Teksti suurus:

Loomakaitseseaduse ja pankrotiseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.01.2021
Avaldamismärge:RT I, 30.12.2020, 3

Välja kuulutanud
Vabariigi President
18.12.2020 otsus nr 676

Loomakaitseseaduse ja pankrotiseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 15.12.2020

§ 1. Loomakaitseseaduse muutmine

Loomakaitseseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 64 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ§ 64. Looma nõuetekohase pidamisega seotud kohustuse ülevõtmine

(1) Käesoleva seaduse nõuete olulise rikkumise korral või Põllumajandus- ja Toiduameti ettekirjutuse täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise korral on Põllumajandus- ja Toiduametil õigus täitmiseks üle võtta need loomapidaja kohustused, mis on seotud looma nõuetekohase pidamisega (edaspidi looma nõuetekohase pidamisega seotud kohustus).

(2) Põllumajandus- ja Toiduamet võtab looma nõuetekohase pidamisega seotud kohustuse täitmiseks üle käesolevas seaduses ning asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud alusel ja korras, rakendades asendustäitmist.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud looma nõuetekohase pidamisega seotud kohustuse ülevõtmisega samal ajal võib Põllumajandus- ja Toiduamet võtta looma tema senisest asukohast ära ja paigutada loomade pidamiseks ettenähtud kohta, kui looma jätmine senisesse asukohta ohustab tema tervist või elu või ei võimalda Põllumajandus- ja Toiduametil täita looma nõuetekohase pidamisega seotud kohustust.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud looma nõuetekohase pidamisega seotud kohustuse ülevõtmise korral paneb Põllumajandus- ja Toiduamet loomapidajale, kellelt looma nõuetekohase pidamisega seotud kohustus on üle võetud, ettekirjutusega kohustuse loom võõrandada või korraldada looma hukkamine ettekirjutusega määratud viisil ja tingimustel. Nimetatud ettekirjutus sisaldab ka hoiatust, et ettekirjutuse tähtajaks täitmata jätmise korral rakendatakse asendustäitmist.

(5) Põllumajandus- ja Toiduamet määrab looma võõrandamiseks või hukkamise korraldamiseks lühima mõistliku tähtaja, arvestades juhtumi asjaolusid.

(6) Kui looma terviseseisundi tõttu ei ole võimalik rakendada käesoleva paragrahvi lõigetes 3–5 sätestatut ilma looma tervist või elu ohustamata või loomapidajast tuleneval muul põhjusel, rakendab Põllumajandus- ja Toiduamet käesolevas seaduses ning asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud alusel ja korras asendustäitmist, korraldades looma võõrandamise või hukkamise.

(7) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud looma senisest asukohast äravõtmine ja loomade pidamiseks ettenähtud kohta paigutamine protokollitakse. Loomapidajale, kellelt looma nõuetekohase pidamisega seotud kohustuse ülevõtmisega samal ajal loom tema senisest asukohast ära võetakse ja loomade pidamiseks ettenähtud kohta paigutatakse, väljastab Põllumajandus- ja Toiduamet viivitamata protokolli koopia, milles muu hulgas märgitakse looma senisest asukohast äravõtmise ja loomade pidamiseks ettenähtud kohta paigutamise aeg, õiguslik alus ja põhjus.ˮ;

2) paragrahv 641 tunnistatakse kehtetuks;

3) seadust täiendatakse §-dega 642–648 järgmises sõnastuses:

ˮ§ 642. Looma nõuetekohase pidamisega seotud kohustuse ülevõtmisel tehtud ettekirjutuse täitmata jätmine

(1) Kui loom ei ole käesoleva seaduse § 64 lõikes 4 nimetatud ettekirjutuses määratud tähtaja jooksul võõrandatud või hukatud, korraldab Põllumajandus- ja Toiduamet loomapidaja kulul looma võõrandamise käesolevas seaduses sätestatud juhul ja korras või loomapidaja kulul looma hukkamise asendustäitmise ja sunniraha seaduses asendustäitmise kohta sätestatud korras.

(2) Lemmiklooma võõrandab Põllumajandus- ja Toiduamet isikule, kes asendustäitmise korras seda looma pidas.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud võõrandamine protokollitakse. Lemmiklooma võõrandamise kohta väljastab Põllumajandus- ja Toiduamet loomapidajale viivitamata kirjaliku teatise.

(4) Põllumajanduslooma hukkamise korraldab Põllumajandus- ja Toiduamet loomapidaja kulul asendustäitmise ja sunniraha seaduses asendustäitmise kohta sätestatud korras.

(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatud hukkamine protokollitakse asendustäitmise ja sunniraha seaduse kohaselt. Looma hukkamise dokumenteerib Põllumajandus- ja Toiduamet.

(6) Kui põllumajandusloom on kõrge aretusväärtusega tõupuhas aretusloom ja kui looma terviseseisund seda võimaldab, võib Põllumajandus- ja Toiduamet korraldada loomapidaja kulul sellise looma võõrandamise käesolevas seaduses sätestatud korras.

§ 643. Kõrge aretusväärtusega tõupuhta aretuslooma võõrandamise korraldamine

(1) Kõrge aretusväärtusega tõupuhas aretusloom võõrandatakse avalikul elektroonilisel enampakkumisel (edaspidi enampakkumine).

(2) Looma alghinna enampakkumisel, lähtudes looma harilikust väärtusest, ning enampakkumisel tehtavate pakkumiste sammu määrab Põllumajandus- ja Toiduamet.

(3) Teade enampakkumise kohta avaldatakse Põllumajandus- ja Toiduameti veebilehel ning oksjonikeskkonnas vähemalt kaks päeva enne enampakkumise algust. Teates märgitakse vähemalt enampakkumisel müüdava looma üldine kirjeldus, ostuhinna tasumise tähtaeg, müüdava loomaga tutvumise aeg ja koht ning enampakkumise alguse ja lõpu aeg.

(4) Loomapidaja, kellelt looma nõuetekohase pidamisega seotud kohustus on käesoleva seaduse § 64 lõike 1 kohaselt üle võetud, kuid looma ei ole tema senisest asukohast § 64 lõike 3 kohaselt ära võetud, ja asendustäitmist korraldav loomapidaja on kohustatud taluma looma enampakkumisega seotud toiminguid.

(5) Looma müügist saadud tulemi suhtes kohaldatakse käesoleva seaduse § 648 lõigetes 2–4 sätestatut.

(6) Pärast looma müümist enampakkumise korras väljastab Põllumajandus- ja Toiduamet loomapidajale viivitamata selle kohta kirjaliku teatise.

(7) Käesolevas paragrahvis sätestatud võõrandamine protokollitakse. Enampakkumise dokumenteerib Põllumajandus- ja Toiduamet.

(8) Valdkonna eest vastutav minister võib määrusega kehtestada elektroonilise enampakkumise täpsema korra ja nõuded enampakkumise läbiviimise kohta.

§ 644. Enampakkumisel pakkuda võivad isikud

(1) Käesoleva seaduse § 643 lõikes 1 nimetatud enampakkumisel ei saa osaleda isik, kellelt on müügiks pakutava looma nõuetekohase pidamisega seotud kohustus üle võetud, loomakaitseseaduse või selle rakendusakti nõuete rikkumise eest kehtivat karistust omav isik ega isik, kelle suhtes on kohus kohaldanud karistusseadustiku §-st 522 tulenevat lisakaristust.

(2) Enampakkumisel võib pakkujana osaleda asendustäitmist korraldav loomapidaja.

§ 645. Enampakkumise kord

(1) Tühine pakkumine lükatakse tagasi. Tühiseks pakkumiseks loetakse eelkõige:
1) alghinnast väiksem pakkumine;
2) käesoleva seaduse § 644 lõikes 1 nimetatud isiku pakkumine;
3) tingimuslik pakkumine.

(2) Enampakkumisel tunnistatakse parimaks pakkumiseks enampakkumise lõppemisel tehtud kõrgeim pakkumine.

(3) Põllumajandus- ja Toiduamet koostab enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval enampakkumise akti, millele kirjutavad alla Põllumajandus- ja Toiduameti esindaja ning enampakkumise võitja.

(4) Enampakkumise aktis märgitakse muu hulgas järgmised andmed:
1) enampakkumisel müüdud looma andmed;
2) enampakkumise võitja nimi, isiku- või registrikood;
3) parima pakkumise hind ning selle tasumise viis ja tähtaeg;
4) looma üleandmise tingimused.

(5) Enampakkumise võitja tasub ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval Põllumajandus- ja Toiduameti määratud kontole. Kui parima pakkumise teinud isik ei ole ettenähtud ajaks pakutud ostuhinda tasunud, loetakse ta pakkumisest loobunuks.

(6) Kui enampakkumise võitja on pakkumisest loobunud, teatab Põllumajandus- ja Toiduamet sellest viivitamata isikule, kes tegi enampakkumisel paremuselt järgmise pakkumise. Kui paremuselt järgmise pakkumise teinud isik tasub oma pakutud ostuhinna selleks ettenähtud aja jooksul, tunnistab Põllumajandus- ja Toiduamet selle isiku enampakkumise võitjaks.

§ 646. Enampakkumise õiguslikud tagajärjed

(1) Omand enampakkumisel müüdud loomale tekib asja üleandmisega enampakkumise akti alusel.

(2) Asja müümisel läheb müüdava asja juhusliku hävimise riisiko üle ostjale looma üleandmise ajast arvates. Looma üleandmisest arvates kannab ostja kõik loomaga seotud kulud ja saab kogu kasu.

§ 647. Enampakkumise nurjumine

(1) Põllumajandus- ja Toiduamet kuulutab enampakkumise nurjunuks, kui:
1) enampakkumisele ei esitata ühtegi pakkumist;
2) ostuhinda ei tasuta selleks ettenähtud aja jooksul.

(2) Enampakkumise nurjumise korral korraldab Põllumajandus- ja Toiduamet looma hukkamise loomapidaja kulul asendustäitmise ja sunniraha seaduses asendustäitmise kohta sätestatud korras.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud hukkamine protokollitakse asendustäitmise ja sunniraha seaduse kohaselt. Looma hukkamise dokumenteerib Põllumajandus- ja Toiduamet.

(4) Pärast looma hukkamist väljastab Põllumajandus- ja Toiduamet loomapidajale viivitamata selle kohta kirjaliku teatise.

§ 648. Looma nõuetekohase pidamisega seotud kohustuse täitmisel tekkinud kulu ja tulu

(1) Põllumajandus- ja Toiduamet nõuab loomapidajalt, kellelt looma nõuetekohase pidamisega seotud kohustus on käesoleva seaduse § 64 lõike 1 alusel üle võetud ja kes on tähtaegselt täitnud temale ettekirjutusega pandud kohustuse loom võõrandada või korraldada looma hukkamine, looma nõuetekohase pidamisega seotud kulu sisse asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras.

(2) Loomapidaja puhul, kellelt on käesoleva seaduse § 64 lõike 1 alusel looma nõuetekohase pidamisega seotud kohustus üle võetud, kuid kes ei ole käesoleva seaduse § 64 lõikes 4 nimetatud ettekirjutuses määratud tähtaja jooksul looma võõrandanud või hukanud ja kelle eest on selle kohustuse täitnud riik, teeb looma nõuetekohase pidamisega seotud kohustuse täitmisel tekkinud kulu ja tulu kindlaks Põllumajandus- ja Toiduamet.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud juhul arvab Põllumajandus- ja Toiduamet looma võõrandamisest või hukkamisest saadud tulust maha looma nõuetekohase pidamisega seotud kulu ja looma võõrandamise või hukkamise kulu.

(4) Kui looma võõrandamisest või hukkamisest saadud tulu on suurem kui looma nõuetekohase pidamisega seotud kulu ja looma võõrandamise või hukkamise kulu, makstakse ülejäänud summa välja loomapidajale, kellelt looma nõuetekohase pidamisega seotud kohustus üle võeti. Kui loomapidaja ei võta summat vastu ühe aasta jooksul asendustäitmise päevast arvates, kantakse see riigituludesse.

(5) Kui looma nõuetekohase pidamisega seotud kulu ja looma võõrandamise või hukkamise kulu on suurem kui looma võõrandamisest või hukkamisest saadud tulu, nõuab Põllumajandus- ja Toiduamet tegelikult kantud kulu sisse asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras loomapidajalt, kellelt looma nõuetekohase pidamisega seotud kohustus üle võeti.

(6) Kui looma nõuetekohase pidamisega seotud kohustuse ülevõtmise kulud osutuvad ettenägematult suureks, taotletakse Põllumajandus- ja Toiduametile looma nõuetekohase pidamisega seotud kulude katteks vahendid Vabariigi Valitsuse reservist.ˮ.

§ 2. Pankrotiseaduse muutmine

Pankrotiseaduse § 55 täiendatakse lõigetega 5 ja 6 järgmises sõnastuses:

ˮ(5) Kui võlgniku vara hulka kuulub loom, tagab haldur looma pidamise kohta sätestatud nõuete täitmise.

(6) Loomakaitseseaduse § 64 lõikes 1 sätestatu rakendamise korral teeb haldur Põllumajandus- ja Toiduametiga koostööd, et tagada loomakaitseseaduse § 64 lõike 3 alusel tehtud ettekirjutuse tähtaegne täitmine ja vajaduse korral sama seaduse kohase asendustäitmise sujuv rakendamine.ˮ.

§ 3. Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2021. aasta 10. jaanuaril.

Henn Põlluaas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json