Teksti suurus:

Siseministri määruste muutmine politseiametnike ja päästeteenistujate kutsesobivusnõuete muudatuste tõttu

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.01.2018
Avaldamismärge:RT I, 30.12.2017, 23

Siseministri määruste muutmine politseiametnike ja päästeteenistujate kutsesobivusnõuete muudatuste tõttu

Vastu võetud 27.12.2017 nr 49

Määrus kehtestatakse päästeteenistuse seaduse § 7 lõike 4 ning politsei ja piirivalve seaduse § 61 lõike 3 ja § 39 lõike 2 alusel.

§ 1.   Siseministri 15. veebruari 2011. aasta määruse nr 2 „Päästeteenistujate kutsesobivuse nõuded, sealhulgas füüsilise ettevalmistuse, hariduse- ja tervisenõuded” muutmine

Siseministri 15. veebruari 2011. aasta määruses nr 2 „Päästeteenistujate kutsesobivuse nõuded, sealhulgas füüsilise ettevalmistuse, hariduse- ja tervisenõuded” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Päästepealik, päästepeaspetsialist, päästejuhtivspetsialist ja ohutusjärelevalve päästeametnik peavad omama kõrgharidust.”;

2) paragrahv 4 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 71 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Demineerimiskeskuse pommigrupis töötav päästejuhtivspetsialist peab omama kõrgharidust ja vastama Demineerija EOD3+ kutsestandardile.”;

4) paragrahvi 20 lõikes 2 asendatakse sõna „tuleohutusjärelevalve” sõnaga „ohutusjärelevalve”.

§ 2.   Siseministri 12. aprilli 2013. aasta määruse nr 15 „Politseiametniku ning Politsei- ja Piirivalveameti struktuuriüksuse juhi ametikohal teenistuses oleva ametniku kutsesobivusnõuded, nende kontrollimise tingimused ja kord” muutmine

Siseministri 12. aprilli 2013. aasta määruses nr 15 „Politseiametniku ning Politsei- ja Piirivalveameti struktuuriüksuse juhi ametikohal teenistuses oleva ametniku kutsesobivusnõuded, nende kontrollimise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõike 2 punkti 2 täiendatakse pärast sõna „tunnistus” sõnaga „või;”;

2) paragrahvi 3 lõiget 2 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

„3) kellel on keskharidus ja varasem siseturvalisuse valdkonnas töötamist toetav kogemus.”;

3) paragrahvis 5 asendatakse sõnad „või Kaitsepolitseiameti peadirektori” sõnadega „, Kaitsepolitseiameti peadirektori või Sisekaitseakadeemia rektori”.

§ 3.   Määruse jõustumine

Määrus jõustub 3. jaanuaril 2018. aastal.

Andres Anvelt
Siseminister

Lauri Lugna
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json