuke korral, ABO-mittesobiva neeru siirdamiseks või dilatatiivse kardiomüopaatia korral.

  (5) Koodiga 7743 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab implanteeritava reservuaariga tsentraalveeni kateetri maksumust.

§ 41.  Anesteesia piirhinnad

  (1) Anesteesia piirhinnad on järgmised:

Anesteesia kestus (tundides)

Kood

Piirhind
eurodes

Anesteesia kestus alla 0,5

2201

60,50

Anesteesia kestus 0,5 kuni alla 1

2202

98,27

Anesteesia kestus 1 kuni alla 2

2203

179,85

Anesteesia kestus 2 kuni alla 3

2204

257,91

Anesteesia kestus 3 kuni alla 4

2205

337,14

Anesteesia kestus 4 kuni alla 7

2206

472,31

Anesteesia kestus alates 7

2207

713,55

Recovery (ärkamisruum) (üks tund)

2112

20,51

  (2) Koodidega 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206 ja 2207 tähistatud tervishoiuteenuste korral arvestatakse anesteesia kestust operatsiooni, uuringu või protseduuri tegemisel arvates anesteesia algusajast kuni lõpuajani.

  (3) Haigekassa ei võta koodidega 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206 ja 2207 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustust üle lokaalanesteesia korral.

  (4) Haigekassa võtab koodiga 2112 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle ainult juhul, kui operatsiooniploki juures on recovery ehk ärkamisruum. Ärkamisruumis viibimise aega arvestatakse täistundides ja tasu maksmise kohustus võetakse üle kuni kolme tunni eest.

§ 42.  Vereloome tüvirakkude ja terapeutiliste rakkude käitlemise ja siirdamise protseduuride piirhinnad

  (1) Vereloome tüvirakkude ja terapeutiliste rakkude käitlemise ja siirdamise protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Külmutatud vereloome tüvirakkude ja terapeutiliste rakkude sulatamine ja siirdamine

8101

147,72

Allogeensete vereloome tüvirakkude ja terapeutiliste rakkude siirdamine ja patsiendi jälgimine

8102

475,37

Vereloome tüvirakkude ja terapeutiliste rakkude käitlemine ja säilitamine

8103

2 374,67

Luuüdi kogumine

8104

460,66

Vereloome tüvirakkude/terapeutiliste rakkude aferees

8105

588,14

Luuüdi separeerimine rakuseparaatoril

8106

419,28

  (2) Haigekassa võtab koodidega 8101–8103 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle, kui teenust on osutanud tervishoiuteenuse osutaja, kellel on rakkude, kudede ja elundite hankimise, käitlemise ja siirdamise seaduse alusel välja antud sellekohane tegevusluba.

  (3) Koodiga 8103 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse koos koodiga 2962L tähistatud tervishoiuteenusega kuni kuus korda.

5. peatükk Kompleksteenused 

§ 43.  Teenusepõhiste kompleksteenuste piirhinnad

  (1) Teenusepõhiste kompleksteenuste piirhinnad, haigekassa poolt kindlustatud isikult ülevõetava tasu maksmise kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Ülevõetava
tasu maksmise
kohustuse
piirmäär
(%)

Kindlustatud
isiku
omaosaluse
määr
(%)

Silma lokaalne kiiritusravi beeta-aplikaatoriga (Ru-106)

2202K

1 623,87

100

0

Normaalne füsioloogiline sünnitus

2207K

949,54

100

0

Embrüo siirdamine

2208K

525,42

100

0

Kehaväline viljastamine (IVF)

2281K

627,61

70

30

Tehisabort naise enda soovil (koos anesteesiaga)

2210K

177,68

70

30

Medikamentoosne abort

2287K

76,87

50

50

Kohleaarimplantatsioon

2276K

23 009,83

100

0

Luukuulmisimplantatsioon

2288K

9 186,83

100

0

Ööpäevaringse valmisoleku tagamine kvartalis ühe arstliku eriala kohta

2280K

36 914,25

100

0

  (2) Koodiga 2207K tähistatud tervishoiuteenus sisaldab sünnitusabi voodipäevi, epiduraalanesteesiat, reesuskonflikti ja vastsündinu K-vitamiini profülaktikat, vastsündinu hooldamist, elustamist ja ravi (v.a intensiivravi alates II astmest) ning koodidega 66521, 66522 ja 66530 tähistatud analüüside maksumust.

  (3) Koodiga 2280K tähistatud tervishoiuteenus sisaldab haiglate loetelus nimetatud haiglas ööpäevaringse valmisolekuga seotud kulu, Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskusega sõlmitud tervise infosüsteemi liidestumislepingu kulu, mis on seotud tervishoiuteenuse osutamise andmete töötlemisega tervise infosüsteemis, ning Sihtasutuses Eesti Tervishoiu Pildipank piltide arhiveerimise kulu.

  (4) Koodiga 2208K tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab kõiki tegevusi embrüo siirdamisel kuni raseduse tuvastamiseni, välja arvatud tegevused kehavälist viljastamist ettevalmistava ravi ajal.

  (5) Koodiga 2281K tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab kõiki tegevusi kehavälisel viljastamisel kuni embrüo siirdamiseni, välja arvatud tegevusi kehavälist viljastamist ettevalmistava ravi ajal. Koodiga 2281K tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab ka allesjäävate embrüote külmutamist koos nende säilitamisega kuni kaks kuud.

  (6) Haigekassa võtab koodidega 2208K ja 2281K tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle embrüo siirdamise ja kehavälise viljastamise korral kuni 40-aastaselt patsiendilt kuni kolme kehavälise viljastamise tsükli eest.

  (7) Kompleksteenuste piirhindade rakendamisel arvestatakse järgmisi asjaolusid:
  1) koodidega 2276K ja 2288K tähistatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad operatsiooni ning implantaadi maksumust;
  2) koodiga 2288K tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse tervishoiuteenuse osutamisel väliskõrva või väliskuulmekäigu kaasasündinud puudumise (RHK 10 koodid Q16.0 ja Q16.1) korral.

  (8) Koodiga 2280K tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse haiglate loetelus nimetatud haiglas nendel arstlikel erialadel, millel vastavalt tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 22 lõike 4 alusel kehtestatud määrusele töötavad eriarstid haiglas ööpäev läbi.

  (9) Koodiga 2280K tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse haiglate loetelus nimetatud üldhaiglas ööpäevaringse valmisoleku tagamiseks kolmel arstlikul erialal.

  (10) Koodiga 2280K tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse haiglate loetelus nimetatud üldhaiglas ööpäevaringse valmisoleku tagamiseks lisaks lõikes 9 nimetatud erialadele psühhiaatria erialal, kui üldhaiglal on tegevusluba psüühilise häirega patsientide tuberkuloosiravi ja tahtevastase tuberkuloosiravi tervishoiuteenuse osutamiseks ning psühhiaatria erialal osutatavad tervishoiuteenused vastavad tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 22 lõike 4 alusel kehtestatud määrusega sätestatud piirkondlikule haiglale esitatavatele nõuetele.

  (11) Koodiga 2207K tähistatud tervishoiuteenuse osutamise korral võtab haigekassa täiendavalt tasu maksmise kohustuse üle ülekantud veretoodete (9. peatükk) eest ning koodidega 6414, 6415, 66706 ja 66147 tähistatud teenuste eest.

  (12) Normaalse füsioloogilise sünnituse kompleksteenuse piirhinda (kood 2207K) ei rakendata järgmiste terviseseisundite korral:
  1) raske preeklampsia, eklampsia;
  2) hüpotoonilised (atoonilised), hüübivushäiretega emakaverejooksud;
  3) keisrilõige;
  4) IV järgu lahkliharebendid;
  5) raske elundipuudulikkusega sünnitaja sünnitusjärgse II või III astme intensiivravi korral;
  6) septiliste ja nakkuslike tüsistuste esinemisel sünnituse ajal või sünnituse järel.

  (13) Haiglate loetelu § 2 lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud piirkondlikus haiglas ei rakendata koodiga 2280K tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda ööpäevaringse valmisoleku tagamiseks erakorralise meditsiini erialal.

§ 44.  Diagnoosipõhiste kompleksteenuste (DRG) piirhinnad

  (1) Diagnoosipõhiste kompleksteenuste (edaspidi DRG) korral rakendatakse järgmisi piirhindu ja nende rakendamise tingimusi:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Muude samal ajal
osutatud teenuste
piirhindade summa
vahemik

Kesknärvisüsteemi kasvaja intrakraniaalne operatsioon

001A

4 326,70

2 242,52

6 410,88

Muu intrakraniaalne veresoone operatsioon

001B

10 266,18

3 521,64

17 010,72

Intrakraniaalse aneurüsmi, veresoone anomaalia või hemangioomi operatsioon

001C

6 360,48

226,67

14 205,27

Intrakraniaalne tserebrospinaalse šundi operatsioon

001D

3 637,94

226,67

8 889,50

Muu kraniotoomia, v.a trauma korral

001E

4 037,80

226,67

9 512,10

Kraniotoomia trauma korral

002A

4 675,92

226,67

10 769,42

Kroonilise subduraalse hematoomi operatsioon

002B

2 016,40

226,67

4 548,00

Stereotaktiline intrakraniaalne radioteraapia, lühike ravi

003O

1 969,10

223,12

3 736,64

Lülisamba ja seljaaju operatsioonid, lühike ravi

004O

826,91

223,12

1 538,54

Lülisamba ja seljaaju operatsioonid

004

1 976,42

226,67

4 664,87

Koljuvälised veresoonte operatsioonid, lühike ravi

005O

1 497,13

223,12

2 217,27

Koljuvälised veresoonte operatsioonid

005

2 440,00

230,18

4 649,82

Karpaalkanali avamine, lühike ravi

006O

221,58

184,54

258,62

Karpaalkanali avamine

006

321,67

226,67

656,65

Perifeersete või kraniaalnärvide või muu närvisüsteemi operatsioon kaasuvate haigustega (edaspidi kht-ga)

007

3 111,31

226,67

16 370,64

Perifeersete või kraniaalnärvide operatsioon kaasuvate haigusteta (edaspidi kht-ta), lühike ravi

008O

395,63

223,12

735,73

Perifeersete või kraniaalnärvide operatsioon, (kht-ta)

008

928,12

226,67

1 823,42

Lülisamba ja seljaaju haigused ning vigastused

009

1 258,51

93,83

2 349,12

Närvisüsteemi kasvajad, kht-ga

010

1 177,47

93,83

2 476,65

Närvisüsteemi kasvajad, kht-ta

011

855,14

93,83

1 874,38

Närvisüsteemi degeneratiivsed haigused

012

1 008,72

93,83

2 320,04

Polüskleroos ja tserebellaarne ataksia

013

1 009,76

93,83

2 209,64

Spetsiifilised peaajuveresoonte haigused, v.a transitoorse isheemia atakk, trombolüüsita, kht-ga

014A

1 263,91

93,83

2 909,30

Spetsiifilised peaajuveresoonte haigused, v.a transitoorse isheemia atakk, trombolüüsita, kht-ta

014B

1 137,37

93,83

2 271,59

Spetsiifilised peaajuveresoonte haigused, v.a transitoorse isheemia atakk, trombolüüsiga, kht-ta

014C

3 151,65

2 039,26

4 264,03

Spetsiifilised peaajuveresoonte haigused, v.a transitoorse isheemia atakk, trombolüüsiga, kht-ga

014D

3 409,27

1 798,43

5 020,12

Transitoorse isheemia atakk ja ajuväliste veresoonte sulgused

015

815,18

122,58

1 507,78

Peaajuveresoonte mittespetsiifilised haigused, kht-ga

016

915,65

100,17

1 731,13

Peaajuveresoonte mittespetsiifilised haigused, kht-ta

017

712,22

93,83

1 345,79

Kraniaal- ja perifeersete närvide haigused, kht-ga

018

1 114,98

93,83

2 676,19

Kraniaal- ja perifeersete närvide haigused, kht-ta

019

801,04

93,83

1 761,08

Närvisüsteemi infektsioon, v.a viirusmeningiit

020

2 076,59

93,83

5 285,50

Viirusmeningiit

021

1 273,78

93,83

3 010,38

Mittetraumaatiline stuupor ja kooma

023

842,23

93,83

4 176,15

Krambihood ja peavalu, vanus >17, kht-ga

024

1 075,10

93,83

2 432,14

Krambihood ja peavalu, vanus >17, kht-ta

025

798,22

93,83

1 646,50

Krambihood ja peavalu, vanus 0–17

026

568,99

93,83

1 338,63

Raske traumaatiline ajukahjustus

027

873,50

93,83

1 891,28

Traumaatiline ajukahjustus, vanus >17, kht-ga

028

701,02

93,83

1 843,85

Traumaatiline ajukahjustus, vanus >17, kht-ta

029

469,20

93,83

919,28

Traumaatiline ajukahjustus, vanus 0–17

030

234,80

93,83

818,37

Põrutus, vanus >17, kht-ga

031

597,35

93,83

1 557,18

Põrutus, vanus >17, kht-ta

032

449,04

93,83

965,44

Põrutus, vanus 0–17

033

162,44

93,83

320,12

Närvisüsteemi muud haigused, kht-ga

034

1 090,40

93,83

2 356,76

Närvisüsteemi muud haigused, kht-ta

035

742,24

93,83

1 693,68

Muud võrkkesta operatsioonid

036A

1 103,11

226,67

2 599,38

Ulatuslik protseduur võrkkestal

036B

1 877,71

1 601,73

2 153,69

Kiiritusravi protseduur silmal

036C

1 701,23

93,83

2 433,14

Suur operatsioon silmal

036D

948,76

226,67

1 763,36

Võrkkesta operatsioonid, lühike ravi

036O

1 217,16

223,12

2 488,98

Silmakoopa operatsioonid, lühike ravi

037O

479,40

223,12

1 365,41

Silmakoopa operatsioonid

037

740,06

226,67

1 344,22

Vikerkesta operatsioonid, lühike ravi

038O

276,49

223,12

794,23

Vikerkesta operatsioonid

038

1 020,47

752,53

1 288,41

Kahepoolne läätse operatsioon, lühike ravi

039P

896,56

223,12

1 478,89

Ühepoolne läätse operatsioon, lühike ravi

039Q

523,33

507,69

538,97

Läätse operatsioonid

039

605,12

226,67

1 128,63

Muud silmavälised operatsioonid, vanus >17

040N

577,97

226,67

1 059,23

Muud silmavälised operatsioonid, lühike ravi

041O

349,56

223,12

576,48

Operatsioonid kõõrsilmsuse korral, lühike ravi

041P

455,31

299,03

611,59

Muud silmavälised operatsioonid, vanus 0–17

041

512,00

226,67

970,12

Silmasisesed operatsioonid, v.a võrkkestal, vikerkestal ja läätsel, lühike ravi

042O

648,42

452,30

844,54

Silmasisesed operatsioonid, v.a võrkkestal, vikerkestal ja läätsel

042

480,48

226,67

799,30

Hüpheem

043

416,26

93,83

1 098,11

Peamised ägedad silmainfektsioonid

044

459,53

93,83

1 063,96

Neuroloogilised silmahaigused

045

934,36

93,83

2 066,40

Muud silmahaigused, vanus >17, kht-ga

046

747,65

93,83

1 856,82

Muud silmahaigused, vanus >17, kht-ta

047

384,28

93,83

1 091,47

Muud silmahaigused, vanus 0–17

048

402,46

93,83

1 039,00

Muud pea ja kaela suured operatsioonid

049A

6 512,97

226,67

15 357,35

Süljenäärme eemaldamine

050N

882,50

505,06

1 259,94

Süljenäärmete operatsioonid, v.a süljenäärmete eemaldamine

051N

796,67

433,83

1 159,51

Süljenäärmete operatsioonid, v.a süljenäärmete eemaldamine, lühike ravi

051O

407,21

223,12

792,27

Huule- ja suulaelõhede korrektsioon

052

868,00

226,67

1 304,57

Nina kõrvalurgete operatsioonid

053A

927,39

346,77

1 508,01

Nibujätke, temporaalluu ja sisekõrva operatsioonid

053B

1 102,79

856,03

1 349,55

Nina kõrvalurgete operatsioonid, lühike ravi

054O

769,99

223,12

1 332,11

Nibujätke, temporaalluu ja sisekõrva operatsioonid, lühike ravi

054P

1 063,65

223,12

1 279,55

Kõrva, nina, suu ja kurgu mitmesugused suured operatsioonid, lühike ravi

055O

445,16

223,12

854,96

Kõrva, nina, suu ja kurgu muud väikesed operatsioonid, lühike ravi

055P

364,14

268,38

480,21

Kõrva, nina, suu ja kurgu mitmesugused operatsioonid

055

730,14

226,67

1 237,72

Ninaplastika, lühike ravi

056O

776,55

223,12

1 381,07

Ninaplastika

056

851,02

226,67

1 537,55

Kurgu- ja ninaneelumandlite operatsioonid, lühike ravi

060O

365,02

223,12

525,10

Kurgu- ja/või ninaneelumandli eemaldamine, vanus 0–17

060

393,73

247,95

539,51

Kõrva, nina, suu ja kurgu muud suured operatsioonid, lühike ravi

063O

542,40

278,02

806,78

Kõrva, nina, suu ja kurgu muud suured operatsioonid

063

1 103,89

226,67

2 501,79

Kõrva, nina, suu ja kurgu pahaloomulised kasvajad

064

1 065,92

93,83

2 457,38

Tasakaaluhäired

065

720,55

116,11

1 324,99

Ninaverejooks

066

317,95

93,83

652,07

Kõripealise põletik

067

413,09

93,83

980,72

Keskkõrva põletik või ülemiste hingamisteede infektsioon, vanus >17, kht-ga

068

1 085,05

93,83

2 284,61

Keskkõrva põletik või ülemiste hingamisteede infektsioon, vanus >17, kht-ta

069

437,13

93,83

864,91

Keskkõrva põletik või ülemiste hingamisteede infektsioon, vanus 0–17, kht-ga

070A

517,54

93,83

982,28

Keskkõrva põletik või ülemiste hingamisteede infektsioon, vanus 0–17, kht-ta

070B

402,92

93,83

711,68

Kõri ja hingetoru põletik

071

265,06

93,83

523,14

Nina traumad ja deformatsioonid

072

302,81

93,83

528,86

Kõrva, nina, suu ja kurgu muud haigused, vanus >17

073

595,30

93,83

1 310,96

Kõrva, nina, suu ja kurgu muud haigused, vanus 0–17

074

288,17

93,83

480,96

Suured rindkereoperatsioonid, lühike ravi

075O

4 513,43

223,12

10 418,69

Suured rindkereoperatsioonid

075

4 963,13

1 471,07

8 455,19

Hingamiselundite muud operatsioonid, kht-ga

076

5 415,36

226,67

17 364,30

Hingamiselundite muud operatsioonid, lühike ravi

077O

485,42

223,12

1 093,13

Hingamiselundite muud operatsioonid, kht-ta

077

2 121,90

226,67

4 086,58

Kopsuarteri emboolia

078

1 555,08

173,84

2 936,32

Hingamisteede infektsioonid ja põletikud, vanus >17, kht-ga

079

2 144,06

93,83

5 025,40

Hingamisteede infektsioonid ja põletikud, vanus >17, kht-ta

080

1 005,55

215,19

1 795,91

Hingamisteede infektsioonid ja põletikud, vanus 0–17

081

736,59

93,83

1 308,39

Hingamiselundite kasvajad

082

1 043,73

93,83

2 216,41

Suured rindkeretraumad, kht-ga

083

777,42

93,83

1 562,40

Suured rindkeretraumad, kht-ta

084

502,12

93,83

1 031,21

Vedelik pleuraõõnes, kht-ga

085

1 474,75

93,83

3 184,31

Vedelik pleuraõõnes, kht-ta

086

1 033,44

93,83

2 302,50

Kopsuturse ja hingamispuudulikkus

087

1 086,45

93,83

2 258,55

Krooniline obstruktiivne kopsuhaigus

088

925,95

122,99

1 728,91

Kopsupõletikud ja pleuriidid, vanus >17, kht-ga

089

1 379,40

93,83

2 903,36

Kopsupõletikud ja pleuriidid, vanus >17, kht-ta

090

968,04

132,12

1 803,96

Kopsupõletikud ja pleuriidid, vanus 0–17, kht-ga

091A

772,25

93,83

2 095,85

Kopsupõletikud ja pleuriidid, vanus 0–17, kht-ta

091B

536,47

95,49

862,29

Interstitsiaalsed kopsuhaigused, kht-ga

092

1 373,40

93,83

3 407,88

Interstitsiaalsed kopsuhaigused, kht-ta

093

969,17

93,83

2 188,07

Õhkrind, kht-ga

094

846,80

93,83

2 564,40

Õhkrind, kht-ta

095

474,00

93,83

1 094,46

Bronhiidid ja bronhiaalastma, vanus >17, kht-ga

096

978,65

93,83

1 904,79

Bronhiidid ja bronhiaalastma, vanus >17, kht-ta

097

680,64

166,10

1 195,18

Bronhiidid ja bronhiaalastma, vanus 0–17, kht-ga

098A

542,70

93,83

951,51

Bronhiidid ja bronhiaalastma, vanus 0–17, kht-ta

098B

425,42

93,83

737,74

Hingamiselunditega seotud haigustunnused ja sümptomid, kht-ga

099

977,52

93,83

2 364,31

Hingamiselunditega seotud haigustunnused ja sümptomid, kht-ta

100

337,60

93,83

927,74

Hingamiselundite muud haigused, kht-ga

101

996,09

93,83

2 151,75

Hingamiselundite muud haigused, kht-ta

102

605,73

93,83

1 360,41

Südame ühe klapi operatsioon

104A

9 546,61

3 889,43

13 684,32

Südameklappide operatsioonid või südame ühe klapi operatsioon, kht-ga

104B

12 231,00

4 262,02

20 199,98

Südameklappide operatsioonid koos südame kateeterdamisega, lühike ravi

104O

8 852,91

223,12

10 707,76

Koronaararterite šuntimine ilma südame kateeterdamiseta

107A

6 118,29

4 487,13

7 749,45

Koronaararterite šuntimine koos südame kateeterdamisega

107B

9 598,58

226,67

31 847,54

Koronaararterite šuntimine koos keerukate operatsioonidega või kht-ga

107C

7 480,11

4 219,83

10 740,39

Koronaararterite šuntimine ilma südame kateeterdamiseta, lühike ravi

107O

9 598,58

223,12

14 213,79

Muud kardiotorakaalsed operatsioonid, lühike ravi

108O

10 626,04

223,12

15 733,77

Muud kardiotorakaalsed operatsioonid

108

8 679,07

226,67

17 541,54

Torakaalaneurüsmi operatsioon

109N

14 822,30

226,67

28 050,39

Suured kardiovaskulaarsed operatsioonid, kht-ga

110

5 854,76

226,67

11 699,90

Suured kardiovaskulaarsed operatsioonid, lühike ravi

111O

4 194,52

223,12

6 996,30

Suured kardiovaskulaarsed operatsioonid, kht-ta

111

4 725,84

374,67

9 071,87

Koronaardilatatsioon kontrastkardiograafiaga

112A

5 223,26

226,67

10 339,54

Perkutaanne ablatsioon südamearütmia puhul

112B

5 626,59

4 410,24

6 709,04

Perkutaansed kardiovaskulaarsed operatsioonid ägeda müokardi infarktita, kht-ta

112C

5 861,05

2 996,97

8 725,13

Perkutaansed kardiovaskulaarsed operatsioonid ägeda müokardi infarktita, kht-ga

112D

5 565,16

2 300,68

8 829,64

Perkutaansed kardiovaskulaarsed operatsioonid ägeda müokardi infarktiga, kht-ta

112E

6 650,73

4 141,45

9 160,01

Perkutaansed kardiovaskulaarsed operatsioonid ägeda müokardi infarktiga, kht-ga

112F

7 599,18

3 847,68

11 350,68

Perkutaansed kardiovaskulaarsed operatsioonid, lühike ravi

112O

4 199,16

1 065,55

6 223,83

Amputatsioonid vereringesüsteemi haiguste tõttu, v.a ülajäseme ja varba amputatsioonid, lühike ravi

113O

2 034,06

298,57

6 138,65

Amputatsioonid vereringesüsteemi haiguste tõttu, v.a ülajäseme ja varba amputatsioonid

113

2 563,11

226,67

6 082,65

Ülajäseme ja varba amputatsioonid vereringesüsteemi haiguste tõttu, lühike ravi

114O

433,72

223,12

908,34

Ülajäseme ja varba amputatsioonid vereringesüsteemi haiguste tõttu

114

774,76

226,67

1 429,12

Südame püsistimulaatori või defibrillaatori eemaldamine

115A

5 232,08

226,67

16 963,41

Südame stimulaatori revisioon või südame defibrillaatori vahetamine

115B

2 726,04

1 100,28

4 351,80

Südame defibrillaatori asendamine või implanteerimine

115C

10 587,02

4 792,98

16 381,06

Südame defibrillaatori või püsistimulaatori eemaldamine, lühike ravi

115O

3 669,19

223,12

8 140,38

Südame püsistimulaatori asendamine või implanteerimine, lühike ravi

116O

1 993,52

940,52

3 046,52

Südame defibrillaatori asendamine või implanteerimine, lühike ravi

117O

2 075,50

223,12

2 946,02

Veeni ligeerimine ja eemaldamine, lühike ravi

119O

488,21

282,93

693,49

Veeni ligeerimine ja eemaldamine

119

608,52

438,12

778,92

Vereringesüsteemi muud operatsioonid, lühike ravi

120O

295,52

223,12

463,88

Vereringesüsteemi muud operatsioonid

120

3 101,29

226,67

7 560,41

Muud vereringesüsteemi haigused ägeda müokardi infarktiga ja kardiovaskulaarsete tüsistustega, elus neljandal ravipäeval

121

2 188,44

93,83

4 616,64

Muud vereringesüsteemi haigused ägeda müokardi infarktiga ja kardiovaskulaarsete tüsistusteta, elus neljandal ravipäeval

122

1 613,87

93,83

3 143,67

Muud vereringesüsteemi haigused ägeda müokardi infarktiga, surm esimese kolme ravipäeva jooksul

123

793,83

93,83

1 758,01

Diagnostiline perkutaanne südame protseduur keerukate vereringe seisunditega

124

2 317,78

226,67

6 245,08

Diagnostiline perkutaanne südame protseduur, lühike ravi

125O

2 036,38

223,12

4 150,13

Diagnostiline perkutaanne südame protseduur ilma keerukate vereringe seisunditeta

125

1 852,29

226,67

3 598,37

Äge ja alaäge endokardiit

126

3 817,27

93,83

12 668,55

Südamepuudulikkus ja šokk

127

1 009,99

93,83

2 052,49

Süvaveenide tromboflebiit

128

916,30

93,83

1 924,62

Selgitamata põhjusega südameseiskus

129

2 507,67

93,83

9 616,70

Perifeersed vaskulaarhaigused, kht-ga

130

802,75

93,83

1 713,95

Perifeersed vaskulaarhaigused, kht-ta

131

607,11

93,83

1 148,37

Ateroskleroos, kht-ga

132

1 077,94

93,83

2 255,98

Ateroskleroos, kht-ta

133

863,03

191,17

1 534,89

Hüpertensioon

134

685,12

123,90

1 246,34

Südame kaasasündinud haigused ja klapirikked, vanus >17, kht-ga

135

1 064,36

93,83

2 338,90

Südame kaasasündinud haigused ja klapirikked, vanus >17, kht-ta

136

709,58

93,83

1 317,84

Südame kaasasündinud haigused ja klapirikked, vanus 0–17

137

511,93

93,83

2 156,00

Südame arütmiad ja juhtehäired, kht-ga

138

706,48

93,83

1 473,10

Südame arütmiad ja juhtehäired, kht-ta

139

440,45

93,83

889,23

Stenokardia

140

874,95

139,83

1 610,07

Minestus ja kollaps, kht-ga

141

1 062,98

457,46

1 668,50

Minestus ja kollaps, kht-ta

142

518,08

93,83

1 108,31

Rindkere valud

143

629,56

93,83

1 382,50

Vereringesüsteemi muud haigused, kht-ga

144

1 185,74

93,83

3 391,24

Vereringesüsteemi muud haigused, kht-ta

145

535,56

93,83

1 315,77

Pärasoole resektsioon, kht-ga

146

5 270,96

1 830,56

8 711,36

Pärasoole resektsioon, lühike ravi

147O

3 519,59

223,12

7 017,78

Pärasoole resektsioon, kht-ta

147

4 003,94

1 924,08

6 083,80

Peen- ja jämesoole suured operatsioonid, kht-ga

148

5 780,54

226,67

13 454,06

Peen- ja jämesoole suured operatsioonid, lühike ravi

149O

890,94

223,12

1 770,59

Peen- ja jämesoole suured operatsioonid, kht-ta

149

3 233,89

1 105,83

5 361,95

Kõhukelmeliidete vabastamine, kht-ga

150

3 256,96

226,67

7 863,70

Kõhukelmeliidete vabastamine, lühike ravi

151O

2 030,58

223,12

3 005,93

Kõhukelmeliidete vabastamine, kht-ta

151

1 873,31

226,67

3 366,94

Peen- ja jämesoole väikesed operatsioonid, kht-ga

152

2 131,17

374,21

3 888,13

Peen- ja jämesoole väikesed operatsioonid, lühike ravi

153O

1 777,77

223,12

3 526,80

Peen- ja jämesoole väikesed operatsioonid, kht-ta

153

2 190,58

397,64

3 983,52

Mao, söögitoru ja kaksteistsõrmiku suured operatsioonid, vanus >17, kht-ga

154A

6 970,25

1 923,09

12 017,41

Mao, söögitoru ja kaksteistsõrmiku muud operatsioonid, vanus >17, kht-ga

154B

3 296,36

226,67

7 103,32

Mao, söögitoru ja kaksteistsõrmiku suured operatsioonid, vanus >17, kht-ta

155A

5 557,38

3 495,48

7 619,28

Mao, söögitoru ja kaksteistsõrmiku muud operatsioonid, vanus >17, kht-ta

155B

1 847,82

661,72

3 033,92

Mao, söögitoru ja kaksteistsõrmiku operatsioonid, lühike ravi

156O

1 545,84

223,12

2 040,75

Mao, söögitoru ja kaksteistsõrmiku operatsioonid, vanus 0–17

156

3 012,96

226,67

8 361,62

Väikesed sooleoperatsioonid, kht-ga

157

898,89

226,67

1 667,27

Väikesed sooleoperatsioonid, lühike ravi

158O

432,92

294,76

571,08

Väikesed sooleoperatsioonid, kht-ta

158

671,68

252,72

1 090,64

Songa operatsioonid, välja arvatud kubemesong ja reiesong, vanus >17, kht-ga

159

1 647,68

226,67

3 104,08

Songa operatsioonid, välja arvatud kubemesong ja reiesong, lühike ravi

160O

601,39

276,01

926,77

Songa operatsioonid, välja arvatud kubemesong ja reiesong, vanus >17, kht-ta

160

1 050,35

241,91

1 858,79

Kubemesonga ja reiesonga operatsioonid, vanus >17, kht-ga

161

810,31

445,01

1 175,61

Kubemesonga ja reiesonga operatsioonid, lühike ravi

162O

589,29

442,31

736,27

Kubemesonga ja reiesonga operatsioonid, kahepoolne, lühike ravi

162P

1 226,69

223,12

1 777,24

Kubemesonga ja reiesonga operatsioonid, vanus >17, kht-ta

162

730,78

459,20

1 002,36

Songa operatsioonid, vanus 0–17

163

618,47

405,15

797,83

Apendektoomia, tüsistunud

166N

1 321,96

226,67

2 482,70

Apendektoomia, lühike ravi

167O

519,54

223,12

670,29

Apendektoomia, tüsistumata, kht-ta

167

830,67

479,51

1 181,83

Suuõõne operatsioonid, kht-ga

168

677,11

226,67

3 705,54

Suuõõne operatsioonid, lühike ravi

169O

243,56

223,12

388,75

Suuõõne operatsioonid, kht-ta

169

696,15

258,45

1 118,01

Seedeelundite muud operatsioonid, kht-ga

170

2 842,81

226,67

6 333,95

Seedeelundite muud operatsioonid, lühike ravi

171O

566,63

223,12

871,25

Seedeelundite muud operatsioonid, kht-ta

171

1 285,67

93,83

2 558,54

Seedeelundite pahaloomulised kasvajad, kht-ga

172

1 211,59

93,83

2 593,17

Seedeelundite pahaloomulised kasvajad, kht-ta

173

821,69

93,83

1 734,01

Tüsistunud peptiline haavand või seedetrakti verejooks

174N

1 158,56

93,83

2 330,74

Tüsistumata peptiline haavand või seedetrakti verejooks

175N

699,58

93,83

1 389,36

Põletikuline soolehaigus

179

982,65

93,83

2 128,75

Soolesulgus, kht-ga

180

549,28

226,67

1 045,18

Soolesulgus, kht-ta

181

464,49

93,83

859,67

Ösofagiit, gastroenteriit ja seedeelundite muud haigused, vanus >17, kht-ga

182

815,53

93,83

1 650,11

Ösofagiit, gastroenteriit ja seedeelundite muud haigused, vanus >17, kht-ta

183

454,75

93,83

944,47

Ösofagiit, gastroenteriit ja seedeelundite muud haigused, vanus 0–17, kht-ga

184A

326,47

93,83

660,92

Ösofagiit, gastroenteriit ja seedeelundite muud haigused, vanus 0–17, kht-ta

184B

308,47

93,83

548,30

Suu- ja hambahaigused, v.a ekstraktsioonid ja restauratsioonid, vanus >17

185

564,67

93,83

1 135,45

Suu- ja hambahaigused, v.a ekstraktsioonid ja restauratsioonid, vanus 0–17

186

352,67

106,85

540,65

Hamba ekstraktsioonid ja restauratsioonid, lühike ravi

187O

476,41

223,12

834,94

Hamba ekstraktsioonid ja restauratsioonid

187

517,38

93,83

1 007,42

Seedeelundite muud haigused, vanus >17, kht-ga

188

784,21

93,83

1 841,63

Seedeelundite muud haigused, vanus >17, kht-ta

189

486,60

93,83

1 070,00

Seedeelundite muud haigused, vanus 0–17

190

395,52

93,83

820,25

Kõhunäärme, maksa ja šundi operatsioonid, kht-ga

191B

6 206,08

226,67

13 284,08

Kõhunäärme või maksa operatsioon, lühike ravi

192O

3 494,08

192,61

8 368,31

Kõhunäärme või maksa operatsioon, kht-ta

192

4 388,21

607,83

8 168,59

Sapiteede operatsioonid, v.a ainult koletsüstektoomia, kht-ga

193

2 263,21

226,67

4 969,53

Sapiteede operatsioonid, v.a ainult koletsüstektoomia, kht-ta

194

1 633,37

226,67

3 680,73

Koletsüstektoomia ühissapijuha uuringuga, kht-ga

195

3 611,21

226,67

11 625,67

Koletsüstektoomia ühissapijuha uuringuga, kht-ta

196

2 833,44

295,06

3 852,36

Koletsüstektoomia, v.a laparoskoopiline, ühissapijuha uuringuta, kht-ga

197

3 134,04

226,67

8 909,94

Koletsüstektoomia, v.a laparoskoopiline, ühissapijuha uuringuta, kht-ta

198

1 446,38

226,67

2 684,72

Maksa ja sapiteede pahaloomuliste kasvajate diagnoosimisprotseduurid

199

1 869,32

226,67

4 791,30

Maksa ja sapiteede haiguste diagnostilised protseduurid, lühike ravi

200O

553,16

223,12

561,26

Maksa ja sapiteede mittepahaloomuliste kasvajate diagnostilised protseduurid

200

3 393,27

226,67

23 330,56

Maksa, sapiteede või kõhunäärme muud operatsioonid, lühike ravi

201O

3 771,24

223,12

11 171,32

Maksa, sapiteede või kõhunäärme muud operatsioonid

201

3 999,57

226,67

14 285,39

Maksatsirroos ja alkoholhepatiit

202

1 399,76

93,83

3 247,78

Maksa, sapiteede või kõhunäärme pahaloomulised kasvajad

203

968,86

93,83

2 181,46

Kõhunäärme haigused, v.a pahaloomulised kasvajad

204

754,80

93,83

1 639,22

Maksahaigused, v.a pahaloomulised kasvajad, maksatsirroos, alkoholhepatiit, kht-ga

205

1 053,79

93,83

2 348,05

Maksahaigused, v.a pahaloomulised kasvajad, maksatsirroos, alkoholhepatiit, kht-ta

206

549,06

93,83

1 309,40

Sapiteede haigused, kht-ga

207

901,44

93,83

1 803,78

Sapiteede haigused, kht-ta

208

524,29

93,83

1 136,57

Teisene operatsioon (sh endoproteesimine) puusal

209C

5 338,64

2 104,98

8 572,30

Esmane operatsioon (sh endoproteesimine) puusal, kht-ga

209D

3 669,20

2 280,86

5 057,54

Esmane operatsioon (sh endoproteesimine) puusal, kht-ta

209E

3 904,24

3 137,38

4 671,10

Teisene operatsioon (sh endoproteesimine) põlvel/pahkluul

209F

6 951,62

2 185,70

11 717,54

Esmane operatsioon (sh endoproteesimine) põlvel/pahkluul

209G

4 404,09

3 977,07

4 831,11

Alajäseme ja selle suurte liigeste esmane proteesimine, lühike ravi

209O

4 499,51

223,12

6 773,87

Vaagna, puusa ja reieluu traumaga seotud suured operatsioonid, vanus >17, kht-ga

210A

5 208,13

226,67

14 726,92

Puusa ja reie operatsioonid, v.a suurtel liigestel, vanus >17, kht-ga

210N

2 788,06

1 386,22

4 189,90

Vaagna, puusa ja reieluu traumaga seotud suured operatsioonid, vanus >17, kht-ta

211A

2 822,08

226,67

5 134,21

Puusa ja reie operatsioonid, v.a suurtel liigestel, vanus >17, kht-ta

211N

2 152,61

226,67

4 133,77

Puusa ja reie operatsioonid, v.a suurtel liigestel, lühike ravi

212O

525,40

223,12

1 202,24

Puusa ja reie operatsioonid, v.a suurtel liigestel, vanus 0–17

212

1 431,68

226,67

2 975,52

Amputatsioonid luulihaskonna- ja sidekoehaiguste korral, lühike ravi

213O

460,03

223,12

700,65

Amputatsioonid luulihaskonna- ja sidekoehaiguste korral

213

2 229,98

226,67

6 935,79

Kombineeritud eesmine/tagumine spondülodees

214A

11 594,29

9 623,54

12 045,58

Spondülodees, kht-ga

214B

9 082,67

2 779,13

15 386,21

Selja ja kaela operatsioonid, v.a spondülodees, kht-ga

214C

1 897,33

380,95

3 413,71

Eesmine ja tagumine spondülodees, kht-ta

215B

7 236,22

386,61

14 084,04

Selja ja kaela operatsioonid, v.a spondülodees, kht-ta

215C

1 202,72

508,00

1 897,44

Selja ja kaela operatsioonid, lühike ravi

215O

706,18

223,12

1 079,94

Luulihaskonna ja sidekoe diagnostilised protseduurid, lühike ravi

216O

478,94

223,12

763,90

Luulihaskonna ja sidekoe diagnostilised protseduurid

216

1 659,97

226,67

5 712,78

Haavakorrastus ja nahaplastika luulihaskonna ja sidekoe haiguste puhul, v.a labakäsi, lühike ravi

217O

540,41

223,12

928,14

Haavakorrastus ja nahaplastika luulihaskonna ja sidekoe haiguste puhul, v.a labakäsi

217

4 452,34

226,67

13 495,89

Alajäseme ja õlavarre operatsioonid, v.a puusal, labajalal, reiel, vanus >17, kht-ga

218

2 267,81

380,25

4 155,37

Alajäseme ja õlavarre operatsioonid, v.a puusal, labajalal, reiel, vanus >17, kht-ta

219

1 674,01

632,47

2 715,55

Alajäseme ja õlavarre operatsioonid, v.a puusal, labajalal, reiel, lühike ravi

220O

672,63

223,12

1 234,47

Alajäseme ja õlavarre operatsioonid, v.a puusal, labajalal, reiel, vanus 0–17

220

942,17

391,21

1 493,13

Põlve operatsioonid, kht-ga

221

1 991,07

226,67

4 394,09

Põlve operatsioonid, lühike ravi

222O

615,64

374,76

856,52

Suured põlve protseduurid, lühike ravi

222P

962,51

223,12

1 788,69

Põlve operatsioonid, kht-ta

222

1 074,57

226,67

2 023,49

Õla- ja küünarliigese suured operatsioonid või ülajäseme muud operatsioonid, lühike ravi

223O

852,00

223,12

1 278,99

Õla- ja küünarliigese suured operatsioonid või ülajäseme muud operatsioonid, kht-ga

223

1 523,16

395,94

2 650,38

Õla, küünra ja küünarvarre operatsioonid, v.a suurte liigeste operatsioonid, lühike ravi

224O

986,72

267,66

1 705,78

Õla, küünra ja küünarvarre operatsioonid, v.a suurte liigeste operatsioonid, kht-ta

224

1 341,93

649,97

2 033,69

Labajala operatsioonid, lühike ravi

225O

677,64

224,16

1 131,12

Labajala operatsioonid

225

1 173,96

226,67

2 166,76

Pehmete kudede operatsioonid, kht-ga

226

1 491,08

226,67

5 010,23

Pehmete kudede operatsioonid, lühike ravi

227O

384,26

223,12

703,64

Pehmete kudede operatsioonid, kht-ta

227

736,06

319,52

1 152,60

Suured operatsioonid pöidlal, liigestel või labakäe ja randme muud operatsioonid, lühike ravi

228O

638,19

223,12

1 171,75

Suured operatsioonid pöidlal või liigestel või labakäe ja randme muud operatsioonid, kht-ga

228

1 062,63

320,05

1 805,21

Labakäe ja randme operatsioonid, v.a suurte liigeste operatsioonid, lühike ravi

229O

388,15

223,12

729,51

Labakäe ja randme operatsioonid, v.a suurte liigeste operatsioonid, kht-ta

229

777,31

250,79

1 303,83

Sisemise fiksatsioonivahendi eemaldamine puusast ja reiest paikse ekstsisiooni teel, lühike ravi

230O

421,34

223,12

522,67

Sisemise fiksatsioonivahendi eemaldamine puusast ja reiest paikse ekstsisiooni teel

230

727,09

340,53

1 107,57

Sisemise fiksatsioonivahendi eemaldamine paikse ekstsisiooni teel, v.a puusast ja reiest, lühike ravi

231O

421,83

270,25

573,41

Sisemise fiksatsioonivahendi eemaldamine paikse ekstsisiooni teel, v.a puusast ja reiest

231

663,44

226,67

1 130,80

Artroskoopia, lühike ravi

232O

566,38

223,12

1 029,72

Artroskoopia

232

769,74

226,67

1 327,71

Luulihaskonna ja sidekoe muud operatsioonid, kht-ga

233

2 276,84

226,67

5 915,73

Luulihaskonna ja sidekoe muud operatsioonid, lühike ravi

234O

515,42

223,12

993,31

Luulihaskonna ja sidekoe muud operatsioonid, kht-ta

234

1 332,10

226,67

2 928,42

Reieluumurrud

235

620,34

93,83

1 429,10

Reieluukaela- ja vaagnaluumurrud

236

759,94

93,83

1 697,06

Reieluukaela, vaagnaluude ja reiepiirkonna nihestused, venitused ja dislokatsioonid

237

296,44

93,83

927,22

Osteomüeliit

238

1 450,26

93,83

3 428,88

Patoloogilised luumurrud ja luulihaskonna ning sidekoe pahaloomulised kasvajad

239

956,63

93,83

1 917,39

Sidekoehaigused või vaskuliidid, kht-ga

240N

996,84

93,83

2 468,20

Sidekoehaigused või vaskuliidid, kht-ta

241N

672,61

93,83

1 790,93

Septiline artriit või bursiit

242A

2 130,60

93,83

5 173,62

Spetsiifiline põletikuline artropaatia, kht-ga

242B

777,81

93,83

1 578,31

Spetsiifiline põletikuline artropaatia, kht-ta

242C

629,41

93,83

1 404,91

Muud artriidid

242D

541,22

93,83

1 145,25

Artroosid, kht-ga

242E

649,88

93,83

1 426,62

Artroosid, kht-ta

242F

423,13

93,83

953,67

Seljavalud

243

703,91

93,83

1 493,83

Luuhaigused ja spetsiifilised artropaatiad, kht-ga

244

756,45

93,83

1 670,09

Luuhaigused ja spetsiifilised artropaatiad, kht-ta

245

561,26

93,83

1 315,51

Luulihaskonna- ja sidekoehaiguste tunnused ja sümptomid

247

685,51

93,83

1 374,50

Tendoniit, müosiit ja bursiit

248

730,77

93,83

1 934,67

Luulihaskonna- ja sidekoehaiguste järelravi

249

913,41

93,83

2 066,61

Küünarvarre-, labakäe- ja labajalamurrud, nihestused, venitused ja dislokatsioonid, vanus >17, kht-ga

250

672,07

93,83

1 644,39

Küünarvarre-, labakäe- ja labajalamurrud, nihestused, venitused ja dislokatsioonid, vanus >17, kht-ta

251

390,15

93,83

957,51

Küünarvarre-, labakäe- ja labajalamurrud, nihestused, venitused ja dislokatsioonid, vanus 0–17

252

288,29

97,39

479,19

Õlavarre-, jalasääre-, v.a labajalamurrud, nihestused, venitused ja dislokatsioonid, vanus >17, kht-ga

253

639,67

93,83

1 340,01

Õlavarre-, jalasääre-, v.a labajalamurrud, nihestused, venitused ja dislokatsioonid, vanus >17, kht-ta

254

565,54

93,83

1 211,80

Õlavarre-, jalasääre-, v.a labajalamurrud, nihestused, venitused ja dislokatsioonid, vanus 0–17

255

314,86

93,83

626,81

Luulihaskonna ja sidekoe muud haigused

256

650,03

93,83

1 650,71

Täielik mastektoomia pahaloomulise kasvaja puhul, kht-ga

257

1 721,28

226,67

3 183,16

Täielik mastektoomia pahaloomulise kasvaja puhul, lühike ravi

258O

1 141,11

223,12

3 021,24

Täielik mastektoomia pahaloomulise kasvaja puhul, kht-ta

258

1 829,55

542,23

3 116,87

Osaline mastektoomia pahaloomulise kasvaja puhul, kht-ga

259

2 290,11

226,67

5 155,19

Osaline mastektoomia pahaloomulise kasvaja puhul, lühike ravi

260O

793,15

223,12

1 245,21

Osaline mastektoomia pahaloomulise kasvaja puhul, kht-ta

260

2 020,44

246,56

3 794,32

Rinnanäärme operatsioonid mittepahaloomuliste kasvajate puhul, v.a biopsia ja paikne ekstsisioon, lühike ravi

261O

511,32

328,72

693,92

Rinnanäärme operatsioonid mittepahaloomuliste kasvajate puhul, v.a biopsia ja paikne ekstsisioon

261

1 115,93

226,67

2 005,99

Rinnanäärme biopsia ja paikne ekstsisioon mittepahaloomuliste kasvajate puhul, lühike ravi

262O

483,89

223,12

770,73

Rinnanäärme biopsia ja paikne ekstsisioon mittepahaloomuliste kasvajate puhul

262

628,87

226,67

1 382,52

Naha siirdamine ja/või kahjustatud koe eemaldamine nahahaavandi või tselluliidi puhul, kht-ga

263

2 514,03

226,67

5 409,97

Naha siirdamine ja/või kahjustatud koe eemaldamine nahahaavandi või tselluliidi puhul, kht-ta

264

1 724,55

226,67

3 824,54

Naha siirdamine ja/või kahjustatud koe eemaldamine, v.a nahahaavandi või tselluliidi puhul, kht-ga

265

1 977,10

226,67

4 430,26

Naha siirdamine ja/või kahjustatud koe eemaldamine, v.a nahahaavandi või tselluliidi puhul, lühike ravi

266O

471,94

223,12

928,56

Naha siirdamine ja/või kahjustatud koe eemaldamine, v.a nahahaavandi või tselluliidi puhul, kht-ta

266

1 750,25

226,67

3 755,79

Perianaalsed ja karvu sisaldavate tsüstide operatsioonid, lühike ravi

267O

500,13

343,03

657,23

Perianaalsed ja karvu sisaldavate tsüstide operatsioonid

267

584,31

307,41

861,21

Naha ja nahaaluskoe plastilised operatsioonid, lühike ravi

268O

518,09

223,12

926,61

Naha ja nahaaluskoe plastilised operatsioonid

268

1 198,33

226,67

2 357,54

Naha ja nahaaluskoe muud operatsioonid, kht-ga

269

1 549,02

226,67

3 705,62

Naha ja nahaaluskoe muud operatsioonid, lühike ravi

270O

296,95

223,12

457,67

Naha ja nahaaluskoe muud operatsioonid, kht-ta

270

641,36

226,67

1 273,98

Nahahaavandid

271

997,37

212,27

1 782,47

Naha suured kahjustused, kht-ga

272

927,72

255,52

1 599,92

Naha suured kahjustused, kht-ta

273

803,64

443,11

1 160,35

Rinnanäärme pahaloomulised kasvajad, kht-ga

274

991,11

226,67

2 328,77

Rinnanäärme pahaloomulised kasvajad, kht-ta

275

660,74

226,67

1 308,10

Rinnanäärme mittepahaloomulised kasvajad

276

489,05

226,67

1 360,21

Tselluliit, vanus >17, kht-ga

277

913,97

93,83

1 904,97

Tselluliit, vanus >17, kht-ta

278

603,27

93,83

1 123,83

Tselluliit, vanus 0–17

279

353,85

93,83

629,25

Naha ja nahaaluskoe trauma, vanus >17, kht-ga

280

682,70

93,83

1 416,96

Naha ja nahaaluskoe trauma, vanus >17, kht-ta

281

492,21

93,83

1 113,06

Naha ja nahaaluskoe trauma, vanus 0–17

282

165,66

93,83

340,20

Naha väikesed kahjustused, kht-ga

283

793,97

165,33

1 422,61

Naha väikesed kahjustused, kht-ta

284

528,71

93,83

1 077,07

Alajäseme amputatsioon endokriin-, toitumis- ja ainevahetushäirete korral, lühike ravi

285O

1 795,17

223,12

2 658,43

Alajäseme amputatsioon endokriin-, toitumis- ja ainevahetushäirete korral

285

2 714,28

226,67

7 538,20

Neerupealiste ja hüpofüüsi operatsioonid, lühike ravi

286O

3 308,53

223,12

4 899,34

Neerupealiste ja hüpofüüsi operatsioonid

286

3 047,24

226,67

10 732,08

Gastrointestinaalsed operatsioonid rasvumise korral

288A

3 151,84

2 549,66

3 754,02

Muud operatsioonid rasvumise korral

288B

1 161,71

226,67

1 760,64

Gastrointestinaalsed operatsioonid rasvumise korral, lühike ravi

288O

3 873,29

223,12

5 734,95

Muud operatsioonid rasvumise korral, lühike ravi

288P

2 485,17

223,12

3 791,11

Kõrvalkilpnäärme operatsioonid, lühike ravi

289O

1 236,21

223,12

1 829,91

Kõrvalkilpnäärme operatsioonid

289

1 193,20

949,00

1 437,40

Kilpnäärme operatsioonid, lühike ravi

290O

1 025,52

223,12

1 328,51

Kilpnäärme operatsioonid

290

1 263,75

929,13

1 598,37

Muud operatsioonid endokriin-, toitumis- ja ainevahetushäirete korral, kht-ga

292

3 222,35

226,67

8 846,84

Muud operatsioonid endokriin-, toitumis- ja ainevahetushäirete korral, lühike ravi

293O

2 012,03

223,12

7 311,96

Muud operatsioonid endokriin-, toitumis- ja ainevahetushäirete korral, kht-ta

293

1 719,45

226,67

4 732,10

Suhkurtõbi, vanus >35

294

935,11

93,83

1 911,91

Suhkurtõbi, vanus 0–35

295

529,60

93,83

1 165,23

Toitumis- ja muud ainevahetushäired, vanus >17, kht-ga

296

1 261,91

93,83

2 851,97

Toitumis- ja muud ainevahetushäired, vanus >17, kht-ta

297

741,16

93,83

1 511,22

Toitumis- ja muud ainevahetushäired, vanus 0–17

298

755,07

93,83

1 746,91

Kaasasündinud ainevahetushäired

299

695,66

93,83

1 566,13

Endokriinhaigused, kht-ga

300

961,87

93,83

2 123,67

Endokriinhaigused, kht-ta

301

584,97

93,83

1 307,03

Neerude, kusejuha operatsioonid ja kusepõie suured operatsioonid kasvajate puhul

303

2 968,68

226,67

5 773,88

Neerude, kusejuha operatsioonid ja kusepõie suured operatsioonid mittekasvajaliste haiguste puhul, kht-ga

304

2 610,66

236,83

4 961,79

Neerude, kusejuha operatsioonid ja kusepõie suured operatsioonid mittekasvajaliste haiguste puhul, lühike ravi

305O

1 767,49

223,12

3 020,66

Neerude, kusejuha operatsioonid ja kusepõie suured operatsioonid mittekasvajaliste haiguste puhul, kht-ta

305

1 884,71

618,83

3 150,59

Kusepõie väikesed operatsioonid, kht-ga

308

1 396,64

226,67

3 064,82

Kusepõie väikesed operatsioonid, lühike ravi

309O

940,21

811,41

1 069,01

Kusepõie väikesed operatsioonid, kht-ta

309

951,27

610,75

1 291,79

Transuretraalsed operatsioonid, kht-ga

310

1 684,16

531,28

2 837,04

Transuretraalsed operatsioonid, lühike ravi

311O

1 408,01

223,12

2 411,25

Transuretraalsed operatsioonid, kht-ta

311

1 648,28

590,98

2 705,58

Kusiti operatsioonid, vanus >17, kht-ga

312

982,77

226,67

1 809,66

Kusiti operatsioonid, vanus >17, kht-ta

313

593,42

226,67

1 341,40

Kusiti opretasioonid, lühike ravi

314O

335,72

223,12

634,50

Kusiti opretasioonid, vanus 0–17

314

873,23

226,67

1 041,87

Neerude ja kuseteede muud operatsioonid, lühike ravi

315O

803,92

223,12

1 974,22

Neerude ja kuseteede muud operatsioonid

315

2 143,19

226,67

6 040,51

Neerupuudulikkus

316

972,39

93,83

2 071,65

Neerude dialüüsravi, lühike ravi

317O

245,85

56,43

898,57

Neerude dialüüsravi

317

4 324,54

93,83

12 180,76

Neerude ja kuseteede kasvajad, kht-ga

318

971,74

93,83

2 128,98

Neerude ja kuseteede kasvajad, kht-ta

319

616,16

93,83

1 326,28

Neerude ja kuseteede infektsioonid, vanus >17, kht-ga

320

1 229,00

93,83

2 537,18

Neerude ja kuseteede infektsioonid, vanus >17, kht-ta

321

703,99

101,35

1 306,63

Neerude ja kuseteede infektsioonid, vanus 0–17

322

572,28

117,71

938,43

Litotripsia, lühike ravi

323O

411,10

223,12

507,90

Kuseteede kivid, kht-ga

323

888,24

93,83

2 196,52

Kuseteede kivid, kht-ta

324

696,63

93,83

1 919,97

Neerude ja kuseteede haiguste tunnused ja sümptomid, vanus >17, kht-ga

325

688,82

93,83

1 947,37

Neerude ja kuseteede haiguste tunnused ja sümptomid, vanus >17, kht-ta

326

426,98

93,83

913,72

Neerude ja kuseteede haiguste tunnused ja sümptomid, vanus 0–17

327

296,59

93,83

663,27

Kusiti striktuur

329N

457,39

93,83

1 019,95

Neerude ja kuseteede muud haigused, vanus >17, kht-ga

331

990,73

93,83

2 219,89

Neerude ja kuseteede muud haigused, vanus >17, kht-ta

332

618,09

93,83

1 322,17

Neerude ja kuseteede muud haigused, vanus 0–17

333

576,75

93,83

1 288,25

Mehe vaagnaelundite suured operatsioonid, kht-ga

334

3 130,79

1 336,89

4 924,69

Mehe vaagnaelundite suured operatsioonid, lühike ravi

335O

2 613,89

223,12

5 252,84

Mehe vaagnaelundite suured operatsioonid, kht-ta

335

2 870,02

1 297,98

4 442,06

Transuretraalne prostatektoomia, kht-ga

336

1 292,70

688,68

1 896,72

Transuretraalne prostatektoomia, lühike ravi

337O

1 124,88

223,12

1 975,19

Transuretraalne prostatektoomia, kht-ta

337

1 163,67

650,09

1 677,25

Operatsioonid munandite pahaloomuliste kasvajate korral

338

674,93

226,67

1 248,17

Operatsioonid munandite mittepahaloomuliste kasvajate korral, vanus >17

339

700,41

310,95

1 089,87

Operatsioonid munanditel, lühike ravi

340O

447,64

351,08

544,20

Operatsioonid munandite mittepahaloomuliste kasvajate korral, vanus 0–17

340

543,45

332,04

746,64

Peenise operatsioonid, lühike ravi

341O

267,01

223,12

455,73

Peenise operatsioonid

341

1 165,40

226,67

2 061,18

Tsirkumtsisioon, vanus >17

342

405,17

226,67

673,02

Tsirkumtsisioon, lühike ravi

343O

350,17

243,92

444,56

Tsirkumtsisioon, vanus 0–17

343

389,32

226,67

583,98

Muud operatsioonid mehe reproduktiivsüsteemi pahaloomuliste kasvajate korral

344

1 471,86

226,67

3 371,06

Muud mehe reproduktiivsüsteemi operatsioonid, lühike ravi

345O

598,88

223,12

1 355,48

Muud operatsioonid mehe reproduktiivsüsteemi kasvajate, v.a pahaloomuliste kasvajate korral

345

951,57

226,67

3 044,43

Mehe reproduktiivsüsteemi pahaloomulised kasvajad, kht-ga

346

914,59

93,83

2 211,13

Mehe reproduktiivsüsteemi pahaloomulised kasvajad, kht-ta

347

413,08

93,83

979,26

Eesnäärme healoomuline hüpertroofia, kht-ga

348

635,51

93,83

1 345,93

Eesnäärme healoomuline hüpertroofia, kht-ta

349

479,54

93,83

901,44

Mehe reproduktiivsüsteemi põletikud

350

529,42

93,83

1 062,46

Mehe steriliseerimine, lühike ravi

351O

304,74

223,12

422,40

Mehe steriliseerimine

351

345,58

93,83

512,04

Muud mehe reproduktiivsüsteemi haigused

352

427,23

93,83

1 237,44

Vaagnaelundite evistseratsioon, radikaalne hüsterektoomia ja radikaalne vulvektoomia, lühike ravi

353O

2 111,76

223,12

2 278,18

Vaagnaelundite evistseratsioon, radikaalne hüsterektoomia ja radikaalne vulvektoomia

353

2 733,13

1 200,63

4 265,63

Naise reproduktiivsüsteemi operatsioonid pahaloomuliste kasvajate korral, v.a munasarjad või emakamanused, kht-ga

354

1 908,09

226,67

3 912,78

Naise reproduktiivsüsteemi operatsioonid pahaloomuliste kasvajate korral, v.a munasarjad või emakamanused, lühike ravi

355O

562,90

223,12

799,18

Naise reproduktiivsüsteemi operatsioonid pahaloomuliste kasvajate korral, v.a munasarjad või emakamanused, kht-ta

355

2 040,93

704,77

3 377,09

Naise reproduktiivsüsteemi rekonstruktiivsed operatsioonid, lühike ravi

356O

480,16

223,12

1 313,18

Naise reproduktiivsüsteemi rekonstruktiivsed operatsioonid

356

901,79

242,33

1 561,25

Emaka ja emakamanuste operatsioonid munasarja või emakamanuste pahaloomuliste kasvajate korral, lühike ravi

357O

2 246,28

223,12

4 163,55

Emaka ja emakamanuste operatsioonid munasarja või emakamanuste pahaloomuliste kasvajate korral

357

1 855,64

342,32

3 368,96

Emaka ja emakamanuste operatsioonid munasarja või emakamanuste mittepahaloomuliste kasvajate korral, kht-ga

358

1 356,31

324,15

2 388,47

Emaka ja emakamanuste operatsioonid munasarja või emakamanuste mittepahaloomuliste kasvajate korral, lühike ravi

359O

520,40

387,90

652,90

Emaka ja emakamanuste operatsioonid munasarja või emakamanuste mittepahaloomuliste kasvajate korral, kht-ta

359

1 158,33

298,57

2 018,09

Tupe, emakakaela ja vulva operatsioonid, lühike ravi

360O

270,77

223,12

430,35

Tupe, emakakaela ja vulva operatsioonid

360

597,09

226,67

1 261,57

Günekoloogiline laparoskoopia või naise steriliseerimine laparotoomial, lühike ravi

361O

508,54

223,12

605,08

Günekoloogiline laparoskoopia või naise steriliseerimine laparotoomial

361

676,16

480,22

872,10

Laparoskoopiline või muu endoskoopiline steriliseerimine, lühike ravi

362O

537,85

455,19

620,51

Laparoskoopiline või muu endoskoopiline steriliseerimine

362

566,04

479,08

653,00

Emaka abrasioon, emakakaela konisatsioon ja radioimplantaadi paigaldamine pahaloomuliste kasvajate korral

363

808,96

226,67

1 606,46

Emaka abrasioon, emakakaela konisatsioon mittepahaloomuliste kasvajate korral, lühike ravi

364O

265,66

223,12

357,90

Emaka abrasioon, emakakaela konisatsioon mittepahaloomuliste kasvajate korral

364

401,00

226,67

675,28

Naise reproduktiivsüsteemi muud operatsioonid, lühike ravi

365O

514,37

425,47

603,27

Naise reproduktiivsüsteemi muud operatsioonid

365

812,95

226,67

1 773,23

Naise reproduktiivsüsteemi pahaloomulised kasvajad, kht-ga

366

1 035,51

93,83

2 384,39

Naise reproduktiivsüsteemi pahaloomulised kasvajad, kht-ta

367

593,15

93,83

1 233,23

Naise reproduktiivsüsteemi infektsioonid

368

378,34

93,83

766,26

Menstruatsioonihäired ja muud naise reproduktiivsüsteemi haigused

369

283,61

93,83

660,63

Keisrilõige, kht-ga

370

1 298,24

923,20

1 673,28

Keisrilõige, lühike ravi

371O

1 148,07

223,12

1 289,52

Keisrilõige, kht-ta

371

1 232,94

928,04

1 537,84

Vaginaalne sünnitus, kht-ga

372

999,93

924,49

1 075,37

Vaginaalne sünnitus, lühike ravi

373O

1 014,71

56,43

1 034,93

Vaginaalne sünnitus, kht-ta

373

988,50

959,16

1 017,84

Vaginaalne sünnitus koos steriliseerimisega ja/või emakaõõne abrasiooniga

374

1 075,29

93,83

1 654,29

Vaginaalne sünnitus koos operatsiooniga, v.a sterilisatsioon ja/või emakaõõne abrasioon

375

1 364,26

93,83

2 592,73

Sünnitus- ja abordijärgsed haigused, operatsioonita

376

554,69

93,83

1 308,55

Sünnitusabi probleem, vajalik operatsioon

377N

677,24

226,67

1 578,68

Sünnitus- ja abordijärgsed haigused, operatsioonita, lühike ravi

377O

519,83

424,33

615,33

Operatsioon emakavälise raseduse korral

378N

864,71

517,41

1 212,01

Ähvardav iseeneslik abort

379

287,25

93,83

537,03

Abort emakaõõne abrasioonita

380

204,17

93,83

422,77

Abort, lühike ravi

381O

194,06

144,52

243,60

Abort koos emakaõõne abrasiooni, vaakumaspiratsiooni või hüsterotoomiaga

381

377,38

226,67

669,64

Ebatuhud

382

196,41

93,83

399,11

Muud rasedusaegsed haigused, tüsistustega

383

274,41

93,83

575,43

Muud rasedusaegsed haigused, tüsistusteta

384

250,37

93,83

493,59

Vastsündinu, kes suri 2 päeva jooksul või viidi üle teise osakonda 5 päeva jooksul

385A

513,65

93,83

1 900,93

Järelravi vastsündinuea haiguste või hiljem avaldunud neonataalsete haiguste tõttu

385B

692,48

93,83

1 853,12

<1000 g sünnikaaluga vastsündinute järelravi

385C

23 165,37

2 277,93

42 533,34

< 1000 g sünnikaaluga vastsündinu

386N

44 096,04

93,83

113 216,72

1000–1499 g sünnikaaluga vastsündinud

387N

17 614,36

93,83

39 346,78

1500–2499 g sünnikaaluga vastsündinu, paljude haigusseisunditega

388A

6 503,48

93,83

24 690,19

1500–2499 g sünnikaaluga vastsündinu

388B

1 425,82

93,83

3 404,28

1500–2499 g sünnikaaluga vastsündinu, hingamisraviga, operatsiooniga, elus

388C

5 633,97

226,67

12 850,41

Vastsündinu, teostatud operatsioon

389A

10 854,19

226,67

38 125,10

Vastsündinu mitmete haigusseisunditega

389B

3 392,62

93,83

10 229,96

Vastsündinu paljude haigusseisunditega, hingamisraviga, elus vähemalt ühe ööpäeva

389C

5 155,94

93,83

19 766,04

Vastsündinu, muude haigusseisunditega

390

716,57

93,83

1 640,71

Normaalne vastsündinu

391

138,81

93,83

442,38

Splenektoomia, vanus >17

392

3 438,83

226,67

10 386,30

Splenektoomia, lühike ravi

393O

2 238,16

231,54

5 156,31

Splenektoomia, vanus 0–17

393

3 272,90

226,67

7 814,30

Vere ja vereloomeelundite muud operatsioonid, lühike ravi

394O

693,07

223,12

1 398,93

Vere ja vereloomeelundite muud operatsioonid

394

1 691,38

226,67

9 314,14

Vere punalibledega seotud haigused, vanus >17

395

989,39

93,83

1 974,69

Vere punalibledega seotud haigused, vanus 0–17

396

474,55

93,83

877,59

Hüübivushäired

397

1 250,94

93,83

3 123,40

Retikuloendoteliaalsüsteemi ja immuunmehhanismidega seotud haigused, kht-ga

398

1 134,06

93,83

2 745,00

Retikuloendoteliaalsüsteemi ja immuunmehhanismidega seotud haigused, kht-ta

399

586,95

93,83

1 223,52

Lümfoom ja leukeemia koos nende korral tehtavate suurte operatsioonidega

400

2 927,19

226,67

6 479,09

Lümfoom ja krooniline leukeemia koos nende korral tehtavate muude operatsioonidega, kht-ga

401

4 114,78

226,67

16 868,10

Lümfoom ja krooniline leukeemia koos nende korral tehtavate muude operatsioonidega, lühike ravi

402O

1 049,00

223,12

1 936,96

Lümfoom ja krooniline leukeemia koos nende korral tehtavate muude operatsioonidega, kht-ta

402

1 796,49

226,67

3 852,23

Lümfoom ja krooniline leukeemia, kht-ga

403

1 977,62

93,83

5 016,94

Lümfoom ja krooniline leukeemia, kht-ta

404

1 126,21

93,83

2 795,23

Äge leukeemia ilma suurte operatsioonideta, vanus 0–17

405

804,01

93,83

2 954,84

Müeloproliferatiivsed haigused või vähediferentseerunud kasvajad koos nende korral tehtavate suurte operatsioonidega, kht-ga

406

3 876,28

226,67

8 233,38

Müeloproliferatiivsed haigused või vähediferentseerunud kasvajad koos nende korral tehtavate suurte operatsioonidega, lühike ravi

407O

2 124,51

223,12

7 602,51

Müeloproliferatiivsed haigused või vähediferentseerunud kasvajad koos nende korral tehtavate suurte operatsioonidega, kht-ta

407

3 001,56

226,67

6 125,93

Müeloproliferatiivsed haigused või vähediferentseerunud kasvajad koos nende korral tehtavate muude operatsioonidega, lühike ravi

408O

618,47

223,12

1 544,94

Müeloproliferatiivsed haigused või vähediferentseerunud kasvajad koos nende korral tehtavate muude operatsioonidega

408

1 851,93

226,67

4 893,58

Radioteraapia, lühike ravi

409O

1 150,39

56,43

6 759,45

Radioteraapia

409

3 276,18

93,83

6 994,14

Anamneesis pahaloomuline kasvaja

411N

680,99

93,83

1 518,87

Muud vähediferentseerunud kasvajate korral esinevad müeloproliferatiivsed haigused, kht-ga

413

1 528,99

93,83

3 348,53

Muud vähediferentseerunud kasvajate korral esinevad müeloproliferatiivsed haigused, kht-ta

414

926,18

93,83

2 507,45

Infektsioon- või parasitaarhaiguste puhused operatsioonid, lühike ravi

415O

689,14

223,12

1 929,11

Infektsioon- või parasitaarhaiguste puhused operatsioonid

415

6 252,29

226,67

18 159,31

Septitseemia, vanus >17

416N

2 454,19

93,83

5 794,05

Septitseemia, vanus 0–17

417N

1 181,89

93,83

4 778,89

Operatsiooni- ja traumajärgsed infektsioonid

418

793,94

93,83

1 643,25

Tundmatu päritoluga palavik, vanus >17, kht-ga

419

1 132,82

93,83

2 625,94

Tundmatu päritoluga palavik, vanus >17, kht-ta

420

1 090,34

93,83

2 298,57

Viirushaigus, vanus >17

421

614,80

93,83

1 300,76

Viirushaigus ja tundmatu päritoluga palavik, vanus 0–17

422

344,40

93,83

637,52

Muud infektsioon- ja parasitaarhaigused

423

848,68

93,83

1 918,24

Psüühilise haiguse põhidiagnoosi korral tehtud operatsioon

424N

2 845,46

226,67

8 960,09

Psüühilise haiguse põhidiagnoosi korral tehtud operatsioon, lühike ravi

424O

801,33

223,12

2 774,78

Bipolaarsed häired, vanus <60

426A

776,98

93,83

2 048,48

Bipolaarsed häired, vanus >59

426B

337,46

93,83

1 765,85

Muud meeleoluhäired, vanus <60

426C

678,69

93,83

1 620,75

Muud meeleoluhäired, vanus >59

426D

882,11

93,83

1 842,42

Ärevushäired

427A

614,32

93,83

1 325,23

Püsivad isiksusemuutused

427B

476,01

93,83

1 654,57

Äge stressreaktsiooon

427C

270,20

93,83

1 166,23

Muud neuroosid

427D

659,90

93,83

1 479,17

Isiksuse häired

428N

1 804,44

93,83

2 612,92

Orgaanilised psüühikahäired, kht-ga

429A

863,57

93,83

1 850,11

Orgaanilised psüühikahäired, kht-ta

429B

873,65

93,83

1 934,65

Skisofreenia, vanus <30

430A

298,03

93,83

1 907,76

Skisofreenia, vanus 30–59

430B

785,74

93,83

1 578,74

Skisofreenia, vanus >59

430C

839,37

93,83

2 058,26

Krooniline mitteskisofreeniline psühhoos

430D

829,78

93,83

1 858,69

Lühiaegne mitteskisofreeniline psühhoos

430E

1 558,61

93,83

4 467,72

Muud psühootilised sündroomid

430F

1 535,40

93,83

2 195,86

Vaimne alaareng

431A

935,67

93,83

2 047,79

Neuropsühhiaatrilised häired

431B

891,29

93,83

1 850,54

Muud lapseea psüühikahäired

431C

749,45

93,83

2 092,37

Söömishäired

432A

671,43

93,83

2 449,35

Muud spetsiifilised psüühikahäired

432B

855,12

93,83

2 516,42

Muud mittespetsiifilised psüühikahäired

432C

302,97

93,83

637,60

Psühhiaatriline rehabilitatsioon

432M

5 120,58

93,83

14 315,98

Muud kuritarvitamisega seotud häired, kht-ga

436A

946,59

93,83

2 115,21

Muud kuritarvitamisega seotud häired, kht-ta

436B

391,27

93,83

953,94

Kuritarvitamisega seotud psühhoos

436C

503,30

93,83

1 014,49

Naha siirdamine vigastuste korral, lühike ravi

439O

500,98

223,12

609,66

Naha siirdamine vigastuste korral

439

1 828,11

226,67

6 977,60

Operatsioonid kämblavigastuste korral, lühike ravi

441O

395,99

223,12

763,62

Operatsioonid kämblavigastuste korral

441

1 137,53

226,67

2 419,23

Operatsioonid ravitüsistuste korral, lühike ravi

442O

1 409,00

223,12

1 767,73

Muud operatsioonid vigastuste korral, kht-ga

442

3 778,68

226,67

9 595,53

Muud operatsioonid vigastuste korral, lühike ravi

443O

354,92

223,12

693,40

Muud operatsioonid vigastuste korral, kht-ta

443

1 484,31

226,67

3 013,19

Traumaatiline vigastus, vanus >17, kht-ga

444

816,68

93,83

2 181,57

Traumaatiline vigastus, vanus >17, kht-ta

445

609,14

93,83

1 215,84

Traumaatiline vigastus, vanus 0–17

446

423,53

93,83

1 092,37

Allergilised reaktsioonid, vanus >17

447

640,67

93,83

3 565,94

Allergilised reaktsioonid, vanus 0–17

448

172,75

93,83

350,97

Mürgistused ja ravimite toksiline toime, vanus >17, kht-ga

449

1 419,86

93,83

3 841,08

Mürgistused ja ravimite toksiline toime, vanus >17, kht-ta

450

440,46

93,83

1 138,80

Mürgistused ja ravimite toksiline toime, vanus 0–17

451

201,81

93,83

401,09

Ravitüsistused kirurgilise sekkumise korral, kht-ga

452A

1 244,12

226,67

3 035,98

Ravitüsistused mittekirurgilise sekkumise korral, kht-ga

452B

754,64

93,83

1 699,14

Ravitüsistused kirurgilise sekkumise korral, kht-ta

453A

699,23

226,67

1 543,93

Ravitüsistused mittekirurgilise sekkumise korral, kht-ta

453B

265,17

93,83

602,41

Muud vigastused, mürgistused ja ravimite toksiline toime, kht-ga

454

1 188,18

93,83

3 979,90

Muud vigastused, mürgistused ja ravimite toksiline toime, kht-ta

455

350,54

93,83

960,59

Põletushaiged, kes on üle viidud teise aktiivravi haiglasse, ravi kestus alla 6 päeva

456

319,14

93,83

550,90

Ulatuslikud põletused, mis ei vaja operatsioone

457

1 896,09

93,83

6 041,62

Vähemulatuslikud põletused koos naha siirdamisega, lühike ravi

458O

1 505,25

223,12

3 181,91

Vähemulatuslikud põletused koos naha siirdamisega

458

1 811,24

226,67

4 232,09

Vähemulatuslikud põletused koos haavakorrastuse või muude operatsioonidega, lühike ravi

459O

1 785,89

223,12

5 548,98

Vähemulatuslikud põletused koos haavakorrastuse või muude operatsioonidega

459

1 630,22

226,67

5 180,11

Vähemulatuslikud põletused, mis ei vaja operatsioone

460

546,15

93,83

1 161,65

Operatsioon, diagnoosiks kokkupuude terviseteenistusega, lühike ravi

461O

358,94

223,12

1 433,98

Operatsioon, diagnoosiks kokkupuude terviseteenistusega

461

1 941,03

226,67

7 306,72

Haigustunnused ja sümptomid, kht-ga

463

813,28

93,83

1 720,60

Haigustunnused ja sümptomid, kht-ta

464

526,39

93,83

1 238,34

Järelravi, anamnees pahaloomulise kasvajaga

465

383,85

93,83

1 589,99

Järelravi, anamnees pahaloomulise kasvajata

466

588,80

93,83

1 219,07

Muud tervist mõjutavad tegurid

467

295,17

93,83

763,61

Põhidiagnoosiga mitteseonduv ulatuslik operatsioon, lühike ravi

468O

440,76

223,12

840,45

Harv diagnoosi ja ulatusliku operatsiooni kombinatsioon

468

3 675,75

226,67

9 012,97

Kahepoolsed või mitmikoperatsioonid alajäseme suurtel liigestel

471N

7 946,22

226,67

18 323,50

Ulatuslikud põletused, mis vajavad operatsioone, lühike ravi

472O

4 279,18

223,12

11 100,44

Ulatuslikud põletused, mis vajavad operatsioone

472

6 874,63

226,67

34 252,59

Äge leukeemia ilma suurte operatsioonideta, vanus >17

473

2 104,38

93,83

5 302,06

Põhihaigusega mitteseonduv väheulatuslik operatsioon, lühike ravi

477O

460,40

223,12

846,30

Harv diagnoosi ja muu operatsiooni kombinatsioon

477

2 228,98

226,67

5 825,52

Muud veresoonte operatsioonid, kht-ga

478

3 317,83

226,67

6 626,93

Muud veresoonte operatsioonid, lühike ravi

479O

683,49

223,12

3 965,60

Muud veresoonte operatsioonid, kht-ta

479

2 937,01

553,85

5 320,17

Vereringe intensiivne toetamine

483B

17 658,28

93,83

40 806,56

Kraniotoomia raske hulgitrauma puhul

484

10 580,88

226,67

31 055,89

Jäsemete taaskinnistus, puusa ja reie operatsioonid raske hulgitrauma puhul

485

4 564,71

226,67

17 712,53

Muud operatsioonid raske hulgitrauma puhul, lühike ravi

486O

5 027,16

223,12

18 930,36

Muud operatsioonid raske hulgitrauma puhul

486

5 079,27

226,67

13 584,31

Muu raske hulgitrauma

487

1 398,86

93,83

3 189,34

HIV-infektsioon koos sellega seotud peamiste haigusseisunditega

489

1 750,30

93,83

3 918,88

HIV-infektsioon

490

1 032,03

93,83

2 118,13

Ülajäseme suure liigese proteesimine või ülajäseme transplantatsioon, lühike ravi

491O

767,70

223,12

1 102,22

Ülajäseme suure liigese proteesimine või ülajäseme transplantatsioon

491

4 799,33

3 985,45

5 613,21

Laparoskoopiline või endoskoopiline koletsüstektoomia ilma ühissapijuha uuringuta, kht-ga

493

1 317,63

226,67

2 476,15

Koletsüstektoomia, lühike ravi

494O

728,17

630,61

825,73

Laparoskoopiline või endoskoopiline koletsüstektoomia ilma ühissapijuha uuringuta, kht-ta

494

886,73

550,25

1 223,21

Rinna rekonstruktiivne operatsioon, kht-ga

501A

3 737,57

226,67

9 128,66

Rinna rekonstruktiivne operatsioon, kht-ta

501B

1 777,87

226,67

3 623,13

Rinna rekonstruktiivne operatsioon, lühike ravi

501O

616,02

223,12

2 010,32

Mastektoomia ja rinna rekonstruktiivne operatsioon pahaloomulise kasvaja korral

502

3 038,51

226,67

5 836,54

Muu operatsioon rinnanäärme haiguse korral, lühike ravi

509O

493,02

223,12

919,92

Muu operatsioon rinnanäärme haiguse korral

509

1 535,00

226,67

2 881,69

Obstruktiivne uneapnoe

520

309,97

252,41

364,73

Tavaline korrektsioon obstruktiivse apnoe korral, lühike ravi

521O

465,59

223,12

737,69

Tavaline korrektsioon obstruktiivse apnoe korral

521

510,58

286,16

735,00

Kesknärvisüsteemi stimuleeriva seadme paigaldamine või asendamine, lühike ravi

570O

21 020,15

56,43

31 125,69

Kesknärvisüsteemi stimuleeriva seadme paigaldamine või asendamine

570X

15 932,67

226,67

30 895,17

  (2) DRG piirhindu rakendatakse statsionaarses eriarstiabis. DRG piirhindu rakendatakse ambulatoorses eriarstiabis ja päevaravis juhul, kui sama haigusjuhu raames on osutatud vähemalt ühte koodiga 3076 või 2210K tähistatud tervishoiuteenust.

  (3) Haigekassa võtab lõikes 1 nimetatud DRG eest tasu maksmise kohustuse üle koos muude samal ajal osutatud teenustega lõigetes 4, 5 ja 6 sätestatud tingimustel.

  (4) Tasumisel rakendatakse DRG piirhinda koefitsiendiga 0,7 ja muude samal ajal osutatud teenuste piirhindu koefitsiendiga 0,3.

  (5) DRG piirhinda rakendatakse, kui muude samal ajal osutatud teenuste piirhindade summa jääb lõikes 1 sätestatud muude samal ajal osutatud teenuste piirhindade summa vahemikku või on nendega võrdne.

  (6) DRG piirhinda ei rakendata järgmistel juhtudel:
  1) järgneva raviarve vormistamisel;
  2) raviarvete puhul, millel on põhierialaks märgitud psühhiaatria, taastusravi, tuberkuloos, kutsehaigused või esmane järelravi;
  3) raviarvete puhul, millel on põhidiagnoosiks märgitud RHK 10 kood Z51.1 või Z51.2;
  4) raviarvete puhul, mille lõpetamisel suunatakse statsionaarsel või päevaravil viibinud kindlustatud isik vahetult edasi statsionaarsele ravile (v.a iseseisev statsionaarne õendusabi ja statsionaarne taastusravi) kohalikust haiglast piirkondlikku, kesk- või üldhaiglasse, üldhaiglast ja haiglate loetelus nimetamata tervishoiuteenuse osutaja juurest piirkondlikku või keskhaiglasse või keskhaiglast piirkondlikku haiglasse;
  5) raviarvete puhul, mille alustamiseks on kindlustatud isik statsionaarselt või päevaravilt vahetult edasi suunatud statsionaarsele ravile (v.a iseseisev statsionaarne õendusabi ja statsionaarne taastusravi) kohalikku haiglasse piirkondlikust, kesk- või üldhaiglast, üldhaiglasse või haiglate loetelus nimetamata tervishoiuteenuse osutaja juurde piirkondlikust või keskhaiglast või keskhaiglasse piirkondlikust haiglast;
  6) raviarvete puhul, mille alustamise ja lõpetamise kuupäev on sama ja millele on märgitud transluminaalse endoskoopia protseduuri NCSP kood või koodid vastavalt tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 2 lõike 1 alusel kehtestatud määrusele;
  7) raviarvete puhul, mille alustamise ja lõpetamise kuupäev on sama ja millele on märgitud operatsioonituba mittevajava kirurgilise protseduuri NCSP kood või koodid vastavalt tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 2 lõike 1 alusel kehtestatud määrusele;
  8) raviarvete puhul, mille alustamise ja lõpetamise kuupäev on sama ja millel puudub NCSP kood vastavalt tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 2 lõike 1 alusel kehtestatud määrusele;
  9) ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel.

6. peatükk Operatsioonid 

§ 45.  Üldkirurgia operatsioonide piirhinnad

  (1) Üldkirurgia operatsioonide piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Karpaalkanali avamine (karpaalkanali sündroomi raviks)

0A2102

146,90

Kilpnäärme operatsioon

0B2101

667,78

Kilpnäärme subtotaalne või radikaalne resektsioon

0B2102

677,64

Kõrvalkilpnäärme operatsioon

0B2103

696,29

Trahheostoomia

0G2101

273,83

Söögitoru operatsioonid (kaelaosa)

0J2104

310,20

Söögitoru operatsioonid (v.a kaelaosa)

0J2126

884,95

Mediastinoskoopiline, torakoskoopiline, laparoskoopiline operatsioon söögitorul, v.a kaelaosa

0J2201

1 271,89

Mao ja/või kaksteistsõrmiku operatsioon

0J2107

690,32

Mao ja/või kaksteistsõrmiku laparoskoopiline operatsioon

0J2202

837,81

Mao ja/või kaksteistsõrmiku pahaloomulise kasvaja operatsioon

0J2106

1 070,80

Mao ja/või kaksteistsõrmiku pahaloomulise kasvaja laparoskoopiline operatsioon

0J2203

1 397,94

Bariaatriline laparoskoopiline maost möödajuhtiv operatsioon või bariaatriline vertikaalne mao resektsioon

0J2204

1 021,95

Sapipõie operatsioon

0J2108

363,60

Sapipõie laparoskoopiline operatsioon

0J2205

428,45

Sapiteede operatsioon

0J2109

692,90

Sapiteede laparoskoopiline operatsioon

0J2206

736,42

Hemihepatektoomia

0J2110

1 105,83

Laparoskoopiline hemihepatektoomia

0J2207

1 391,50

Maksa atüüpiline resektsioon

0J2111

823,11

Maksa laparoskoopiline atüüpiline resektsioon

0J2208

1 239,66

Maksa siirdamine

0J2124

4 408,30

Splenektoomia

0J2112

468,26

Laparoskoopiline splenektoomia

0J2209

1 091,26

Pankrease resektsioon ja/või pankreatojejunostoomia

0J2113

1 047,21

Pankreatoduodenaalne resektsioon

0J2114

1 243,74

Laparoskoopiline kõhunäärme operatsioon

0J2210

991,16

Apendektoomia

0J2125

250,96

Apendektoomia kesklõikest

0J2101

379,75

Laparoskoopiline apendektoomia

0J2211

345,50

Peensoole resektsioon

0J2118

465,40

Soolesulguse operatsioon ilma resektsioonita

0J2117

509,55

Laparoskoopiline soolesulguse operatsioon ilma resektsioonita

0J2212

591,15

Seedetrakti stoomi ja/või anastomoosi rajamine või likvideerimine, k.a püloromüotoomia

0J2105

391,48

Laparoskoopiline seedetrakti stoomi ja/või anastomoosi rajamine või likvideerimine, k.a püloromüotoomia

0J2213

936,68

Jäme- ja/või pärasoole resektsioon anastomoosiga

0J2119

704,41

Laparoskoopiline jäme- ja/või pärasoole resektsioon anastomoosiga

0J2214

1 146,64

Jäme- ja/või pärasoole resektsioon ilma anastomoosita

0J2120

580,92

Laparoskoopiline jäme- ja/või pärasoole resektsioon ilma anastomoosita

0J2215

1 093,22

Anuse operatsioon

0J2121

249,93

Rektopeksia või anaalsfinktri plastika

0J2122

467,89

Laparoskoopiline rektopeksia või anaalsfinktri plastika

0J2216

944,00

Naba-, kubeme- või reiesonga operatsioon

0J2115

297,15

Laparoskoopiline naba-, kubeme- või reiesonga operatsioon

0J2217

396,73

Muu kõhuseina songa operatsioon

0J2116

485,32

Muu kõhuseina songa laparoskoopiline operatsioon

0J2218

679,87

Operatsioon seedetrakti või kõhuseinte väärarengute puhul vastsündinul

0J2103

422,61

Operatsioon kõhukoopa elundite mitmikvigastuse puhul

0J2132

722,96

Laparoskoopiline operatsioon kõhukoopa elundite mitmikvigastuse puhul

0J2219

742,24

Laparatoomia

0J2102

353,38

Laparoskoopia (diagnostiline)

0J2220

268,91

Varikotseele, hüdrotseele operatsioon

0K2101

234,14

Retroperitoneaaltuumori eemaldamine

0K2103

836,84

Laparoskoopiline retroperitoneaaltuumori eemaldamine

0K2201

1 392,15

Vaagnapõhjalihaste taastamine

0L2101

258,70

Sõrme või varba amputatsioon

0N2101

151,12

Reie, sääre või pöia amputatsioon

0N2102

316,98

Võõrkeha eemaldamine pehmetest kudedest

0N2103

167,64

Lümfadenektoomia kaelal, aksillaarpiirkonnas või kubemes

0P2101

327,25

Endoskoopline operatsioon kaelal ja aksillaarpiirkonnas

0P2201

846,55

Amputatsioon või eksartikulatsioon õlast või puusast

0P2102

384,98

Varikektoomia safenektoomiata

0P2103

230,97

Varikektoomia safenektoomiaga

0P2104

305,91

Naha ja nahaaluskoe kasvaja eemaldamine

0Q2101

152,26

Näo või kaelapiirkonna naha ja nahaaluskoe kasvaja eemaldamine

0Q2102

205,66

Pahaloomulise nahakasvaja radikaalne eemaldamine

0Q2103

255,22

Nahatransplantatsioon alla 4%

0Q2104

299,50

Nahatransplantatsioon 4–6%

0Q2105

400,87

Nahatransplantatsioon 7–9%

0Q2106

553,78

Nahatransplantatsioon 10–14%

0Q2107

665,22

Nahatransplantatsioon 15% ja enam

0Q2108

787,41

Tüsilike haavade ekstsisioon, kirurgiline korrastus operatsioonitoas

0Q2109

288,49

Mädakolde avamine ja dreenimine

0Q2110

180,11

Surnud doonori maksa käitlus siirdamiseks, sh maksa eemaldamine

0Y2101

2 831,13

  (2) Haigekassa võtab koodidega 0J2124 ja 0Y2101 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle tervishoiuteenuse osutajaga sõlmitud ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras.

  (3) Haigekassa võtab koodiga 0J2204 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle järgmise kehamassiindeksi (KMI) korral:
  1) rohkem kui 39,99;
  2) 35–39,99 juhul, kui esineb vähemalt üks järgmistest seisunditest: kardiomüopaatia, südame isheemiatõbi, hüpertensioon, infarkti- või insuldijärgne seisund, obstruktiivne uneapnoe, osteoartriit, pulmonaalhüpertensioon, II tüübi diabeet või polütsüstiliste munasarjade sündroom.

§ 46.  Ortopeedia operatsioonide piirhinnad

  (1) Ortopeedia operatsioonide piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Luu või liigese lahtine biopsia

0N2104

124,21

Dupuytreni kontraktuuri operatsioon

0N2105

216,71

Karpaalkanali sündroomi kirurgiline ravi koos tenosünoviidi raviga

0N2116

188,66

Tenosünoviidi kirurgiline ravi

0N2107

138,39

Luuplastika

0N2108

311,05

Hallux valgus’e operatsioon

0N2109

186,82

Labakäe või -jala deformatsioonide kirurgiline ravi

0N2110

366,90

Labakäe või -jala luude osteotoomia ostesünteesiga

0N2111

320,31

Labakäe või -jala painutajakõõluste õmblus

0N2112

306,29

Labakäe või -jala sirutajakõõluste ja/või -lihaste õmblus

0N2113

232,75

Väikese luu osteosüntees

0N2114

338,95

Väikeste luude ja/või liigeste lahtine repositsioon ja fiksatsioon

0N2115

274,40

Muu operatsioon väikesel luul või liigesel

0N2117

247,15

Luu trepanatsioon ja/või sekvestrektoomia

0N2118

236,84

Suurte liigeste ja/või luude lahtine repositsioon ja fiksatsioon

0N2119

357,71

Reamputatsioon

0N2120

300,87

Liigesekapsli ja -sidemete õmblus

0N2121

268,70

Võõrkeha eemaldamine liigesest või luust

0N2122

228,46

Suure ortopeedilise implantaadi eemaldamine liigeselt või luust

0N2123

231,29

Suure tüsistunud ortopeedilise implantaadi eemaldamine liigesest või luust

0N2124

348,07

Endoproteesi eemaldamine suurest liigesest

0N2125

829,30

Plastiline operatsioon kõõlusel või lihasel

0N2126

371,13

Suure toruluu osteosüntees plaadiga

0N2127

467,01

Suure toruluu osteosüntees naelaga

0N2154

474,88

Suure toruluu tüsistunud, lahtiste, killustunud murdude osteosüntees

0N2128

524,43

Suure toruluu osteotoomia osteosünteesiga

0N2129

611,45

Reieluukaela osteosüntees

0N2130

458,52

Liigesesisese murru osteosüntees

0N2131

511,22

Välisfiksatsioon luudel ja/või liigestel

0N2132

521,38

Suure liigese artrodees või artroplastika

0N2133

499,37

Suure liigese sünovektoomia

0N2134

338,24

Osteoplastiline osteosüntees

0N2135

647,17

Vaagnaluude osteosüntees

0N2136

678,95

Puusaliigest korrigeeriv operatsioon ja/või tüsiliku puusanapamurru osteosüntees

0N2137

1 011,43

Väikese liigese endoproteesimine

0N2138

587,32

Puusaliigese tsementeeritava endoproteesi paigaldamine

0N2139

604,79

Puusaliigese ilma tsemendita proteesi paigaldamine

0N2140

703,23

Põlveliigese endoproteesi paigaldamine

0N2141

684,89

Muu suure liigese tsementeeritava endoproteesi paigaldamine

0N2142

627,34

Unikondülaarse proteesi paigaldamine põlveliigesele

0N2143

638,27

Poolproteesi paigaldamine suurele liigesele

0N2144

647,78

Suure liigese revisioonproteesimine

0N2145

911,46

Kordusoperatsioon proteesitud liigesel

0N2146

721,60

Lülisamba I ja II astme deformatsioonide korrektsioon

0N2147

1 056,16

Lülisamba III ja IV astme deformatsioonide korrektsioon

0N2148

1 458,79

Labakäe või labajala hulgivigastuse kirurgiline ravi (mitme koe struktuuri kahjustusega vigastus)

0N2149

680,20

Suure kõõluse õmblus (kõik muud, v.a labajala ja labakäe kõõlused ja õlg)

0N2150

295,48

Õlaliigese pöörajalihase kõõluskätise rebendi taastamine

0N2151

322,29

Repositsioonid suurtel luudel ja liigestel

0N2152

72,34

Artroskoopia

0N2201

150,59

Artroskoopiline meniski resektsioon või vabakeha eemaldmine

0N2202

332,54

Artroskoopiline operatsioon (v.a menisk, resektsioon, vabakeha, puusaliiges)

0N2203

558,49

Liigesstruktuuride terviklikkuse taastamine artroskoopilisel või miniartrotoomia meetodil

0N2204

696,37

Artroskoopiline puusaliigese operatsioon

0N2205

907,96

Revisioonoperatsioon liigesstruktuuride terviklikkuse taastamiseks artroskoopilisel või miniartrotoomia meetodil

0N2206

1 101,17

Nahaplastika „toitval jalal”

0Q2111

365,00

Põletushaava ekstsisioon alla 4%

0Q2112

266,35

Põletushaava ekstsisioon 4–9%

0Q2113

491,31

Põletushaava ekstsisioon 10% ja enam

0Q2114

741,45

Põletusdeformatsioonide kirurgiline ravi (v.a nägu, kael ja labakäsi)

0Q2115

365,25

Labakäe põletusdeformatsiooni kirurgiline ravi

0Q2116

482,19

Näo ja kaela põletusdeformatsiooni kirurgiline ravi

0Q2117

488,05

Esharotoomia

0Q2118

186,81

Nahatransplantatsioon koos haava ekstsisiooniga alla 4%

1Q2123

398,28

Nahatransplantatsioon koos haava ekstsisiooniga 4–9%

1Q2124

801,13

Nahatransplantatsioon koos haava ekstsisiooniga 10% ja enam

1Q2125

1 184,05

Suuremahulised resektsioonid ja revisioonoperatsioonid lülisambal

1N2158

1 983,78

Surnud doonori naha käitlus siirdamiseks, sh allogeensete nahatransplantaatide (allonaha) eemaldamine

1Q2122

814,05

Surnud doonori luukoe käitlus siirdamiseks, sh luukoe eemaldamine

1N2159

1 243,48

Elusdoonori luukoe eemaldamine siirdamiseks

1N2160

403,11

Elusdoonori luukoe käitlus siirdamiseks

1N2161

620,48

  (2) Suur liiges käesoleva määruse mõistes on puusa-, põlve-, õla-, hüppe-, randme- ja küünarliiges.

  (3) Väike luu käesoleva määruse mõistes on labakäe-, labajala-, randme-, eespöia-, lülisamba- ja rangluu.

  (4) Suur luu käesoleva määruse mõistes on abaluu ja vaagnaluu ning suur toruluu on õlavarre-, käsivarre-, reie- ja sääreluu.

  (5) Käesolevas paragrahvis loetletud tervishoiuteenused sisaldavad arkoskoopia maksumust.

  (6) Koodiga 0N2116 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab koodiga 0N2107 tähistatud tervishoiuteenuse kulusid.

  (7) Koodiga 0N2110 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab koodiga 0N2109 tähistatud tervishoiuteenuse kulusid.

  (8) Koodidega 0N2121, 0N2148, 0N2149 ja 0N2137 tähistatud tervishoiuteenuseid ei rakendata täiendavalt teistele 6. peatükis loetletud teenustele.

  (9) Koodiga 0N2145 tähistatud tervishoiuteenust ei rakendata samal ajal koodiga 0N2146 tähistatud tervishoiuteenusega.

  (10) Koodiga 0N2201 tähistatud tervishoiuteenust ei rakendata samal ajal käesolevas peatükis loetletud artroskoopiliste operatsioonidega.

  (11) Koodiga 0N2147 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab vähemalt ühte järgmistest lülisamba operatsioonidest:
  1) spondülodees kuni 50% nihkunud spondülolisteesi korral;
  2) skolioosi või küfoosi korrigeerimine ilma osteotoomita;
  3) kasvajate ja põletike korral teostatav seljaaju dekompressioon ja tagumine spondülodees;
  4) tagumine või eesmine spondülodees trauma, põletiku või kasvajate korral;
  5) lülikeha asendamine eesmise või tagumise juurdepääsu kaudu trauma, põletiku või kasvajate korral;
  6) lülikehadevaheline (tagumine, lateraalne, eesmine, transforaminaalne) fusioon.

  (12) Koodiga 0N2148 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab üht järgmistest lülisamba operatsioonidest:
  1) spondülodees üle 50% nihkunud spondülolisteesi korral;
  2) Smith-Peterseni osteotoomia skolioosi ja küfoosi korrigeerimiseks;
  3) kostotransversektoomia kasvajate ja põletike korral koos tagumise spondülodeesiga;
  4) miniinvasiivne eesmine või tagumine spondülodees;
  5) miniinvasiivne lülikeha asendamine;
  6) miniinvasiivne lülikehadevaheline fusioon.

  (13) Koodiga 0N2135 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab luuplastika ja osteosünteesi maksumust.

  (14) Koodiga 1N2158 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab kõiki lülisamba piirkonnas tehtavate operatsioonide kulusid.

  (15) Koodiga 1Q2122 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab ühelt doonorilt allonaha eemaldamise ja käitlusega seotud kulusid.

  (16) Koodiga 1Q2122 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab koodidega 66510 ja 66512 tähistatud analüüside maksumust.

  (17) Koodidega 1N2159, 1N2160 ja 1N2161 tähistatud tervishoiuteenuste eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle, kui transplantaat on käideldud eriarstiabi osutaja juures, kellel on rakkude, kudede ja elundite hankimise, käitlemise ja siirdamise seaduse alusel välja antud sellekohane tegevusluba.

  (18) Koodiga 1N2159 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab ühe transplantaadi eemaldamise ja käitlusega seotud kulusid.

  (19) Koodidega 1N2160 ja 1N2161 tähistatud tervishoiuteenuseid rakendatakse üks kord lisaks põhioperatsioonile.

  (20) Koodiga 1N2161 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse karantiinperioodijärgsel luukoe ümbertöötamisel ja pikaajalisel säilitamisel, kui säilitamise ruum vastab rakkude, kudede ja elundite hankimise, käitlemise ja siirdamise seaduse § 22 lõike 3 alusel kehtestatud määruses ladustamise ruumile kehtestatud tingimustele.

  (21) Koodiga 1N2160 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab koodidega 66510 ja 66512 tähistatud analüüside maksumust.

  (22) Koodidega 1N2159 ja 1N2161 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad koodidega 66510 ja 66512 tähistatud analüüside maksumust.

  (23) Koodidega 1Q2123, 1Q2124 ja 1Q2125 tähistatud tervishoiuteenuste eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui neid osutab plastika- ja rekonstruktiivkirurgia tegevusluba omav tervishoiuteenuse osutaja.

  (24) Koodidega 1Q2123, 1Q2124 ja 1Q2125 tähistatud tervishoiuteenuseid ei rakendata samal ajal koos koodidega 0Q2104, 0Q2105, 0Q2106, 0Q2107, 0Q2108 ja 0Q2109 tähistatud tervishoiuteenustega.

§ 47.  Uroloogia operatsioonide piirhinnad

  (1) Uroloogia operatsioonide korral rakendatakse järgmisi piirhindu:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Dorsaalintsisioon

010301

101,08

Vasoresektsioon

010302

106,22

Peritoneaaldialüüsikateetri paigaldamine troakaari abil

010303

113,63

Orhidektoomia (ühe- või kahepoolne)

020301

195,72

Skrootumi intsisioon, revisioon, suturatsioon

020304

202,65

Tsirkumtsiisio

020305

157,67

Põielõige, revisioon, epitsüstostoomia

020306

204,50

Põiekaela transuretraalne intsisioon

020307

191,92

Peenise subtotaalne, totaalne amputatsioon

030301

441,05

Priapismi operatiivne ravi

030303

313,38

Induratio penis’e plastika

030304

351,57

Munandi eemaldamine koos juhaga kasvaja tõttu

030305

229,63

Optiline uretrotoomia

030306

249,65

Kusepõie transuretraalne resektsioon

030307

271,95

Eesnäärme adenomektoomia

030308

326,49

Peritoneaaldialüüsikateetri paigaldamine laparatoomia abil

030309

491,14

Krüptorhismi operatsioon (ühe- või kahepoolne)

030310

220,69

Ureetropeksia (stressinkontinentsi operatsioonid)

1K2104

324,48

Ureetra striktuuri plastika

040302

361,58

Uretrektoomia

040303

319,28

Eesnäärme TUR-resektsioon

040304

303,13

Kusepõie resektsioon

040305

373,55

Ureeterotoomia

040306

393,77

Proovilumbotoomia

040307

305,24

Neeru, ureetri drenaažioperatsioon

040308

417,80

Püelotoomia, nefrotoomia

040309

415,81

Nefropeksia

040310

313,23

Nefrektoomia (lumbotoomia)

040311

316,87

Suturatsioon, nefrektoomia trauma korral

040312

309,59

Peenise proteesimine impotentsuse korral

040314

354,91

Peenise plastika, operatsioon suguelundite väärarengute korral

040315

348,04

Laparoskoopiline varikotseele operatsioon

040316

314,89

Parailiakaallümfisõlmede eemaldamine (laparotoomia)

040317

473,40

Põie-tupe, põie-soole fistlite likvideerimine

050301

625,89

Prostata adenomektoomia Millini järgi

050302

405,52

Tsüstektoomia

050303

558,74

Tsüstolitotripsia

050304

385,32

Ureeteroneotsüstostoomia

050305

456,93

Neerupealise resektsioon, eemaldamine

050307

412,68

Neeru, ureetri korduv operatsioon

050308

600,03

Ureeterokutaneostoomia

050309

423,16

Elusdoonori neeru eemaldamine siirdamiseks

050310

1 916,31

Parailiakaallümfisõlmede eemaldamine (laparoskoopiline)

050311

418,05

Laparoskoopiline nefrektoomia

050312

421,69

Laparoskoopiline neerutsüsti resektsioon

050313

308,95

Laparoskoopiline nefropeksia

050314

319,24

Laparoskoopiline kolpo-sakropeksia

050315

482,63

Laparoskoopiline neerupealise eemaldamine

050316

511,29

Laparoskoopiline krüptorhismi operatsioon

050317

244,65

Laparoskoopiline prostatektoomia

050318

863,89

Emaskulinisatsioon koos ilioingvinaalsete lümfisõlmede eemaldamisega

060301

652,98

Radikaalne prostatektoomia

060303

566,64

Kusepõie resektsioon koos ureetri ümberistutamisega

060304

564,73

Ureetero-ureeterostoomia

060305

555,71

Ureetero-enterostoomia (sigmostoomia)

060306

612,95

Nefroureeterektoomia

060307

555,14

Neeru, ureetri plastiline operatsioon

060308

549,58

Tuumornefrektoomia, ekstrafastsiaalne nefrektoomia

060309

625,53

Ureeterorenoskoopia operatsioon

060310

525,99

Perkutaanse nefroskoopia operatsioon

060311

530,66

Uriiniderivatsioon tsüstektoomiata (Brickeri juha, ureeterosigmostoomia)

060312

553,99

Enterotsüstoplastika

070301

880,81

Tsüstektoomia + ureeterosigmostoomia

070302

866,18

Uriiniderivatsiooni tüsistuste korrektsioon, kordusplastika

070303

698,02

Retroperitoneaalne lümfisõlmestiku eemaldamine munandivähi korral

070304

695,36

Neerutraumajärgne taastav operatsioon

070305

675,99

Autorenotransplantatsioon

080301

827,11

Tsüstektoomia + Brickeri põis

080302

1 109,62

Neeru siirdamine

080303

918,39

Surnud doonori neerude käitlus siirdamiseks, sh neeru eemaldamine

080304

2 164,08

Tsüstektoomia koos uriinireservuaari moodustamise või põie asendamise operatsiooniga

090301

1 402,49

Neeru primaarsete ja sekundaarsete tuumorite krüoablatsioon

1K2202

5 257,14

  (2) Koodiga 030309 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab peritoneaaldialüüsi kateetri maksumust.

  (3) Koodiga 080304 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab doonori mõlema neeru eemaldamise ja käitlusega seotud kulusid.

  (4) Haigekassa võtab koodidega 050310 ja 080303 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle tervishoiuteenuse osutajaga sõlmitud ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras.

  (5) Haigekassa võtab teenuse 1K2202 eest tasu maksmise kohustuse üle patsiendilt, kellel esineb üks või mitu neerutuumorit läbimõõduga kuni 4 cm ja kellel neeru resektsioon ei ole võimalik raskekujuliste kaasuvate haiguste tõttu.

§ 48.  Torakaalkirurgia operatsioonide piirhinnad

  (1) Torakaalkirurgia operatsioonide piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Ühe roide resektsioon

020401

243,75

Mitme naaberroide resektsioon

030401

301,76

Diagnostiline torakoskoopia

030402

306,04

VATS mediastiinumi või kopsubiopsia võtmiseks

030403

227,76

Mediastinoskoopia

040401

383,41

Kaelaroide või 1. roide resektsioon

040402

336,68

Rindkere seina osaline resektsioon

040403

399,15

Hemotooraksi kirurgiline ravi

040404

427,85

Diafragma operatsioon rinnaõõne kaudu

040405

368,00

Proovitorakotoomia

040406

373,59

Torakoskoopia liidete vabastamine mehaanilise pleurodeesi, kopsudekortikatsiooni või biopsiaga

040407

382,32

VATS operatsiooniks diafragmal

040408

382,64

Rindkere deformatsiooni operatiivne ravi

050401

583,17

Ekstrapleuraalne torakoplastika

050403

566,50

Torakotoomia healoomulise kasvaja eemaldamiseks

050404

539,74

Atüüpiline kopsu resektsioon

050405

522,84

Pleura osaline resektsioon ja torakoplastika piirdunud empüeemi korral

050406

545,73

VATS mediastiinumi tuumori või tsüsti eemaldamiseks või operatsiooniks söögitorul

1G2103

531,76

Torakotoomia tüüpilise lobektoomia või pulmonektoomiaga

060401

546,57

Kopsumetastaaside eemaldamine (üle 5 metastaasi)

060402

590,45

Kopsu dekortikatsioon

060403

607,36

Ühepoolne pleurektoomia iseseisva toiminguna

060404

590,45

Kopsumetastaaside eemaldamine sternotoomiast (kahepoolne)

060405

631,22

Rindkereseina kirurgiline stabiliseerimine

070203

868,20

Torakotoomia koos pleura osalise resektsiooniga, torakoplastika ja õõne või fistli lihasplastikaga

070401

677,27

Laiendatud lobektoomia, bilobektoomia või pulmonektoomia kopsu pahaloomulise kasvaja korral

080401

804,84

Kopsu segmentresektsioon

080402

802,47

Torakaaloperatsioon keskseinandi tuumori eemaldamiseks

080403

804,20

Videotorakoskoopiline kopsuresektsioon

080404

800,05

Pleuropulmonektoomia

090401

1 024,57

Torakaaloperatsioon keskseinandi pahaloomulise kasvaja eemaldamiseks

090402

1 034,99

Retorakotoomia bronhiköndi transperikardiaalse reamputatsiooni ja torakoplastika või lihasplastikaga

090403

1 031,09

Kopsu operatsioon pahaloomulise kasvaja korral koos rindkereseina ja mitme roide resektsiooni ja plastikaga

090404

1 026,42

Torakoabdominaalne operatsioon pahaloomuliste kasvajate korral

100401

1 248,07

Torakaaloperatsioon trahheobronhiaalpuul (resektsioon ja anastomoos või plastika)

100402

1 231,19

Kopsu ülasagara tipusegmendi operatsioon invasiivse pahaloomulise kasvaja eemaldamiseks koos ülemiste roiete, lülisamba või rinnaku jt anatoomiliste struktuuride resektsiooniga en bloc

100403

1 235,67

Torakoabdominaalne gastrektoomia laiendatud lümfadenektoomiaga

100406

1 246,92

Trahhea resektsioon

1G2102

1 232,86

Keskseinandi lõige (biopsia)

040111

310,61

Surnud doonori kopsude käitlus siirdamiseks, sh kopsu eemaldamine

100407

4 025,74

Kopsu siirdamine

100408

4 908,19

  (2) Koodiga 100407 tähistatud teenuse piirhind sisaldab doonori mõlema kopsu eemaldamise ja käitlusega seotud kulusid.

  (3) Haigekassa võtab koodidega 100407 ja 100408 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle tervishoiuteenuse osutajaga sõlmitud ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras.

§ 49.  Südame- ja veresoontekirurgia operatsioonide piirhinnad

  (1) Veresoontekirurgia operatsioonide korral rakendatakse järgmisi piirhindu:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Aorto-(bi)femoraalne bypass

1P2105

1 037,72

Arteri revisioon

1P2106

471,88

Arteri õmblus trauma korral

1P2107

579,63

Arterio-venoosse fistli rajamine

1P2108

374,47

Bypass ekstrakraniaalsetel ajuarteritel

1P2109

723,63

Bypass infraingvinaalsetel arteritel allapoole põlveliigest

1P2110

823,91

Bypass infraingvinaalsetel arteritel ülespoole põlveliigest

1P2111

767,31

Ekstra-anatoomiline bypass

1P2112

712,20

Ekstrakraniaalsete ajuarterite endarterektoomia ja plastika

1P2113

703,41

Ekstrakraniaalsete ajuarterite eversioonendarterektoomia

1P2114

609,42

Elefantiaasi kirurgiline kõrvaldamine

1P2115

1 136,06

Elusdoonori vaskulaarkoe käitlus siirdamiseks

1P2116

259,50

Surnud doonori vaskulaarkoe käitlus siirdamiseks, sh vaskulaarkoe eemaldamine

1P2117

391,12

Embol- või trombektoomia

1P2118

454,87

Fastsiotoomia

1N2162

280,26

Ilio-femoraalne bypass

1P2119

812,88

Jäseme arteri endarterektoomia ja/või plastika

1P2120

590,99

Jäseme replantatsioon

1P2121

2 034,26

Kõhuaordi aneurüsmi resektsioon

1P2122

1 133,51

Käe amputatsioon

1P2123

321,11

Labakäe replantatsioon

1P2124

2 656,95

Lumbaalsümpatektoomia

1A2136

314,13

Mikroanastomoosi revisioon verevarustuse taastamisega

1P2125

1 395,04

Muu veresoone rekonstruktiivoperatsioon

1P2126

779,89

Operatsioon kõhuaordil aneurüsmi ruptuuri, dissektsiooni või trauma korral

1F2109

1 285,52

Operatsioon permanentse kateetri asetamiseks

1P2131

477,60

Rekonstruktiivoperatsioon alaneva aordi torakaalsel ja/või torakoabdominaalsel osal

1F2110

1 831,39

Rekonstruktiivoperatsioon aorto-(bi)femoraalsel või ilio-femoraalsel bypass’il ja nende ühendustel

1F2111

1 217,61

Sõrme replantatsioon

1P2127

1 691,31

Traumajärgne jäseme revaskularisatsioon

1P2128

1 692,31

Vaskulariseeritud naha-lihaslapi siirdamine

1P2129

2 264,31

Ülajäseme veresoonte rekonstruktiivoperatsioon

1P2130

617,50

Vaskulaarsel jalamil naha-lihaslapi siirdamine

1P2132

1 042,32

Aordi aneurüsmi endovaskulaarne proteesimine

1F2201

798,15

Torakaalsümpatektoomia

040602

379,80

  (2) Koodiga 1P2113 tähistatud tervishoiuteenust ei rakendata samal ajal koodiga 1P2114 tähistatud tervishoiuteenusega.

  (3) Koodidega 1P2121, 1P2124 ja 1P2127 tähistatud tervishoiuteenused sisaldavad kõiki replantatsiooniks vajalike operatsioonide kulusid.

  (4) Koodiga 1P2117 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab ühe veeni või aordi eemaldamise ja käitlusega seotud kulusid.

  (5) Koodiga 1P2116 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab ühe veeni käitlusega seotud kulusid.

  (6) Haigekassa võtab koodiga 1P2132 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui koedefekti katmisel kasutatakse vaskulaarsel jalamil naha-lihaslappi, mis ei vaja mikroanastomoosi doonorsoontega.

  (7) Haigekassa võtab koodiga 1F2201 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle järgmistel näidustustel:
  1) kõhuaordi aneurüsm, mille diameeter meestel on suurem kui 5,5 cm ja naistel suurem kui 5,2 cm, ning avatud operatsioon on kaasuvate haiguste tõttu ülikõrge riskiga;
  2) alaneva torkaalaordi aneurüsm, komplitseeritud dissektsioon, traumaatiline aordi vigastus, penetreeriv torakaalaordi haavand, aorto-bronhiaalne või aorto-ösofagiaalne fistul, aordikaare aneurüsm või operatsioonijärgne üleneva torakaalaordi dissektsioon.

  (8) Südamekirurgia operatsioonide korral rakendatakse järgmisi piirhindu:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Koronaararterite šunteerimine

1F2101

1 925,85

Ühe südameklapi või südamekasvaja või VAD-seadme paigaldamise operatsioon

1F2102

1 242,53

Südameklappide operatsioon

1F2103

1 694,47

Kombineeritud südameoperatsioon

1F2104

2 549,48

Operatsioon üleneval aordil või aordikaarel

1F2105

2 392,18

Kaasasündinud südamerikke operatsioon ilma kunstliku vereringeta

1F2106

1 277,60

Kaasasündinud südamerikke operatsioon kunstliku vereringega

1F2107

1 617,87

Surnud doonori südame käitlus siirdamiseks, sh südame eemaldamine

1F2108

291,49

  (9) Haigekassa võtab koodiga 1F2108 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle tervishoiuteenuse osutajaga sõlmitud ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras.

  (10) Koodiga 1F2108 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind ei sisalda kardiokirurgide (v.a assisteeriva kirurgi) tööjõukulu ja operatsiooniinstrumentide maksumust.

  (11) Arütmiate kirurgilise ablatsioonravi läbiviimisel lisaprotseduurina südameoperatsiooni kestel rakendatakse koodiga 1F2104 tähistatud tervishoiuteenust, millele lisandub koodiga 2521L tähistatud tervishoiuteenus.

  (12) Haigekassa võtab arütmiate kirurgilise ablatsioonravi korral iseseisva operatsioonina teenuse eest tasumise kohustuse üle koodiga 1F2102 tähistatud tervishoiuteenusega, millele lisandub koodiga 2521L tähistatud tervishoiuteenus.

§ 50.  Neurokirurgia operatsioonid

  (1) Neurokirurgia operatsioonide korral rakendatakse järgmisi piirhindu:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Diagnostilised freesavad

1A2104

273,12

Perifeersete tunnelsündroomide dekompressioon (välja arvatud karpaalkanali avamine)

0A2103

278,88

Karpaalkanali operatsioon neurolüüsiga

1A2105

163,53

Ajuvatsakese punktsioon ja dreneerimine

1A2106

270,13

Kolju allo- ja autoplastika

1A2107

531,54

Kolju impressioonmurru korrastamine

1A2108

505,72

Eksploratiivne kraniotoomia

1A2109

632,54

Müelotseele ja meningomüelotseele operatsioon

1A2110

588,98

Hüdrotsefaalia ravi šunteerimise teel (drenaaž arvestatakse eraldi)

1A2111

427,71

Kolju resektsioon

1A2113

476,95

Perifeerse närvi õmblus

1A2115

478,65

Perifeerse närvi plastika

1A2116

757,18

Ajukasvaja biopsia

1A2117

1 330,43

Stereotaktiline operatsioon, sh ganglion Gasser’i kemo- või termodestrueerimine

1A2118

3 026,13

Intrakraniaalse spontaanse või traumaatilise verevalumi või hügroomi eemaldamine

1A2119

704,26

Närvipõimiku operatsioon

1A2120

897,72

Nimmepiirkonna diskogeense haiguse operatsioon

1A2121

353,58

Kraniobasaalse liikvori fistli operatsioon

1A2122

1 034,79

Kordotoomia või müelotoomia või radikulotoomia valukirurgias

1A2123

692,31

Lülisamba ja seljaaju kaelaosa vigastuste ja haiguste operatsioon

1A2124

956,10

Ajusisese kasvajalise, põletikulise jm kolde operatsioon

1A2125

1 463,85

Seljaaju primaarse kasvaja operatsioon

1A2126

1 163,11

Kolju, peaaju või seljaaju väärarengu operatsioon

1A2127

1 036,62

Kraniaalnärvi plastika või dekompressiooni operatsioon

1A2128

1 076,39

Koljusisese ajuvälise kasvaja operatsioon

1A2129

1 720,29

Aju vaskulaarse malformatsiooni ja/või aneurüsmi operatsioon

1A2130

1 708,97

Peaaju süvastimulatsioon

1A2131

22 746,72

Peaaju süvastimulaatori vahetus

1A2114

13 182,57

Vertebroplastika

1N2153

562,94

Lülisamba rinna- ja nimmeosa haiguse, vigastuse ning I ja II astme deformatsiooni operatsioon

1N2157

921,88

Intratekaalse baklofeenravipumba paigaldamine või revisioon või eemaldamine

1A2132

539,38

Seljaaju neurostimulaatori paigaldamine testraviks

1A2133

2 756,52

Seljaaju neurostimulaatori paigaldamine püsiraviks

1A2134

8 000,84

Seljaaju neurostimulaatori vahetus

1A2135

4 543,96

Perifeerse tunnelsündroomi endoskoopiline operatsioon

1A2201

289,07

Hüdrotsefaalia endoskoopiline operatsioon

1A2202

929,58

Nimmepiirkonna diskogeense haiguse endoskoopiline operatsioon

1A2203

479,00

Koljupõhimiku endoskoopiline operatsioon

1A2204

2 079,57

Hüpofüüsi endoskoopiline operatsioon

1A2205

1 551,90

  (2) Koodiga 1A2131 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse järgmiste terviseseisundite korral:
  1) idiopaatiline Parkinsoni tõbi (RHK 10 kood G20), kui haiguse kestus on vähemalt 5 aastat ja haigusest tingitud motoorikahäired alluvad Levodopa toimele, kuid vaatamata adekvaatsele medikamentoossele ravile esinevad Levodopa-ravist tingitud väljendunud motoorsed fluktuatsioonid või oluline motoorikahäirete süvenemine Levodopa off-perioodis põhjustab sügava haiguspuude olemasolu (UPDRS motoorika hindamise skaala vähemalt >30/108 Levodopa off-perioodis ja 30/108 Levodopa on-perioodis) või rasked Levodopa on-perioodi düskineesiad ja esineb raske medikamentoossele ravile allumatu treemor;
  2) raskekujuline medikamentoossele ravile allumatu essentsiaalne treemor (RHK 10 kood G25.0), mis põhjustab sügava haiguspuude;
  3) raskekujuline medikamentoossele ravile allumatu primaarne generaliseeritud düstoonia (DYT1 positiivne) (RHK 10 koodid G24.1; G24.2) ja idiopaatiline tservikaalne düstoonia (RHK 10 kood G24.3).

  (3) Koodidega 1A2117, 1A2119, 1A2122, 1A2125, 1A2129, 1A2130, 1A2204 ja 1A2205 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad neuronavigatsiooni seadme kasutamise maksumust.

  (4) Haigekassa võtab koodiga 1A2132 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle intratekaalse baklofeenravipumba paigaldamise, revisiooni või eemaldamise eest raskekujulise spastilise sündroomiga patsiendilt juhul, kui eelnevalt on toimunud tulemuslik ravi testimine ning otsuse raviks on teinud ekspertkomisjon, kuhu kuuluvad vähemalt neurokirurg ja neuroloog.

  (5) Haigekassa võtab koodidega 1A2133 ja 1A2134 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui krooniline valu on kestnud üle aasta, teised valuravimeetodid on tulemusteta või vastunäidustatud, alternatiivsete valuravimeetodite mittetoimimine on tõendatud ning raviotsuse on teinud ekspertkomisjon, kuhu kuuluvad neurokirurg, neuroloog, anestesioloog ja psühhiaater. Tervishoiuteenust koodiga 1A2134 rakendatakse ainult juhul, kui teststimulatsioonil saavutatud raviefekt on adekvaatne: valu väheneb rohkem kui 50% ning puuduvad vastunäidustused püsistimulaatori paigaldamiseks.

§ 51.  Näo- ja lõualuukirurgia operatsioonide piirhinnad

  (1) Näo- ja lõualuukirurgia operatsioonide piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Suuõõne lesiooni ekstsisioon

1E2101

147,25

Sialolitotoomia

1E2102

159,40

Keele ja/või huule frenuloplastika

1E2103

142,83

Biopsia näo- või kaelapiikonna sügavatest kudedest

1E2104

157,76

Fiksatsioonivahendite kirurgiline eemaldamine lõualuudelt

1E2105

344,14

Ninaluumurru kinnine paigaldamine ja immobilisatsioon

1E2106

236,44

Näo-, lõualuu- ja kaelapiirkonna mädakolde avamine

1E2107

163,67

Retineerunud või impakteerunud hamba eemaldamine või vabastamine osteotoomiaga

1E2108

159,61

Tsüstektoomia või tsüstostoomia näo- või lõualuupiirkonnas

1E2109

285,30

Lõualuumurru kinnine paigaldamine ja immobilisatsioon

1E2110

298,79

Sarnaluumurru paigaldamine

1E2111

298,79

Hamba kirurgiline eemaldamine osteotoomiaga

1E2112

185,39

Operatsioonid kolmiknärvi perifeersetel harudel

1E2113

301,83

Kolmiknärvi harude blokaad koljupõhimikul

1E2114

137,54

Keele lesiooni ekstsisioon

1E2115

169,59

Pea- või kaelapiirkonna haava revisioon

1E2116

151,51

Skleroseeriv ravi näo- ja kaelapiirkonnas

1E2117

124,46

Lõualuu healoomulise kasvaja ekstsisioon

1E2118

346,94

Ala- või ülalõualuu osaline ekstsisioonresektsioon ilma plastikata

1E2119

414,48

Lõualuu segmentaalne osteotoomia (dekortikatsioon)

1E2120

369,48

Hemiglossektoomia

1E2121

320,67

Sinusotoomia

1E2122

380,41

Näo-, lõualuu- ja kaelapiirkonna süvamädakolde avamine

1E2124

261,53

Huule resektsioon plastikaga

1E2125

272,30

Suulae lesiooni ekstsisioon

1E2126

317,37

Oronasaalse või oroantraalse fistli plastiline korrektsioon

1E2127

359,52

Lõualuu osteotoomia

1E2128

307,75

Näo lesiooni ekstsisioon koos plastikaga

1E2129

262,39

Keele osaline resektsioon kasvajate korral

1E2130

320,67

Lõualuu osteoplastika luulise transplantaadiga

1E2131

571,90

Suulaeplastika järgse defekti sulgemine

1E2132

305,71

Makro- ja mikrostoomia plastiline korrektsioon

1E2133

353,08

Submandibulaarse näärme ekstsisioon

1E2134

315,58

Lõualuumurru lahtine paigaldamine ja fiksatsioon

1E2135

348,99

Kondülektoomia

1E2136

512,94

Huuleplastika järgne korrektsioon

1E2137

223,74

Nina deformatsiooni plastiline korrektsioon

1E2138

444,27

Osaline parotidektoomia

1E2139

275,67

Dislotseerunud lõualuu lahtine paigaldamine

1E2140

458,18

Ülalõualuumurru (Le Fort I–II) lahtine paigaldamine ja immobilisatsioon

1E2141

443,48

Totaalne glossektoomia

1E2142

393,39

Totaalne parotidektoomia

1E2143

565,82

Türeglossaalsete ja branhiogeensete fistlite-tsüstide kirurgiline ravi

1E2144

265,63

Näo- ja kaelapiirkonna omandatud defektide plastiline korrektsioon

1E2145

625,37

Alalõualuu liigese põletiku kirurgiline ravi

1E2146

465,91

Alveolaarjätke lõhe kirurgiline ravi luuplastikaga

1E2147

533,84

Lõualuu defektide alloplastiline operatsioon

1E2148

628,85

Huuleplastika

1E2149

319,16

Suulaeplastika

1E2150

306,13

Ülalõualuumurru (Le Fort II–III) osteosüntees

1E2151

1 213,28

Lõualuu defektide autoplastiline operatsioon

1E2152

652,09

Alalõualuu liigese anküloosi kirurgiline ravi

1E2153

544,74

Rekonstruktiivne rino-heiloplastika

1E2154

439,44

Lõualuude resektsioon

1E2155

820,08

Mikrogeenia ja progeenia ning lahihambumuse kirurgiline ravi

1E2156

632,99

Mikrognaatia ja prognaatia kirurgiline ravi

1E2157

632,99

Näo- ja lõualuupiirkonna kaasasündinud ja omandatud defektide ravi müokutaanse vaskulariseeritud transplantaadiga

1E2158

1 315,62

Näonärvi anastomooside moodustamine mikrokirurgilisel teel

1E2159

1 443,51

Orbitaalhüpertelorismi ravi

1E2160

936,44

Näokolju kirurgiline ravi koronaarse lõikega

1E2161

1 803,38

Kraniofatsiaalne resektsioon

1E2162

2 481,58

Metallosteosünteesimaterjali eemaldamine näo- ja lõualuupiirkonnas

1E2164

363,64

Elementide või breketite kleepimine lõualuumurru fikseerimisel

1E2166

310,33

Alalõualuu liigese artrotsentees

1E2167

305,79

Alalõualuu liigese artroskoopia

1E2168

466,33

Alalõualuu liigese artrotoomia-artroplastika

1E2169

437,18

Alalõualuu liigese endoproteesimine

1E2170

628,45

Koljupõhimiku ja parafarüngeaalsete kasvajate eemaldamine

1E2172

2 080,43

Vestibulumi või suupõhja plastika

1E2178

262,96

Orbita rekonstruktsioon

1E2179

883,04

  (2) Lõikes 1 loetletud tervishoiuteenuste eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui neid osutab suu-, näo- ja lõualuukirurgia tegevusluba omav tervishoiuteenuse osutaja.

§ 52.  Oftalmoloogia operatsioonide piirhinnad

  (1) Oftalmoloogia operatsioonide piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Pteruugiumi operatsioon

010901

94,25

Tsilikaarkeha diatermia ja krüoteraapia

020901

112,09

Entroopiumi ja ekstroopiumi operatsioon

020902

165,55

Vigastatud laugude õmblus

020903

161,40

Silikoonimplantaadi või sarvkesta eemaldamine

020904

160,88

Eeskambri paratsentees

020905

105,65

Tagumine skleerektoomia

020906

137,96

Evistseratsioon

020908

135,75

Enukleatsioon implantaadita

020909

153,21

Tsirkulaarne keratotoomia valutava bulloosse keratopaatia korral

020910

117,98

Pisarakoti eemaldamine

030901

166,75

Strabismi operatsioon ühel sirglihasel

030902

164,83

Enukleatsioon implantaadiga

030903

230,36

Jääkmembraani lõhestamine

030905

157,41

Eesmine vitrektoomia

030906

159,84

Ptoosi operatsioon

030907

193,37

Strabismi operatsioon kahel sirglihasel

030908

193,37

IOLi eemaldamine

040901

219,60

Strabismi operatsioon sirg- ja põikilihasel

040902

239,92

Laugude plastiline operatsioon

040903

239,92

Sarvkesta- ja valgekestaõmblus läbistava vigastuse puhul

040904

239,92

Konjunktiivi plastika limaskesta siirdamisega

040905

330,18

Jääkmembraani ekstirpatsioon

040906

215,32

Tsüklodialüüs

040907

215,13

Silmasisese magnet-võõrkeha eemaldamine

040909

225,07

Dakrüotsüstorinostoomia

040910

240,89

Aplikaatori fikseerimine silmale

040911

226,33

Orbita seina resektsioon

040912

318,26

Võõrkeha eemaldamine orbita’st

040913

330,18

Amnioni membraani siirdamine sarvkestale

040915

229,25

Amnioni membraani käitlemine ja säilitamine

1L2102

915,53

IOLi implantatsioon ilma katarakti operatsioonita

050901

259,16

Orbita luuline rekonstruktsioon

050903

402,22

Pisarakanalikeste taastamine

050905

282,68

Glaukoomi fistuliseeriv operatsioon

050908

284,28

Konjunktiivikoopa plastika proteesi paigaldamiseks

050910

352,16

Lau komplitseeritud plastiline operatsioon

050911

352,16

Orbita eksentseratsioon

050912

339,94

Kihiline keratoplastika

050913

291,31

Surnud doonori silmade sarvkestade käitlus siirdamiseks, sh sarvkesta eemaldamine

050914

361,67

Amagneetse silmasisese võõrkeha eemaldamine

060901

383,85

Lukseerunud läätse eemaldamine

060902

384,24

Võrkkesta irdumise operatsioon plombeerimisega

060903

389,41

Katarakti operatsioon IOLita

060905

348,19

Vikerkesta kasvaja eemaldamine

060906

397,58

Keratoproteesimine

070901

484,00

Katarakti ja glaukoomi operatsioon

070902

437,92

Võrkkesta irdumise operatsioon vitrektoomiaga

070903

486,18

Katarakti fakoemulsifikatsioon

070904

441,69

Silma eesmise osa rekonstruktsioon läbistava vigastuse puhul

070905

479,21

Glaukoomi operatsioon (valgekesta plastika)

070906

471,80

Tagumine vitrektoomia

070907

474,74

Läbistav keratoplastika

070908

476,97

Katarakti operatsioon IOLiga

070909

438,75

Vikerkesta ja ripskeha operatsioon

070910

476,01

Silma sarvkesta siirdamine

070911

704,46

Vitreoretinaalne kirurgia

080901

1 726,98

Sarvkesta sildamine riboflaviiniga

1C2101

456,75

  (2) Koodiga 1C2101 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab järgmisi oftalmoloogilisi operatsioone:
  1) fototerapeutiline keratektoomia;
  2) topograafiline fotorefraktiivne keratektoomia;
  3) sarvkesta kollageeni vitamiinne sildamine riboflaviini abil.

  (3) Haigekassa võtab tasu maksmise kohustuse üle koodiga 1C2101 tähistatud tervishoiuteenuse eest ühe korra ravijuhu kohta.

  (4) Koodiga 1L2102 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab ühest amnioni membraanist tehtud transplantaatide käitlemisega ja säilitamisega seotud kulude maksumust.

§ 53.  Otorinolarüngoloogia operatsioonide piirhinnad

  (1) Otorinolarüngoloogia operatsioonide piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Granulatsiooni eemaldamine kuulmekilelt biopsiaga

011001

105,74

Tonsillotoomia

011002

89,20

Ninakarbiku ultraheli- või laserkoagulatsioon

011003

92,70

Väliskuulmekäigu polüpotoomia

011004

105,74

Ninaõõne polüpotoomia

011005

109,71

Ninaluude repositsioon, fikseerimine

011006

91,23

Ninaneelu tamponeerimine

011007

88,74

Näopiirkonna nahakasvaja eemaldamine

011008

93,15

Haava revisioon kosmeetilise korrektsiooniga

011009

93,15

Süljekivi eemaldamine näärmejuhast

011010

92,70

Tümpanostoomia

011016

107,79

Tonsillektoomia

021001

162,24

Adenoidektoomia

021002

130,63

Trummiõõne polüpotoomia

021003

173,31

Trummiõõne dreenimine

021004

185,64

Mastoidotoomia

021005

327,21

Abstsessi dreenimine neelus ja kõrineelus

021006

147,70

Ninavaheseina ja ninaesiku kasvaja ekstirpatsioon

021007

183,32

Submukoosne konhotoomia

021008

122,71

Konhotoomia

021009

124,92

Otsmikukoopa trepanapunktsioon

021010

177,15

Endonasaalne antrostoomia

021011

181,19

Kõri indirektne biopsia

021012

143,11

Võõrkeha eemaldamine kõrist ja kõrineelust

021013

286,30

Huule resektsioon

021014

188,49

Kõrvalesta resektsioon

021015

188,49

Antroskoopia

021017

172,11

Võõrkeha operatiivne eemaldamine väliskuulmekäigust

031001

224,05

Attikotoomia/attikoantrotoomia

031002

275,93

Arteri ligeerimine paranasaalses piirkonnas

031003

243,77

Kaela flegmooni dreenimine

031004

218,19

Uvulo-palato-farüngoplastika

031005

244,62

Keele kiilresektsioon

031006

352,10

Antrostoomia Caldwell-Luci järgi

031007

218,45

Ninatiiva plastika

031008

336,05

Septumi resektsioon Killiani järgi

031009

213,08

Etmoidektoomia

031010

243,77

Võõrkeha operatiivne eemaldamine ninast

031011

243,77

Trahheabronhoskoopia võõrkeha eemaldamisega

031014

225,03

Kõrvalesta ekstirpatsioon

031017

222,09

Kõrvalestaplastika

031018

335,35

Suupõhja abstsessi dreenimine

031020

221,77

Müringoplastika

041001

360,17

Tümpanotoomia

041002

320,16

Attikomastoidektoomia/mastoidektoomia

041003

372,67

Väliskuulmekäigu eksostooside ekstirpatsioon

041004

300,58

Farüngo-ösofagotoomia

041005

306,97

Ninaneelu fibroomi eemaldamine

041006

339,02

Trahheostoomia kilpnäärme istmuse resektsiooniga

041007

308,63

Direktne larüngoskoopia kasvaja ekstirpatsiooniga

041008

473,42

Laserkoagulatsioon kasvaja eemaldamisel

041009

306,90

Endonasaalne antrostoomia

041010

310,23

Septoplastika

041011

306,46

Septumi perforatsioonide sulgemine

041012

343,58

Frontotoomia

041013

314,02

Preaurikulaarse fistli ekstirpatsioon kõhre resektsiooniga

041014

310,93

A. carotis’e ligeerimine kaelal

041016

308,63

Mediastinoskoopia biopsiatega

041018

313,55

Attikoantromastoidektoomia

051001

434,78

Transpalatinaalne ninaneelu kirurgia

051003

416,29

Endolarüngeaalne mikrokirurgia

051004

656,97

Antrostoomia Denkeri järgi

051005

393,44

Rekonstruktiivne frontotoomia

051006

408,52

Endonasaalne etmoidofrontotoomia

051007

403,24

Sfenoidotoomia

051008

403,24

Koaani atreesia kirurgiline ravi

051009

403,24

Endonasaalne laser-dakrüotsüstorinostoomia

051010

411,73

Funktsionaalne endoskoopiline antrostoomia

051011

403,24

Funktsionaalne endoskoopiline etmoidofrontotoomia

051012

394,59

Endotrahheaalne laser-resektsioon

051013

554,36

Rinoplastika

051014

606,80

Kaela selektiivne lümfadenektoomia, Wanachi II operatsioon

051015

954,36

Kaela fistli ekstirpatsioon keeleluu resektsiooniga

051016

404,05

Keskkõrva radikaaloperatsioon

061001

571,72

Endolarüngeaalne hordektoomia

061003

748,86

Rinoseptoplastika

061004

903,66

Kõrvalesta rekonstruktiivne plastika

061005

686,22

Stapedotoonia, stapedoplastika

061006

674,49

Tümpanoplastika

071001

735,96

Oimuluu resektsioon

071002

689,48

Näonärvi plastika kaelapiirkonnas

071003

693,38

Rinoseptoortoplastika mobilisatsiooni ja repositsiooniga

071004

821,33

Näonärvi kirurgiline dekompressioon trummiõõnes

071005

827,85

Tümpanomastoidektoomia

071006

735,96

Kaela radikaalne lümfadenektoomia Crile’i järgi

071007

1 190,93

Kõri resektsioon või eemaldamine

071008

1 381,85

Keskkõrva reoperatsioon

081002

849,86

Närvi-lihase-nahalapi transplantatsioon näopiirkonnas

081003

1 261,57

Näonärvi dekompressioon ja plastika oimuluu labürintaarses piirkonnas

091001

1 114,65

Akustikusneurinoomi translabürintaarne resektsioon

091002

1 114,65

Labürintektoomia

091003

1 114,65

Petrosektoomia

091004

1 114,65

Kõrva atreesia rekonstruktsioon

091005

1 091,28

Näonärvi plastika lihasrekonstruktsiooniga

091006

1 114,65

  (2) Koodiga 021004 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab dreeni maksumust.

§ 54.  Günekoloogia ja sünnitusabi operatsioonide piirhinnad

  (1) Günekoloogia ja sünnitusabi operatsioonide piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Hümenektoomia

1L2103

114,16

Healoomulise kasvaja eemaldamine välistelt suguelunditelt, tupest, sh Bartholini näärmete operatsioonid

1L2104

143,80

Emakaõõne abrasioon

1L2105

101,95

Emakakaela tugiõmblus raseduse ajal

1M2201

169,15

Emakakaela konisatsioon

1L2106

241,03

Tupe, perineumi ja emakakaela rebendite taastav operatsioon

1M2101

179,30

Sünnitusabi tangide või vaakumekstraktsiooni kasutamine

1M2102

130,28

Emakaõõne manuaalne revisioon

1M2103

134,99

Vulva ja paravaginaalsete hematoomide operatsioonid

1L2107

217,76

Tupe rekonstruktsioon oma kudedega

1L2108

257,88

Vulva resektsioon või hemivulvektoomia

1L2109

251,47

Abort meditsiinilistel näidustustel

1M2104

102,08

Operatsioon emakakaelal, sh amputatsioon

1L2110

235,45

Loodet purustav operatsioon

1M2107

236,89

Lahkliha IV järgu rebendi õmblemine

1M2105

198,09

Rektovaginaalsete, uretrovaginaalsete fistlite operatsioon tupe kaudu

1L2111

364,80

Tupeplastika koos emaka ventrofiksatsiooniga

1M2108

302,68

Operatsioon emakamanustel või -ligamentidel

1L2112

359,17

Vulvektoomia

1L2113

360,47

Tupe resektsioon

1L2114

364,50

Suurrasviku eemaldamine

1L2115

337,22

Emakavälise raseduse operatsioon

1M2109

264,99

Emaka ja parameetriumi muud operatsioonid

1L2116

325,85

Emaka subtotaalne amputatsioon

1L2117

395,00

Laparoskoopiline väikese vaagna elundite kontroll ja liidete vabastamine, steriliseerimine

1L2201

431,22

Diagnostiline või operatiivne hüsteroskoopia (statsionaaris või päevastatsionaaris)

1L2202

249,34

Keisrilõige

1M2106

288,15

Hüsterektoomia

1L2118

579,14

Emaka ja emakamanuste mädaprotsesside operatiivne ravi

1L2119

418,48

Emaka anomaaliate plastilised operatsioonid

1L2120

329,54

Munasarjavähi staadiumi määrav operatsioon

1L2121

554,41

Laparoskoopiline munajuhade ja munasarjavähi staadiumi määrav operatsioon

1L2203

762,80

Munajuhade ja munasarjade laparoskoopilised operatsioonid

1L2204

537,88

Vaagnapõhja rekonstruktsioon transplantaadiga

1L2122

429,56

Laparoskoopiliselt assisteeritud kolpopoees

1L2205

771,65

Radikaalne hüsterektoomia tüüp B

1L2123

773,36

Radikaalne laparoskoopiline hüsterektoomia tüüp B

1L2214

957,34

Vaginaalne hüsterektoomia

1L2124

567,37

Laparoskoopiline munajuhade taastav operatsioon

1L2206

511,79

Emaka laparoskoopilised operatsioonid

1L2207

794,79

Laparoskoopiline hüsterektoomia

1L2208

741,75

Laparoskoopiline assisteeritud vaginaalne hüsterektoomia (LAVH)

1L2209

879,78

Laparoskoopiline radikaalne hüsterektoomia tüüp C

1L2210

1 127,05

Radikaalne hüsterektoomia tüüp C

1L2125

946,64

Radikaalne laparoskoopiline trahhelektoomia

1L2211

1 043,60

Radikaalne trahhelektoomia

1L2126

797,77

Emakakaela ekstirpatsioon

1L2127

683,61

Emakakaela laporoskoopiline ekstirpatsioon

1L2212

821,63

Radikaalne vulvektoomia koos regionaalsete lümfisõlmede eemaldamisega

1L2241

963,09

Vaagnaelundite evistseratsioon, eesmine või tagumine

1L2129

1 123,95

Vaagnaelundite evistseratsioon, totaalne

1L2131

1 353,78

Paraaortaalne lümfisõlmede eemaldamine

1L2132

616,50

Laparoskoopiline paraaortaalne lümfisõlmede eemaldamine

1L2133

870,76

Diafragma resektsioon

1L2134

597,04

  (2) Koodiga 1L2118 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab kõiki emakal, emakamanustel ja -ligamentidel tehtavate operatsioonide kulusid.

  (3) Koodiga 1L2207 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab kõiki emakal, emakamanustel ja -ligamentidel tehtavate laparoskoopiliste operatsioonide kulusid.

  (4) Koodiga 1L2204 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab kõikide munasarjadel ja munajuhadel tehtavate operatsioonide kulusid.

  (5) Koodiga 1L2120 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab kõikide emakal, emakamanustel ja -ligamentidel tehtavate operatsioonide kulusid.

  (6) Koodiga 1L2112 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab koodidega 1L2118, 1L2123 ja 1L2125 tähistatud tervishoiuteenuste kulusid.

  (7) Koodiga 1M2101 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab kõiki tupe, perineumi ja emakakaela piirkonnas tehtavate operatsioonide kulusid.

  (8) Koodiga 1M2109 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab koodiga 1L2112 tähistatud tervishoiuteenuse kulusid.

  (9) Koodiga 1L2209 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab koodidega 1L2214 ja 1L2210 tähistatud tervishoiuteenuste kulusid.

§ 55.  Muude operatsioonide piirhinnad

  (1) Muude operatsioonide piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Onkoplastiline rinnanäärme operatsioon

1H2101

583,11

Rinnanäärme sektorresektsioon

1H2102

281,06

Rinnanäärme eemaldamine

1H2105

336,22

Rinnanäärme sektorresektsioon lümfisõlmede eemaldamisega

1H2106

368,28

Rinnanäärme sektorresektsioon näärmekoe osalise nihutamisega

1H2103

315,73

Rinnanäärme korduv sektorresektsioon (kasvaja lõikepiiril)

1H2104

360,33

Rinnanäärme reduktsioonplastika

1H2114

518,60

Rinnanäärme täielik eemaldamine koos lümfisõlmedega

1H2107

376,86

Subkutaanne rinnanäärme eemaldamine

1H2108

437,19

Rinnanäärme valvurlümfisõlme biopsia

1H2109

264,69

Rinnanäärme rekonstruktsioon proteesiga

1H2111

487,86

Rinnaimplantaadi eemaldamine

1H2112

389,62

Rindade korrigeerimine rinnavähi ravi järel

1H2113

614,89

Rinnanibu rekonstruktsioon

1H2115

212,52

Koeekspandri asetamine või eemaldamine

1H2110

487,86

  (2) Koodidega 1H2111 ja 1H2115 tähistatud tervishoiuteenuseid ei rakendata koos teiste lõikes 1 loetletud teenustega.

  (3) Koodidega 1H2111 ja 1H2113 tähistatud tervishoiuteenuseid rakendatakse juhul, kui otsuse teenuse vajalikkuse kohta on teinud pahaloomulise kasvaja paikmepõhine multidistsiplinaarne ekspertkomisjon vastava vähipaikme spetsialiseerumisega piirkondlikus haiglas.

§ 56.  Simultaanoperatsiooni eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmine

  (1) Käesolevas peatükis nimetatud tervishoiuteenuse eest haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmisel loetakse simultaanoperatsiooniks juhtu, kui patsiendile osutatakse samas anatoomilises piirkonnas mitut käesolevas peatükis nimetatud tervishoiuteenust ühel ajal või ühe anesteesia vältel. Ühe või enama täiendava tervishoiuteenuse osutamise korral tasutakse täiendavalt 40% ühe täiendava operatsiooni piirhinnast.

  (2) Anatoomiline piirkond käesoleva paragrahvi mõttes on ülajäse, alajäse, vaagen, rindkere, kõht, pea (v.a ajukolju), ajukolju, kael, lülisammas. Anatoomiline piirkond hõlmab kõiki vastava piirkonna kudesid ja elundeid.

  (3) Kahe neeru siirdamise puhul rakendatakse koodiga 080303 tähistatud tervishoiuteenust kaks korda ning ei rakendata lõikes 1 nimetatud piiranguid.

  (4) Kahe kopsu siirdamise puhul rakendatakse koodiga 100408 tähistatud tervishoiuteenust kaks korda ning ei rakendata lõikes 1 nimetatud piiranguid.

  (5) Kahe silma sarvkesta siirdamise puhul rakendatakse koodiga 070911 tähistatud tervishoiuteenust kaks korda ning ei rakendata lõikes 1 nimetatud piiranguid.

  (6) Väikese liigese endoproteesimise puhul rakendatakse koodiga 0N2138 tähistatud tervishoiuteenust vastavalt proteesitud väikeste liigeste arvule ning ei rakendata lõikes 1 nimetatud piiranguid.

  (7) Elusdoonori luukoe eemaldamise ja käitluse puhul rakendatakse koodidega 1N2160 ja 1N2161 tähistatud tervishoiuteenuseid üks kord ning ei rakendata lõikes 1 nimetatud piiranguid.

  (8) Elusdoonori vaskulaarkoe eemaldamise ja käitluse puhul rakendatakse koodidega 0P2104 ja 1P2116 tähistatud tervishoiuteenuseid üks kord ning ei rakendata lõikes 1 nimetatud piiranguid.

§ 57.  Laparoskoopia eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmine

  Koodiga 0J2220 tähistatud tervishoiuteenust ei rakendata koos käesolevas peatükis loetletud laparoskoopiliste operatsioonidega.

7. peatükk Meditsiiniseadmed ja ravimid 

§ 58.  Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatavad meditsiiniseadmed

  (1) Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatavate meditsiiniseadmete piirhinnad on järgmised:

Meditsiiniseadme nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Alumise õõnesveeni filter

2502L

1 276,64

Metallsulamist koronaarstent

2522L

410,00

Ravimkaetud koronaarstent

2523L

1 102,40

Epikutaanne tsentraalne veenikateeter (G 24, G 27)

2508L

59,95

Südame püsistimulatsiooni elektrood

2509L

319,17

Vahend avatud arteriaalse juha endovaskulaarseks sulgemiseks

2510L

955,16

Südame vatsakest/vatsakesi toetav seade (VAD)

2511L

122 714,89

Südamestabilisaatori komplekt

2512L

570,00

Mehhaaniline südameklapiprotees

2513L

2 000,00

Bioloogiline südameklapiprotees

2515L

2 010,00

Bioloogiline perikardist südameklapiprotees

2516L

2 820,00

Mehhaanilise südameklapiga liitprotees

2517L

1 820,00

Südameklapi tugirõngas

2518L

780,00

Üleneva aordi Valsalva protees

2519L

770,00

Südame poolkuuklapi endovaskulaarne protees (TAVI)

2520L

25 000,00

Arütmiate kirurgilise ablatsioonravi seade

2521L

3 240,00

Ühekambriline südamestimulaator

2524L

907,97

Kahekambriline südamestimulaator

2525L

1 995,15

Resünkroniseeriva ravi võimalusega implanteeritav kardioverter-defibrillaator (CRT ICD)

2526L

10 692,9

DDD-tüüpi implanteeritav kardioverter-defibrillaator (DDD ICD)

2527L

7 575,5

VVI-tüüpi implanteeritav kardioverter-defibrillaator

2528L

6 376,5

Biventrikulaarne resünkroniseeriv kardiostimulaator

2529L

3 150,1

Lülisamba distraktor

2601L

601,15

Implantaatide komplekt keeruka lülisambadeformatsiooni ja kasvaja raviks

2604L

9 878,70

Transpedikulaarsete ja sakraalsete kruvidega ning vastava konstruktsiooniga komplekt komplitseeritud deformiteetide, murdude ja kasvajate raviks

2605L

4 175,29

Transpedikulaarsete kruvide ja vastava konstruktsiooniga komplekt lülisambamurdude, -kasvajate ja -deformatsioonide raviks, lülikeha asendusimplantaat

2606L

3 010,96

Lastel jäsemete pikendamisel kasutatav varraste komplekt

2607L

1 250,50

Lastel kasutatav elastsete osteosünteesivarraste komplekt

2608L

242,61

Osteosünteesil ning kõõluse ja sidekoe aparaadi kirurgias kasutatavad resorbeeruvad implantaadid

2609L

269,71

Plaatosteosünteesi väike komplekt

2610L

110,82

Plaatosteosünteesi keskmine komplekt

2611L

313,74

Plaatosteosünteesi suur komplekt

2612L

451,20

Erivajadustega osteosünteesi implantaadi komplekt

2615L

790,91

Toruluumurru osteosünteesi ettepuurimata nael

2616L

532,01

Reieluu dünaamilise kruviga implantaadi (DHS/DCS) komplekt

2617L

451,47

Reieluukaela mediaalse murru implantaat

2618L

367,04

Intramedullaarne nael (alates 5 mm)

2619L

284,41

Intramedullaarne väike nael (kuni 5 mm)

2621L

77,16

Kirschneri varras

2628L

13,74

Liigese sideaparaadi või kõõluse asendusimplantaat

2629L

293,67

Põlveliigese- ja õlaliigesesideme kinnituskruvi

2630L

131,74

Titaan-minikruvi

2634L

19,75

Rinnakuvarb (Lorenzi süsteem)

2637L

2 264,96

Transpedikulaarsete kruvide ja vastava konstruktsiooniga süsteem lülisamba fikseerimiseks

2638L

1 973,35

Luumurru välisfiksatsiooni süsteem

2640L

343,75

Tavaline luukruvi

2641L

11,50

Kanüleeritud luukruvi

2642L

91,86

Titaanplaatosteosünteesi minikomplekt

2643L

212,93

Kraniofatsiaalse osteosünteesi resorbeeruvate implantaatide komplekt

2644L

4 039,49

Standardne tsementeeritav puusaliigese endoprotees

2650L

1 276,64

Standardne tsemendivaba puusaliigese endoprotees

2651L

2 241,70

Puusaliigese hübriidprotees

2652L

1 975,76

Tsementeeritav puusa revisioonprotees

2653L

1 823,78

Tsemendivaba puusa revisioonprotees

2654L

2 887,59

Segmenti asendav puusaliigese ja põlveliigese protees luukoe suure kaoga seotud protsesside (kasvajad, luunekroos) korral

2656L

9 118,85

Standardne tsementeeritav põlveliigese endoprotees

2660L

2 196,07

Õlaliigese poolprotees

2665L

1 443,83

Sõrmeliigese silikoonprotees

2670L

266,00

Sõrmeliigese totaalprotees

2671L

715,24

Unikondülaarne põlveliigese protees

2672L

1 374,10

Erikonstruktsiooniga protees (põlv, õlg, ranne, küünarliiges, hüppeliiges)

2673L

2 794,08

Eripinnakonstruktsiooniga puusa- või põlveliigese protees

2674L

5 560,31

Vaagnaluu defekti asetatav tugiimplantaat

2675L

1 476,36

Negatiivse rõhuga kinnine süsteem (vaakumteraapia-VAC süsteem)

2676L

210,33

Infitseeritud luukolde või luu defekti täitmiseks vajalik bioimplantaat (50 tk = 1 viaal)

2677L

149,23

Endoproteesimisel kasutatav tavaline tsement 40 g või põletikuvastast vahendit sisaldav tsement 20 g

2678L

137,12

Klips ajuveresoonte haiguste operatsioonil

2701L

216,00

Ajuvatsakeste šunteerimise komplekt (reguleeritava klapiga)

2702L

2 253,03

Ajuvatsakese välise drenaaži komplekt

2703L

318,48

Koljul paiknev reservuaarklapp šunteerival operatsioonil

2707L

397,09

Ühendav vahelüli šunteerival operatsioonil

2708L

90,00

Abdominaalne (atriaalne) kateeter vastsündinutele šunteerival operatsioonil

2709L

139,32

Aju kõvakelme asendaja

2714L

322,64

Ajuvatsakese sisene rõhu andur

2715L

723,60

Ajukoe sisene rõhu andur

2716L

809,47

Liikvori kontrollklapp šunteerival operatsioonil

2720L

480,68

Kaela eesmise spondülodeesi vahendid

2721L

600,30

Närviplastikas kasutatav resorbeeruv tehisimplantaat pikkusega 20–30 mm

2722L

846,00

Kirurgiline navigatsioonisüsteem

2723L

117,88

Miniklips ajuveresoonte haiguste operatsioonil

2724L

246,00

Püsiva rõhuga klapiga ajuvatsakese šunteerimise komplekt

2725L

741,92

Antisifoon-klapp

2726L

942,00

Kaela tagumise spondülodeesi vahendid

2727L

3 570,77

Jäik kaeladiski protees täidisega

2728L

1 352,95

Vertebroplastika komplekt

2729L

1 014,93

Intratekaalse baklofeenravipumba komplekt

2730L

14 474,11

Intratekaalse baklofeenravipumba revisiooni komplekt

2731L

259,97

Soolte vastu asetatav proteesmaterjal (15 × 20 cm)

2752L

699,13

Soolte vastu asetatav proteesmaterjal (kuni 15 × 15 cm)

2753L

414,08

Kolmeosaline songa proteesvõrk

2755L

158,63

Tsirkulaarstapler

2758L

386,47

Lineaarstapler-lõikur laparoskoopilistel või torakoskoopilistel operatsioonidel

2763L

428,97

Lineaarstapler-lõikuri õmbluskassett laparoskoopilistel või torakoskoopilistel operatsioonidel

2764L

160,00

Mitteresorbeeruv proteesvõrk (kuni 15 × 15 cm)

2765L

48,76

Lineaarstapler või lineaarstapler-lõikur

2766L

192,79

Lineaarstapleri või lineaarstapler-lõikuri täitekassett

2767L

115,20

Soolte vastu asetatav proteesmaterjal (30 × 30 cm)

2768L

1 179,49

Mitteresorbeeruv proteesvõrk (30 × 30 cm)

2769L

241,71

Endoskoopiline songavõrgu kinnitusvahend

2770L

188,73

Ajutine šunt

2801L

201,43

Plastika lapp (9 × 2 cm)

2802L

197,58

Y-kujuline immutatud dakroonprotees

2804L

764,21

Embol/trombektoomia/sapiteede konkrementide eemaldamise balloonkateeter

2809L

45,12

Embol/trombektoomia spiraal ja korvkateeter

2810L

123,96

Hemodialüüsi arterio-venoosne PTFE-šunt

2811L

964,20

Okluseeriv spiraal

2812L

629,59

Kodade vaheseina defekti sulgur

2813L

5 585,30

Lineaarne immutatud dakroonprotees

2814L

534,06

Lineaarne PTFE-protees

2815L

1 224,32

Kõhuaordi endovaskulaarne stentprotees

2818L

17 710,39

Torakaalaordi endovaskulaarne stentprotees

2819L

17 924,66

Kõhuaordi endovaskulaarse stentproteesi proksimaalne pikendus

2820L

2 631,89

Kõhuaordi endovaskulaarse stentproteesi distaalne pikendus

2821L

2 457,04

Häälemoodustamise trahheo-ösofagiaalne endoprotees

2850L

223,44

Trahheostoomia kanüüli komplekt

2851L

170,50

Kõrva kuulmisluukese endoprotees

2853L

109,35

Alalõualuu rekonstruktsiooni plaat

2854L

710,12

Orbita hüdroksüapatiit implantaat

2870L

319,17

Sarvkesta protees

2871L

337,07

Iiris-lääts

2872L

473,65

Iirise retraktorite komplekt

2873L

66,00

Kapsliring

2874L

54,50

Kollageenimplantaat

2875L

195,60

Silma vesivedelikku dreneeriv seade

2876L

522,11

Perkutaanse nefrostoomi või gastrostoomi komplekt

2906L

103,73

Kusepõiesfinkteri protees

2909L

6 019,90

Ureetero-renoskoopilise (URSL) operatsiooni erivahendite komplekt (operatsiooni kood 060310)

2910L

868,44

Nefroskoopilise operatsiooni (PCN) erivahendite komplekt (operatsiooni kood 060311)

2911L

547,51

Kusepõiesfinkteri proteesi lisamuhv

2912L

1 229,28

Emakasisene rasestumisvastane vahend

2930L

24,61

Kõrgsagedusliku kopsude kunstliku ventilatsiooni korral kasutatav hingamiskontuur

2950L

572,02

Ekstrakorporaalne membraanokügenatsiooni (ECMO) aparaat

2961L

3 263,72

Vereloome tüvirakkude ja terapeutiliste rakkude käitlemise vahendite komplekt

2962L

122,66

Hemostaatiline ravimkäsn

2963L

249,23

Transobturatoorne retroluminaalne ling

2964L

2 174,55

Vaginaalne proleenling

2965L

434,85

Diafragma elektrilise aktiivsuse registreerimise nasogastraalsond

2966L

179,76

Y-kujuline hõbedaga immutatud dakroonprotees

2967L

1 088,25

Lineaarne hõbedaga immutatud dakroonprotees

2968L

877,79

Endoskoobipealse klipsi ankur või haarats

2975L

556,00

Endoskoobipealne klips seedetrakti verejooksu sulgemiseks

2976L

384,00

Endoskoobipealne klips söögitoru perforatsiooni sulgemiseks

2977L

522,00

Endoskoobipealne klips alumise seedetrakti perforatsiooni sulgemiseks

2978L

576,00

Endoskoobipealne klips mao või duodeenumi kroonilise lesiooni/fistuli sulgemiseks

2979L

540,00

Intrabronhiaalne klapp (EBV/IBV)

2970L

1 589,74

Intrabronhiaalse klapi laadimisseade

2971L

770,40

Bronhide mõõtekomplekt ja mõõteballoon

2972L

460,27

Ajuarterite trombektoomia komplekt

2969L

6 779,68

Prolapsi võrk (eesmine)

2980L

746,65

Prolapsi võrk (tagumine)

2981L

708,50

Kiwi vaakumotsik

2982L

34,50

Emaka tamponaadiballoon

2983L

419,82

Koeekspander

2984L

690,00

Rinnaimplantaat

2985L

650,00

Rinna titaanvõrk

2986L

700,00

Lahastamise komplekt näo- ja lõualuukirurgias

2929L

431,52

  (2) Lõikes 1 sätestatud meditsiiniseadmete piirhinnad ei sisaldu voodipäeva piirhinnas.

  (3) Lõikes 1 sätestatud meditsiiniseadmete piirhinnad sisaldavad ainult meditsiiniseadme maksumust koos käibemaksuga.

  (4) Koodiga 2930L tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse juhul, kui rasestumisvastane emakasisene vahend paigaldatakse naisele ühe aasta jooksul pärast sünnitust, või naisele, kellel on meditsiiniline vastunäidustus sünnitamiseks.

  (5) Koodiga 2676L tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse järgmistel juhtudel:
  1) traumaatilised või infektsioonist tingitud tüsilikud pehmekoe defektid;
  2) sügavad (IV astme) põletused.

  (6) Haigekassa võtab koodiga 2722L tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle, kui teenust osutab neurokirurg.

  (7) Koodiga 2873L tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse koodidega 040901, 050901, 060902, 060905, 070902, 070904, 070909 ja 080901 tähistatud tervishoiuteenuste osutamisel.

  (8) Koodiga 2874L tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse koodidega 060905, 070902, 070904 ja 070909 tähistatud tervishoiuteenuste osutamisel.

  (9) Koodiga 2875L tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse koodidega 040907, 050908, 070902 ja 070906 tähistatud tervishoiuteenuste osutamisel.

  (10) Koodiga 2723L tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas funktsionaalses endoskoopilises siinuskirurgias.

  (11) Koodiga 2961L tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas. Teenust rakendatakse intensiivravis üks kord ravijuhu kohta.

  (12) Koodidega 2730L ja 2731L tähistatud tervishoiuteenuseid rakendatakse ainult koos koodiga 1A2132 tähistatud tervishoiuteenusega.

  (13) Koodiga 2962L tähistatud teenuse piirhinda rakendatakse ainult koos koodiga 8103 tähistatud tervishoiuteenusega.

  (14) Haigekassa võtab koodiga 2511L tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle kaugelearenenud südamepuudulikkusega patsiendilt, kellel südame kirurgiline ravi ilma südant toetava seadmeta on perspektiivitu, ning juhul, kui otsuse teenuse vajalikkuse kohta on teinud ekspertkomisjon, kuhu kuuluvad kardioloog, kardiokirurg ja anestesioloog.

  (15) Haigekassa võtab koodiga 2520L tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas juhul, kui aordiklapi või kopsuarteriklapi operatiivne ravi on vastunäidustatud väga kõrge prognoositava riski tõttu ning protseduuri vajalikkuse otsuse on teinud ekspertkomisjon, kuhu kuuluvad kardioloog, kardiokirurg ja anestesioloog.

  (16) Koodiga 2963L tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse ainult koos §-s 48 nimetatud torakaalkirurgia operatsioonidega.

  (17) Koodiga 2876L tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse koodidega 050908 ja 070906 tähistatud tervishoiuteenuste osutamisel järgmistel juhtudel:
  1) medikamentoossele ravile mittealluv kõrge kirurgilise riskiga primaarse avatud nurga glaukoom;
  2) katarakti operatsioonil, kui esineb primaarse avatud nurga glaukoom;
  3) sekundaarne avatud nurga glaukoom;
  4) sekundaarne suletud nurga glaukoom.

  (18) Haigekassa võtab koodiga 2644L tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle kuni 19-aastase kindlustatud isiku aju- ja näokolju operatsiooni korral.

  (19) Haigekassa võtab koodiga 2964L tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle patsiendilt, kellele on eesnäärme kartsinoomi operatsiooni (radikaalne prostatektoomia, eesnäärme transuretraalne resektsioon või eesnäärme adenomektoomia) järel põie sulgurlihase jääkfunktsiooni olemasolul tekkinud kerge või mõõdukas stress-uriinipidamatus, ja juhul, kui operatsioonist on möödunud vähemalt 12 kuud.

  (20) Koodidega 2964L ja 2965L tähistatud tervishoiuteenuseid rakendatakse koos koodiga 1K2104 tähistatud tervishoiuteenusega.

  (21) Haigekassa võtab tasu maksmise kohustuse üle koodiga 2523L tähistatud tervishoiuteenuse eest järgmistel juhtudel:
  1) kahjustatud koronaararteri läbimõõt on alla 3 mm;
  2) koronaararteri kahjustatud osa pikkus on üle 15 mm;
  3) vasaku alaneva koronaararteri proksimaalse osa kahjustus;
  4) diabeetiline koronaararterite kahjustus;
  5) stendisisene restenoos (ISR);
  6) veenišuntide kahjustus.

  (22) Koodiga 2524L tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse koos koodiga 7673 tähistatud tervishoiuteenusega.

  (23) Koodiga 2525L tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse koos koodiga 7674 tähistatud tervishoiuteenusega.

  (24) Koodiga 2526L tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse koos koodiga 7675 tähistatud tervishoiuteenusega.

  (25) Koodiga 2527L tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse koos koodiga 7676 tähistatud tervishoiuteenusega.

  (26) Koodiga 2528L tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse koos koodiga 7677 tähistatud tervishoiuteenusega.

  (27) Koodiga 2529L tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse koos koodiga 7678 tähistatud tervishoiuteenusega.

  (28) Koodiga 2969L tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse koos koodiga 7811 tähistatud tervishoiuteenusega.

  (29) Haigekassa võtab koodiga 2980L või 2981L tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui seda rakendatakse koos koodiga 1L2122 tähistatud tervishoiuteenusega.

  (30) Haigekassa võtab koodiga 2982L tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui seda rakendatakse koos koodiga 1M2102 või 1M2106 tähistatud tervishoiuteenusega

§ 59.  Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatav bioloogiline ravi reumatoidartriidi, anküloseeriva spondüliidi, psoriaatilise artropaatia, juveniilse idiopaatilise artriidi, luupuse, Crohni tõve, haavandilise koliidi, psoriaasi, astma, sclerosis multiplex’i ja urtikaaria korral

  (1) Tervishoiuteenuse osutamisel kasutatavate ravimiteenuste piirhinnad on järgmised:

Ravimi nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

1. valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim reumatoidartriidi, anküloseeriva spondüliidi, psoriaatilise artropaatia ja juveniilse idiopaatilise artriidi korral, 4-nädalane ravikuur

221R

710,91

1. valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim Crohni tõve ja haavandilise koliidi korral, 4-nädalane ravikuur

222R

812,47

1. valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim psoriaasi korral, 4-nädalane ravikuur

223R

812,47

2. valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim reumatoidartriidi, anküloseeriva spondüliidi, psoriaatilise artropaatia ja juveniilse idiopaatilise artriidi korral, 4-nädalane ravikuur

224R

1 088,39

2. valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim Crohni tõve ja haavandilise koliidi korral, 4-nädalane ravikuur

225R

1 119,41

2. valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim psoriaasi korral, 4-nädalane ravikuur

226R

1 213,98

Bioloogiline ravi omalizumabiga astma korral, 1 mg

345R

2,72

Bioloogiline ravi mepolizumabiga astma korral, 4-nädalane ravikuur

227R

1 080,69

Sclerosis multiplex’i ravi leukotsüütide migratsiooni pärssiva ravimiga, 4-nädalane ravikuur

346R

1 298,19

Sclerosis multiplex’i ravi alemtuzumabiga, üks viaal (12 mg)

349R

7 854,96

ANCA-ga assotsieerunud vaskuliitide (Wegeneri granulomatoos, mikroskoopiline polüangiit) ravi rituksimabiga, 1 manustamiskord

440R

3 212,06

Süsteemse erütematoosse luupuse bioloogiline ravi rituksimabiga, 4-nädalane ravikuur

393R

6 424,12

Epstein-Barr’i viiruse ravi rituksimabiga, 100 mg

348R

321,21

Bioloogiline ravi omalizumabiga kroonilise spontaanse urtikaaria korral, 1 mg

206R

2,72

  (2) Lõikes 1 sätestatud ravimiteenuste piirhinnad ei sisaldu voodipäeva piirhinnas.

  (3) Lõikes 1 sätestatud ravimiteenuste piirhinnad sisaldavad ainult ravimi maksumust koos käibemaksuga.

  (4) Haigekassa võtab lõikes 1 nimetatud ravimiteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle käesolevas paragrahvis sätestatud tingimustel.

  (5) Kui on meditsiiniline vajadus kasutada lõikes 1 nimetatud ravimiteenuseid raviskeemi kohaselt, mille järgimisel piirhind ei kata individuaalset ravivajadust, võib haigekassa võtta piirhinda ületava tasu maksmise kohustuse üle tervishoiuteenuse osutaja ja haigekassa vahel ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras.

  (6) Koodidega 221R–226R tähistatud ravimiteenuste korral võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle sõltuvalt kasutatud 4-nädalaste ravikuuride hulgast, mille vältel kindlustatud isik on ravi saanud.

  (7) Koodidega 221R–226R tähistatud ravimiteenuseid rakendatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas ja keskhaiglas.

  (8) Koodidega 221R ja 224R tähistatud ravimiteenuste eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle järgmiste terviseseisundite korral: reumatoidartriit (RHK 10 koodid M05, M06), anküloseeriv spondüliit (RHK 10 kood M45), psoriaatiline artropaatia (RHK 10 kood M07.0–3), juveniilne idiopaatiline artriit (RHK 10 kood M08) lõigetes 9–21 sätestatud juhtudel.

  (9) Koodidega 221R ja 224R tähistatud ravimiteenustega ravi alustamise ning katkestamise otsustavad erialaseltside (Eesti Reumatoloogia Selts, Eesti Lastearstide Selts) moodustatud ekspertkomisjonid. Ravi alustatakse patsiendil, kellel puuduvad vastunäidustused bioloogiliseks raviks.

  (10) Ravi koodidega 221R ja 224R tähistatud ravimiteenustega alustatakse reumatoidartriidiga patsiendil, kes eriala ekspertkomisjoni otsuse alusel vastab Ameerika Reumatoloogia Kolleegiumi (American College of RheumatologyACR) 2010. aasta klassifikatsiooni või ACR/EULAR 2010 klassifikatsiooni kriteeriumidele ja kellel on bioloogilise ravimiga eeldatavalt võimalik parandada haiguse prognoosi (I–III funktsionaalne liigesepuudulikkuse aste) järgmiste tingimuste koosesinemise korral:
  1) vähemalt kuus turses ja kuus valusat liigest, hommikune liigesejäikus vähemalt üks tund või reumatoidartriidi liigesvistseraalne vorm;
  2) ESR vähemalt 30 mm/h Westergreni järgi ja/või CRP vähemalt 25 mg/l ja/või DAS 28 vähemalt 4,6 eeldusel, et viimasest parenteraalsest glükokortikosteroidi manustamisest on möödas vähemalt kaks kuud;
  3) vähemalt kuus kuud kestnud kombineeritud ravi ühtekokku vähemalt kolme sünteetilise haigust modifitseeriva ravimiga ja suukaudse glükokortikosteroidiga on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.

  (11) Ravi bioloogilise haigust modifitseeriva ravimi toimeainega lõpetatakse reumatoidartriidi korral juhul, kui kolme kuni kuue kuu jooksul ei ole saavutatud EULAR-i kriteeriumide järgi head ravitulemust (DAS 28 langus vähemalt 1,2 võrra) või ACR 50% ravitulemust (ACR 50) või liigesvistseraalse reumatoidartriidi head ravitulemust eksperthinnangu kohaselt.

  (12) Reumatoidartriidiga patsiendil, kes eriala ekspertkomisjoni otsuse alusel on mõõduka või kõrge haiguse aktiivsusega ning kellel ei ole saavutatud esialgse bioloogilise haigust modifitseeriva ravimi toimeainega lõikes 11 nimetatud ravitulemust, on näidustatud bioloogiline ravi teise toimeainega, võttes arvesse lõikes 13 sätestatud piirangut.

  (13) Reumatoidartriidiga patsiendil lõpetatakse ravi bioloogilise haigust modifitseeriva ravimiga ebatõhususe tõttu, kui nelja toimeaine kasutamisel ei ole saavutatud lõikes 11 nimetatud ravitulemust.

  (14) Ravi koodidega 221R ja 224R tähistatud ravimiteenustega alustatakse anküloseeriva spondüliidiga patsiendil, kes vastab modifitseeritud New Yorgi diagnostika-kriteeriumidele ning kelle haiguse on diagnoosinud eriala ekspertkomisjon, vajaduse korral kinnitatud MRT alusel, järgmiste tingimuste koosesinemise korral:
  1) BASDAI skoor ≥4 ja hommikune alaseljavalu ja -jäikus vähemalt üks tund ja/või vähemalt kolm turses ja valusat liigest ja/või väljendunud tendoentesopaatia vähemalt nelja enteesi piirkonnas ja/või tõsine ekstraspinaalne ja ekstraartikulaarne haaratus;
  2) ravi vähemalt kolm kuud vähemalt kahe maksimaalses annuses mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga (perifeerse artriidi korral vähemalt nelja kuu jooksul sulfasalasiini 2,0 g/die või teis(t)e sünteetiliste haigust modifitseeriva(te) ravimi(te)ga adekvaatses annuses ja perifeerse artriidi ja/või entesiitide korral kahekordse lokaalse glükokortikosteroididega süsteraviga) on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.

  (15) Ravi bioloogilise haigust modifitseeriva ravimi toimeainega lõpetatakse anküloseeriva spondüliidi korral juhul, kui kolme kuu jooksul ei ole saavutatud, vaatamata lubatud piires manustamisskeemi muutmisele, BASDAI vähenemist vähemalt 50% võrra või ekstraspinaalse haaratusega haiguse soodsat ravitulemust üldise eksperthinnangu alusel, võttes arvesse kliinilist paranemist ja laboratoorse leiu dünaamikat.

  (16) Ravi bioloogilise haigust modifitseeriva ravimiga anküloseeriva spondüliidiga patsiendil lõpetatakse ebatõhususe tõttu, kui kahe erineva toimeaine kasutamisel ei ole saavutatud lõikes 15 nimetatud ravitulemust.

  (17) Ravi koodidega 221R ja 224R tähistatud ravimiteenustega alustatakse psoriaatilise artropaatiaga patsiendil, kelle diagnoosi ja vastavuse järgmistele tingimustele on kinnitanud eriala ekspertkomisjon järgmiste tingimuste koosesinemise korral:
  1) BASDAI skoor ≥4 ja/või vähemalt kolm turses ja valusat liigest ja/või vähemalt neli tugeva valulikkusega enteesi ja/või tõsine ekstraartikulaarne ja ekstraspinaalne haaratus;
  2) ravi vähemalt kolm kuud vähemalt kahe mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga maksimaalses raviannuses või (perifeerse artriidi või entesopaatia korral) vähemalt kahe steroidi injektsiooniga ja vähemalt kahe psoriartriidi ravis kasutatava sünteetilise haigust modifitseeriva ravimiga maksimaalses annuses mono- või kombineeritud teraapiana (sh metotreksaat kuni 25 mg nädalas) on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.

  (18) Ravi bioloogilise haigust modifitseeriva ravimi toimeainega lõpetatakse psoriaatilise artropaatia korral juhul, kui eriala ekspertkomisjoni hinnangul ei ole kolme kuu jooksul saavutatud, vaatamata lubatud piires manustamisskeemi muutmisele, järgmisi eesmärke: spondüliidi korral BASDAI skoori vähenemine 50%; perifeerse artriidi korral PSARC-i 30%-line paranemine vähemalt kahes tunnuses (sh üks liigeseindeks) neljast (turses liigeste arv, valusate liigeste arv, patsiendi üldhinnang 100 mm visuaal-analoogskaalal, arsti üldhinnang 100 mm visuaal-analoogskaalal); entesopaatia korral tugeva valulikkusega enteeside arvu vähenemine 50%; ekstraspinaalse ja ekstraartrikulaarse haaratuse korral hea ravitulemus eksperthinnangu alusel.

  (19) Ravi bioloogilise haigust modifitseeriva ravimiga psoriaatilise artropaatiaga patsiendil lõpetatakse ebatõhususe tõttu, kui kahe toimeaine kasutamisel ei ole saavutatud lõikes 18 nimetatud ravieesmärke.

  (20) Ravi koodidega 221R ja 224R tähistatud ravimiteenustega alustatakse juveniilse idiopaatilise artriidiga (JIA) patsiendil järgmiste tingimuste koosesinemise korral:
  1) süsteemne, polüartrikulaarne, laienev oligoartrikulaarne, psoriaatiline, entesopaatiline või muu artriidi (JIA klassifikatsiooni alusel artriidid, mille puhul esineb mitme haigusvormi tunnuseid) haigusvorm;
  2) viimase kuue kuu jooksul vähemalt viiel liigesel turse ning vähemalt kolmel liigesel liikuvuse piiratus või valulikkus või süsteemsete nähtude esinemine;
  3) ravi suukaudse metotreksaadiga doosis 15 mg/m² (või süsteemse glükokortikoidiga algannuses 1–2 mg/kg/die suu kaudu, ainult suukaudsest manustamisest soovitud raviefekti puudumisel vajaduse korral lisaks 10–30 mg/kg/dosi intravenoosse pulssravina süsteemsete nähtudega haigusvormi korral) ei ole kolme kuu jooksul olnud tõhus või talutav.

  (21) Ravi bioloogilise haigust modifitseeriva ravimi toimeainega lõpetatakse JIA korral juhul, kui kuue kuu jooksul ei ole toimunud 30%-list paranemist vähemalt kolmes kuuest tunnusest (turses liigeste arv; valusate või piiratud liikuvusega liigeste arv; arsti üldhinnang 100 mm visuaal-analoogskaalal; haige või lapsevanema hinnang 100 mm visuaal-analoogskaalal; laste elukvaliteedi küsimustik; erütrotsüütide settereaktsioon).

  (22) Koodidega 222R ja 225R tähistatud ravimiteenustega ravi alustamise ja katkestamise otsustab Eesti Gastroenteroloogide Seltsi moodustatud ekspertkomisjon. Ravi alustatakse patsiendil, kellel puuduvad vastunäidustused bioloogiliseks raviks.

  (23) Ravi koodidega 222R ja 225R tähistatud ravimiteenustega osutatakse järgmiste terviseseisundite korral: Crohni tõbi (RHK 10 kood K50) ja haavandiline koliit (RHK 10 kood K51) lõigetes 24–28 sätestatud juhtudel.

  (24) Ravi koodidega 222R ja 225R tähistatud ravimiteenustega alustatakse Crohni tõvega või haavandilise koliidiga patsiendil järgmiste tingimuste esinemise korral:
  1) Crohni tõve või haavandilise koliidi mõõdukal ja raskel ägenemisel juhul, kui immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) ja/või kortikosteroidravi on toimeta, või juhul, kui selleks on vastunäidustused või kui patsient ei talu kortikosteroid- ja/või immuunsupresseerivat ravi;
  2) Crohni tõve fistlitega vormi raviks juhul, kui antibiootikumid ja/või immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) on toimeta.

  (25) Bioloogiline haigust modifitseeriv ravi Crohni tõve või haavandilise koliidi korral lõpetatakse juhul, kui patsiendil püsib ägenemine 12 nädalat pärast ravi alustamist.

  (26) Bioloogiline haigust modifitseeriv ravi lõpetatakse Crohni tõve või haavandilise koliidi korral ebaefektiivsuse tõttu juhul, kui patsiendil püsib ägenemine pärast kolme toimeaine järjestikust kasutamist.

  (27) Koodidega 222R ja 225R tähistatud ravimite annuse suurendamist võib rakendada säilitusravil oleva Crohni tõvega patsiendil, kellel 12 nädalat pärast ravi alustamist saavutati kliiniline paranemine, kuid seejärel kliiniline efekt kadus.

  (28) Kordusravi bioloogilise haigust modifitseeriva ravimiga võib Crohni tõvega patsiendil alustada sümptomite taastekkel juhul, kui eelneva raviga saavutati kliiniline paranemine või Crohni tõve remissioon.

  (29) Koodidega 223R ja 226R tähistatud ravimiteenustega ravi alustamise ja katkestamise otsustab patsiendi raviarsti moodustatud kolmest dermatoveneroloogist koosnev ekspertkomisjon. Ravi alustatakse patsiendil, kellel puuduvad vastunäidustused bioloogiliseks raviks.

  (30) Ravi koodidega 223R ja 226R tähistatud ravimiteenustega osutatakse raske psoriaasiga patsiendile, kellel PASI skoor või BSA skoor ≥10 ja DLQI ≥10 ning haigus on väldanud vähemalt kuus kuud ja olnud resistentne senistele ravimeetoditele, lõigetes 31–33 sätestatud juhtudel.

  (31) Ravi koodidega 223R ja 226R tähistatud ravimiteenustega alustatakse, kui lisaks lõikes 30 nimetatud kriteeriumidele esineb vähemalt üks alljärgnevast:
  1) alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitretiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen + UVA fotokemoteraapia) on vastunäidustatud;
  2) esineb talumatus standardsete süsteemsete ravimite ja ravimeetodite suhtes;
  3) vähemalt kuus kuud kestnud standardsel süsteemsel ravil puudub raviefekt;
  4) esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi;
  5) esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasi vorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas).

  (32) Ravi bioloogilise haigust modifitseeriva ravimi toimeainega lõpetatakse või asendatakse teise bioloogilise haigust modifitseeriva ravimiga juhul, kui patsiendil ei tuvastata 14. ravinädalaks PASI skoori paranemist 75% võrra ravieelsega võrreldes või PASI skoori või BSA skoori paranemist 50% võrra ja DLQI vähenemist 5 punkti võrra ravieelsega võrreldes.

  (33) Ravi bioloogilise haigust modifitseeriva ravimiga lõpetatakse psoriaasiga patsiendil ebaefektiivsuse tõttu, kui kolme toimeaine kasutamisel ei ole saavutatud lõikes 32 nimetatud ravitulemust.

  (34) Enne ravi alustamist koodidega 224R–226R tähistatud ravimiteenustega peab olema vastava näidustuse olemasolul koodidega 221R–223R tähistatud ravimiteenuste raames kasutatud vähemalt kahte 1. valiku bioloogilist haigust modifitseerivat toimeainet, välja arvatud juhul, kui esineb dokumenteeritud meditsiinilisi vastunäidustusi.

  (35) Ravi koodiga 345R või 227R tähistatud ravimiteenusega alustatakse vähemalt kolmest pulmonoloogist või kliinilisest immunoloogist-allergoloogist koosneva ekspertkomisjoni otsusel järgmiste tingimuste koosesinemise korral:
  1) raviks omalizumabiga on patsiendil IgE vahendatud astma ning seerumi üld-IgE tase on üle 76 RÜ/ml; pediaatrilistel patsientidel (6–12-aastased) IgE tasemega alla 200 RÜ/ml on püsiv in vitro reaktiivsus (RAST) aastaringsele allergeenile; raviks mepolizumabiga on patsiendil eosinofiilide arv perifeerses veres ravi alustamisel ≥300 rakku/µl või on esinenud ≥450 rakku/µl eelneva 12 kuu jooksul ning NO sisaldus väljahingatavas õhus on olnud kõrgem kui 50 ppb eelneva 12 kuu jooksul;
  2) astma on puudulikult kontrollitud vaatamata pikaajalisele igapäevasele suures annuses (väljendatud budesoniidiekvivalendina vastavalt the Global Initiative for Asthma kehtivale definitsioonile) inhaleeritava glükokortikosteroidi (GKS) ja pikatoimelise β2-agonisti kooskasutamisele;
  3) astma kontroll on jäänud puudulikuks punktis 2 nimetatud ravile antileukotrieenide lisamisega. Lisaraviga saavutatud efekt, selle puudumine või ravimi talumatus on dokumenteeritud patsiendi haigusloos;
  4) astma kontroll on jäänud puudulikuks punktides 2 ja 3 nimetatud püsiravile pikatoimeliste teofülliinipreparaatide lisamisega (välja arvatud alla 19-aastased patsiendid). Lisaraviga saavutatud efekt, selle puudumine või ravimi talumatus on dokumenteeritud patsiendi haigusloos;
  5) patsient, kes vajab regulaarset süsteemset GKS-ravi või korduvaid pikaajalisi GKS-ravi kuure, samuti patsient, kellele süsteemne GKS-ravi on kaasuvate haiguste tõttu absoluutselt vastunäidustatud (nt raskekujuline osteoporoos, diabeet, paranematud peptilised haavandid) või kellel on sõltuvus süsteemsest GKS-st või patsient, kellel on olnud kolm või enam raskekujulist astma ägenemist, millest vähemalt ühe puhul haige pöördus tervishoiuteenuse osutaja poole ja ülejäänud kahe puhul oli vajalik ravi muutmine;
  6) patsient on haigust vallandavat tegurit (allergeen) võimalikult vältinud või selle mõju vähendanud;
  7) patsient ei suitseta;
  8) patsient on ettekirjutatud astma raviskeemi järginud.

  (36) Kui 16 nädala möödumisel ravi alustamisest omalizumabiga (kood 345R) või kolme kuu möödumisel ravi alustamisest mepolizumabiga (kood 227R) ei ole vähemalt kolmest pulmonoloogist või kliinilisest immunoloogist-allergoloogist koosneva ekspertkomisjoni hinnangul astma ravi tulemused kliiniliselt oluliselt paranenud, võttes arvesse spiromeetrilise uuringu tulemusi, päevaste ja öiste sümptomite sagedust ja raskust, hooravimi kasutamist, ägenemiste arvu, erakorralise arstiabi vajadust ning muutust elukvaliteedis võrreldes ravieelse perioodiga, lõpetatakse ravi selle preparaadiga.

  (37) Ravi leukotsüütide migratsiooni pärssiva ravimiga sclerosis multiplex’i (RHK 10 kood G35) korral (kood 346R) ja ravi alemtuzumabiga sclerosis multiplex’i (RHK 10 kood G35) korral (kood 349R) alustatakse vähemalt kolmest neuroloogist koosneva ekspertkomisjoni otsuse alusel patsiendil järgmiste tingimuste koosesinemise korral:
  1) eelnevalt ravitud vähemalt kahe esmavaliku ravimiga (beetainterferoon, glatirameeratsetaat teriflunomiid või dimetüülfumaraat);
  2) vaatamata eelnevale ravile on viimase aasta jooksul esinenud vähemalt kaks olulist neuroloogilist puuet põhjustanud ägenemist.

  (38) Koodiga 346R tähistatud ravimiteenuse korral võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus ja keskhaiglas kuni kolmteist 4-nädalast ravikuuri aastas kindlustatud isiku kohta tulenevalt 4-nädalaste ravikuuride hulgast, mille vältel kindlustatud isik on ravi saanud.

  (39) Haigekassa võtab ravi eest alemtuzumabiga (kood 349R) tasu maksmise kohustuse üle haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus ja keskhaiglas kindlustatud isiku esimesel raviaastal kuni viiel järjestikusel päeval saadud ravi eest (5 viaali) ning teisel aastal kuni kolmel järjestikusel päeval saadud ravi eest (3 viaali).

  (40) Ravi koodiga 440R tähistatud ravimiteenusega osutatakse Wegeneri granulomatoosi (RHK 10 kood M31.3) või mikroskoopilise polüangiidiga (RHK 10 kood M30.8) patsiendil haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus või keskhaiglas, kui diagnoosi on kinnitanud ja raviotsuse teinud reumatoloogia eriala ekspertkomisjon.

  (41) Ravi koodiga 440R tähistatud ravimiteenusega alustatakse:
  1) patsiendil, kellel vaatamata kolm kuud kestnud tavaravile tsüklofosfamiidi ja glükokortikosteroidi kombinatsiooniga püsib haiguse aktiivsus hinnatuna BVAS skaalal väärtuses >0;
  2) remissioonis patsiendil, kellel tavaravi (asatiopriin/metotreksaat/leflunomiid ja madaldoosis prednisoloon/metüülprednisoloon) foonil tekib oluline ägenemine hinnatuna BVAS skaalal;
  3) fertiilses eas patsiendil, kellele tavaravi võib põhjustada infertiilsust ja kellel esineb ANCA positiivsus ja eluohtlik generaliseerunud haigus.

  (42) Haigekassa võtab koodiga 393R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui ravi on alustatud patsiendil, kellel on:
  1) süsteemne erütematoosne luupus (SEL) diagnoositud ACR (American College of Rheumatology) kriteeriumide alusel;
  2) võimalik oht standardravi (tsüklofosfamiid) fertiilsust mõjutavatele tüsistustele;
  3) kõrge aktiivsusega haigus defineerituna SLEDAI-2K (Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity Index 2000) alusel, kui SLEDAI-2K >6;
  4) seropositiivne haigus: positiivne anti-dsDNA ja madal komplement.

  (43) Haigekassa ei võta koodiga 393R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustust üle juhul, kui:
  1) SLEDAI-2K skoor on 0–4 ja on lõpetatud glükokortikosteroid- ja immunosupressiivne ravi (SEL on remissioonis);
  2) SLEDAI-2K skoor on ≥4 ja patsient on säilitusravil (SEL on madala aktiivsusega);
  3) 12-kuulise raviperioodi jooksul rituksimabiga või 6-kuulise ravi jooksul belimumabiga haiguse aktiivsus püsib ja SLEDAI-2K skoor on ≥6 (ravi ei ole osutunud efektiivseks).

  (44) Koodiga 393R tähistatud ravimiteenuse raames toimeaine belimumab kasutamisel peavad olema täidetud lõigetes 41 ja 42 nimetatud ravi rakendamise tingimused ning patsiendil ei tohi olla rasket nefriiti ega kesknärvisüsteemi haaratusega luupust.

  (45) Koodiga 393R tähistatud ravimiteenuse eest võtab haigekassa aastas tasu maksmise kohustuse üle kahe 4-nädalase ravikuuri eest rituksimabiga.

  (46) Toimeaine belimumab kasutamise korral võtab haigekassa aastas tasu maksmise kohustuse üle koodiga 393R tähistatud ravimiteenuse eest 15 kasutuskorra eest esimesel raviaastal ning kuni 13 kasutuskorra eest järgnevatel raviaastatel. Belimumabiga ravi korral tasub haigekassa esimesel raviaastal koefitsiendiga 0,067 ja järgnevatel aastatel koefitsiendiga 0,077.

  (47) Ravi koodiga 348R tähistatud ravimiteenusega osutatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas patsiendile, kellele on eelnevalt tehtud allogeenne vereloome tüvirakkude siirdamine (kood 8102).

  (48) Koodiga 348R tähistatud ravimit on lubatud kasutada kuni 375 mg/m² kehapindala kohta ühel voodipäeval.

  (49) Ravi koodiga 206R tähistatud ravimiteenusega alustatakse kahest dermatoloogist või immunoloog-allergoloogist koosneva ekspertkomisjoni otsuse alusel patsiendil, kellel kõik teised EAACI/GA²LEN/EDF/WAO urtikaaria ravijuhises soovitatud ravimid on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud talumatuid kõrvaltoimeid või esineb vastunäidustusi.

  (50) Ravi koodiga 206R tähistatud ravimiteenusega lõpetatakse ravivastuse saamisel kuuenda doosiga ning alustatakse uuesti vaid haiguse uue ägenemise korral. Ravi uuesti alustamise üle otsustab lõikes 49 nimetatud ekspertkomisjon.

  (51) Ravi koodiga 206R tähistatud ravimiteenusega lõpetatakse, kui 16 nädala möödumisel ravi alustamisest ei ole lõikes 49 nimetatud ekspertkomisjoni hinnangul urtikaaria ravi tulemused märkimisväärselt paranenud, võttes arvesse sümptomite sagedust ja raskust, ägenemiste arvu, erakorralise arstiabi vajadust, ravimikasutust ning muutust elukvaliteedis võrreldes ravieelse perioodiga.

  (52) Haigekassa võtab koodiga 206R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui tervishoiuteenust osutatakse haiglate loetelus nimetatud kesk- või piirkondlikus haiglas.

§ 60.  Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatavad kemoteraapiakuurid

  (1) Tervishoiuteenuse osutamisel kasutatavate kemoteraapiakuuride piirhinnad on järgmised:

Ravimi nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Ägeda müeloidse leukeemia kemoteraapiakuur

305R

886,34

Ägeda lümfoidse leukeemia kemoteraapiakuur

306R

4 346,85

Hodgkini lümfoomi kemoteraapiakuur

307R

546,13

Mitte-Hodgkini lümfoomi kemoteraapiakuur

308R

1 941,13

Kopsukasvajate kemoteraapiakuur

309R

606,19

Naha, luude ja pehmete kudede kasvajate kemoteraapiakuur

313R

558,27

Rinnakasvaja HER2-blokaadi mittesisaldav kemoteraapia, 3-nädalane ravikuur (gosereliin monoteraapia 4-nädalane ravikuur)

228R

195,01

Rinnakasvaja HER2-blokaadi sisaldav kemoteraapia, 3-nädalane ravikuur

229R

2 563,45

Pea- ja kaelapiirkonna kasvajate kemoteraapiakuur

315R

207,31

Ajukasvajate kemoteraapiakuur

316R

304,57

Müeloomi ja plasmotsüstoomi kemoteraapiakuur

317R

2 706,77

Pindmiste kusepõiekasvajate intravesikaalne kemoteraapia- või immuunteraapia kuur

318R

93,57

Ägeda promüelotsütaarse leukeemia kemoteraapiakuur

320R

12 967,15

Kroonilise lümfoidse leukeemia kemoteraapiakuur

321R

2 397,85

Metastaatilise kolorektaalkasvaja kemoteraapiakuur

218R

1 060,68

Varajase staadiumi kolorektaalkasvaja kemoteraapiakuur

209R

232,81

Mao- ja söögitorukasvajate kemoteraapiakuur

323R

543,22

Biliopankreaatilise süsteemi kartsinoomi kemoteraapiakuur

324R

217,05

Munasarjakasvajate kemoteraapiakuur

325R

608,18

Emakakaelakasvajate kemoteraapiakuur

326R

295,98

Endomeetriumikasvajate kemoteraapiakuur

327R

229,18

Eesnäärmekasvajate kemoteraapiakuur

350R

336,51

Kusepõie- ja kuseteede kasvajate kemoteraapiakuur

351R

318,67

Neerukasvajate kemoteraapiakuur

352R

2 293,28

Munandikasvajate kemoteraapiakuur

353R

572,84

Ravikuur brentuksimabvedotiiniga, 1 viaal

370R

3 498,90

Osteosarkoomi ravi mifamurtiidiga, 1 viaal

371R

3 062,90

Vereloome tüvirakkude mobiliseerimisskeem IVE

372R

891,44

Vereloome tüvirakkude mobiliseerimisskeem R-IVE

373R

3 139,88

Vereloome tüvirakkude mobiliseerimisskeem IED

374R

539,96

Vereloome tüvirakkude mobiliseerimisskeem Cyclo

375R

80,90

Vereloome tüvirakkude mobiliseerimisskeem pleriksafooriga

376R

6 165,47

Vereloome tüvirakkude mobiliseerimisskeem R-DHAP

400R

2 334,26

Vereloome tüvirakkude mobiliseerimisskeem DHAP

401R

278,54

Vereloome tüvirakkude mobiliseerimisskeem R-AraC

402R

4 630,40

Vereloome tüvirakkude mobiliseerimisskeem TaxiP

403R

573,67

Vereloome tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem BuCy

377R

6 612,79

Vereloome tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem TreoFlu

378R

8 846,02

Vereloome tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem FB4

379R

7 067,75

Vereloome tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem Cy+ATG

380R

3 528,16

Vereloome tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem FB2

381R

3 883,55

Vereloome tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem BEAM

382R

2 719,23

Vereloome tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem FluMel

383R

1 334,16

Vereloome tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem HD-Mel

384R

1 450,79

Vereloome tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem etoposiid-karboplatiin-tsüklofosfamiid

387R

1 138,05

Müelodüsplastilise sündroomi ravikuur asatsitidiiniga, 1 mg

361R

3,33

Kaugelearenenud melanoomi ravi PD-1 vastase antikehaga, üks ravinädal

237R

1 476,01

  (2) Lõikes 1 sätestatud ravimiteenuste piirhinnad ei sisaldu voodipäeva piirhinnas.

  (3) Lõikes 1 sätestatud ravimiteenuste piirhinnad sisaldavad ainult ravimi maksumust koos käibemaksuga.

  (4) Mitte-Hodgkini lümfoomi kemoteraapiakuuri (kood 308R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) tsütostaatilise ravi kombinatsioon rituksimabiga 1. rea raviskeemina CD20-positiivse difuusse B-suurerakulise lümfoomi korral;
  2) monoravi rituksimabiga III–IV staadiumi teiste kemoterapeutikumide suhtes resistentse või retsidiveerunud follikulaarse lümfoomi korral või ühel manustamiskorral enne radioimmuunteraapia rakendamist;
  3) radioimmuunteraapia follikulaarse lümfoomi retsidiivi korral pärast rituksimabi sisaldavat keemiaravi või kui on resistentsus sellele ravile;
  4) CHOP või CHOP analoogi kombinatsioonravi 1. rea raviskeemina kõikide mitte-Hodgkini tüüpi lümfoomide, v.a CD20-positiivse difuusse B-suurerakulise lümfoomi, raviks.

  (5) Rinnakasvaja HER2-blokaadi mittesisaldav kemoteraapia, 3-nädalane ravikuur (gosereliin monoteraapia 4-nädalane ravikuur) (kood 228R) sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) antratsükliinravi adjuvantkeemiaravina ja kaugelearenenud rinnavähi keemiaravina, kui patsient pole saanud adjuvantravis antratsükliine või adjuvantravist on möödas üle ühe aasta;
  2) CMF kombinatsioonravi adjuvantkeemiaravina ja kaugelearenenud rinnavähi keemiaravina, kui patsiendil on ravi antratsükliinidega vastunäidustatud ning haigus on hea kuluga;
  3) taksaani ja antratsükliini kombinatsioonravi regionaalsete metastaasidega kõrge riskiga haige adjuvantravis;
  4) monoravi taksaaniga kaugelearenenud rinnavähiga patsiendil;
  5) alternatiivina kemoteraapiale ravi gosereliiniga (kuni 24 süstet ühel patsiendil) pre- ja perimenopausis I ja II staadiumi hormoonsõltuva rinnavähiga patsiendil, kes kuulub keskmise riski gruppi (puuduvad regionaalsed metastaasid, kasvajakolde suurim läbimõõt on kuni 2 cm, diferentseerumisaste G1-G2, östrogeen- ja/või progesteroonretseptor positiivsed);
  6) dotsetakseeli ja kapetsitabiini kombinatsioonravi metastaatilise rinnavähi 2. rea ravina pärast antratsükliine;
  7) eribuliini monoravi 3. rea keemiaravina paikselt kaugelearenenud või metastaatilise rinnavähiga patsiendil, kelle haigus on progresseerunud pärast vähemalt kaht kaugelearenenud haiguse keemiaraviskeemi kuni järgneva progresseerumiseni. Varasem ravi peab olema sisaldanud mõnda antratsükliini ja taksaani, välja arvatud juhud, kui need on vastunäidustatud.

  (6) Rinnakasvaja HER2-blokaadi sisaldav kemoteraapia, 3-nädalane ravikuur (kood 229R) sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) trastuzumab kombinatsioonis taksaaniga või monoteraapiana rinnavähiga patsiendil, kui kasvajal esineb HER2 üleekspressioon (3+ immunohistokeemilisel uuringul või FISH-positiivsed);
  2) pertuzumab kombinatsioonis trastuzumabi ja dotsetakseeliga metastaatilise rinnavähi raviks kuni haiguse progresseerumiseni, kui kasvajal esineb HER2 üleekspressioon (3+ immunohistokeemilisel uuringul või FISH-positiivsed) heas üldseisundis (ECOG 0-1) vistseraalsete metastaasidega patsiendil, kes ei ole varem saanud HER2-vastast ravi või kemoteraapiat metastaatilise haiguse tõttu.

  (7) Haigekassa võtab tasu maksmise kohustuse üle pertuzumabi ja trastuzumabi sisaldava kombinatsioonravi eest ravimi müügiloa hoidja esindajaga kokkulepitud ulatuses.

  (8) Koodidega 209R, 218R, 228R–229R, 305R–309R, 313R, 315R–318R, 320R–321R, 323R–327R, 350R–353R, 370R–371R ja 361R tähistatud teenuste piirhindade alusel tasub haigekassa juhul, kui kemoteraapiakuuri on läbi viinud sellekohast tegevusluba omavas haiglas töötav onkoloog (koodi 318R puhul uroloog) või hematoloog tingimusel, et ravikuuri ettevalmistamise ja läbiviimise ajal on tagatud tsütostaatiliste ravimite käsitsemisjuhendite tingimuste täitmine ning koodi 308R korral lisaks ka radioaktiivsete ainete käsitsemisjuhendite tingimuste täitmine.

  (9) Metastaatilise kolorektaalkasvaja kemoteraapiakuuri (kood 218R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) 5 FU/FA: metastaatilise kolorektaalvähi adjuvantne või palliatiivne ravi, kui patsient ei talu agressiivsemat keemiaravi;
  2) FOLFIRI või CAPIRI: metastaatilise kolorektaalvähi adjuvantne ravi või palliatiivne 1. või 2. rea ravi sõltuvalt varasemast ravist, kui patsient talub agressiivsemat keemiaravi;
  3) FOLFOX4 või CAPEOX4: metastaatilise kolorektaalvähi adjuvantne ravi või palliatiivne 1. või 2. rea ravi sõltuvalt varasemast ravist, kui patsient talub agressiivsemat keemiaravi;
  4) 5 FU/FA kombinatsioon bevacizumabiga: metastaatilise kolorektaalvähi neoadjuvantne ravi heas üldseisundis patsiendil, kes on potentsiaalselt opereeritav ning ei talu või on vastunäidustused irinotekaanile ja oksaliplatiinile, ning 1. rea palliatiivne ravi patsientidel, kes on heas üldseisundis (ECOG 0-1), ilma oluliste kaasuvate haigusteta ning trombembooliliste tüsistusteta anamneesis ja kes ei talu või on vastunäidustused irinotekaanile ja oksaliplatiinile;
  5) FOLFIRI või CAPIRI kombinatsioon bevacizumabiga: metastaatilise kolorektaalvähi neoadjuvantne ravi heas üldseisundis patsiendil, kes on potentsiaalselt opereeritav, ning 1. rea palliatiivne ravi patsiendil, kes on heas üldseisundis (ECOG 0-1), ilma oluliste kaasuvate haigusteta ja trombembooliliste tüsistusteta anamneesis;
  6) FOLFOX4 või CAPEOX4 kombinatsioon bevacizumabiga: metastaatilise kolorektaalvähi neoadjuvantne ravi heas üldseisundis patsiendil, kes on potentsiaalselt opereeritav, ning 1. rea palliatiivne ravi patsiendil, kes on heas üldseisundis (ECOG 0-1), ilma oluliste kaasuvate haigusteta ja trombembooliliste tüsistusteta anamneesis;
  7) irinotekaani monoteraapia: metastaatilise kolorektaalvähi 2. või 3. rea palliatiivne ravi oksaliplatiini sisaldava raviskeemi järel.

  (10) Haigekassa võtab kindlustatud isikult koodiga 218R tähistatud teenuse eest tasu maksmise kohustuse üle, kui isikul on tuvastatud kaugmetastaaside olemasolu.

  (11) Varajase staadiumi kolorektaalkasvaja kemoteraapiakuuri (kood 209R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) 5 FU/FA: kolorektaalvähi adjuvantne ravi, kui patsient ei talu agressiivsemat keemiaravi;
  2) FOLFIRI või CAPIRI: kolorektaalvähi adjuvantne ravi, kui patsient talub agressiivsemat keemiaravi;
  3) FOLFOX4 või CAPEOX4: kolorektaalvähi adjuvantne ravi, kui patsient talub agressiivsemat keemiaravi.

  (12) Mao- ja söögitorukasvajate kemoteraapiakuuri (kood 323R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) kapetsitabiini kombinatsioon tsisplatiini ja epirubitsiiniga: maovähi palliatiivne või neoadjuvantne ravi heas üldseisundis haigel, kes talub agressiivset keemiaravi, kuid esineb vastunäidustus dotsetakseelile;
  2) 5 FU kombinatsioon tsisplatiiniga: maovähi palliatiivne ning neoadjuvantne ravi, kui haige talub agressiivset keemiaravi, kuid esineb vastunäidustus dotsetakseelile ja epirubitsiinile. Söögitoruvähi palliatiivne ravi, kui suukaudne ravi pole võimalik;
  3) dotsetakseeli kombinatsioon tsisplatiiniga: mao- ja söögitoruvähi palliatiivne ning neoadjuvantne ravi heas üldseisundis haigel, kes talub agressiivset keemiaravi;
  4) oksaliplatiini kombinatsioon epirubitsiini ja kapetsitabiiniga: maovähi palliatiivne või neoadjuvantne ravi heas üldseisundis haigel, kes talub agressiivset keemiaravi, kuid esineb vastunäidustus dotsetakseelile ja tsisplatiinile;
  5) trastuzumabravi: HER2 retseptor positiivselt kaugelearenenud kasvajaga haigetel;
  6) karboplatiin kombinatsioonis paklitakseeliga preoperatiivseks samaaegseks kiiritus- ja keemiaraviks patsiendil, kellel esineb lokaalselt ja/või regionaalselt levinud söögitoru- või mao ja söögitoru ühenduskoha vähk.

  (13) Biliopankreaatilise süsteemi kartsinoomi kemoteraapiakuuri (kood 324R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) gemtsitabiini monoteraapia: pankrease kartsinoomi adjuvantne ravi ning 1. rea palliatiivne ravi, kui patsient talub gemtsitabiini;
  2) FOLFIRINOX raviskeem: kaugelearenenud pankrease kartsinoomi palliatiivne 1. rea ravi heas üldseisundis haigel (ECOG 0-1);
  3) gemtsitabiini kombinatsioon tsisplatiiniga: pankrease kartsinoomi palliatiivne ravi heas üldseisundis haigel, kellel on näidustatud kombineeritud ravi. Kolangiokartsinoomi ja papilla Vater’i vähi palliatiivne ravi;
  4) gemtsitabiini kombinatsioon oksaliplatiiniga: pankrease kartsinoomi palliatiivne ravi heas üldseisundis haigel, kellel on näidustatud kombineeritud ravi, kuid tsisplatiin on vastunäidustatud;
  5) gemtsitabiini kombinatsioon erlotiniibiga: lokaalselt kaugelearenenud pankrease kartsinoomi palliatiivne ravi heas üldseisundis haigel, kellel on näidustatud kombineeritud ravi ning kellel haigus ei ole veel mõjutanud üldseisundit.

  (14) Munasarja kasvajate kemoteraapiakuuri (kood 325R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) paklitakseeli monoteraapia: metastaatilise munasarjakartsinoomi 2. rea ravi peale ravi ebaõnnestumist plaatinapreparaatidega;
  2) dotsetakseeli monoteraapia: metastaatilise munasarjakartsinoomi 2. rea ravi peale ravi ebaõnnestumist plaatinapreparaatidega, kui paklitakseel on vastunäidustatud;
  3) karboplatiini monoteraapia: munasarjakartsinoomi retsidiivi korral enam kui ühe aasta möödumisel taksaani ja plaatinapreparaadi kombinatsioonravist või 1. rea ravi, kui taksaan on vastunäidustatud;
  4) topotekaani monoteraapia: munasarjakartsinoomi retsidiivi korral vähem kui ühe aasta möödumisel taksaani ja plaatinapreparaadi kombinatsioonravist;
  5) gemtsitabiini kombinatsioon karboplatiiniga: munasarjakartsinoomi retsidiivi korral vähem kui ühe aasta möödumisel taksaani ja plaatinapreparaadi kombinatsioonravist;
  6) tsisplatiini monoteraapia: metastaatilise munasarjakartsinoomi ravi, kui esineb vastunäidustus karboplatiinile ja taksaanidele;
  7) paklitakseeli kombinatsioon plaatinapreparaatidega: kaugelearenenud munasarjakartsinoomi 1. rea ravi;
  8) dotsetakseeli kombinatsioon plaatinapreparaatidega: kaugelearenenud munasarjakartsinoomi 1. rea ravi, kui paklitakseel on vastunäidustatud;
  9) bevatsizumabi kombinatsioon paklitakseeli ja karboplatiiniga ning bevatsizumabi säilitusravi kuni haiguse progresseerumise või vastuvõetamatu toksilisuse tekkeni maksimaalselt 15 kuu vältel kõrge riskiga (III–IV staadium, suboptimaalselt resetseeritud (jääktuumor >1 cm) heas üldseisundis (ECOG 0-1) kaugelearenenud munasarjavähiga patsientidele.

  (15) Emakakaela kasvajate kemoteraapiakuuri (kood 326R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) tsisplatiini monoteraapia: levinud emakakaelakartsinoomi ravi kombinatsioonis kiiritusraviga;
  2) paklitakseeli kombinatsioon plaatinapreparaatidega: levinud emakakaelakartsinoomi ravi;
  3) tsisplatiini kombinatsioon ifosfamiidiga: levinud emakakaelakartsinoomi ravi.

  (16) Endomeetriumi kasvajate kemoteraapiakuuri (kood 327R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) tsisplatiini kombinatsioon doksorubitsiiniga: metastaatilise endomeetriumikartsinoomi ravi;
  2) paklitakseeli kombinatsioon plaatinapreparaatidega: metastaatilise endomeetriumikartsinoomi ravi, kui antratsükliin on vastunäidustatud;
  3) tsisplatiini kombinatsioon ifosfamiidiga: levinud endomeetriumisarkoomi ravi.

  (17) Kroonilise lümfoidse leukeemia kemoteraapiakuuri (kood 321R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) rituksimabi kombinatsioonravi fludarabiini ja tsüklofosfamiidiga 1. rea ravina heas üldseisundis füüsiliselt aktiivsel patsiendil ning 2. rea keemiaravina haiguse progresseerumise korral fludarabiini mittesisaldanud 1. rea ravi järel või kui haigus on resistentne 1. rea ravile;
  2) rituksimabi kombinatsiooni bendamustiiniga 1. rea ravina heas üldseisundis (ECOG 0-1) patsiendile, kes on vanem kui 65 eluaastat või kellel on suurenenud risk infektsioonide tekkeks;
  3) CD20 antikeha kombinatsiooni kloorambutsiiliga 1. rea ravina patsientidele, kellele ravi fludarabiinil baseeruvate skeemidega on vastunäidustatud;
  4) rituksimabi ja bendamustiini kombinatsiooni või CD20 antikeha monoteraapiat 2. ja enama rea ravina;
  5) bendamustiini monoteraapiana kolmandas raviliinis eeldusel, et kahes esimeses raviliinis on kasutatud kahte erinevat monoklonaalset antikeha;
  6) R-CHOP raviskeemi Richteri transformatsiooni korral.

  (18) Müeloomi ja plasmotsütoomi tsütostaatilise ravikuuri (kood 317R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) bortesomiibi sisaldavad raviskeemid (VTD, VCD, PAD) vereloome tüvirakkude siirdamise näidustusega patsiendi induktsioonraviks;
  2) bortesomiibi ja deksametasooni sisaldavad raviskeemid vereloome tüvirakkude siirdamise näidustuseta patsiendi 2. või 3. rea valikuna;
  3) melfalaan või tsüklofosfamiid koos deksametasooniga retsidiivi raviks sõltumata vereloome tüvirakkude siirdamise näidustusest.

  (19) Kopsukasvajate kemoteraapiakuuri (kood 309R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) tsisplatiini ja etoposiidi kombinatsioonravi: väikerakk-kopsuvähi korral 1. rea raviskeemina ning mitteväikerakk-kopsuvähi korral adjuvantravina ja kaugelearenenud haiguse korral 1. rea raviskeemina;
  2) tsüklofosfamiidi, doksorubitsiini ja vinkristiini kombinatsioonravi: väikerakk-kopsuvähi korral, kui patsiendile on vastunäidustatud tsisplatiini ja etoposiidi raviskeem;
  3) topotekaan monoravi: väikerakk-kopsuvähi retsidiivi või progresseerumise korral, kui eelneva keemiaraviga saavutati osaline või täielik ravivastus;
  4) tsisplatiini ja gemtsitabiini kombinatsioonravi: kaugelearenenud mitteväikerakk-kopsuvähi 1. rea raviskeemina;
  5) tsisplatiini ja vinorelbiini kombinatsioonravi: mitteväikerakk-kopsuvähi adjuvantravina ja kaugelearenenud haiguse 1. rea ravina;
  6) tsisplatiini ja taksaani kombinatsioonravi: kaugelearenenud mitteväikerakk-kopsuvähi 1. rea ravina;
  7) karboplatiini ja paklitakseeli kombinatsioonravi: mitteväikerakk-kopsuvähi neoadjuvantravina ning adjuvantravina ja kaugelearenenud haiguse ravina, kui tsisplatiini ravikombinatsioon on vastunäidustatud;
  8) dotsetakseeli monoravi: mitteväikerakk-kopsuvähi 2. rea ravi, kui plaatinapreparaati sisaldav ravi osutus ebaefektiivseks;
  9) erlotiniibi monoravi: mitteväikerakk-kopsuvähi ravi, kui dotsetakseelravi on osutunud ebaefektiivseks või kui dotsetakseelravi on vastunäidustatud;
  10) pemetrekseedi monoravi: mitteväikerakk-kopsuvähi 2. rea ravi, kui plaatinapreparaati sisaldav ravi osutus ebaefektiivseks ning dotsetakseeli ja erlotiniibi monoravi on vastunäidustatud;
  11) pemetrekseed monoteraapiana lokaalselt kaugelearenenud või metastaseerunud mitteväikerakk-, mittelamerakk-kopsuvähi säilitusraviks patsiendil, kelle haigus ei ole progresseerunud vahetult pärast plaatinapreparaati sisaldavat kemoteraapiat;
  12) bevatsizumabi sisaldav ravi: kaugelearenenud või metastaseerunud mitteväikerakk-, mittelamerakk-kopsuvähi 1. rea ravina heas üldseisundis patsiendil (ECOG 0-1) kombinatsioonis paklitakseeli ja karboplatiiniga koos järgneva monoraviga haiguse progresseerumise või mitteaktsepteeritava toksilisuse tekkeni.

  (20) Eesnäärmekasvajate kemoteraapiakuuri (kood 350R) tervishoiuteenus sisaldab:
  1) dotsetakseeli ja prednisolooni kombinatsioonravi hormoonrefraktaarse eesnäärme vähi korral;
  2) kabasitakseeli ja prednisolooni kombinatsioonravi kastratsioonrefraktaarse eesnäärme vähi korral heas üldseisundis patsiendil (ECOG 0-1), kui dotsetakseelraviga on 1. raviliinis saavutatud ravivastus, kuid haigus on progresseerunud kolme kuu jooksul alates dotsetakseelravi lõppemisest. Nimetatud kuuri võib kasutada ainult vahetult pärast dotsetakseelravi ja sellele ei või eelneda ravi abiraterooniga.

  (21) Kusepõie ja kuseteede kasvajate kemoteraapiakuuri (kood 351R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) gemtsitabiini ja tsisplatiini kombinatsioonravi: kusepõievähi neoadjuvantne, adjuvantne või palliatiivne ravi, kui patsiendile ei ole näidustatud ravi M-VAC skeemi järgi;
  2) kombinatsioonravi M-VAC skeemi järgi: kusepõievähi neoadjuvantne, adjuvantne või palliatiivne ravi, kui patsiendi seisund võimaldab läbi viia toksilisemat keemiaravi.

  (22) Neerukasvajate kemoteraapiakuuri (kood 352R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) bevacizumabravi: kaugelearenenud heledarakulise neeruvähi 1. rea ravi madala ja keskmise riskiga patsiendil kombinatsioonis interferoon alfaga;
  2) temsirolimuse monoravi: kaugelearenenud heledarakulise neeruvähi 1. rea ravi kõrge riskiga patsiendil.

  (23) Munandi kasvajate kemoteraapiakuuri (kood 353R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) kombinatsioonravi PEB skeemi järgi: munandi kasvajate 1. rea ravi;
  2) kombinatsioonravi VEiP skeemi järgi: munandi kasvajate 2. rea ravi või retsidiivi ravi;
  3) kombinatsioonravi TIP skeemi järgi: munandivähi 2. rea ravi, kui patsiendi üldseisund võimaldab intensiivsemat ravi;
  4) kombinatsioonravi GEMOX skeemi järgi: tsisplatiin refraktaarse munandikasvaja ravi;
  5) kombinatsioonravi AUC7 skeemi järgi: munandivähi alavormi, seminoomi, adjuvantravi.

  (24) Naha, luude ja pehmete kudede kasvajate kemoteraapiakuuri (kood 313R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) doksorubitsiini, tsisplatiini, kõrgdoosis metotreksaati ja ifosfamiidi sisaldavad skeemid erinevates kombinatsioonides osteosarkoomi ja Ewingi sarkoomi preoperatiivses ja postoperatiivses ravis ISG-SSG ja Euroboss I raviprotokollide järgi;
  2) dakarbasiini sisaldavad skeemid naha pahaloomulise melanoomi raviks;
  3) gemtsitabiini ja tsisplatiini sisaldav kombinatsioonravi mesotelioomi raviks;
  4) liposomaalset doksorubitsiini ja paklitakseeli sisaldavad skeemid Kaposi sarkoomi raviks;
  5) doksorubitsiini ja ifosfamiidi sisaldavad skeemid pehmete kudede sarkoomide raviks.

  (25) Pea- ja kaelapiirkonna kasvajate kemoteraapiakuuri (kood 315R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) tsisplatiinravi rakendatuna koos radioteraapiaga lokaalselt kaugelearenenud, retsidiveerunud ja/või metastaatilise lamerakulise pea- ja kaelapiirkonna vähi ravis;
  2) tsetuksimabravi rakendatuna koos radioteraapiaga heas üldseisundis (ECOG 0-1) lokaalselt kaugelearenenud, retsidiveerunud ja/või metastaatilise lamerakulise pea- ja kaelapiirkonna vähi haigel, kellel on vastunäidustus tsisplatiinravi rakendamiseks;
  3) dotsetakseeli, tsisplatiini ja fluorouratsiili kombinatsioonravi heas üldseisundis (ECOG 0-1) alaneelu või kõri vähiga patsientidel induktsioonravina enne radio- või radiokemoteraapiat, kellel alternatiivina tuleks arvesse vaid totaalne larüngektoomia;
  4) tsisplatiini ja fluorouratsiili kombinatsioonravi ninaneelu vähi adjuvantravis pärast samaaegset radiokemoteraapiat ja retsidiveeruva või metastaatilise pea- ja kaelapiirkonna vähi palliatiivses keemiaravis;
  5) paklitakseel monoravi pea- ja kaelapiirkonna kasvajaga patsiendil, kes ei talu ravi plaatinapreparaatidega, ja patsiendil, kelle haigus on retsidiveerunud või metastaseerunud plaatinapreparaatidega ravi järel.

  (26) Ajukasvajate kemoteraapiakuuri (kood 316R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) CCNU skeem täiskasvanutel: madalmaliigse astrotsütoomi ja oligodendroglioomi, glioblastoomi ning retsidiveerunud ependümoomi, anaplastse glioomi ja glioblastoomi ravi;
  2) CCNU+prokarbasiini skeem täiskasvanutel: anaplastse glioomi adjuvantne ravi, retsidiveerunud madalmaliigse astrotsütoomi ja oligodendroglioomi ning retsidiveerunud anaplastse glioomi ja glioblastoomi ravi;
  3) BCNU skeem täiskasvanutel: retsidiveerunud madalmaliigse astrotsütoomi ja oligodendroglioomi ning retsidiveerunud ependümoomi, anaplastse glioomi ja glioblastoomi ravi;
  4) lomustiini, vinkristiini ja tsisplatiini sisaldavad skeemid lastel: metastaasideta medulloblastoomi ravi 0–21-aastastel, medulloblastoom+PNET metastaasidega 0–21-aastastel ning PNET 4–21-aastastel;
  5) vinkristiini ja tsüklofosfamiidi sisaldavad skeemid lastel: metastaasideta medulloblastoom 0–4-aastastel, metastaasidega medulloblastoom+PNET 4–21-aastastel, PNET 0–4-aastastel, metastaasideta ependümoom (G3-4) 0–21-aastastel;
  6) metotreksaati ja vinkristiini sisaldavad skeemid lastel: metastaasideta medulloblastoom 0–4-aastastel, metastaasidega medulloblastoom+PNET 4–21-aastastel; PNET 0–4-aastastel; ependümoom (G3-4) metastaasideta 0–4-aastastel;
  7) karboplatiini ja etoposiidi sisaldavad skeemid lastel: metastaasideta medulloblastoom 0–4-aastastel, metastaasidega medulloblastoom+PNET 4–21-aastastel; PNET 0–4-aastastel, ependümoom (G3-4) metastaasideta 0–21-aastastel, metastaasidega medulloblastoom+PNET 0–4-aastastel;
  8) lomustiini, prokarbasiini ja vinkristiini sisaldavad skeemid lastel: glioomid (G1-2) postoperatiivse jääktuumori korral.

  (27) Pindmiste kusepõiekasvajate intravesikaalse kemoteraapia- või immuunteraapia kuuri (kood 318R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) ühekordne põiesisene instillatsioon tsütostaatikumiga pärast TURi või retsidiveerunud juhul haigel, kes ei kuulu kõrge riski gruppi;
  2) BCG ravi kõrge riski grupi haigel kuni 6 manustamiskorda induktsioonravis ning induktsioonravi järel kuni 21 manustamiskorda patsiendi kohta.

  (28) Ägeda müeloidse leukeemia kemoteraapiakuuri (kood 305R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) raviskeemide 7+3 ja DA kasutamine täiskasvanud patsiendil ravivastuse indutseerimiseks;
  2) tsütarabiini monoravi ning MEA raviskeemi kasutamine üle 60-aastasel patsiendil ravivastuse indutseerimiseks;
  3) raviskeemide HAM, modifitseeritud DA, HiDAC ning 5+2 kasutamine täiskasvanud patsiendil ravivastuse konsolideerimiseks;
  4) raviskeemide FLAG ja FA-Ida kasutamine täiskasvanud patsiendil retsidiivse või refraktaarse haiguse raviks;
  5) raviskeemide AIET ja AM kasutamine lapsel ravivastuse indutseerimiseks;
  6) raviskeemide HA1M, HA2E ja HA3 kasutamine lapsel ravivastuse konsolideerimiseks.

  (29) Ägeda promüelotsütaarse leukeemia kemoteraapiakuuri (kood 320R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) raviskeemide AIDA, ATRA+daunorubitsiin+tsütarabiin kasutamine ägeda promüelotsütaarse leukeemia korral ravivastuse indutseerimiseks;
  2) raviskeemide PETHEMA kasutamine ägeda promüelotsütaarse leukeemia korral ravivastuse konsolideerimiseks ja säilitusraviks;
  3) raviskeemi arseentrioksiid kasutamine esmaliini ja refraktaarse/retsidiveeruva haiguse indutseerimiseks ja konsolideerimiseks.

  (30) Ägeda lümfoidse leukeemia kemoteraapiakuuri (kood 306R) teenus sisaldab NOPHO-ALL 2008 raviprotokolli järgseid raviskeeme nii standardriski, keskriski kui ka kõrgriski patsientide raviks.

  (31) Koodiga 306R tähistatud ravimiteenuse osutamisel rakendatakse tasumisel koefitsienti 1,2 juhul, kui teenust osutatakse vähemalt 18-aastasele patsiendile.

  (32) Hodgkini lümfoomi kemoteraapiakuuri (kood 307R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) ABVD: 1. rea raviks;
  2) BEACOPP: 1. rea raviks ja 2. rea raviks ravimresistentsetel juhtudel ja retsidiivide puhul;
  3) IVE: vereloome tüvirakkude mobiliseerimiseks, 2. rea ravina ravimresistentsetel juhtudel ja retsidiivide puhul;
  4) mini-BEAM: 2. rea raviks ravimresistentsetel juhtudel ja retsidiivide puhul.

  (33) Koodiga 370R tähistatud ravimiteenust rakendatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas järgmistel tingimustel:
  1) teenust osutatakse heas üldseisundis retsidiveerunud või refraktoorse CD30-positiivse Hodgkini lümfoomiga täiskasvanud patsiendile, kellel on haigus retsidiveerunud peale autoloogset tüvirakkude siirdamist (ASCT) või pärast vähemalt kaht varasemat ravikuuri, kui ASCT või keemiaravi mitme ravimiga ei ole võimalik;
  2) teenust osutatakse heas üldseisundis CD30-positiivse mitte-Hodgkini lümfoomiga refraktoorse või retsidiiviga patsiendile.

  (34) Koodiga 370R tähistatud ravimiteenuse osutamisel hinnatakse ravivastust Ameerika Kliinilise Onkoloogia Ühingu 2007. a objektiivsete ravivastuse kriteeriumide alusel (Cheson, B. D. et al. Revised response criteria for malignant lymphoma. J Clin Oncol 2007; 25:579–86) pärast nelja ravikuuri. Haigekassa võtab tasu maksmise kohustuse üle juba tehtud nelja ravikuuri ja edasiste ravikuuride eest juhul, kui on olemas täielik või osaline ravivastus.

  (35) Koodiga 370R tähistatud ravimiteenust rakendatakse kuni 16 ravikuuri ühe patsiendi kohta.

  (36) Haigekassa võtab koodiga 371R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle 2–30-aastasel patsiendil kõrgmaliigse mittemetastaatilise osteosarkoomi raviks pärast tuumori makroskoopiliselt täielikku eemaldamist kombinatsioonis keemiaraviga.

  (37) Koodiga 371R tähistatud ravimiteenuse osutamisel hinnatakse patsiendi ravi taluvust pärast kuue ravikuuri tegemist. Ravi taluvuse korral võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle alates seitsmendast ravikuurist.

  (38) Koodiga 371R tähistatud ravimiteenust rakendatakse kuni 48 ravikuuri ühe patsiendi kohta.

  (39) Koodidega 372R–376R ja 400R–403R tähistatud tervishoiuteenuseid rakendatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas.

  (40) Koodiga 375R tähistatud tervishoiuteenust on lubatud kodeerida ühele raviarvele koefitsiendiga 2.

  (41) Koodiga 376R tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas kuni kaks korda ühe patsiendi kohta aastas.

  (42) Koodidega 377R–384R ja 387R tähistatud tervishoiuteenuseid rakendatakse üks kord patsiendi kohta haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas.

  (43) Koodiga 361R tähistatud ravimiteenuse korral võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle täiskasvanud patsiendilt, kellele ei ole võimalik siirata vereloome tüvirakke ning kelle seisund vastab rahvusvahelise prognostilise skoori süsteemi IPSS kohaselt teise kesktaseme või kõrge riskiga müelodüsplastilisele sündroomile. Ravi alustamise ja jätkamise otsustab ekspertkomisjon.

  (44) Koodiga 361R tähistatud ravimiteenuse korral võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle toimeaine koguse eest kuni 75 mg/m² kehapindala kohta ühel ravipäeval. Üks ravitsükkel koosneb kuni seitsmest ravipäevast ja 21-päevasest pausist. Tasu maksmise ülevõtmine lõpetatakse patsientide eest, kellel pärast kuut ravitsüklit ei ole saavutatud ravivastust.

  (45) Koodiga 237R tähistatud ravimiteenuse korral võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle kuni haiguse progresseerumiseni (vastavalt RECIST kriteeriumidele) mitteresetseeritava lokoregionaalselt levinud (staadium IIIc) või kaugelearenenud (staadium IV) melanoomiga haigetel, kelle sooritusvõime on 0-1 (ECOG skaalal).

  (46) Koodiga 237R tähistatud ravimiteenust ei tohi kasutada patsientidel, kes on raviks saanud soodusravimite loetellu kuuluvat BRAF inhibiitorit.

§ 61.  Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatavad harvaesinevate haiguste ravimiteenused

  (1) Tervishoiuteenuse osutamisel kasutatavate harvaesinevate haiguste ravimiteenuste piirhinnad on järgmised:

Ravimi nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Gaucher’ tõve 1. tüübi ensüümasendusravi 1 TÜ või miglustaatravi 4,78 mg

332R

3,96

Fabry tõve ensüümasendusravi toimeainetega agalsidase beeta 1 mg või agalsidase alfa 0,2 mg

335R

111,47

Pompe tõve ensüümasendusravi alglükosidaas alfaga, 50 mg

239R

477,37

  (2) Lõikes 1 sätestatud ravimiteenuste piirhinnad ei sisaldu voodipäeva piirhinnas.

  (3) Lõikes 1 sätestatud ravimiteenuste piirhinnad sisaldavad ainult ravimi maksumust koos käibemaksuga.

  (4) Koodidega 239R, 332R ja 335R tähistatud ravimiteenuseid rakendatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus või keskhaiglas juhul, kui diagnoos on kinnitatud piirkondlikus haiglas.

  (5) Haigekassa võtab koodiga 239R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle hilise algusega Pompe tõvega patsiendilt, kes neljaliikmelise (neuroloog, füsioterapeut, pulmonoloog, geneetik) ekspertkomisjoni otsusel on saavutanud ravivastuse eelneva vähemalt kuue kuu jooksul teostatud alglükosidaas alfa raviga. Pompe tõve infantiilse vormi korral alustatakse ravi nimetatud ekspertkomisjoni otsusel, kuid eelnev ensüümasendusravi ei ole nõutav.

  (6) Haigekassa võtab koodiga 239R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle Pompe tõve korral ravivastuse püsimisel maksimaalselt 606 korra eest aastas.

§ 62.  Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatavad §-des 59–61 nimetamata ravimiteenused

  (1) Tervishoiuteenuse osutamisel kasutatavate ravimiteenuste piirhinnad on järgmised:

Ravimi nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Ravi beetaepoetiiniga doosis 200 TÜ või darbepoetiiniga doosis 1 mikrogramm või metoksüpolüetüleenglükool epoetiin beetaga doosis 0,8 mikrogrammi renaalse aneemiaga statsionaarsel ravil viibival patsiendil või imikutel sünnikaaluga 750–1500 g ja gestatsioonieaga alla 34 nädala

200R

1,84

Induktsioon- ja äratõukereaktsiooni ravi ning transplantaat-peremehe vastase haiguse ravi mono- ja polüklonaalsete antikehadega (v.a rituksimab), üks raviannus

480R

1 682,62

Induktsioon- ja äratõukereaktsiooni ravi ning transplantaat-peremehe vastase haiguse ravi rituksimabiga, üks raviannus

205R

2 168,14

Tsütomegaloviirusinfektsiooni profülaktika, ennetav ravi ja ravi toimeainega gantsikloviir, 500 mg

481R

40,05

Tsütomegaloviirusinfektsiooni profülaktika, ennetav ravi ja ravi toimeainega valgantsikloviir, 450 mg

482R

24,81

Tsütomegaloviirusinfektsiooni ennetav ravi ja ravi foskarnetiga 6000 mg

483R

196,69

Koe-tüüpi plasminogeeni aktivaator, üks raviannus

212R

825,63

Infektsioosse endokardiidi antibakteriaalne ravi, ühe toimeaine päevane raviannus

493R

12,13

Üks annus glükoproteiini IIb/IIIa retseptorite blokaatorit profülaktiliseks kasutamiseks kõrge riskiga haigetel koronaarinterventsioonide teostamise korral

214R

217,80

Kopsuarteri trombemboolia või ägeda südamelihaseinfarkti trombolüütiline ravi streptokinaasiga, üks ravikuur

215R

281,84

Sclerosis multiplex’i baasravi tsütostaatikumidega, üks manustamiskord

234R

66,81

A-tüübi botulismitoksiin Botox 1 TÜ või Dysport 3 TÜ

235R

1,66

Surfaktantravi idiopaatilise respiratoorse distressi sündroomi korral enneaegsetel vastsündinutel, üks manustamiskord

282R

378,78

Anti-D globuliin, 625 TÜ

290R

27,04

Ravi granulotsüütide kolooniaid stimuleeriva faktoriga, ühe päeva raviannus

304R

11,99

Täiskasvanute idiopaatilise trombotsütopeenilise purpura ravi romiplostiimiga, 1 µg

319R

2,59

Ravi türeotropiiniga diferentseerunud kilpnäärmevähiga patsiendil, üks manustamiskord

329R

1 090,00

Sepsise antibakteriaalne ravi, ühe toimeaine päevane raviannus

484R

27,87

Ravi süstitava atüüpilise antipsühhootikumi depoovormiga, 4-nädalane ravikuur

492R

263,64

Ravi anti-T-lümfotsüütse immunoglobuliiniga, 25 mg

485R

190,22

Ravi inhaleeritava NO-ga püsiva pulmonaalse hüpertensiooniga patsientidel, 1 tund

336R

145,27

Luukoe mineralisatsiooni mõjustavad ained onkoloogias, 1 manustamiskord

486R

47,62

Invasiivse seeninfektsiooni ravi või eeldatava invasiivse seeninfektsiooni empiiriline ravi ehhinokandiini, liposomaalse amfoteritsiini või vorikonasooliga, ühe päeva raviannus

338R

445,30

Akromegaalia hormoonravi pikatoimelise somatostatiini analoogiga, 4-nädalane ravikuur

339R

1 089,70

Riskirühma imikute respiraator-süntsütiaalse viiruse (RSV) infektsiooni profülaktika rekombinantse monoklonaalse humaanantikehaga, 1 mg

341R

12,54

Kopsusiirdamise järgne ravimikomplekt 1.–10. päeval, ühe päeva raviannus

354R

635,26

Kopsusiirdamise järgne ravimikomplekt 11.–42. päeval, ühe päeva raviannus

355R

351,23

Kopsusiirdamise järgne ravimikomplekt 43.–90. päeval, ühe päeva raviannus

356R

83,68

Maksasiirdamise järgne ravimikomplekt 1.–7. päeval, ühe päeva raviannus

357R

94,79

Maksasiirdamise järgne ravimikomplekt 8.–35. päeval, ühe päeva raviannus

358R

34,33

Neerusiirdamise järgne ravimikomplekt 1.–3. päeval, ühe päeva raviannus

359R

28,46

Neerusiirdamise järgne ravimikomplekt 4.–30. päeval, ühe päeva raviannus

360R

15,13

Intravenoosne osteoporoosi bisfosfonaatravi, 1 manustamiskord

362R

225,96

Neuroendokriinkasvajate hormoonravi pikatoimelise somatostatiini analoogiga, 4-nädalane ravikuur

363R

1 168,21

Rauavaegusaneemia ravi intravenoosselt manustatava rauapreparaadiga, 500 mg

364R

78,59

Anti-VEGF ravim silmasiseseks süsteks, üks manustamiskord

365R

21,18

Silmasisene süst hormoonpreparaadiga, üks manustamiskord

366R

184,34

Päriliku ja omandatud angioödeemi ägeda ataki medikamentoosne ravi, üks annus

367R

1 833,48

Ägeda vahelduva maksaporfüüria spetsiifiline ravi, üks viaal

368R

587,62

Baklofeeni infusioonlahus 10 mg/20 ml

369R

114,45

Ravi metüülprednisolooniga, 125 mg

385R

5,43

Vereloome tüvirakkude siirdamisjärgne ravikuur sugulasdoonori ja registridoonori korral, üks ravipäev

386R

153,68

Ravi levodopa/karbidopa intestinaalgeeliga, 1-nädalane ravikuur

487R

569,79

Venooklusiivse haiguse ravi defibrotiidiga, 200 mg

488R

305,63

Metotreksaadi toksilise plasmakontsentratsiooni ravi glükarpidaasiga, 1000 TÜ

489R

8 656,14

Hüperurikeemia korrektsioon rasburikaasiga, 1,5 mg, üks viaal

490R

74,85

Ravi apomorfiini lahusega subkutaanse püsiinfusiooni-pumba abil, 250 mg

216R

140,38

Subkutaanne allergeenspetsiifiline immuunravi putukamürgi allergeeni ekstraktiga, üks manustamiskord

207R

33,41

Subkutaanne allergeenspetsiifiline immuunravi muude allergeenide ekstraktiga, üks manustamiskord

208R

27,43

Akromegaalia ravi kasvuhormooni antagonistiga, 1 mg

204R

5,85

Refraktaarse autoimmuunse ägeda neuroloogilise seisundi ravi rituksimabiga, 1 annus

217R

2 248,44

Ravi süstitava tüüpilise antipsühhootikumi depoovormiga, 4-nädalane ravikuur

219R

30,38

Ravi levosimendaaniga, 12,5 mg

220R

798,31

  (2) Lõikes 1 sätestatud ravimiteenuste piirhinnad ei sisaldu voodipäeva piirhinnas.

  (3) Lõikes 1 sätestatud ravimiteenuste piirhinnad sisaldavad ainult ravimi maksumust koos käibemaksuga.

  (4) Koodiga 480R tähistatud ravimiteenus ei sisalda ravi toimeainega anti-T-lümfotsüütne immunoglobuliin.

  (5) Koodiga 480R ja 205R tähistatud ravimiteenuste eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle tervishoiuteenuste osutamisel haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus või keskhaiglas.

  (6) Koodiga 483R tähistatud ravimiteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle täiskasvanud patsientide tsütomegaloviirusinfektsiooni ennetava ravi korral ja juhul, kui ravi valgantsikloviiri (teenus koodiga 482R) ja gantsikloviiriga (teenus koodiga 481R) on ebaõnnestunud või vastunäidustatud.

  (7) Koodiga 483R tähistatud ravimiteenust rakendatakse tervishoiuteenuse osutamisel haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus või keskhaiglas.

  (8) Koodiga 493R tähistatud ravimiteenust rakendatakse tervishoiuteenuse osutamisel haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus või keskhaiglas.

  (9) Koodiga 214R tähistatud ravimiteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle kuni kolm korda patsiendi kohta haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas ja koronaarinterventsioone teostavas keskhaiglas.

  (10) Koodiga 304R tähistatud ravimiteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle kümme korda ühe raviannuse kohta, kui patsiendile on näidustatud ravi pikatoimelise pegfilgrastiimiga.

  (11) Koodiga 319R tähistatud ravimiteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle idiopaatilise trombotsütopeenilise purpuraga patsiendilt, kelle suukaudne ravi (kortikosteroidi, immuunsupressandiga) on osutunud ebaefektiivseks või on vastunäidustatud, splenektoomia on osutunud ebaefektiivseks või on vastunäidustatud (splenektoomia ettevalmistamiseks, kui intravenoosne immunoglobuliin ei ole piisavalt tõhus) ning esineb trombotsütopeenia <20000/μl ja veritsus. Haigekassa võtab koodiga 319R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle kuni 52 ravikuuri eest aastas ühe kindlustatud isiku kohta.

  (12) Koodiga 329R tähistatud ravimiteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle patsiendi esimese operatsiooni järel kuni kaks korda aastas ning edasi üks kord aastas haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas või Ida-Tallinna Keskhaiglas.

  (13) Koodiga 484R tähistatud ravimiteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui haiglas on nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 23 lõigete 2 ja 3 alusel kehtestatud määruses sätestatud korras loodud nakkushaiguste kontrolli teenistus ja on tagatud infektsioonhaiguste kvalifikatsiooniga haiglanakkustõrje arsti pidev järelevalve ning ravi vajadus on hinnatud ja toimub vastavuses ravijuhendiga. Alla 10-kilogrammise kehakaaluga patsiendi ravi korral rakendatakse tasumisel koefitsienti 0,24.

  (14) Koodiga 492R tähistatud ravimiteenust rakendatakse lõigetes 15–18 sätestatud juhtudel.

  (15) Koodiga 492R tähistatud ravimiga ravi alustamise üle otsustab piirkondliku, keskhaigla või SA Viljandi Haigla ekspertkomisjon.

  (16) Koodiga 492R tähistatud ravimiteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle kuni kolmeteistkümne 4-nädalase ravikuuri eest aastas kindlustatud isiku kohta tulenevalt 4-nädalaste ravikuuride hulgast, mille vältel kindlustatud isik on ravi saanud.

  (17) Koodiga 492R tähistatud ravimiteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle skisofreeniat põdeva haige eest, kellel on suukaudse antipsühhootilise raviga saavutatud stabiilne remissioon vastavalt kriteeriumidele, mis on kirjeldatud Marder SR et al. 1991 Plasma levels of fluphenazine decanoate: relationship to clinical response. Br J Psychiatry 158:658–665, kuid kes on lõpetanud toetusravi patsiendi enda või tema lähedaste andmetel või kasutab ravimeid ebaregulaarselt ning seetõttu on haiguse kulg muutunud, on ilmnenud algava haiguse ägenemise tunnused ravijuhises kirjeldatud tunnustel, või esineb kõrgenenud risk haiguse ägenemiseks.

  (18) Koodiga 492R tähistatud ravimiteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui patsienti on enne ravimi depoovormile üleminekut adekvaatse annuse ja adekvaatse pikkusega perioodi vältel ravitud sama toimeaine suukaudse ravimivormiga, et teha kindlaks patsiendi toimeaine taluvus ja sümptomite alluvus ravile.

  (19) Koodiga 336R tähistatud ravimiteenust rakendatakse piirkondliku haigla neonatoloogia osakonnas kuni 96 tundi patsiendi kohta.

  (20) Koodiga 486R tähistatud ravimiteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle pahaloomulise kasvajaga patsiendilt luustikuga seotud tüsistuste vältimiseks ja tuumorist indutseeritud hüperkaltseemia raviks.

  (21) Toimeaine denosumab (kood 486R) eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle patsiendilt, kellel esineb progresseeruv neerupuudulikkus, soodumus neerupuudulikkuse tekkeks tulenevalt nefrotoksilisest keemiaravist või talumatus bisfosfonaatide suhtes.

  (22) Koodiga 486R tähistatud ravimiteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle primaarse hüperparatüreoosiga seotud hüperkaltseemilise kriisi ravi (üldkaltsium >3,5 mmol/l) või hüperkaltseemilise kriisi riski (üldkaltsium >3 mmol/l, millega kaasnevad hüperkaltseemia sümptomid) vähendamise korral kirurgilise ravi eelsel perioodil.

  (23) Koodiga 338R tähistatud ravimiteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui ravimiteenust rakendatakse esimese valiku ravina aspergilloosi (RHK 10 kood B44) korral ning teise valiku ravina kandidaasi (RHK 10 kood B37) korral, kui on olemas vastav ravijuhis. Ravimiteenust rakendatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondliku haigla või keskhaigla hematoloogia, onkoloogia, nakkushaiguste, pulmonoloogia, nefroloogia, üldkirurgia ja intensiivravi osakonnas.

  (24) Koodiga 338R tähistatud ravimiteenuste piirhinna alusel võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus ja keskhaiglas on nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 23 lõigete 2 ja 3 alusel kehtestatud määruses sätestatud korras loodud nakkushaiguste kontrolli teenistus ja on tagatud infektsioonhaiguste kvalifikatsiooniga haiglanakkustõrje arsti pidev järelevalve.

  (25) Koodiga 339R tähistatud ravimiteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle maksimaalselt 13 korra eest patsiendi kohta aastas tingimusel, et pikatoimelisele ravile eelneb ravi lühitoimeliste somatostatiini analoogidega.

  (26) Haigekassa võtab koodiga 341R tähistatud ravimi eest tasu maksmise kohustuse üle juhtudel, kui ravimi vajaduse on ühiselt otsustanud haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas töötavad neonatoloog, pulmonoloog ja kardioloog.

  (27) Haigekassa võtab koodidega 354R, 355R ja 356R tähistatud ravimiteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle tervishoiuteenuse osutajaga sõlmitud ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras, kui patsiendile on eelnevalt osutatud koodiga 100408 tähistatud tervishoiuteenust.

  (28) Haigekassa võtab koodidega 357R ja 358R tähistatud ravimiteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle tervishoiuteenuse osutajaga sõlmitud ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras, kui patsiendile on eelnevalt osutatud koodiga 0J2124 tähistatud tervishoiuteenust.

  (29) Haigekassa võtab koodidega 359R ja 360R tähistatud ravimiteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle tervishoiuteenuse osutajaga sõlmitud ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras, kui patsiendile on eelnevalt osutatud koodiga 080303 tähistatud tervishoiuteenust.

  (30) Haigekassa võtab koodiga 362R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle patoloogilise murruga osteoporoosiga (RHK 10 kood M80) ja ravimist põhjustatud osteoporoosiga (RHK 10 kood M81.4) patsiendilt, kui lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem, mis on määratud koodiga 6112 tähistatud teenusega, ning ebatäiusliku luutekke diagnoosiga (RHK 10 kood Q78.0) patsiendilt, kui kaasuvalt esineb söögitoru akalaasia, striktuur, düskineesia või põletik (RHK 10 koodid K22.0; K22.2; K22.4; K20). Haigekassa võtab koodiga 362R tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle ühelt patsiendilt üks kord aastas.

  (31) Haigekassa võtab koodiga 485R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle raskekujulise aplastilise aneemiaga patsiendilt, kellel puudub HLA-identne sugulasdoonor, ja mitte raskekujulise aplastilise aneemiaga transfusioon-sõltuvalt patsiendilt.

  (32) Haigekassa võtab koodiga 485R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle vereloome tüvirakkude konditsioneerimisskeemide kasutamisel.

  (33) Haigekassa võtab koodiga 485R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle induktsioon- ja äratõukereaktsiooni ravi ning transplantaat-peremehe vastase haiguse ravi korral.

  (34) Koodiga 363R tähistatud ravimiteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle maksimaalselt 13 korra eest patsiendi kohta aastas tingimusel, et pikatoimelisele ravile eelneb ravi lühitoimeliste somatostatiini analoogidega.

  (35) Koodiga 364R tähistatud ravimiteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle kroonilise neerupuudulikkusega patsiendilt, v.a hemodialüüsil olev patsient, kellel suukaudne ravi rauapreparaatidega on ebaefektiivne või vastunäidustatud. Rauapuuduse diagnoos peab põhinema asjakohaste laborianalüüside tulemustel. Teenust rakendatakse ühe patsiendi raviks kuni 12 korda aastas.

  (36) Koodiga 365R tähistatud ravimiteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle patsiendilt, kes vajab neovaskulaarse (märja) maakula ealise degeneratsiooni (RHK 10 kood H35.32), silma võrkkesta haruveeni või tsentraalveeni tromboosi, diabeetilise retinopaatia või korioidaalse neovaskularisatsiooniga müoopia ravi.

  (37) Ravi alustamiseks anti-VEGF ravimiga (kood 365R) peavad olema täidetud järgmised tingimused:
  1) diagnoos on pandud optilise koherentstomograafia ja/või fluorestsiinangiograafia meetodil ning kliiniliste tunnuste järgi;
  2) visus 0,1 või parem;
  3) visus alla 0,1, kui haiguse sümptomid on kestnud vähem kui kolm kuud või kui tegemist on paremini nägeva silmaga.

  (38) Tasu maksmise ülevõtmine anti-VEGF ravimi eest lõpetatakse patsientidel, kellel kolme järjestikuse süstega ravitoime puudub või tekib ravimiga seotud põletik.

  (39) Koodiga 366R tähistatud ravimiteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle silma võrkkesta haruveeni või tsentraalveeni tromboosi ja diabeetilise retinopaatia ravi eest juhul, kui ravi kolme järjestikuse anti-VEGF ravimi süstiga ei ole olnud efektiivne või kui patsient ei saa kasutada anti-VEGF ravi kõrvaltoimete või vastunäidustuse tõttu, ning uveiidi raviks.

  (40) Koodiga 366R tähistatud ravimiteenust rakendatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus või keskhaiglas.

  (41) Koodiga 367R tähistatud ravimiteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle patsiendilt, kelle pärilik või omandatud angioödeem on diagnoositud haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus või keskhaiglas.

  (42) Koodiga 368R tähistatud ravimiteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas raskete porfüüriaepisoodide ravi korral, kui patsiendil esinevad neuroloogilised sümptomid ja vajadus opioidsete valuvaigistite järele.

  (43) Koodiga 386R tähistatud ravimiteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas kuni 55 korda patsiendi kohta.

  (44) Koodiga 369R tähistatud ravimiteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle koos koodiga 7137 või 1A2132 tähistatud tervishoiuteenusega.

  (45) Koodiga 487R tähistatud ravimi eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle Parkinsoni tõve (RHK 10 kood G20) korral, kui piirkondliku või keskhaigla ekspertkomisjon, kuhu kuuluvad vähemalt kaks neuroloogi ja üks neurokirurg, on hinnanud ravi alustamise vastavaks järgmistele kriteeriumidele:
  1) patsiendil esineb vaatamata optimaalsele suukaudsele ravile raskekujuline motoorikahäire kestvate või sagedaste motoorsete fluktuatsioonidega (MDS-UPDRS III off-perioodis >45 punkti, off-perioodi kestus >25% ärkvelolekuajast);
  2) patsiendile on kirurgiline ravi vastunäidustatud;
  3) patsient reageerib ravile levodopa/karbidopa intestinaalgeeliga hästi (ajutise sondi kasutamisel väheneb off-perioodi kestus >50%, MDS-UPDRS III on-perioodis ≤20 punkti).

  (46) Koodiga 488R tähistatud ravimiteenust rakendatakse tervishoiuteenuse osutamisel haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas või keskhaiglas.

  (47) Koodiga 490R tähistatud ravimiteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle tuumorilüüsi sündroomi korral patsiendilt, kellel vaatamata adekvaatsele hüdratatsioonile ja allopurinooli kasutamisele kujuneb välja äge tuumorilüüsi sündroom. Profülaktilisel kasutamisel võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle kõrgriskiga patsiendilt vastavalt Cairo et al. Recommendations for the evaluation of risk and prophylaxis of tumour lysis syndrome (TLS) in adults and children with malignant diseases: an expert TLS panel consensus. 2010, British Journal of Haematology, 149, 578–586 toodud klassifikatsioonile esmavalikuna. Koodiga 490R tähistatud ravimiteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle kuni seitsme päeva eest. Teenust rakendatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus või keskhaiglas.

  (48) Koodiga 216R tähistatud ravimiteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle Parkinsoni tõve (RHK 10 kood G20) korral, kui ravi on alustatud vähemalt kolmest neuroloogist koosneva ekspertkomisjoni otsuse alusel patsiendil järgmiste tingimuste koosesinemise korral:
  1) patsiendil esineb vaatamata optimaalsele suukaudsele ravile raskekujuline motoorikahäire kestvate või sagedaste motoorsete fluktuatsioonidega (MDS-UPDRS III off-perioodis >45 punkti, off-perioodi kestus >25% ärkvelolekuajast);
  2) patsient on olnud eelnevalt apomorfiini süsteravil, mis on osutunud efektiivseks ja talutavaks, kuid toime kestus ei kata off-perioodide pikkust ja süstide vajadus on vähemalt 4 korda päevas.

  (49) Koodidega 207R ja 208R tähistatud ravimiteenuste eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui patsiendil on diagnoositud IgE-vahendatud allergiast tingitud anafülaksia, allergiline riniit, rinokonjuktiviit ja/või astma.

  (50) Koodidega 207R ja 208R tähistatud ravimiteenuste eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle tervishoiuteenuste osutamisel haiglate loetelus nimetatud kesk- või piirkondlikus haiglas.

  (51) Koodiga 204R tähistatud ravimiteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle patsiendilt, kelle ravitulemus operatsiooni ja/või kiiritusraviga ei ole olnud tervistav ning kellel vähemalt kahest endokrinoloogist koosneva ekspertkomisjoni hinnangul pole ravi somatostatiini analoogidega (SSA) andnud tulemuseks IGF-1 (insuliinisarnane kasvufaktor) piisavat vähenemist (IGF-1 sisaldus püsib >130% eakohasest normist).

  (52) Koodiga 204R tähistatud ravi lõpetatakse, kui 12 nädala möödumisel ravi alustamisest ei ole lõikes 51 nimetatud ekspertkomisjoni hinnangul ravi kasvuhormooni antagonistiga andnud tulemuseks IGF-1 (insuliinisarnane kasvufaktor) piisavat vähenemist (IGF-1 sisaldus püsib >130% eakohasest normist).

  (53) Koodiga 217R tähistatud ravimiteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle, kui ravi on alustatud haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus või keskhaiglas vähemalt kolmest neuroloogist koosneva ekspertkomisjoni otsuse alusel järgmistel tingimustel:
  1) myasthenia gravis’e (RHK 10 kood G70) patsiendil on anamneesis kahe aasta jooksul olnud kaks müasteenilist kriisi, mis on nõudnud terapeutilist plasmavahetust (tervishoiuteenus koodiga 7760) või immunoglobuliinravi (tervishoiuteenus koodiga 4086) ning kriisidevahelisel ajal esineb püsiv raske neuroloogiline leid (klass III–V) MGFA skaalal;
  2) autoimmuunse entsefaliidi (RHK 10 kood G04.8) patsiendil on metüülprednisoloon (tervishoiuteenus koodiga 385R) osutunud ebaefektiivseks või on vastunäidustatud ja terapeutiline plasmavahetus (tervishoiuteenus koodiga 7760) või immunoglobuliinravi (tervishoiuteenus koodiga 4086) on osutunud ebaefektiivseks või on mõlemad vastunäidustatud.

  (54) Koodiga 217R tähistatud ravimiteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle:
  1) kuni 12 korral kolme aasta jooksul alates esimese ravikuuri algusest kindlustatud isiku kohta (RHK 10 kood G70);
  2) ühel korral kindlustatud isiku kohta (RHK 10 kood G04.8).

  (55) Koodiga 219R tähistatud ravimiteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle kuni kolmeteistkümne 4-nädalase ravikuuri eest aastas kindlustatud isiku kohta.

  (56) Koodiga 219R tähistatud ravimiteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle skisofreeniat (RHK 10 koodid F20–29), maniakaalset episoodi ehk maniat (RHK 10 kood F30) või bipolaarset meeleoluhäiret (RHK 10 kood F31) põdeva patsiendi eest, kes ei ole võimeline suukaudse ravi soovitusi järgima.

  (57) Koodiga 220R tähistatud ravimiteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle kroonilise südamepuudulikkuse ägeda dekompensatsiooni või esmakordselt diagnoositud ägeda südamepuudulikkuse lühiajaliseks raviks patsiendil järgmiste tingimuste koosesinemise korral:
  1) konventsionaalne ravi on osutunud ebapiisavaks ning vajalik on inotroopne toetus;
  2) dobutamiini või milrinooni kasutamisel saadud efekt on osutunud ebapiisavaks, preparaatide kasutamisel on ilmnenud talumatud kõrvaltoimed või esinevad vastunäidustused kasutamiseks;
  3) teenust osutatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus või keskhaiglas otsuse alusel, mille on teinud vähemalt kaheliikmeline ekspertkomisjon, kuhu kuuluvad kardioloogid ja/või anestesioloogid.

  (58) Koodiga 489R tähistatud ravimiteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise üle minimaalselt ühe korra kahe aasta jooksul.

8. peatükk Laboriuuringud, lahangud ja kudede transplantaadid 

§ 63.  Laboriuuringud

  (1) Käesolevas peatükis loetletud piirhindu rakendatakse haigekassa poolt kindlustatud isikult tervishoiuteenuse osutamise eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmisel ambulatoorses ja statsionaarses arstiabis.

  (2) Käesolevas peatükis tärniga (*) tähistatud uuringute loetelu korral kehtib piirhind loetelus nimetatud iga analüüsi määramise kohta eraldi ja nende uuringute eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle vastavalt tellitud ja tehtud uuringute arvule.

  (3) Käesolevas peatükis loetletud laboriuuringute piirhind sisaldab analüüsiks uuringumaterjali võtmist verest ning selleks vajaminevate tarvikute maksumust.

§ 64.  Kliinilise keemia uuringute piirhinnad

  (1) Kliinilise keemia uuringute piirhinnad on järgmised:

Uuringu nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Albumiin, valk*

66100

1,49

Glükoos

66101

1,49

Kreatiniin, uurea, kusihape*

66102

1,46

Bilirubiin, konjugeeritud bilirubiin*

66103

1,49

Kolesterool, triglütseriidid*

66104

1,49

Kolesterooli fraktsioonid: HDL, LDL*

66105

2,14

Ensüümid: ALP, ASAT, ALAT, LDH, CK, GGT, CK-Mba, alfa-amülaas*

66106

1,55

Naatrium, kaalium, kaltsium*

66107

1,55

Kloriid, liitium, laktaat, ammoonium*

66108

4,43

Raud, magneesium, fosfaat*

66109

1,69

Lipaas, pankrease amülaas*

66110

3,46

Antistreptolüsiin-O, reumatoidfaktor*

66111

2,54

C-reaktiivne valk

66112

2,13

Happe-aluse tasakaal

66113

5,14

Hemoglobiini derivaadid ja variandid: karboksühemoglobiin, methemoglobiin, fetaalne hemoglobiin*

66114

19,57

Vastsündinu bilirubiin

66115

7,36

IgG uriinis või liikvoris*

66116

6,29

Albumiin uriinis (mikroalbumiin) või liikvoris*

66117

2,79

Glükohemoglobiin

66118

6,37

Immunofiksatsioon: liikvori oligoklonaalsed immunoglobuliinid, uriini või seerumi monoklonaalsed immunoglobuliinid*

66119

64,11

Seerumi valkude elektroforees

66120

9,19

Uriini või liikvori valkude elektroforees

66121

20,14

Isoensüümide elektroforees*

66122

29,33

Spetsiifilised valgud 1: IgA, IgM, IgG, transferriin*

66123

3,72

Spetsiifilised valgud 2: tseruloplasmiin, haptoglobiin, C3, C4, tsüstatiin C, prealbumiin, alfa1-antitrüpsiin, immunoglobuliinide kapa- ja lambda-ahelad*

66124

6,77

Immunoglobuliinide alaklassid*

66125

9,91

Süsivesikdefitsiitne transferriin

66126

25,02

Transferriini lahustuvad retseptorid

66127

8,16

Angiotensiini muundav ensüüm

66128

43,67

Koliini esteraas

66129

46,68

Hemoglobiin plasmas

66130

16,86

Osmolaalsus

66131

8,61

Krüoglobuliinid

66132

52,74

Glükoos-6-fosfaatdehüdrogenaas

66133

88,58

D-ksüloos uriinis

66135

32,80

Porfüüriauuringud: delta-aminolevuliinhape, koproporfüriin*

66136

42,25

Fenüülalaniini kvantitatiivne määramine fluoromeetrilisel meetodil

66137

8,03

Ainevahetushaiguste sõeluuringud

66138

8,86

Ainevahetushaiguste eriuuringud: aminohapped, suhkrud, puriinid ja pürimidiinid, orgaanilised happed, pika ahelaga rasvhapped, kreatiin, guanidinoatsetaat*

66139

70,47

Gaaskromatograafiline uuring: alkoholid (etanooli kinnitav uuring, metanool, isopropanool) ja atsetoon, etüleenglükool*

66140

31,35

Narkootiliste ainete ja ravimite sõeluuringud: barbituraadid, bensodiasepiin, opiaadid, amfetamiinid, tritsüklilised antidepressandid, fentsüklidiin, kokaiin, metadoon, kannabinoidid*

66141

4,56

Etanool

66142

5,84

Ravimite kontsentratsiooni määramine 1: digoksiin, fenobarbitaal, fenütoiin, gentamütsiin, karbamasepiin, teofülliin, valproaat, vankomütsiin*

66143

14,68

Ravimite kontsentratsiooni määramine 2: tsüklosporiin, paratsetamool, amikatsiin, salitsülaadid, metotreksaat*

66144

25,71

Metallide määramine: Cu, Zn, Pb, Hg, Cd, Mn*

66145

51,48

Loote kopsude küpsusastme hindamine (surfaktandi ja albumiini suhe lootevedelikus)

66146

81,95

Aminohapete ja atsüülkarnitiinide kvantitatiivne määramine kuivatatud vereplekist tandem MS meetodil

66147

12,76

  (2) Lõikes 1 sätestatud uuringute piirhindade rakendamisel lähtutakse järgmistest tingimustest:
  1) koodiga 66137 tähistatud uuringu piirhinda ei rakendata vastsündinute skriininguks;
  2) koodiga 66147 tähistatud uuringu piirhinda rakendatakse vastsündinute skriininguks.

§ 65.  Vere, kehavedelike ja eritiste rakkude uuringute piirhinnad

  Vere, kehavedelike ja eritiste rakkude uuringute piirhinnad on järgmised:

Uuringu nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Erütrotsüütide settekiiruse uuring

66200

1,92

Hemogramm (vere automaatuuring leukogrammita või kolmeosalise leukogrammiga)

66201

2,80

Hemogramm viieosalise leukogrammiga

66202

3,07

Retikulotsüütide uuring

66203

4,79

Vereäige mikroskoopiline uuring

66204

9,02

Luuüdi tsütoloogiline uuring

66205

53,48

Tsütokeemiline üksikuuring

66206

33,54

Uriinianalüüs testribaga

66207

1,90

Uriini sademe mikroskoopiline uuring

66208

3,38

Väljaheite sõeluuringud (peitveri, rasvhapped)*

66209

8,10

Väljaheite jämesoolevähi sõeluuring (peitveri)

66224

8,10

Kehavedelike (liikvori, pleura-, perikardi-, astsiidi-, sünoviaal- või amnionivedeliku) makroskoopiline või tsütoosi uuring*

66211

2,75

Kehavedelike (liikvori, pleura-, perikardi-, astsiidi-, sünoviaal- või amnionivedeliku) tsütogramm*

66212

11,65

Sperma ülduuring: veeldumine, väljanägemine, maht, konsistents, pH

66213

3,47

Sperma mikroskoopiline uuring: spermatosoidide arv, liikuvus, rakulised elemendid, aglutinatsioon

66214

8,52

Spermatosoidide morfoloogia süvauuring

66215

13,86

Spermatosoidide funktsiooni uuringud: akrosiintest

66216

15,03

Sperma kvaliteedi uuring automaatanalüsaatoritega

66217

19,15

Spermatosoididevastaste antikehade uuring: MAR-uuring, immunograanulite uuring

66218

8,79

Eesnäärme sekreedi lihtuuring

66219

5,98

Eesnäärme sekretoorse võime uuring sidrunhappe (ja/või tsingi) määramise abil spermas

66220

8,44

Seemnepõiekeste sekretoorse võime uuring fruktoosi määramise abil spermas

66221

8,44

Munandimanuste sekretoorse võime uuring alfa-glükosidaasi määramise abil spermas

66222

11,13

Sperma mikrofloora uuring äigepreparaadis*

66223

3,44

§ 66.  Hüübimissüsteemi uuringute piirhinnad

  Hüübimissüsteemi uuringute piirhinnad on järgmised:

Uuringu nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Veritsusaja uuring

66300

5,94

Trombotsüütide agregatsiooni uuringud*

66301

22,79

Hüübimisjada sõeluuringud: PT, APTT*

66302

3,82

Hüübimisjada lisauuringud: fibrinogeen, TT*

66303

5,50

Hüübimisjada eriuuringud: reptilaasi aeg

66304

14,13

Üksiku hüübimisfaktori või faktori inhibiitori uuringud*

66305

25,35

Fibriini laguproduktide uuringud: fibriini D-dimeerid, fibriini monomeerid*

66306

12,64

Antikoagulantide põhiuuringud: AT III*

66307

9,17

Antikoagulantide eriuuringud: proteiin C, APCR, proteiin S, vaba proteiin S, luupusantikoagulandid*

66308

18,05

Hepariini aktiivsuse uuringud

66309

17,08

Fibrinolüütilise süsteemi uuringud*

66310

25,98

§ 67.  Immunohematoloogiliste uuringute piirhinnad

  (1) Immunohematoloogiliste uuringute piirhinnad on järgmised:

Uuringu nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

AB0-veregrupi ja Rh(D) kinnitav määramine (AB0-grupp määratud nii otsese kui ka pöördreaktsiooniga)

66400

12,58

AB0-veregrupi ja Rh(D) määramine (AB0-grupp määratud otsese reaktsiooniga)

66401

9,15

AB0-veregrupi määramine patsiendi identifitseerimisel või erütrokomponentide kontrollil

66402

1,37

Erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kahe erütrotsüüdiga

66403

9,49

Erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kolme erütrotsüüdiga

66404

10,42

Erütrotsütaarsete antikehade tüpiseerimine ühel paneelil

66405

24,72

Erütrotsütaarsete antikehade tiitrimine

66406

22,72

Ühe antigeeni määramine teiste veregrupisüsteemide puhul

66407

10,92

Rh-fenotüübi määramine

66408

13,88

Sobivusproov (üks ristreaktsioon)

66409

9,03

Vastsündinu vere kompleksanalüüs

66410

12,12

Otsene Coombsi test

66411

8,76

Otsese Coombsi testi diferentseerimine (tüpiseerimine või tiitrimine)

66412

17,93

Verekomponentide andmestikupõhine sobivuskontroll (VASK)

66413

6,38

  (2) Haigekassa võtab koodiga 66413 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle, kui teenuse osutamisel kasutatav vere käitlemise infosüsteem on valideeritud.

§ 68.  Mikrobioloogiliste uuringute piirhinnad

  Mikrobioloogiliste uuringute piirhinnad on järgmised:

Uuringu nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Mikroskoopia

 

 

Algmaterjali mikroskoopiline uuring natiivpreparaadis

66500

4,70

Algmaterjali mikroskoopiline uuring fikseeritud värvitud preparaadis

66501

7,05

Algmaterjali mikroskoopiline uuring eelneva kultiveerimisega või kontsentreerimisega

66502

10,05

Mikroskoopiline uuring mükobakterite määramiseks

66503

10,54

Külvid

 

 

Bioloogilise materjali aeroobne külv põhisöötme(te)le

66510

9,86

Bioloogilise materjali aeroobne külv lisasöötme(te)le

66511

6,54

Bioloogilise materjali külv inkubeerimisega spetsiifilises keskkonnas (mikroaerofiilid, anaeroobid, kapnofiilid)

66512

16,89

Bioloogilise materjali külv spetsiifiliste (harvaesinevate või raskesti kultiveeritavate) patogeenide määramiseks

66513

28,46

Bioloogilise materjali külv spetsiaalsesse/automatiseeritud külvisüsteemi

66514

14,89

Bioloogilise materjali külv mükobakterite määramiseks (klassikaline meetod)

66515

28,65

Bioloogilise materjali külv mükobakterite määramiseks (vedelsöötmesüsteem)

66516

33,09

Bioloogilise materjali uuring koekultuuril

66517

19,11

Haigustekitaja samastamine

 

 

Mükobakterite samastamine

66520

45,25

Mikroorganismi samastamine üksikute biokeemiliste või immunoloogiliste reaktsioonide abil

66521

10,37

Mikroorganismi samastamine biokeemilise või immunoloogilise spetsiaalse/automatiseeritud süsteemi abil

66522

12,38

Täpsustav samastamine

66523

8,19

Ravimitundlikkuse määramine

 

 

Ravimitundlikkuse määramine diskdifusiooni meetodil kuni kuue preparaadi suhtes

66530

6,65

Minimaalse inhibeeriva kontsentratsiooni määramine ühes preparaadis

66531

8,81

M. tuberculosis’e ravimitundlikkuse määramine kuni nelja antibakteriaalse preparaadi suhtes

66532

83,07

Teised mikrobioloogilised uuringud

 

 

Mikroorganismi markeri määramine aglutinatsiooni-, hemaglutinatsiooni-, lateksaglutinatsioonireaktsioonil*

66540

6,93

Haigustekitaja markeri määramine immunofluorestsentsmeetodil

66541

10,55

Kiiranalüüs haigustekitaja markeri määramiseks immuunkromatogeensel meetodil

66542

19,32

Bioproovid. Botulismi jt toksiinide avastamine bioloogilises materjalis. Toksiinitüübi määramine neutralisatsioonireaktsioonil

66543

288,63

§ 69.  Geneetiliste ja molekulaarbioloogiliste uuringute piirhinnad

  (1) Geneetiliste ja molekulaarbioloogiliste uuringute piirhinnad on järgmised:

Uuringu nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Kromosoomianalüüs amnionist

66622

207,55

Kromosoomianalüüs koorionist

66623

220,38

Kromosoomianalüüs nahast

66624

226,77

Interfaasi FISH analüüs amnionist

66625

301,68

Interfaasi FISH analüüs koorionist

66626

316,97

Interfaasi FISH histoloogilisest materjalist lümfo- ja müeloproliferatiivsete haiguste kahtluse korral

66637

274,87

Interfaasi FISH tsütoloogilisest materjalist lümfo- ja müeloproliferatiivsete haiguste kahtluse korral

66638

172,89

Interfaasi FISH uuring tsütoloogilisest materjalist mesenhümaalsete ja epiteliaalsete kasvajate diferentsiaaldiagnostikaks

66639

244,82

Metafaasi FISH analüüs amnionist

66627

177,27

Metafaasi FISH analüüs koorionist

66628

192,57

Kromosoomianalüüs verest

66629

205,24

Metafaasi FISH analüüs verest

66630

167,76

Metafaasi FISH analüüs verest koos koekultuuri kasvatamisega

66631

196,08

Kromosoomianalüüs luuüdist

66632

271,95

Luuüdi FISH analüüs

66633

188,72

Her2 FISH analüüs rinnakoest või maokoest

66635

468,12

Submikroskoopiline kromosoomianalüüs

66636

494,20

DNA eraldamine (üle 1 ml verest)

66607

27,64

DNA analüüs PCR-meetodil*

66608

14,80

RNA analüüs RT-PCR- või hübridisatsioonimeetodil*

66609

12,58

Biomarkeri (patogeeni, geneetilise või somaatilise mutatsiooni) määramine real-time-PCR-meetodil

66610

62,62

Biomarkeri (patogeeni, geneetilise või somaatilise mutatsiooni) kvantitatiivne määramine real-time-PCR-meetodil

66611

116,42

Haigustekitaja tüpiseerimine või grupi määramine PCR-meetodil

66612

29,00

Viirusmarkeri määramine NAT-meetodil

66613

143,61

Viirusmarkeri kvantitatiivne määramine NAT-meetodil

66614

174,17

Mikroobide genotüübi võrdlus restriktsioon-PFGE-meetodil

66615

78,73

Kompleksne mutatsioonianalüüs PCR-meetodil

66616

90,51

Mutatsioonianalüüs APEX-meetodil

66617

107,93

Mutatsioonianalüüs sekveneerimisega

66618

262,85

HLA klass I alleelide madala resolutsiooniga määramine PCR-meetodil*

66619

94,61

HLA klass II alleelide madala resolutsiooniga määramine PCR-meetodil*

66620

86,67

HLA klass I, II alleelide kõrge resolutsiooniga subtüpiseerimine PCR-meetodil*

66621

188,39

Ühe inimese eksoomi sekveneerimine ja interpretatsioon

66641

1 567,87

  (2) Koodidega 66613 ja 66614 tähistatud tervishoiuteenuseid ei rakendata juhul, kui uuringu tegemiseks kasutatakse real-time-PCR-meetodit.

  (3) Koodiga 66629 tähistatud tervishoiuteenust ei rakendata täiendavalt koodiga 66636 tähistatud tervishoiuteenusele.

  (4) Haigekassa võtab koodiga 66636 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle järgmistel juhtudel:
  1) ebaselge etioloogiaga vaimse arengu mahajäämus või peetus;
  2) autism või autismilaadsed käitumishäired;
  3) kaasasündinud hulgiväärarengud.

  (5) Haigekassa ei võta koodiga 66636 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustust üle järgmiste kliiniliselt äratuntavate kromosoomi anomaaliate korral: Downi (21 trisoomia), Edwardsi (18 trisoomia) või Patau (13 trisoomia), Turneri või Klinefelteri sündroom.

  (6) Haigekassa võtab koodiga 66637 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui tsütoloogiline materjal pole olnud kättesaadav.

  (7) Haigekassa võtab koodiga 66641 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle patsiendi ja tema mõlema vanema eksoomi sekveneerimise korral vastsündinu- ja lapseea ebaselge etioloogiaga haiguste ja sündroomide diagnoosimiseks, kui diagnostilise uuringu vajalikkuse otsuse on teinud ekspertkomisjon, kuhu kuuluvad raviarst ja meditsiinigeneetik. Koodi 66641 rakendatakse ühe isiku kohta maksimaalselt kolm korda.

§ 70.  Immuunuuringute piirhinnad

  (1) Immuunuuringute piirhinnad on järgmised:

Uuringu nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Immuunkompleksid. Fagotsütoosi määramine lateksosakestega

66700

7,23

HLA seroloogiline määramine (üks klass)

66701

122,53

Retsipiendi presensibilisatsioon doonori HLA antigeenide vastu

66702

135,53

Cross-match uuring

66703

72,23

Lümfotsüütide reaktsioon segakultuuris

66704

190,43

Nitro-blue analüüs granulotsüütide oksüdatiivse purske määramiseks

66705

40,85

Sõeluuringud, hormoonuuringud, haigustekitajate uuringud immuunmeetodil*

66706

5,98

Aneemia-, südame-, kasvajamarkerite määramine, haigustekitajate uuringud, antikehade, vitamiinide ja ensüümide määramine immuunmeetodil*

66707

8,38

Tsütokiinide, allergeenipaneelide, spetsiifiliste markerite määramine ja haigustekitajate uuringud immuunmeetodil*

66708

12,55

Harvaesinevad ja kinnitavad uuringud, erakorralised analüüsid immuunmeetodil*

66709

30,14

Kiiranalüüs testribaga

66710

4,57

Immunofluorestsentsuuring*

66711

15,47

Immunofluorestsentsuuring valmisslaididel*

66712

17,98

Biopsiamaterjali immunofluorestsentsuuring*

66713

44,28

Immunoblot-uuring*

66714

23,44

Kompleksne immunoblot-uuring

66715

102,42

Spetsiifiliste antikehade kompleksne samastamine

66716

41,14

CD34 positiivsete tüvirakkude määramine läbivoolutsütomeetril

66717

80,12

Analüüs läbivoolutsütomeetril*

66718

22,44

HIV1,2 antigeeni ja/või antikehade määramine

66719

5,98

Prokaltsitoniini määramine immuunmeetodil

66720

27,71

  (2) Koodiga 66706 tähistatud uuring sisaldab järgmiste analüütide määramist: AFP, hCG, HBsAg, HCV, AKTH, kortisool, androstendioon, FSH, LH, progesteroon, prolaktiin, E2, uE3, DHEAS, testosteroon, f-beeta-hCG, PAPP-A, STH, C-peptiid, insuliin, TSH, T3, FT3, T4, FT4, PTH, üld-IgE, ChlamydiaMycoplasmaBordetella, EBV, astroviirus, noroviirus, respiratoorsed viirused, enteroviiruste grupid.

  (3) Koodiga 66707 tähistatud uuring sisaldab järgmiste analüütide määramist: ferritiin, foolhape (ka erütrotsüütides), vitamiin B12, EPO, CEA, CA-125, CA15-3, CA19-9, CA72-4, beeta2-mikroglobuliin, PSA, fPSA, PAP, türeoglobuliin, kaltsitoniin, TPOAb, TGAb, TRAb, insuliinivastased antikehad, 21-hüdroksülaasi antikehad, inhibiinid, aktiviinid, insuliinisarnased kasvufaktorid, kandjavalgud, SHBG, TBG, troponiinid, müoglobiin, CK-MBm, vitamiin D, aldosteroon, reniin, ANA, ENA, aGA, atTG, PDH, Jo-1, glükoproteiinid, immuunkompleksid, ECP, CMV, ToxoplasmaRubellaHelicobacterBorrelia, leetriviirus, HSV, HZV, puukentsefaliidiviirus.

  (4) Koodiga 66708 tähistatud uuring sisaldab järgmiste analüütide määramist: interleukiinid, TNF-alfa, allergeenide segu, AlaTOP, homotsüsteiin, desoksüpüridinoliin, kasvufaktorid, osteokaltsiin, C-telopeptiidid, PINP, trüptaas, aPT, haigustekitajate markerid (HHV-6, viirushepatiidi markerid [v.a HBsAg], TreponemaLegionella, marutõveviirus, mumpsiviirus, Toxocara, hantaviirus).

  (5) Koodiga 66709 tähistatud uuring sisaldab järgmiste analüütide määramist: katehhoolamiinid, gastriin, elastaas, enolaas, NMP-22, GBM, HBsAg kinnitav uuring (neutralisatsioonireaktsiooniga), natriureetilised peptiidid.

§ 71.  Histoloogiliste ja tsütoloogiliste uuringute piirhinnad

  (1) Histoloogiliste ja tsütoloogiliste uuringute piirhinnad on järgmised:

Uuringu nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Hematoksüliin-eosiin värvinguga biopsiamaterjali uuring (1 plokk)

66800

10,86

Hematoksüliin-eosiin värvinguga pahaloomulisuse diferentseeringuga biopsiamaterjali uuring (1 plokk)

66823

12,93

Operatsioonipreparaadi väljalõige koos makropreparaadi ja histoloogilise preparaadi kirjeldava diagnoosiga (kuni 3 plokki)

66801

24,39

Histoloogilise preparaadi 1 lisavärving (Giemsa, van Gieson) (1 klaas)

66802

6,66

Histoloogiline kiiruuring operatsiooni ajal (1 koetükk)

66803

16,01

Immunohistokeemiline või -tsütokeemiline uuring ühel koelõigul või tsütoloogilisel preparaadil (1 klaas)

66804

31,49

Histo- või tsütokeemiline uuring histoloogilisel koelõigul või tsütoloogilisel preparaadil (1 klaas)

66805

14,11

In situ hübridiseerimine histoloogilisel või tsütoloogilisel materjalil CISH meetodil (1 klaas)

66806

93,68

Papanicolaou meetodil tehtud ja skriinija hinnatud günekotsütoloogiline uuring

66807

7,52

Skriinija hinnatud üldtsütoloogiline uuring (kuni 3 klaasi)

66808

3,89

Papanicolaou meetodil tehtud, skriinija ja patoloogi hinnatud günekotsütoloogiline uuring

66809

10,01

Patoloogi hinnatud üldtsütoloogiline uuring (kuni 3 klaasi)

66810

10,34

Papanicolaou meetodil tehtud ja patoloogi hinnatud patoloogiline günekotsütoloogiline uuring

66811

9,87

Tsütoloogiline kiiruuring operatsiooni ajal (1 klaas)

66812

7,01

Tsütoploki uuring (1 plokk)

66813

10,88

Operatsioonipreparaadi väljalõige koos makroploki valmistamise ja histoloogilise preparaadi kirjeldava diagnoosiga (1 plokk)

66817

55,18

Bioptaadi elektronmikroskoopiline uuring

66824

166,79

  (2) Lõikes 1 sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse alljärgnevast:
  1) haigekassa võtab koodidega 66800 ja 66813 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle vastavalt uuritud ja kirjeldatud plokkide arvule;
  2) haigekassa võtab koodiga 66801 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle vastavalt tehtud plokkide arvule. Tervishoiuteenuse osutamist tõendavas dokumendis peab olema kirjeldatud iga uuritud operatsioonipreparaadi väljalõige;
  3) operatsioonipreparaadi väljalõikest rohkem kui kolmest plokist tehtud uuringu korral võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle koodiga 66801 tähistatud tervishoiuteenuse alusel iga järgneva kuni kolme ploki kohta;
  4) haigekassa võtab koodidega 66802, 66804, 66805, 66806, 66808, 66810 ja 66812 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle vastavalt uuritud ja kirjeldatud klaaside arvule;
  5) haigekassa võtab koodiga 66803 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle vastavalt uuritud ja kirjeldatud koetükkide arvule;
  6) koodiga 66805 tähistatud tervishoiuteenust ei rakendata juhul, kui tehakse ainult biopsiamaterjali uuringut hematoksüliin-eosiin värvinguga või histoloogilise preparaadi lisavärvingut Giemsa või van Giesoni meetodil;
  7) koodidega 66807, 66809 ja 66811 tähistatud tervishoiuteenused sisaldavad kõiki uuringu käigus uuritud lokalisatsioonide kulusid;
  8) haigekassa võtab rohkem kui kolmest klaasist tehtud üldtsütoloogilise uuringu korral koodiga 66808 või 66810 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle iga järgneva kuni kolme klaasi kohta;
  9) haigekassa ei võta üle Papanicolaou meetodil tehtud günekotsütoloogilise uuringu korral, mida on hinnanud nii skriinija kui ka patoloog, koodidega 66807 ja 66811 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustust;
  10) tervishoiuteenus koodiga 66804 sisaldab kontrollkiti maksumust.

  (3) Haigekassa võtab koodiga 66817 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui seda rakendatakse rinnanäärme, eesnäärme, kolorektaalse või pehmekoe kasvaja uuringuks.

  (4) Haigekassa võtab koodiga 66817 tähistatud tervishoiuteenuse puhul tasu maksmise kohustuse üle ühest makroplokist valmistatud kuni kolme preparaadiklaasi eest.

  (5) Koodiga 66817 tähistatud tervishoiuteenusega koos on lubatud teha kuni neli uuringut koodiga 66801.

§ 72.  Patoanatoomiliste lahangute piirhinnad

  (1) Patoanatoomiliste lahangute piirhinnad on järgmised:

Lahangu nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Lahang histoloogilise uuringuta

6916

44,48

Lahang histoloogilise uuringuga

66814

172,29

Lahang koos histoloogilise uuringu ja erivärvimistega, sh kiiruuringud

66815

189,82

Loote või surnult sündinu lahang ja histoloogiline uuring

66816

162,05

  (2) Koodidega 66814 ja 66816 tähistatud tervishoiuteenused sisaldavad hematoksüliin-eosiin värvinguga biopsiamaterjali uuringu maksumust.

  (3) Koodiga 66815 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab lahangumaterjalist tehtud histoloogiliste ja tsütoloogiliste uuringute maksumust.

  (4) Haigekassa võtab koodiga 66815 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle täiendavalt koodidega 66142, 66500, 66501, 66510 ja 66706 tähistatud tervishoiuteenuste osutamise eest.

9. peatükk Veretooted ja protseduurid veretoodetega 

§ 73.  Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatavate veretoodete ja veretoodete protseduuride piirhinnad

  (1) Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatavate veretoodete ja veretoodete protseduuride piirhinnad on järgmised:

Veretoote nimetus

Kood

Mõõtühik

Piirhind
eurodes

Konservveri (1 doos 468–558 ml)

4001

Üks doos

76,58

Erütrotsüütide suspensioon vähese leukotsüütide sisaldusega (1 doos 230–350 ml)

4002

Üks doos

59,60

Erütrotsüütide suspensioon vähese leukotsüütide sisaldusega, lastedoos (1 doos kuni 150 ml)

4003

Üks doos

54,17

Pestud erütrotsüütide suspensioon (1 doos 250–350 ml)

4005

Üks doos

59,20

Pestud erütrotsüütide suspensioon, lastedoos (1 doos kuni 100 ml)

4006

Üks doos

98,65

Vereplasma

4011

Üks doos

36,14

Vereplasma, lastedoos (1 doos kuni 120 ml)

4013

Üks doos

41,62

Ühe doonori afereesi trombotsüütide kontsentraat, trombotsüütide sisaldus 150–300 × 109

4016

Üks doos

232,41

Krüopretsipitaat (70–150 TÜ/doosis)

4017

Üks doos

72,19

4 BC trombotsüütide kontsentraat, trombotsüütide sisaldus 180–340 × 109

4018

Üks doos

122,90

3 BC trombotsüütide kontsentraat, trombotsüütide sisaldus 150–250 × 109

4019

Üks doos

93,23

Vähendatud mahuga 4 BC trombotsüütide kontsentraat

4020

Üks doos

162,93

1 BC trombotsüütide kontsentraat 45–85 × 109

4021

Üks doos

63,45

Koosteveri

4022

Üks doos

140,81

Sol. Albumini

4051

1 gramm

2,10

Vähendatud mahuga afereesi trombotsüütide kontsentraat lastele, trombotsüütide sisaldus 150–300 × 109

4060

Üks doos

240,23

Afereesi trombotsüütide kontsentraat lastele, trombotsüütide sisaldus 45–85 × 109

4064

Üks doos

141,25

Erütrotsüütide suspensioon vähese leukotsüütide sisaldusega (1 doos 230–350 ml), filtreeritud

4065

Üks doos

88,15

Erütrotsüütide suspensioon vähese leukotsüütide sisaldusega, lastedoos (1 doos kuni 150 ml), filtreeritud

4066

Üks doos

73,24

Pestud erütrotsüütide suspensioon (1 doos 230–300 ml), filtreeritud

4068

Üks doos

105,03

Pestud erütrotsüütide suspensioon, lastedoos (1 doos kuni 100 ml), filtreeritud

4069

Üks doos

105,13

4 BC trombotsüütide kontsentraat, trombotsüütide sisaldus 180–340 × 109, filtreeritud

4073

Üks doos

135,91

3 BC trombotsüütide kontsentraat, trombotsüütide sisaldus 180–340 × 109, filtreeritud

4074

Üks doos

131,07

Vähendatud mahuga 4 BC trombotsüütide kontsentraat lastele, filtreeritud

4075

Üks doos

173,53

VIII hüübimisfaktor

4081

500 toimeühikut

164,89

VII hüübimisfaktor

4094

100 toimeühikut

47,73

IX hüübimisfaktor

4095

100 toimeühikut

38,57

100 toimeühikut Willebranti faktorit sisaldav annus

4084

Üks annus

39,18

VIII hüübimisfaktori antiinhibiitorkoagulantne rühm

4085

500 toimeühikut

397,37

Immunoglobuliin

4086

1 gramm

52,66

Veretoote kiiritamine

4087

Üks doos

17,16

Afereesi trombotsüütide kontsentraat, pestud

4088

Üks doos

267,98

Vähendatud mahuga afereesi trombotsüütide kontsentraat, pestud

4089

Üks doos

311,97

Afereesi trombotsüütide kontsentraat, lastedoos, pestud

4090

Üks doos

86,42

Rekombinantne aktiveeritud VII hüübimisfaktor

4091

1 milligramm

839,44

Afereesi erütrotsüüdid

4092

Üks doos

85,34

Inimese protrombiini kompleks

4093

500 toimeühikut

276,39

  (2) Koodiga 4093 tähistatud teenust osutatakse omandatud hüübimisteguri vaegusega patsiendile (RHK 10 kood D68.4) RHK 10 seisundite I60, I61, I62, S06, H43.1 korral või omandatud hüübimisteguri vaegusega patsiendi (RHK 10 kood D68.4) hüübivuse kiireks taastamiseks erakorralise kirurgia või eluohtliku massiivse verejooksuga kulgeva seisundi korral või elupäästvate protseduuride (koodid 7741, 7709, 7746, 7744) teostamiseks.

  (3) Haigekassa võtab tasu maksmise kohustuse üle koodidega 4011 ja 4013 tähistatud teenuste eest ka viirusinaktiveeritud vereplasma või afereesiplasma korral.

10. peatükk Hambaravi 

§ 74.  Hambaraviteenuste piirhinnad

  (1) Hambaraviteenuste piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Diagnostika ja raviplaani koostamine

 

 

Hambaarsti esmane vastuvõtt

52400

25,41

Karioloogilise staatuse ja raviplaani koostamine, toitumisharjumuste analüüs ja nõustamine

52402

12,66

Parodontoloogilise staatuse ja raviplaani koostamine

52403

12,66

Hambumusest fotostaatuse koostamine

52404

9,54

Hambaarsti korduv vastuvõtt

52401

16,88

Radioloogilised uuringud

 

 

Intraoraalne hambaülesvõte (digitaalne või filmile)

52405

3,30

Ortopantomogramm (digitaalne või filmile)

52406

6,42

3D koonuskiir kompuutertomogramm näo-lõualuu piirkonnast

52407

29,39

Proaktiivne ravi

 

 

Hammaskonna professionaalne puhastamine biokilest

52412

12,85

Hammaste fluoroteraapia ühe sekstandi ulatuses

52408

2,38

Silandi paigaldamine ühele hambale

52409

6,95

Ühe hamba lihvimine hambumuse korrigeerimiseks või enameloplastika

52410

3,20

Kohahoidja komplekshind koos paigaldusega

52411

15,99

Anesteesia

 

 

Pinnaanesteesia

52413

2,28

Injektsioonanesteesia

52414

6,77

Hammaste restauratiivne ravi

 

 

Ühe prefabritseeritud juurekanalitihvti fikseerimine jäävhamba juurekanalisse

52415

16,39

Iga järgneva prefabritseeritud juurekanalitihvti fikseerimine jäävhamba juurekanalisse

52416

13,23

Ühe pinna täidis

52417

13,98

Kahe pinna täidis

52418

17,86

Kolme pinna täidis

52419

24,89

Ulatuslik mälumispinna või hambakrooni täidismaterjaliga taastamine

52420

28,33

Hambaköndi taastamine kroonimiseks

52421

22,46

Prefabritseeritud ajutise krooni paigaldamine

52423

22,19

Ajutise täidise paigaldamine ühele hambale

52424

3,24

Jäävhamba pulbiruumi lae perforatsiooni sulgemine ja alustäidis

52426

11,34

Direktselt valmistatud ajutise krooni paigaldamine

52422

20,39

Täidismaterjalist ajutise kergsilla valmistamine

52425

45,45

Endodontia

 

 

Hamba pulbi amputatsioon ja alustäidis

52427

21,70

Ravimi asetamine pulbiruumi või hamba devitaliseerimine

52428

6,02

Ühe juurekanali avamine ja puhastamine (sh juurdepääsu rajamine ja ravimi asetamine)

52429

18,44

Iga järgneva juurekanali avamine ja puhastamine (sh ravimi asetamine)

52430

12,64

Ravimivahetus ühes hambas koos kanali(te) instrumenteerimisega

52431

18,44

Ühe juurekanali täitmine

52432

22,51

Iga järgneva juurekanali täitmine

52433

14,42

Hambajuure või juuretipu operatiivne resektsioon ja retrograadne täidis

52434

57,29

Piimahamba pulpektoomia

52435

31,93

Murdunud juureraviinstrumendi eemaldamine kanalist

52436

43,24

Vana juuretäidise eemaldamine ühe kanali kohta

52437

34,23

Hamba köndi/seinte ülesehitus endodontiliseks raviks

52438

23,04

Juurekanaliseina või pulbiruumi põhja perforatsiooni sulgemine

52439

30,46

Parodontoloogia

 

 

Igemetasku küretaaž ühe hamba ulatuses

52442

12,75

Supragingivaalne kivi eemaldamine ühe sekstandi ulatuses

52440

12,75

Subgingivaalne kivi eemaldamine ühe sekstandi ulatuses

52441

19,06

Parodontaalne operatsioon ühe sekstandi ulatuses

52443

47,85

Medikamendi aplikatsioon ühe sekstandi ulatuses

52444

3,36

Traumajärgne hamba ettevalmistamine, paigaldamine ja lahastamine kuni kolme hamba ulatuses

52445

35,65

Igemejoone kontureerimine ühe hamba ulatuses

52446

13,72

Kroonipikenduslõikus ühe hamba ulatuses

52447

26,76

Gingivoplastika ühe hamba ulatuses

52448

55,03

Kuni kolme parodontiitse hamba lahastamine

52449

25,51

Kirurgia

 

 

Ühe juurega hamba eemaldamine

52450

30,83

Mitme juurega hamba eemaldamine

52451

43,68

Sügavalt murdunud hamba või purunenud hamba eemaldamine

52452

50,10

Hamba või implantaadi eemaldamine osteotoomiaga

52453

81,42

Väike kõva- ja pehmete kudede plastika

52454

79,60

Hamba kirurgiline vabastamine

52455

79,60

Suu limaskesta lesiooni ekstsisioon ja plastiline korrektsioon

52456

71,37

Mädakolde avamine ja ravimenetlused

52457

20,39

Kirurgilise sekkumisega järelkontroll

52458

14,05

Traumajärgse haava korrastamine

52459

26,74

Haava sulgemine õmblustega

52460

14,05

Alveolaarluu resektsioon

52461

79,60

Alalõualuu liigesesse ravimi süstimine ja terapeutiline testimine

52462

34,31

Biopsia pindmistest kudedest

52463

26,74

Lõualuu regeneratiivne operatsioon ühe sekstandi ulatuses või periimplantiidi kirurgiline ravi

52465

79,49

Hamba transplantatsioon

52466

549,31

Kortitsisioon

52632

347,90

  (2) Koodidega 52400 ja 52401 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad järgmisi tegevusi:
  1) vestlus haigega ning anamneesi kogumine ja talletamine;
  2) haige uurimine, sh mikroskoobiga, diagnostika, staatuse märkimine, hügieeni- või parodontaalindeksite määramine, raviplaani koostamine ja diagnoosi määramine;
  3) toitumis- ja hügieeniharjumuste analüüs;
  4) nõustamine toitumis- ja hügieeniharjumuste parandamiseks;
  5) ravimite soovitamine ja retsepti väljakirjutamine;
  6) teenuste osutamist tõendavate dokumentide vormistamine ning patsiendile tervishoiuteenuse osutamisega seotud andmete töötlemine tervise infosüsteemis;
  7) lihtsamate raviprotseduuride tegemine, sh hambakatu eemaldamine;
  8) muud vastuvõtu käigus vajalikud tegevused, mis on otseselt seotud teenuste osutamisega.

  (3) Koodiga 52400 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse juhul, kui patsient pöördub selle hambaarsti vastuvõtule esmakordselt või kui patsiendi vastuvõtust on möödunud vähemalt üks aasta.

  (4) Koodidega 52400 ja 52401 tähistatud tervishoiuteenuseid ei rakendata täiendavalt koodidega 52450–52465 tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel.

  (5) Koodidega 52402 ja 52403 tähistatud tervishoiuteenuseid ei rakendata täiendavalt koodidega 52400 ja 52401 tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel.

  (6) Koodidega 52405, 52406 ja 52407 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad järgmisi tegevusi: uuringu tegemine, digitaalne arhiveerimine ja tulemuse kirjeldamine ravidokumendis.

  (7) Koodidega 52417, 52418, 52419 ja 52420 tähistatud tervishoiuteenuseid rakendatakse üks kord kaviteedi kohta.

  (8) Koodidega 52417, 52418, 52419 ja 52420 tähistatud tervishoiuteenused sisaldavad kõiki täidise asetamisega seotud kulusid.

  (9) Koodiga 52426 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab akrüülmonomeeriga tugevdatud tsinkoksiideugenooli-baasil ajutise täidismaterjali (IRM) kulusid.

  (10) Koodiga 52428 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab ajutise täidise maksumust.

  (11) Koodiga 52437 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab juurekanali avamist ja instrumentaalset laiendamist.

§ 75.  Hambaproteeside piirhinnad

  (1) Hambaproteeside piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Plaatproteesid

 

 

Osalise proteesi baashind

5004

79,77

Proteesi baasis

5005

27,16

Lihtne plastmasshammas

5006

2,17

Mitmekihiline plastmasshammas

5007

4,21

Ühe lihtsate plastmasshammastega täisproteesi komplekshind üla- või alalõuale

5008

156,96

Ühe mitmekihiliste plastmasshammastega täisproteesi komplekshind üla- või alalõuale

5009

138,69

Individuaallusikas

5011

7,50

Ümarklamber mitteväärismetallist

5012

2,97

Dentoalveolaarne klamber

5015

2,33

Modelleeritud hammas äravõetavas proteesis

5016

3,29

Elastne pelott traadil

5017

3,73

Kantud proteeside regulatsioon

5018

14,06

Pehme vooder äravõetavale proteesile

5020

26,38

Tooruse isoleerimine

5021

21,72

Plaatproteeside parandamine

 

 

Proteesi baasise üks murd

5022

4,56

Kaks murdu ühes baasises

5023

6,03

Ühe hamba lisamine

5024

7,50

Kahe hamba lisamine

5025

10,38

Kolme hamba lisamine

5026

13,38

Nelja hamba lisamine

5027

16,32

Ühe klambri lisamine

5028

7,50

Kahe klambri lisamine

5029

8,91

Proteesi ümberbaseerimine direktselt

5030

27,35

Proteesi ümberbaseerimine indirektselt

5031

41,75

Kroomkoobaltsulamist büügelproteesid kipsmudelil

 

 

Baashind

5033

119,53

Ülemine kaar

5034

29,04

Alumine kaar

5035

26,68

Tugi-hoideklamber

5036

7,38

T-kujuline klamber

5037

10,05

Jooksva klambri üks lüli

5038

2,24

Täiendav lebam

5039

1,22

Kulliküüsjätke

5040

1,97

Ühendusharu

5041

1,22

Sadul plastmassi kinnitamiseks

5042

1,02

Metallist valatud hammas

5043

8,53

Valatud hammas plastmassist fassetiga

5044

14,66

Baasis

5045

22,15

Aas plastmassi kinnitamiseks

5046

0,86

Baasise piiraja

5047

1,92

Büüglikaare elektrolüütiline poleerimine

5050

1,15

Kroomkoobaltsulamist büügelproteesid tulekindlal mudelil

 

 

Baashind

5053

102,57

Ülemine esimene kaar

5054

43,61

Ülemine tagumine kaar

5055

39,14

Alumine kaar

5056

36,33

Suulaeplaat

5057

52,85

Keeleplaat

5058

48,15

Tugi-hoideklamber

5059

9,33

T-kujuline klamber (Roach)

5060

105,13

Ringklamber

5061

17,09

Jooksva klambri üks lüli

5062

5,08

Oklusioonilebam

5063

2,39

Kulliküüsjätke

5064

2,39

Ühendusharu

5065

2,20

Sadul plastmassi kinnitamiseks

5066

2,97

Metallist valatud hammas

5067

12,23

Metallist valatud hammas plastmassist fassetiga

5068

17,09

Büügli baasis

5069

31,19

Baasise piiraja

5070

2,97

Elektrolüütiline poleerimine

5072

1,56

Hambakroonid

 

 

Metallokeraamiline kroon

5074

207,65

Mitteväärismetallist stantsitud kroon

5075

31,34

Mitteväärismetallist stantsitud kroon plastmassist fassetiga

5077

31,64

Kahevärviline plastmasskroon

5079

32,49

Stantsitud kroon plastmassist fasseti ja mälumispinnaga

5081

32,79

Plastmassist tihvthammas

5082

45,11

Käpake jootmispinna suurendamiseks

5083

2,97

Kahe krooni jootmine

5084

2,24

Ühe krooni tsementeerimine

5085

25,17

Ühe krooni kinnitamine klaasionomeeriga

5086

21,01

Krooni eemaldamine

5088

20,76

Plastmassfasseti parandus

5089

16,36

Täisvalu (mitteäravõetavad) proteesid ja lisatööd

 

 

Täisvalu proteeside baashind

5094

24,61

Valatud kroon või hammas

5095

36,33

Mitteväärismetallist valatud kroon või hammas plastmassist fassetiga

5096

48,28

Mitteväärismetallist valatud kroon või hammas plastmassist fassetiga ja mälumispinnaga

5097

53,88

Valatud mitteväärismetallist poolkroon

5100

48,22

Valatud köntpanus

5101

29,53

Mitteväärismetallist Richmondi tihvthammas

5102

47,63

Ortopeedilised aparaadid

 

 

Kaldpind

5120

79,77

Suulaeplaat obduraatoriga

5121

36,88

Oklusioonikape, üks osa

5122

5,71

Resektsiooniproteesi baasis

5123

55,71

Operatsiooniplaat

5124

27,23

  (2) Koodiga 5074 tähistatud hambaproteesimise teenuse osutamise korral võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle hambakudede moodustumisel kaasasündinud raske häirega alla 19-aastase isiku ravimisel.

§ 76.  Ortodontia piirhinnad

  (1) Ortodontia piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Ortodondi vastuvõtt

52601

31,78

Kirurgilise ravi planeerimine, mudelkirurgia

52605

42,56

Raviplaani koostamine

52602

28,00

Diagnostilise mudeli (sisaldab jäljendeid) valmistamine, hambumuse analüüs ja mõõdistamine mudelitel

52603

57,84

Hambumuse analüüs ja mõõdistamine röntgeniülesvõtetel

52604

13,28

Kliiniliste ülesvõtete (fotostaatus) tegemine

52606

23,28

Baasisplaat (suulaeplaat)

52610

20,62

Kaldpinnaga suulaeplaat

52611

27,09

Desorientatsioonikape/mälumispinnakape koos paigaldusega kahe hamba ulatuses

52612

22,22

Ühesuunaline vint koos paigaldusega

52613

24,65

Kahesuunaline vint koos paigaldusega

52614

23,57

Kolmesuunaline vint koos paigaldusega

52615

31,12

Surveling, protraktsiooni vedru, diasteemi vedru (1 tk)

52616

6,60

Adamsi klamber

52617

8,75

Ümarklamber, nupp, konks

52618

5,52

Retentsioonikaar

52619

8,75

Ekstraoraalse aparaadi sobitamine

52620

93,52

Funktsionaalne aparaat

52621

65,91

Müofunktsionaalne aparaat koos paigaldusega

52624

72,35

Suust eemaldatava aparaadi aktiveerimine

52622

21,10

Suust eemaldatava aparaadi korrigeerimine

52623

34,58

Kapeaparaat

52625

43,80

Üks kirurgiline kape koos paigaldusega

52626

80,58

Ühe hamba eel- või järeltöötlus elemendi fikseerimisel või eemaldamisel

52630

3,43

Võru koos kinnitamisega

52631

14,64

Tuubik (kleebitav või joodetav)

52633

16,63

Elementide jootmine (1 jootekoht)

52634

6,91

Palatinaalne konks (1 tk)

52635

6,59

Palatinaal- või lingvaalkaar koos paigaldusega

52636

56,22

Quad-Helix seade koos paigaldusega

52637

67,00

Suust mitte-eemaldatava aparaadi korrigeerimine

52638

24,60

Suust mitte-eemaldatava reteineraparaadi kontroll

52639

17,44

Kiire palatinaalne laiendaja koos paigaldusega

52642

80,86

Suust mitte-eemaldatav funktsionaalne aparaat koos paigaldusega

52640

300,24

Suust mitte-eemaldatav ankurdusaparaat koos paigaldusega

52641

90,84

Nupp koos paigaldusega hambale

52650

10,81

Üks breket koos kinnitamisega

52651

14,50

Üks kaar koos fikseerimisega

52652

13,91

Üks keerukas kaar koos fikseerimisega

52653

23,45

Breketsüsteemi (ligatuuride) aktiveerimine ühel hambakaarel

52654

28,42

Konks kaarele koos paigaldusega

52655

7,36

Sulgev vedru koos paigaldusega

52656

10,42

Hambumuse tõstmine kõrgendusega ühe hamba ulatuses

52660

8,70

Reteineri kinnitamine eelnevalt töödeldud hambale ühe hamba ulatuses

52661

6,56

Töömudeli ja jäljendi valmistamine

52662

30,72

Keerukas ortodontiline aparaat koos paigaldusega

52663

96,30

Intra- või ekstraoraalsed kummisikutid koos kandmisjuhisega

52664

5,01

  (2) Lõikes 1 sätestatud piirhindu rakendatakse alla 19-aastaste isikute ortodontilisel ravil järgmiste diagnooside korral:
  1) prognaatne hambumus sagitaalse lahiga 9 mm ja enam;
  2) progeenne hambumus;
  3) lahihambumus, kui kontaktis on ainult molaarid;
  4) peetunud jäävintsisiivid või kaniinid;
  5) kui puudub intsisiiv, kaniin või rohkem kui üks hammas lõualuu kummalgi poolel;
  6) huule-suulaelõhe ja muud näo-lõualuusüsteemi kaasasündinud väärarengud;
  7) hambumusanomaalia raske või keskmise raskusastmega obstruktiivse uneapnoe korral, juhul kui adenotonsillektoomia ja positiivne õhurõhuravi (CPAP) on osutunud ebaefektiivseks;
  8) sügav traumeeriv hambumus, mille korral alumised lõikehambad on otseses kontaktis limaskestaga;
  9) külgmine risthambumus kolme ja enama hamba ulatuses lõualuu ühel poolel, mille korral on oluliselt häiritud näo sümmeetria ning lõualuude areng ja kasv.

  (3) Lõikes 2 sätestatud diagnoosi piiranguid ei rakendata alla 19-aastaste isikute diagnostika korral.

  (4) Koodiga 52601 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab järgmisi tegevusi:
  1) vestlus haigega ning anamneesi kogumine ja talletamine;
  2) haige uurimine, diagnostika staatuse märkimine, diagnoosi määramine, nõustamine;
  3) ravimite soovitamine ja retsepti väljakirjutamine;
  4) teenuste osutamist tõendavate dokumentide vormistamine ning patsiendile tervishoiuteenuse osutamisega seotud andmete töötlemine tervise infosüsteemis;
  5) lihtsamate raviprotseduuride tegemine;
  6) muud vastuvõtu käigus vajalikud tegevused, mis on otseselt seotud teenuste osutamisega.

  (5) Koodiga 52654 tähistatud tervishoiuteenust ei rakendata täiendavalt koodidega 52652 ja 52653 tähistatud tervishoiuteenusele ühel kaarel.

  (6) Koodiga 52601 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse juhul, kui patsient pöördub selle ortodondi vastuvõtule esmakordselt.

11. peatükk Rakendussätted 

§ 77.  Määruse rakendamine

  (1) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2017. a.

  (2) Kuni 31. detsembrini 2019. a võib koodidega 7620, 7621, 7622, 7623, 7624 ja 7625 tähistatud tervishoiuteenuseid osutada ka logopeed.

  (3) Kuni 31. detsembrini 2018. a võib koodidega 3015, 7617, 7626 ja 7627 tähistatud tervishoiuteenuseid osutada ka psühhiaatria erialal töötav õde.

  (4) Paragrahvi 3 lõikes 2 sätestatud koodiga 3092 tähistatud baasraha ja koodiga 3094 sätestatud lisatasu rakendatakse alates 1. juulist 2017. a.

§ 78.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2015. a määrus nr 138 „Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu” tunnistatakse kehtetuks.

Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister peaministri ülesannetes

Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json