Teksti suurus:

Kohtutäituri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.01.2018
Avaldamismärge:RT I, 30.12.2017, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
22.12.2017 otsus nr 199

Kohtutäituri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 13.12.2017

§ 1.  Kohtutäituri seaduse muutmine

Kohtutäituri seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõike 2 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) olla äriühingu juhatuse või nõukogu liige või prokurist;”;

2) paragrahvi 5 lõike 2 punktist 4 jäetakse välja sõnad „pankrotitoimkonna liige ega”;

3) paragrahvi 7 lõike 1 punktid 2 ja 5 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 8 lõiget 1 täiendatakse punktidega 4–6 järgmises sõnastuses:

„4) osutada väljaspool kohtumenetlust juriidilise fakti tuvastamise teenust;
5) tegutseda lepitajana vastavalt lepitusseadusele;
6) tegutseda vahekohtunikuna tsiviilkohtumenetluse seadustiku alusel.”;

5) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

„(7) Kohtutäitur ei või läbi viia täitemenetlust asjas, mille lahendamises ta osales vahekohtunikuna.”;

6) paragrahvi 13 lõiked 1–3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kõik kohtutäituri ametitoimingud registreeritakse täitemenetlusregistris. Kõik kohtutäituri ametiteenused registreeritakse ametiteenuste raamatus.

(2) Isikule, kelle taotlusel või kellele ametitoiming tehti või ametiteenus osutati, väljastatakse tema kirjaliku avalduse alusel väljatrükk täitemenetlusregistrist või väljavõte ametiteenuste raamatust.

(3) Ametitoimingute ja -teenuste registreerimise nõuded, vormi ja ametiteenuste raamatu pidamise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.”;

7) paragrahvi 15 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 15. Dokumentide ja asjaajamise üleandmine kohtutäituri ametist vabastamise, ametist tagandamise ning ametivolituste peatamise korral”;

8) paragrahvi 15 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kui kohtutäitur ametist vabastatakse või tagandatakse (edaspidi koos lahkuv kohtutäitur) või sureb, lähevad tema ametitoimingute tegemisel loodud dokumendid ning nendega seotud õigused ja kohustused, sealhulgas täitemenetluses makstud ettemaksud ning kohtutäituri ametialase arvelduskonto käsutamise õigus, üle asjaajamist ülevõtvale kohtutäiturile (edaspidi ülevõttev kohtutäitur). Ülevõtmist korraldab ametikogu.”;

9) paragrahvi 16 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Valdkonna eest vastutaval ministril ja ametikogul on õigus kohustada kohtutäiturit tegema ametist vabastatud, ametist tagandatud või peatatud ametivolitustega kohtutäituri ametitoiminguid.”;

10) paragrahvi 21 lõiget 2 täiendatakse punktiga 8 järgmises sõnastuses:

„8) kui kohtutäitur ei hüvita temalt käesoleva seaduse § 9 lõike 1 alusel jõustunud kohtuotsusega välja mõistetud nõuet täies ulatuses mõistliku aja jooksul või kohtutäitur on esitanud seoses kõnesoleva nõudega kohtule avalduse võlgade ümberkujundamiseks.”;

11) paragrahvi 22 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Kohtutäituri suhtes on õigus läbi viia distsiplinaar- ja aukohtumenetlust ajal, kui tema ametivolitused on peatatud.”;

12) paragrahvi 25 lõike 1 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Kui kohtutäitur soovib viibida ametikohustuste täitmisest eemal üle kahe järjestikuse kuu kalendriaastas, peab ta selleks taotlema ametikogu kaudu valdkonna eest vastutavalt ministrilt või tema volitatud ametnikult ametivolituste peatamist.”;

13) paragrahvi 35 lõike 1 tabeli veeru „Kohtutäituri põhitasu määr eurodes” esimeses reas asendatakse arv „15,50” arvuga „16”;

14) paragrahvi 35 lõike 1 tabeli veeru „Kohtutäituri tasu ettemaks eurodes” esimest ja teist rida täiendatakse arvuga „6”;

15) paragrahvi 36 lõiget 1 täiendatakse punktiga 41 järgmises sõnastuses:

„41) avaliku enampakkumise korraldamine, millega lõpetatakse kaas- või ühisomand;”;

16) paragrahvi 36 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Avaliku enampakkumise korraldamise korral, millega lõpetatakse kaas- või ühisomand, on kohtutäituri põhitasu 278 eurot. Täitekulud arvestatakse maha müügitulemist ning täitekulud kannavad kaas- või ühisomanikud võrdeliselt neile väljamaksmisele kuuluva tulemi osaga.”;

17) paragrahvi 42 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 42. Väljatrüki ja õiendi väljastamise tasu”;

18) paragrahvi 42 lõike 1 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Väljatrüki väljastamise eest tasub väljatrükki taotlenud isik.”;

19) paragrahvi 42 lõike 2 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Kohtutäituri tasu dokumendi väljatrüki väljastamise eest on:”;

20) paragrahvi 51 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 51. Väljatrüki ja õiendi väljastamise tasu”;

21) paragrahvi 51 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Käesolevas jaotises sätestatud ametitoimingutega seotud väljatrüki väljastamise eest on kohtutäituril õigus saada tasu käesoleva seaduse § 42 lõikes 2 sätestatud määras.”;

22) paragrahvi 74 lõike 1 tekst loetakse teiseks lauseks ja lõiget täiendatakse esimese lausega järgmises sõnastuses:

„Ametikogu liikmemaksu arvestatakse kohtutäituri ametitegevuse pealt ning kutsekogu liikmemaksu arvestatakse pankrotihalduri kutsetegevuse pealt.”;

23) paragrahvi 78 punkt 16 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„16) andmete väljastamine täitemenetlusregistrist selleks õigustatud isikutele;”;

24) paragrahvi 78 täiendatakse punktiga 24 järgmises sõnastuses:

„24) koja vahekohtu tegevuse korraldamine.”;

25) paragrahvi 81 lõiked 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Korraline ameti- ja kutsekogu kogunevad ühiselt hiljemalt iga aasta 31. märtsil.

(2) Eestseisus teatab koja liikmetele korralise ameti- ja kutsekogu päevakorra ning kogunemise aja ja koha vähemalt üks kuu enne kogunemist.”;

26) paragrahvi 83 lõike 5 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Kui kohtutäitur kuulub nii ameti- kui ka kutsekogusse, on tal mõlemas kogus üks hääl.”;

27) paragrahvi 90 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Koja kantsler korraldab koja tegevust, juhatab koja kantseleid ja tagab koja organite teenindamise. Kantsleri ametiaja kestus on viis aastat. Kantsler allub koja esimehele.”;

28) paragrahvi 92 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) korraldada õigustatud isikutele teabe väljastamist täitemenetlusregistrist ja koja arhiveeritud pankrotiasjade toimikutest;”;

29) seaduse 3. peatükki täiendatakse 3. jaoga järgmises sõnastuses:

3. jagu
Koja vahekohus

§ 1031. Koja vahekohus

(1) Koja vahekohus on vaidluste kohtuvälise lahendamise organ.

(2) Koja vahekohus menetleb poolte kokkuleppel rahalisi nõudeid.

(3) Koda kehtestab vahekohtu reglemendi, milles sätestatakse vahekohtu pädevus ja menetlus, arvestades tsiviilkohtumenetluse ning lepitusseaduse imperatiivseid sätteid, ja tasu.”;

30) seadust täiendatakse §-ga 1091 järgmises sõnastuses:

§ 1091. Käesoleva seaduse § 90 rakendamine

Käesoleva seaduse § 90 muudatuse jõustumisel ametis olev koja kantsler loetakse eelnimetatud sätte muudatuse jõustumisest arvates viieks aastaks ametisse nimetatuks.”.

§ 2.  Täitemenetluse seadustiku muutmine

Täitemenetluse seadustikus tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Kohtutäitur täidab rahalisi nõudeid, välja arvatud lapse elatisnõuded, nende täitmisele esitamise järjekorras.”;

2) paragrahvi 231 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Käesoleva paragrahvi lõigetes 3 ja 4 nimetatud nõuetes loetakse sissenõudja poolt täitmisavalduse kohtutäiturile esitamise kuupäevaks selle sissenõudja poolt avaliku võimu kandja nõuete infosüsteemi või sellega liidestatud infosüsteemi täitmisavalduse sisestamise kuupäev.”;

3) paragrahvi 26 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kohtutäituril on õigus nõuda krediidiasutuselt võlgniku konto väljavõtet, andmeid hoiuste ja muude krediidiasutuse poolt võlgnikule pakutavate teenuste kasutamise kohta ning väärtpaberite keskdepositooriumilt andmeid võlgniku väärtpaberikontode kohta. Konto väljavõtet võib nõuda perioodi eest, mis algab kuus kuud enne täitemenetluse algatamist ja kestab täitemenetluse lõpuni. Konto väljavõtet võib nõuda üksnes päringu tegemisele vahetult eelneva kuue järjestikuse kuu kohta. Võlgniku konto väljavõte väljastatakse kohtutäiturile tasuta.”;

4) paragrahvi 26 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Kohtutäitur võib kohtumääruse alusel seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks vajalike asjaolude väljaselgitamiseks nõuda krediidiasutuselt kolmanda isiku konto väljavõtet, kui võlgniku suhtes täitmisel olevast täitedokumendist tulenev rahaline nõue või nõuete kogusumma ületab ühe kuu eest ettenähtud palga alammäära suurust. Avalduse esitamisest teavitab kohtutäitur kolmandat isikut viivitamata. Avalduses kohtule põhistab kohtutäitur konto väljavõtte saamise vajadust ning esitab taotletava konto väljavõtte vajalike andmete loetelu ja perioodi, mis ei tohi kesta kauem kui täitemenetlus ja võib alata kuus kuud enne täitemenetluse alustamist. Kohus vaatab kohtutäituri avalduse läbi hagita menetluses. Kolmanda isiku konto väljavõte väljastatakse kohtutäiturile tasuta.”;

5) paragrahvi 33 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 33. Täitetoimik”;

6) paragrahvi 33 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 33 lõiked 2 ja 3 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Täiteasja kohta avatakse elektrooniline täitetoimik, milles märgitakse ajalises järgnevuses täitetoimingud ja edastatud teated. Täitetoimikus jäädvustatakse täitmisasjas laekunud ja kohtutäituri väljastatud dokumendid.

(3) Kohtutäitur jäädvustab paberil edastatud originaaldokumendi täitetoimikus ning tagastab selle nõudmisel saatjale.”;

8) paragrahvi 35 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kui täitemenetluse osalisel ei ole täitetoimikule elektroonilist juurdepääsu, on tal õigus täitetoimikuga kohtutäituri büroos tutvuda ning saada täitetoimikust väljatrükke ja õiendeid.

(2) Väljatrükkide ja õiendite eest võetav tasu sätestatakse kohtutäituri seaduses.”;

9) paragrahvi 47 lõige 11 loetakse lõikeks 12 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Kohtutäitur koostab otsuse täitemenetluse peatamiseks või uuendamiseks hiljemalt kolmandal tööpäeval arvates täitemenetluse peatamise või uuendamise aluseks oleva asjaolu teadasaamisest.”;

10) seadustikku täiendatakse §-ga 471 järgmises sõnastuses:

§ 471. Täitemenetluse üleandmine

(1) Sissenõudjal on õigus anda täiteasja menetlemine üle teisele sama tööpiirkonna kohtutäiturile. Täiteasja menetlenud kohtutäituril on õigus nõuda sissenõudjalt kohtutäituri seaduse § 41 lõikes 2 sätestatud ulatuses kohtutäituri tasu ning täiteasja ülevõtval kohtutäituril on õigus nõuda sissenõudjalt kohtutäituri seaduse §-s 35 sätestatud kohtutäituri tasu ettemaksu. Täiteasja üleandmisel uuele kohtutäiturile jäävad tehtud täitetoimingud jõusse.

(2) Kui kohtutäitur on nõuet vähemalt neli aastat menetlenud, on sissenõudjal õigus anda täiteasja menetlemine üle teisele sama tööpiirkonna kohtutäiturile. Sellisel juhul on täiteasja menetlenud kohtutäituril õigus nõuda sissenõudjalt täitemenetluse alustamise tasu ja sissenõutavaks muutunud täitekulusid ning asja ülevõtval kohtutäituril on õigus nõuda sissenõudjalt kohtutäituri seaduse §-s 35 sätestatud kohtutäituri tasu ettemaksu. Täiteasja üleandmisel uuele kohtutäiturile jäävad tehtud täitetoimingud jõusse.”;

11) paragrahvi 50 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Rahalise nõude sissenõudmise õnnestumise korral ei või kohtutäitur teha täitemenetluse lõpetamise otsust enne, kui kohtutäitur on sissenõutud summa sissenõudjale üle kandnud ja võlgniku vara on aresti alt vabastatud.”;

12) paragrahvi 63 täiendatakse lõigetega 12 ja 13 järgmises sõnastuses:

„(12) Täitemenetlusregistrist on kättesaadav teave, kas isikul on täitmisele antud võlgnevus, ning selle olemasolu korral täitedokumendist tuleneva võlgnevuse suurus ja jääk. Teavet antakse nende täitemenetluste kohta, milles on möödunud vabatahtliku tasumise tähtaeg.

(13) Tasu täitemenetlusregistrist käesoleva paragrahvi lõikes 12 nimetatud andmete väljastamise eest on iga kord 5 eurot isiku kohta. Tasu laekub koja eelarvesse.”;

13) paragrahvi 63 täiendatakse lõigetega 21 ja 22 järgmises sõnastuses:

„(21) Andmekogusse kantavate dokumentide ja andmete täpsema loetelu kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

(22) Täitemenetlusregistrile ligipääsu omav isik saab eeldada, et täitetoiming on tehtud või dokument on koostatud, kui vastav kanne on tehtud täitemenetlusregistrisse. Kui täitetoimingu või dokumendi kohta registris kanne puudub, peab vaidluse korral kohtutäitur tõendama, millal täitetoiming tehti või dokument koostati.”;

14) paragrahvi 63 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

15) paragrahvi 63 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Täitemenetlusregistri põhimääruse kehtestab koja ametikogu juhatus.”;

16) paragrahvi 631 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Valitsusasutus ja selle valitsemisalasse kuuluv asutus, kes vajab elektroonilise arestimissüsteemi kasutamist seadusest tuleneva ülesande täitmiseks, võib süsteemiga liituda juhul, kui selleks on olemas tehniline võimekus.”;

17) paragrahvi 132 täiendatakse lõikega 12 järgmises sõnastuses:

„(12) Kui sissenõude pööramine võlgniku muule varale ei ole viinud või eeldatavalt ei vii nõude täielikule rahuldamisele, võib arestida kuni 20 protsenti käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud sissetulekust. Sissetulekut ei arestita, kui see jääb alla kehtestatud toimetulekupiiri.”;

18) paragrahvi 133 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 133. Sissetuleku aresti alt vabastamine”;

19) paragrahvi 133 lõike 1 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Kohtutäitur tühistab arestimise võlgniku avalduse alusel kolme tööpäeva jooksul ulatuses, mis tagab võlgnikule arestimisele mittekuuluva sissetuleku, arvestades käesoleva seadustiku §-des 131 ja 132 sätestatud piiranguid.”;

20) paragrahvi 201 lõigetest 1 ja 11 jäetakse välja sõna „hiljemalt”;

21) paragrahvi 217 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Kohtutäitur võib pikendada kaebuse kohta otsuse tegemise tähtaega kümne päeva võrra, kui tegemist on õiguslikult keeruka juhtumiga või kui otsuse tegemine on muudel objektiivsetel põhjustel raskendatud.”;

22) paragrahvi 217 lõike 4 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Kohtutäitur teatab menetlusosalistele kaebuse läbivaatamise aja vähemalt kolm tööpäeva enne kaebuse läbivaatamist.”;

23) paragrahvi 217 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

„(7) Kui kohus kohustab oma otsuse või määrusega kohtutäiturit kaebust uuesti läbi vaatama ja selle kohta otsust tegema, lahendab kohtutäitur kaebuse käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud tähtaegu järgides. Kaebuse lahendamise tähtaeg algab kohtu otsuse või määruse jõustumisest teadasaamisest arvates.”.

§ 3.  Väärteomenetluse seadustiku muutmine

Väärteomenetluse seadustiku 18. peatükki täiendatakse §-ga 2122 järgmises sõnastuses:

§ 2122. Politsei- ja Piirivalveameti enne 2010. aastat jõustunud otsuste täitmise aegumine

Enne 2010. aastat jõustunud Politsei- ja Piirivalveameti rahatrahvi ning ettenähtud menetluskulude otsuse täitmine loetakse aegunuks 2018. aasta 1. jaanuaril.”.

§ 4.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesoleva seaduse § 2 punktid 3 ja 4 jõustuvad 2018. aasta 1. juulil.

  (2) Käesoleva seaduse § 1 punktid 6 ja 14 ning § 2 punktid 7 ja 8 jõustuvad 2019. aasta 1. jaanuaril.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json