Teksti suurus:

Konkurentsiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2022
Avaldamismärge:RT I, 30.12.2021, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
20.12.2021 otsus nr 41

Konkurentsiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 08.12.2021

§ 1.  Konkurentsiseaduse muutmine

Konkurentsiseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Käesoleva seaduse 71. peatükk sätestab eriseadustega reguleeritud turgudel tegutsevatele ettevõtjatele järelevalvetasu maksmise kohustuse.”;

2) seadust täiendatakse 71. peatükiga järgmises sõnastuses:

71. peatükk
JÄRELEVALVETASU

§ 531. Järelevalvetasu ja selle arvutamine

(1) Eriseadustega reguleeritud turgudel tegutsevad ettevõtjad tasuvad Konkurentsiametile käesolevas peatükis ettenähtud järelevalvetasu.

(2) Eriseadusteks käesoleva peatüki tähenduses on elektrituruseadus, kaugkütteseadus, lennundusseadus, maagaasiseadus, postiseadus, sadamaseadus ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus.

(3) Järelevalvetasu laekumisest rahastatakse Konkurentsiameti järelevalvetööd eriseadustega reguleeritud turgude üle, et tagada tarbijatele katkematu, turvaline ja kvaliteetne teenus majanduslikult põhjendatud hinna eest, edendades samas nende turgude jätkusuutlikku arengut. Konkurentsiamet tagab oma tegevusalade kulude lahususe.

(4) Ettevõtjad, kelle teenuste hindasid ja tasusid kooskõlastab Konkurentsiamet, maksavad järelevalvetasu vastavalt iga võrgu- või tegevuspiirkonna kohta antud haldusaktis märgitud müügitulule vastavalt käesoleva seaduse §-s 532 sätestatud järelevalvetasu määrale.

(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud ettevõtjaks loetakse:
1) võrguettevõtja ja soojuse tootja kaugkütteseaduse tähenduses, kellel on hinna kooskõlastamise kohustus;
2) võrguettevõtja elektrituruseaduse tähenduses, kellel on võrgutasu kooskõlastamise kohustus;
3) võrguettevõtja maagaasiseaduse tähenduses, kellel on võrguteenuse hinna kooskõlastamise kohustus;
4) vee-ettevõtja ning isik, kelle suhtes kohalduvad ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduses vee-ettevõtja kohta sätestatud nõuded ja kohustused, kellel on veeteenuse hinna kooskõlastamise kohustus.

(6) Kui käesoleva paragrahvi lõike 5 punktis 1 nimetatud ettevõtja on hinna kooskõlastanud hinnavalemi alusel, arvutatakse järelevalvetasu aluseks olev müügitulu vastavalt kehtivale hinna kooskõlastamise haldusaktile.

(7) Ettevõtjad, kelle tegevuse üle teostab Konkurentsiamet seaduses sätestatud ulatuses järelevalvet ilma teenuste hindasid ja tasusid kooskõlastamata, maksavad järelevalvetasu vastavalt teenuste müügitulule eriseadusega reguleeritud turul.

(8) Käesoleva paragrahvi lõikes 7 nimetatud ettevõtjaks loetakse:
1) universaalse postiteenuse osutaja;
2) lennujaama haldaja;
3) sadama pidaja.

(9) Kui käesoleva paragrahvi lõigetes 5 ja 8 nimetatud järelevalvetasu maksmise kohustusega (edaspidi rahastamiskohustus) ettevõtja on teenuse osutamise lõpetanud, on ta rahastamiskohustusest vabastatud.

(10) Kui käesoleva paragrahvi lõigetes 5 ja 8 nimetatud rahastamiskohustusega ettevõtja on teenuse osutamise andnud üle teisele ettevõtjale, läheb rahastamiskohustus üle sellele ettevõtjale, kes teenuse osutamise üle võttis.

(11) Konkurentsiametil on õigus nõuda rahastamiskohustusega isikult vajaduse korral täiendavaid andmeid, dokumente ja kirjalikke selgitusi järelevalvetasu arvutamiseks.

§ 532. Järelevalvetasu määr

(1) Käesoleva seaduse § 531 lõikes 5 ja lõike 8 punktis 1 nimetatud rahastamiskohustusega ettevõtja järelevalvetasu määr on 0,2 protsenti talle antud haldusaktis märgitud müügitulust.

(2) Käesoleva seaduse § 531 lõike 8 punktides 2 ja 3 nimetatud rahastamiskohustusega ettevõtja järelevalvetasu määr on 0,02 protsenti vastavalt teenuste müügitulule eriseadusega reguleeritud turul.

§ 533. Järelevalvetasu tasumine ja tasumise tähtaeg

(1) Järelevalvetasu makstakse üks kord kalendriaastas.

(2) Käesoleva seaduse § 531 lõikes 5 nimetatud ettevõtja puhul on järelevalvetasu arvutamise aluseks iga kalendriaasta 15. juuli seisuga antud haldusakt.

(3) Käesoleva seaduse § 531 lõike 8 punktis 1 nimetatud universaalse postiteenuse osutaja puhul võtab Konkurentsiamet järelevalvetasu väljaarvutamisel ja vastavasisulise korralduse andmisel aluseks postiteenuse osutaja poolt postiseaduse alusel üks kord kvartalis esitatava tulu- ja kuluarvestuse deklaratsiooni.

(4) Käesoleva seaduse § 531 lõike 8 punktis 2 nimetatud lennujaama haldaja ja punktis 3 nimetatud sadama pidaja esitavad pärast majandusaasta aruande esitamise tähtaja möödumist kahe nädala jooksul Konkurentsiametile deklaratsiooni vastavalt teenuste müügitulule eriseadustega reguleeritud turul. Kui majandusaasta ei ühti kalendriaastaga, esitatakse deklaratsioon hiljemalt iga kalendriaasta 15. juulil.

(5) Järelevalvetasu saamiseks teeb Konkurentsiamet igal kalendriaastal hiljemalt 31. augustil ettevõtjatele teatavaks vastavasisulise korralduse, märkides kohaldatava järelevalvetasu määra, maksmisele kuuluva järelevalvetasu summa ja maksmise tähtaja.

(6) Järelevalvetasu makstakse igal kalendriaastal hiljemalt 30. septembril.

(7) Järelevalvetasu laekub riigieelarvesse.

(8) Rahastamiskohustuse lõppemisel järelevalvetasu ei tagastata.

§ 534. Järelevalvetasu tasumata jätmise tagajärg

Käesoleva seaduse § 533 lõikes 5 nimetatud korraldus on täitedokument täitemenetluse seadustiku § 2 lõike 1 punkti 21 tähenduses. Kui järelevalvetasu maksma kohustatud isik ei tasu seda korralduses ettenähtud tähtaja jooksul, võib Konkurentsiamet anda korralduse sundtäitmisele täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.”.

§ 2.  Elektrituruseaduse muutmine

Elektrituruseaduse § 1 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Elektriettevõtja maksab järelevalvetasu konkurentsiseaduses sätestatud alustel ja korras.”.

§ 3.  Kaugkütteseaduse muutmine

Kaugkütteseaduse § 1 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Ettevõtja maksab järelevalvetasu konkurentsiseaduses sätestatud alustel ja korras.”.

§ 4.  Lennundusseaduse muutmine

Lennundusseaduse § 1 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Ettevõtja maksab järelevalvetasu konkurentsiseaduses sätestatud alustel ja korras.”.

§ 5.  Maagaasiseaduse muutmine

Maagaasiseaduse § 1 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Ettevõtja maksab järelevalvetasu konkurentsiseaduses sätestatud alustel ja korras.”.

§ 6.  Postiseaduse muutmine

Postiseaduse § 1 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Ettevõtja maksab järelevalvetasu konkurentsiseaduses sätestatud alustel ja korras.”.

§ 7.  Sadamaseaduse muutmine

Sadamaseaduse § 1 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Ettevõtja maksab järelevalvetasu konkurentsiseaduses sätestatud alustel ja korras.”.

§ 8.  Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse muutmine

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 12 järgmises sõnastuses:

„(12) Vee-ettevõtja maksab järelevalvetasu konkurentsiseaduses sätestatud alustel ja korras.”;

2) paragrahvi 6 lõike 2 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Konkurentsiametil on õigus kontrollida liitumistasu suurust, selle põhjendatust ja metoodikale vastavust.”;

3) paragrahvi 6 lõiked 3 ja 4 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Vee-ettevõtja koostab liitumistasu arvutamise metoodika kooskõlas käesolevas paragrahvis sätestatuga ja esitab selle kooskõlastamiseks Konkurentsiametile. Vee-ettevõtja avalikustab liitumistasu arvutamise metoodika pärast kooskõlastuse saamist.

(4) Kui vee-ettevõtja tegevuspiirkond asub mitmel reoveekogumisalal, võib kõigi piirkondade kohta koostada ühise liitumistasu arvutamise metoodika.”;

4) paragrahvi 6 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Liitumistasu arvutamise metoodika kooskõlastamisele kohaldatakse käesoleva seaduse §-s 142 sätestatut.”;

5) paragrahvi 7 lõike 27 teine lause tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 141 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 142 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Vee-ettevõtja koostab veeteenuse hinna ettepaneku (edaspidi hinnataotlus) ning esitab selle enne veeteenuse hinna kehtestamist koos põhiteenustega seotud teenuste hinnakirja ja muu hinnataotluse aluseks oleva dokumentatsiooniga kooskõlastamiseks Konkurentsiametile. Konkurentsiamet kontrollib, et taotletud hind sisaldaks üksnes käesoleva seaduse § 14 lõikes 2 ettenähtud põhjendatud kulusid ja põhjendatud tulukust.”;

8) paragrahvi 142 lõiked 2 ja 3 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 142 lõike 4 teisest lausest ja lõikest 5 jäetakse välja sõnad „või kohalik omavalitsus”;

10) paragrahvi 142 lõikest 7 jäetakse välja sõnad „ja kohaliku omavalitsuse volitatud isikul”;

11) paragrahvi 142 lõikest 12 jäetakse välja sõnad „ja kohalikul omavalitsusel”;

12) paragrahvi 142 lõige 13 tunnistatakse kehtetuks;

13) paragrahvi 154 lõiked 2 ja 21 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Järelevalvet veeteenuse hinna ja liitumistasu õigusaktidele vastavuse ning nende kehtestamisega seotud nõuete täitmise üle, samuti käesoleva seaduse § 6 lõikes 3 nimetatud liitumistasu arvutamise metoodika seadusele vastavuse üle teostab Konkurentsiamet.

(21) Järelevalvet käesolevas seaduses sätestatud raamatupidamise ja veeteenuse hinnaregulatsiooniga seonduvate nõuete täitmise üle vee-ettevõtja poolt teostab Konkurentsiamet.”.

§ 9.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2022. aasta 1. jaanuaril.

Jüri Ratas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json