Teksti suurus:

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2022
Avaldamismärge:RT I, 30.12.2021, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
20.12.2021 otsus nr 42

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 08.12.2021

§ 1.  Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmine

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Käesolevas seaduses nimetatud alkoholi, kütuse ja elektrienergia kaubakoodid põhinevad komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2018/1602, millega muudetakse tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühist tollitariifistikku käsitleva nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisa (ELT L 273, 31.10.2018, lk 1–960), kehtestatud kombineeritud nomenklatuuril (edaspidi KN) seisuga 2019. aasta 1. jaanuar.”;

2) paragrahvi 11 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Euroopa Liidu territooriumina (edaspidi liidu territoorium) käsitatakse käesoleva seaduse tähenduses Euroopa Liidu mis tahes liikmesriigi territooriumi, kus kohaldatakse Euroopa Liidu aluslepinguid kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitega 349 ja 355, välja arvatud kolmandad territooriumid.

(2) Liikmesriik käesoleva seaduse tähenduses on riik või territoorium, mis asub liidu territooriumil.

(21) Kolmandad territooriumid käesoleva seaduse tähenduses on nõukogu direktiivi (EL) 2020/262, millega nähakse ette aktsiisi üldine kord (uuesti sõnastatud) (ELT L 58, 27.02.2020, lk 4–42), artikli 4 lõigetes 2 ja 3 nimetatud territooriumid.

(3) Euroopa Liidu väline (edaspidi liiduväline) riik käesoleva seaduse tähenduses on riik või territoorium, mille suhtes Euroopa Liidu aluslepinguid ei kohaldata, ja kolmandad territooriumid.

(4) Sihtliikmesriik käesoleva seaduse tähenduses on liikmesriik, kuhu aktsiisikaup tarnitakse või kus seda kasutatakse.”;

3) paragrahv 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 4. Ajutine aktsiisivabastus

Ajutine aktsiisivabastus käesoleva seaduse tähenduses on aktsiisi maksukohustuse peatamine liidu tollistaatusega aktsiisikauba tootmisel, ladustamisel, lähetamisel ja veol käesolevas seaduses sätestatud korras.”;

4) paragrahvi 41 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Aktsiisikauba tarbimisse lubamine käesoleva seaduse tähenduses on:
1) aktsiisikauba väljumine, sealhulgas ebaseaduslik väljumine, ajutise aktsiisivabastuse alt;
2) aktsiisiga maksustamata aktsiisikauba, välja arvatud liiduvälise tollistaatusega aktsiisikaup, valdamine või ladustamine, sealhulgas ebaseaduslik ladustamine ja valdamine, väljaspool ajutist aktsiisivabastust;
3) aktsiisikauba tootmine, sealhulgas ebaseaduslik tootmine, väljaspool ajutist aktsiisivabastust;
4) aktsiisikauba import, välja arvatud juhul, kui aktsiisikauba suhtes kohaldatakse ajutist aktsiisivabastust kohe pärast importi, või aktsiisikauba ebaseaduslik sissetoomine, välja arvatud juhul, kui tollivõlg on lõppenud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 952/2013, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik (ELT L 269, 10.10.2013, lk 1–101) (edaspidi tolliseadustik), artikli 124 lõike 1 punkti f, g või k kohaselt.”;

5) seadust täiendatakse §-dega 44 ja 45 järgmises sõnastuses:

§ 44. Sertifitseeritud kaubasaaja

Sertifitseeritud kaubasaaja käesoleva seaduse tähenduses on isik, kes on registreeritud sihtliikmesriigis teises liikmesriigis tarbimisse lubatud ja ärilisel eesmärgil sihtliikmesriiki toimetatud aktsiisikauba vastuvõtjaks.

§ 45. Sertifitseeritud kaubasaatja

Sertifitseeritud kaubasaatja käesoleva seaduse tähenduses on isik, kes on registreeritud lähteliikmesriigis seal tarbimisse lubatud aktsiisikauba ärilisel eesmärgil teise liikmesriiki lähetajaks.”;

6) paragrahvi 10 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Aktsiisikauba import käesoleva seaduse tähenduses on aktsiisikauba vabasse ringlusse lubamine vastavalt tolliseadustiku artiklile 201.

(2) Aktsiisikauba impordiks loetakse käesoleva seaduse tähenduses ka aktsiisikauba toimetamist Eestisse kolmandatelt territooriumidelt.

(3) Aktsiisikauba impordiks ei loeta aktsiisikauba toimetamist Eestisse nõukogu direktiivi (EL) 2020/262 artiklis 5 nimetatud territooriumidelt.

(4) Nõukogu direktiivi (EL) 2020/262 artikli 4 lõikes 2 nimetatud territooriumidelt aktsiisikauba Eestisse toomisel kohaldatakse tollialastes õigusaktides sätestatud liidu territooriumile toomise nõudeid.”;

7) seadust täiendatakse §-ga 101 järgmises sõnastuses:

§ 101. Aktsiisikauba ebaseaduslik sissetoomine

Aktsiisikauba ebaseaduslik sissetoomine käesoleva seaduse tähenduses on sellise aktsiisikauba toomine liidu tolliterritooriumile, mida ei ole lubatud vabasse ringlusse vastavalt tolliseadustiku artiklile 201 ning mille puhul on tekkinud tolliseadustiku artikli 79 lõike 1 alusel tollivõlg või mille puhul oleks see tekkinud, kui kauba suhtes oleks kohaldatud tollimaksu.”;

8) paragrahvi 11 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Aktsiisikauba eksport käesoleva seaduse tähenduses on aktsiisikaubale ekspordi tolliprotseduuri rakendamine tolliseadustiku tähenduses.

(2) Aktsiisikauba ekspordiks loetakse ka aktsiisikauba toimetamist Eestist kolmandatele territooriumidele.

(3) Aktsiisikauba ekspordiks ei loeta aktsiisikauba toimetamist Eestist nõukogu direktiivi (EL) 2020/262 artiklis 5 nimetatud territooriumidele.

(4) Aktsiisikauba toimetamisel Eestist nõukogu direktiivi (EL) 2020/262 artikli 4 lõikes 2 nimetatud territooriumidele kohaldatakse tollialastes õigusaktides sätestatud liidu territooriumilt väljumise nõudeid.”;

9) paragrahvi 12 lõike 3 punktis 3 asendatakse tekstiosa „on 2204 21 10 või” tekstiosaga „on 2204 21 06–2204 21 09 või”;

10) paragrahvi 12 lõike 4 punktis 3 asendatakse tekstiosa „on 2206 00 31, 2206 00 39 või 2204 21 10” tekstiosaga „on 2204 21 06–2204 29 10, 2206 00 31 või 2206 00 39”;

11) paragrahvi 13 lõike 11 teises lauses asendatakse sõnad „denatureerimata alkoholi” sõnadega „osaliselt denatureeritud alkoholi”;

12) paragrahvi 16 lõikes 42 asendatakse sõnad „Tubakat sisaldavale tubakatootele, mis on mõeldud” sõnadega „Tubakat või muud taime sisaldavale tubakatootele, mis on mõeldud tubakatootena”;

13) paragrahvi 21 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Aktsiisikaupa on lubatud toota aktsiisilaos. Alkoholi on lubatud denatureerida aktsiisilaos, tollilaos ja vabatsoonis. Liiduvälise tollistaatusega kütust on lubatud töödelda seestöötlemise või tolliladustamise tolliprotseduuril ja vabatsoonis. Ajutiselt ladustatud kütust on lubatud erimärgistada ka ajutise ladustamise kohas. Tahkekütuseid, maagaasi, mootorimaagaasi, elektrienergiat ja biokütust, välja arvatud käesoleva lõike punktides 1–3 nimetatud biokütust, toodetakse väljaspool aktsiisiladu. Vedelat põlevainet toodetakse väljaspool aktsiisiladu juhul, kui selle tootmisel ei kasutata ühe komponendina kütust, mille tootmine on lubatud üksnes aktsiisilaos. Aktsiisilaos peab tootma järgmisi biokütuseid, kui neid toodetakse kasutamiseks mootorikütuse või kütteainena või mootorikütuse või kütteaine lisandina:
1) biokütus, mis on nimetatud käesoleva seaduse § 19 lõike 14 punktis 1;
2) biokütus, mille KNi kaheksa numbrit on 3824 99 86, 3824 99 93, 3826 00 10 või 3826 00 90;
3) biokütus, mille KNi kaheksa numbrit on 3824 99 92 või 3824 99 96, välja arvatud aktiivkomponentidena amiine sisaldavad korrosioonivastased segud ja lakkide ning samalaadsete toodete anorgaanilised segalahustid ja -vedeldid.”;

14) paragrahv 211 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 211. Tarbimisse lubatud aktsiisikauba toimetamine ühest liikmesriigist teise

(1) Tarbimisse lubatud aktsiisikaupa võib ärilisel eesmärgil lähetada teise liikmesriiki üksnes sertifitseeritud kaubasaatja. Teises liikmesriigis tarbimisse lubatud aktsiisikaupa võib Eestis ärilisel eesmärgil vastu võtta üksnes sertifitseeritud kaubasaaja. Tarbimisse lubatud aktsiisikauba vedu ärilisel eesmärgil ühest liikmesriigist teise võib toimuda üksnes sertifitseeritud kaubasaatja ja sertifitseeritud kaubasaaja vahel.

(2) Aktsiisilaopidaja võib tegutseda sertifitseeritud kaubasaatjana pärast seda, kui ta on maksuhalduri infosüsteemis sertifitseeritud kaubasaatjaks registreeritud. Aktsiisilaopidaja või registreeritud kaubasaaja võib tegutseda sertifitseeritud kaubasaajana pärast seda, kui ta on maksuhalduri infosüsteemis sertifitseeritud kaubasaajaks registreeritud.

(3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 tähenduses loetakse aktsiisikauba ärilisel eesmärgil ühest liikmesriigist teise toimetamiseks seda, kui ühes liikmesriigis tarbimisse lubatud aktsiisikaup toimetatakse teise liikmesriiki saajale, välja arvatud kaugmüügi korral või käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktides 6 ja 21 nimetatud juhtudel.

(4) Käesoleva paragrahvi lõiget 1 ei kohaldata ärilisel eesmärgil liikmesriikidevahelisi reise tegeva õhusõiduki või laeva pardal oleva aktsiisikauba puhul, kui seda aktsiisikaupa ei võõrandata kaasaviimiseks ajal, kui õhusõiduk või laev asub selle liikmesriigi territooriumil, kus sellelt kaubalt ei ole aktsiisi makstud.

(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud aktsiisikauba vedu loetakse alustatuks, kui aktsiisikaup on toimetatud välja sertifitseeritud kaubasaatja poolt maksuhaldurile teada antud kohast, ja lõppenuks, kui sertifitseeritud kaubasaaja on aktsiisikauba vastu võtnud maksuhaldurile teada antud kohas.

(6) Alternatiivsete tubakatoodete vedu ärilisel eesmärgil teisest liikmesriigist Eestisse loetakse tarbimisse lubatud aktsiisikauba veoks. Erandina käesoleva paragrahvi lõigetest 1 ja 2 ei pea tarbimisse lubatud alternatiivsete tubakatoodete:
1) vastuvõtja olema sertifitseeritud kaubasaaja, kui see kaup lähetatakse teise liikmesriiki;
2) teisest liikmesriigist lähetaja olema sertifitseeritud kaubasaatja, kui see kaup lähetatakse Eestisse.”;

15) paragrahvi 212 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Aktsiisikauba kaugmüügil teisest liikmesriigist Eestisse maksab aktsiisi kaugmüüja või tema valitud maksuesindaja maksukorralduse seaduse tähenduses. Kaugmüüja käesoleva seaduse tähenduses on ettevõtja, kes lähetab aktsiisikauba sihtkohta või kes veab aktsiisikauba sihtkohta, kui lähetaja ei ole teada. Kaugmüüja on võtnud aktsiisi maksmise kohustuse, kui maksuhaldurile on esitatud tagatis kooskõlas käesoleva seaduse §-ga 442. Kui kaugmüüja ei ole võtnud aktsiisi maksmise kohustust ega valinud maksuesindajat selle kohustuse täitmiseks, maksab aktsiisi kauba vastuvõtja.”;

16) paragrahvi 212 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Kaugmüügi teel soetatava aktsiisikauba vastuvõtja on kohustatud küsima teavet kaugmüüjalt ja maksuhaldurilt aktsiisi maksmise korralduse kohta, et selgitada aktsiisi maksmise kohustuse täitja.”;

17) paragrahvi 22 lõike 1 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) isik, sealhulgas teise liikmesriigi isik, kes on rikkunud käesolevas seaduses sätestatud aktsiisikauba tootmise, maksumärgistamise, ladustamise, lähetamise, vedamise, valdamise, vastuvõtmise või võõrandamise neid nõudeid, millest tuleneb aktsiisi maksmise kohustus;”;

18) paragrahvi 22 lõike 1 punktid 71 ja 72 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„71) maksuesindaja, kaugmüüja või kaugmüügil aktsiisikauba vastuvõtja;
72) registreeritud kaubasaaja ja sertifitseeritud kaubasaaja;”;

19) paragrahvi 24 lõikes 1 asendatakse sõna „toimetamisel” sõnadega „saabumise päeval”;

20) paragrahvi 24 lõige 12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(12) Rikkumise objektiks olnud aktsiisikaubalt või maksumärgilt maksab aktsiisi isik, kes on esitanud aktsiisi maksmise tagatise. Kui tagatise esitajat ei ole võimalik kindlaks teha, maksab aktsiisi käesoleva seaduse § 22 lõike 1 punktis 4 nimetatud isik. Kui ei ole võimalik kindlaks teha ka käesoleva seaduse § 22 lõike 1 punktis 4 nimetatud isikut, maksab aktsiisi rikkumise objektiks olnud aktsiisikauba valdaja. Maksukohustus tekib rikkumise objektiks olnud aktsiisikaubalt või maksumärgilt rikkumise päeval või kui rikkumise päeva ei ole võimalik kindlaks teha, siis rikkumise avastamise päeval. Maksumärk loetakse rikkumise objektiks, kui see kinnitatakse tootele, mis ei kuulu maksumärgistamisele.”;

21) paragrahvi 24 lõige 17 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(17) Sertifitseeritud kaubasaajal tekib maksukohustus teisest liikmesriigist lähetatud aktsiisikaubalt selle vastuvõtmise päeval või selle kauba Eestisse saabumise päeval, kui ta võttis aktsiisikauba vastu teises liikmesriigis, ning temale väljastatud maksumärkidelt 91. päeval nende maksuhaldurilt kättesaamise päevast alates, kui maksumärgid ei ole kinnitatud aktsiisikaubale ega selle müügipakendile või kui teise liikmesriiki toimetatud maksumärgid ei ole Eestisse tagasi toimetatud aktsiisikaubale ega selle müügipakendile kinnitatult ja need maksumärgid on maksuhaldurile tagastamata või maksuhalduri esindaja juuresolekul hävitamata. Teises liikmesriigis tarbimisse lubatud aktsiisikaubalt ei teki käesoleva lõike alusel maksukohustust, kui aktsiisikauba võtab vastu:
1) sertifitseeritud kaubasaaja, kellel on õigus seda kaupa aktsiisivabastuse loa alusel kasutada või vastu võtta;
2) sertifitseeritud kaubasaajana registreeritud aktsiisilaopidaja käesoleva seaduse § 26 lõike 1 punktis 21 sätestatud juhul.”;

22) paragrahvi 24 lõikes 18 asendatakse tekstiosa „Käesoleva seaduse § 211 lõikes 1 nimetatud juhul tekib aktsiisi maksmise eest vastutaval isikul” tekstiosaga „Sertifitseeritud kaubasaajal tekib”;

23) paragrahvi 25 lõike 22 esimeses lauses asendatakse tekstiosa „Käesoleva seaduse §-s 211 nimetatud isik” tekstiosaga „Sertifitseeritud kaubasaaja, kaugmüüja”;

24) paragrahvi 25 lõike 22 kolmas lause tunnistatakse kehtetuks;

25) paragrahvi 26 lõiget 1 täiendatakse punktiga 35 järgmises sõnastuses:

„35) aktsiisikauba toimetamisel aktsiisilaost tolliasutusse, kus ekspordiks vabastatud kaup suunatakse komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/2446, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 952/2013 seoses liidu tolliseadustiku teatavaid sätteid täpsustavate üksikasjalike eeskirjadega (ELT L 343, 29.12.2015, lk 1–557), artikli 189 lõike 4 kohaselt välistransiidiprotseduurile;”;

26) paragrahvi 26 lõike 1 punktis 7 ja § 27 lõike 21 esimeses lauses asendatakse tekstiosa „punktides 1, 11” tekstiosaga „punktides 1–12”;

27) paragrahvi 27 lõiget 1 täiendatakse punktiga 12 järgmises sõnastuses:

„12) liikmesriikide, välja arvatud Eesti, relvajõududele nende enda ja nendega kaasas oleva tsiviilkoosseisu kasutuseks ning nende sööklate varustamiseks soetatud aktsiisikaup, kui nimetatud relvajõud osalevad kaitsetegevuses, millega rakendatakse ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika raames liidu meetmeid;”;

28) paragrahvi 27 lõiget 1 täiendatakse punktiga 42 järgmises sõnastuses:

„42) teises liikmesriigis tarbimisse lubatud ja seejärel Eestisse toimetatud aktsiisikaup, mis hävitatakse maksuhalduri järelevalve all, kui selle kauba suhtes ei ole algatatud menetlust seoses maksukohustuse vähendamisega või täitmisest kõrvalehoidumisega ja kui maksuhaldurile on enne aktsiisi maksmise tähtaega kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teatatud soovist aktsiisikaup hävitada;”;

29) paragrahvi 27 lõike 1 punkt 91 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„91) osaliselt denatureeritud alkohol, mida kasutatakse toidust erineva toote tootmiseks või tootmisseadmete hooldamiseks ja puhastamiseks;”;

30) paragrahvi 27 lõike 1 punktis 191 ning lõike 21 teises ja kolmandas lauses asendatakse tekstiosa „punktis 11 nimetatud” tekstiosaga „punktides 11 ja 12 nimetatud”;

31) paragrahvi 27 lõike 1 punktid 29 ja 30 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„29) alkohol ja kütus, mis lähetatakse aktsiisilaost teise liikmesriiki nõukogu direktiivi (EL) 2020/262 artikli 11 lõike 1 punktides a, b ja f sätestatud saajale ametialaseks kasutamiseks;
30) aktsiisikaup, mis lähetatakse aktsiisilaost teise liikmesriiki nõukogu direktiivi (EL) 2020/262 artikli 11 lõike 1 punktides c, d ja e sätestatud saajale.”;

32) paragrahvi 27 lõige 21 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(21) Aktsiisivabastuse kohaldamisel käesoleva paragrahvi lõike 1 punkti 1, 11, 12, 29 või 30 alusel peab aktsiisikaubaga selle veol teise liikmesriiki, läbi teise liikmesriigi või teisest liikmesriigist Eestisse olema kaasas nõukogu direktiivi (EL) 2020/262 artikli 12 lõikes 3 nimetatud vabastussertifikaat. Vabastussertifikaat annab õiguse aktsiisikaupa aktsiisivabalt importida või soetada aktsiisilaost käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1, 11, 12, 29 ja 30 nimetatud juhul. Vabastussertifikaat ei ole nõutav käesoleva paragrahvi:
1) lõikes 2 nimetatud juhul, kui aktsiisikauba importimise koht ja sihtliikmesriik on Eesti;
2) lõike 1 punktides 11 ja 12 nimetatud relvajõudude vee- ja õhusõidukite tankimise korral Eestis vahetult selle aktsiisilaopidaja või laevavarustaja poolt, kelle tegevuskoht ning vee- ja õhusõidukite tankimiskoht asuvad sama lennuvälja, kopteriväljaku või sadama territooriumil;
3) lõike 1 punktides 11 ja 12 nimetatud relvajõududele kütuse võõrandamise korral Eestis vahetult Kaitseväe aktsiisilao poolt.”;

33) paragrahvi 27 täiendatakse lõikega 22 järgmises sõnastuses:

„(22) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1–12 nimetatud isiku või asutuse õigust aktsiisivaba aktsiisikauba soetamiseks kinnitab vabastussertifikaadil valdkonna eest vastutav minister või tema volitatud ametnik.”;

34) paragrahvi 27 lõike 6 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Maksuhalduril on alust arvata, et reisija toodud aktsiisikaupa või füüsilisele isikule välisriigist saadetud kaupa kasutatakse ärilisel eesmärgil, kui:”;

35) paragrahvi 28 lõiget 12 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Kui enne kolme aasta möödumist aktsiisi maksmise kohustuse tekkimisest tehakse kindlaks liikmesriik, kus toimus rikkumine või tekkis aktsiisikauba põhjendamata kadu, maksustatakse aktsiisikaup selles liikmesriigis.”;

36) paragrahvi 30 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

„(51) Aktsiisikauba iseloomulikest omadustest tuleneva osalise kao korral, mis tekkis ajutises aktsiisivabastuses aktsiisikauba veol liikmesriikide vahel või mis tekkis teises liikmesriigis tarbimisse lubatud aktsiisikauba veol Eestisse, lähtutakse nõukogu direktiivi (EL) 2020/262 artikli 6 lõike 10 alusel kehtestatud aktsiisikauba kao ühisest piirnormist, välja arvatud juhul, kui maksuhalduril on põhjendatud alus kahtlustada rikkumist. Aktsiisikauba kao ühise piirnormi puudumise korral või juhtudel, mida ei ole käsitletud ühist piirnormi sätestavas õigusaktis, lähtutakse Eestis kehtivatest aktsiisikauba kadude maksustamise ja aktsiisivabastuse põhimõtetest.”;

37) paragrahvi 30 lõiget 9 täiendatakse enne sõna „kehtestatakse” sõnaga „Eestis”;

38) paragrahvi 31 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Tagatis esitatakse käesolevas seaduses sätestatud juhtudel aktsiisikaubalt aktsiisi maksmise tagamiseks. Tagatis peab katma ka teises liikmesriigis tekkida võiva aktsiisi maksmise kohustuse. Aktsiisilaopidaja esitab tagatise ajutises aktsiisivabastuses toodetavalt, ladustatavalt ja lähetatavalt aktsiisikaubalt ning aktsiisikaubalt, millele kohaldab ajutist aktsiisivabastust muudel eespool nimetamata juhtudel. Põlevkivikütteõli tootja ei pea esitama tagatist tema poolt aktsiisilaos ajutises aktsiisivabastuses toodetavalt ja ladustatavalt omatoodetud põlevkivikütteõlilt. Riigi omandis oleva kütust käitleva Kaitseväe aktsiisilao (edaspidi kaitseväe aktsiisiladu) ja kütuse alaliselt paigaldatud torujuhtme kaudu ajutises aktsiisivabastuses liikumise puhul tagatist ei nõuta.”;

39) paragrahvi 31 lõikes 12 ja lõike 5 punktis 5, § 491 lõike 3 punktis 4 ning lõigetes 5 ja 121, § 61 lõike 3 punktis 31 ning lõigetes 4 ja 11 ning § 62 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „käesoleva seaduse §-s 211 nimetatud isik” sõnadega „sertifitseeritud kaubasaaja” vastavas käändes;

40) paragrahvi 31 lõiked 3 ja 4 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Tagatis esitatakse, aktsepteeritakse ja vabastatakse ning seda kasutatakse kooskõlas maksukorralduse seadusega.

(4) Tagatissumma määrab Maksu- ja Tolliamet. Tagatissumma määramisel lähtutakse tagatise esitaja arvutatud tekkida võiva või tekkinud maksukohustuse suurusest, arvestades aktsiisi maksmise kohustuse tekkimise võimalusega teises liikmesriigis.”;

41) paragrahvi 31 lõiget 5 täiendatakse punktiga 43 järgmises sõnastuses:

„43) kaugmüüja puhul Eestisse toimetatava aktsiisikauba koguselt;”;

42) paragrahvi 32 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Aktsiisi maksmise alalise tagamise korral esitatakse Maksu- ja Tolliametile uus tagatis vähemalt viis päeva enne olemasoleva tagatise kehtivusaja lõppemist.”;

43) paragrahvi 331 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Aktsiisilaopidaja, kes toodab alkohoolsetest jookidest vaid õlut, veini ja kääritatud jooki ning kelle iga nimetatud aktsiisikauba liigi tootmismaht kalendriaastas on kuni 15 000 (kaasa arvatud) hektoliitrit, ei pea tõendama mõõtetulemuste jälgitavust pärast selle pädeva mõõtja tunnistuse kehtivuse lõppemist, mis on esitatud aktsiisilao tegevusloa taotlemisel või käesoleva seaduse § 31 lõikes 15 nimetatud tootmismahu piiri ületamisel rohkem kui 20 protsenti. Vaid tootmismahu piiri 15 000 hektoliitrit ületamine ei too kaasa mõõtetulemuste jälgitavuse tõendamise kohustust. Maksuhaldur võib nõuda mõõtetulemuste jälgitavuse tõendamist, kui mõõtmiskorraldus ei vasta käesoleva seaduse nõuetele või kui on muudetud mõõtmiskorraldust, toodangut, tootmistehnoloogiat või seadmeid viisil ja ulatuses, mis tingib vajaduse kontrollida mõõtetulemuste täpsust aktsiisi maksmise õigsuse kindlakstegemise eesmärgil.”;

44) paragrahvi 36 lõike 1 punktis 23 asendatakse tekstiosa „direktiivi 2008/118/EÜ artiklis 21 nimetatud saatelehe elektroonilises süsteemis” tekstiosaga „direktiivi (EL) 2020/262 artiklites 20 ja 36 nimetatud saatelehtede elektroonilises süsteemis (edaspidi EMCS)”;

45) paragrahvi 36 lõike 1 punkti 13 täiendatakse enne sõna „tagama” sõnadega „nõustuma järelevalve ja laoseisu kontrolliga ning”;

46) paragrahvi 36 lõikest 2 jäetakse välja tekstiosa „10,”;

47) paragrahvi 361 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Maksuesindaja on kohustatud:
1) pidama dokumenteeritud arvestust kaugmüüjate kohta käesoleva seaduse § 442 lõike 2 alusel saadud andmete lõikes;
2) pidama arvestust aktsiisi maksmise kohustuse tekkimise kohta kasvavas kokkuvõttes;
3) tagama aktsiisi maksmise ja esitama maksuhaldurile tagatise;
4) suurendama tagatist seitsme tööpäeva jooksul või maksuhaldurile põhjendatud juhul 14 tööpäeva jooksul vastavalt maksuhalduri määratud tagatissummale;
5) viivitamata teavitama maksuhaldurit kaugmüüjalt andmete kättesaamise probleemidest;
6) aktsiisikauba veol tekkinud kadude korral koostama viivitamata akti, milles näidatakse kao suurus ja tekkimise põhjused, ning esitama selle koos asjakohaste tõenditega maksuhaldurile.”;

48) paragrahv 41 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 41. Isikute registreerimine infosüsteemis

(1) Taotlejale aktsiisilao tegevusloa, registreeritud kaubasaaja tegevusloa, registreeritud kaubasaatja tegevusloa või maksuesindaja tegevusloa andmise korral registreerib maksuhaldur taotleja maksuhalduri elektroonilises infosüsteemis, andes talle vastavalt aktsiisilaopidaja, registreeritud kaubasaaja, registreeritud kaubasaatja või maksuesindaja numbri.

(11) Maksuhaldur registreerib isiku tema taotlusel sertifitseeritud kaubasaatjaks või sertifitseeritud kaubasaajaks maksuhalduri elektroonilises infosüsteemis. Sertifitseeritud kaubasaatja või sertifitseeritud kaubasaaja registreeritakse aktsiisikauba iga lähetamise või vastuvõtmise kohta eraldi. Maksuhaldur omistab isikule sertifitseeritud kaubasaatja või sertifitseeritud kaubasaaja numbri pärast taotleja esitatud käesoleva paragrahvi lõike 2 alusel kehtestatud andmete ja nõudmise korral tagatise aktsepteerimist.

(2) Infosüsteemi kantavate andmete loetelu ning käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 11 nimetatud isikute numbrite kombinatsiooni kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

(3) Käesolevas paragrahvis nimetatud infosüsteem on vastavalt maksukorralduse seadusele osa maksukohustuslaste registrist.”;

49) paragrahvi 43 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna „rikkumine” tekstiosaga „või loa omanik ei ole käidelnud aktsiisikaupa viimase 12 kalendrikuu jooksul”;

50) paragrahvi 441 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Eestist aktsiisikaupa müüv kaugmüüja peab:
1) olema kantud äriregistrisse ja registreeritud käibemaksukohustuslasena Eestis;
2) täitma aktsiisikauba sihtliikmesriigi aktsiisi maksmisega seotud nõudeid;
3) esitama maksuhaldurile käesoleva seaduse § 45 lõikes 3 nimetatud saatelehe SADHESi kaudu enne aktsiisikauba lähetamist teise liikmesriiki;
4) pidama arvestust aktsiisikauba vastuvõtjate lõikes neile lähetatud aktsiisikauba kohta KNi kaheksa numbri täpsusega, märkides aktsiisikauba koguse ja alkoholi puhul ka etanoolisisalduse.”;

51) paragrahvi 442 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kaugmüüja, kes võtab kohustuse maksta aktsiisi, peab enne kauba Eestisse lähetamist esitama maksuhaldurile järgmised dokumendid ja andmed:
1) kaugmüüja nimi ja aadress ning selle koha aadress, kust kaup Eestisse lähetatakse;
2) aktsiisikauba liik, nimetus, etanoolisisaldus ja kogus;
3) aktsiisitagatis;
4) aktsiisikauba kättetoimetamise koht: maakond ja linn, alev või asula;
5) aktsiisikauba vastuvõtja nimi ja kontaktandmed;
6) vastuvõtjale aktsiisikauba kättetoimetamise eeldatav kuupäev.

(2) Kaugmüüja, kes valib maksuesindaja aktsiisi maksmise kohustuse täitmiseks, peab enne kauba Eestisse lähetamist esitama maksuesindajale käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmed.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud juhul peab maksuesindaja, enne kui aktsiisikaup Eestisse lähetatakse, teatama maksuhaldurile oma nime maksuesindajana, äriregistrikoodi ja esindatava kaugmüüja andmed vastavalt sama paragrahvi lõike 1 punktile 1 ning esitama maksuhalduri nõudmisel arvutuse tekkinud ja tekkida võiva aktsiisi maksmise kohustuse kohta jooksva kalendrikuu andmete alusel.”;

52) paragrahvi 443 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Isik, kes lähetab tarbimisse lubatud aktsiisikauba teise liikmesriiki ärilisel eesmärgil, peab:
1) olema registreeritud sertifitseeritud kaubasaatjana maksuhalduri elektroonilises infosüsteemis enne kauba lähetamist teise liikmesriiki;
2) võimaldama maksuhalduril kontrollida aktsiisikauba saadetist enne selle lähetamist;
3) lähetama aktsiisikauba, välja arvatud alternatiivsed tubakatooted, vaid isikule, kellel on sertifitseeritud kaubasaaja staatus aktsiisikauba sihtliikmesriigis;
4) täitma käesoleva seaduse §-s 45 sätestatud nõudeid;
5) säilitama paberkandjal dokumendid, mis on SADHESis või EMCSis olevate dokumentide aluseks, raamatupidamise seaduses sätestatud raamatupidamise algdokumentide säilitamise aja jooksul.”;

53) paragrahv 444 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 444. Teises liikmesriigis tarbimisse lubatud aktsiisikauba vastuvõtja kohustused

Isik, kes võtab vastu ärilisel eesmärgil Eestisse toimetatud teises liikmesriigis tarbimisse lubatud aktsiisikauba, peab:
1) olema registreeritud sertifitseeritud kaubasaajana maksuhalduri elektroonilises infosüsteemis enne kauba lähetamist teisest liikmesriigist;
2) teavitama maksuhaldurit SADHESi kaudu alternatiivsete tubakatoodete vastuvõtmise kavatsusest enne nende teisest liikmesriigist lähetamist;
3) nõustuma kontrollidega, mis võimaldavad maksuhalduril kindlaks teha aktsiisikauba tegelikult vastuvõetud koguse ja aktsiisikaubalt makstud või maksmisele kuuluva aktsiisi;
4) võtma teisest liikmesriigist vastu vaid sertifitseeritud kaubasaatja lähetatud aktsiisikaupa, välja arvatud alternatiivsete tubakatoodete puhul;
5) võtma aktsiisikauba arvele viivitamata selle sihtkohta saabumisel, välja arvatud vastuvõtmisest keeldumise korral;
6) täitma käesoleva seaduse §-s 45 sätestatud nõudeid;
7) esitama maksuhaldurile tagatise enne aktsiisikauba teisest liikmesriigist Eestisse lähetamist.”;

54) paragrahvi 45 lõiked 2–4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Teise liikmesriiki või läbi teise liikmesriigi lähetatud aktsiisikauba kohustuslik saateleht on nõukogu direktiivi (EL) 2020/262 artiklis 20 või 36 nimetatud saateleht, mida menetletakse elektroonilises süsteemis EMCS.

(3) Kaugmüügi korral teise liikmesriiki on aktsiisikauba kohustuslik saateleht SADHESis menetletav liikmesriikidevahelise veo muid juhtumeid kajastav saateleht (edaspidi LRM-saateleht). Aktsiisikauba lähetaja peab esitama nimetatud saatelehe maksuhaldurile SADHESi kaudu enne aktsiisikauba teise liikmesriiki lähetamist.

(31) Alternatiivsete tubakatoodete kohustuslik saateleht nende veol ärilisel eesmärgil teise liikmesriiki ajutises aktsiisivabastuses või ilma ajutise aktsiisivabastuseta on SADHESis menetletav LRM-saateleht. Aktsiisikauba lähetaja peab esitama nimetatud saatelehe maksuhaldurile SADHESi kaudu enne aktsiisikauba teise liikmesriiki lähetamist.

(4) Aktsiisikauba vedu teise liikmesriiki või läbi teise liikmesriigi loetakse ajutises aktsiisivabastuses toimuvaks selle kohta EMCSis koostatud aktsiisiga maksustamata kauba liikmesriikidevahelist vedu kajastava saatelehe alusel (edaspidi LRA-saateleht), välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 31 nimetatud juhul. Aktsiisikauba vedu teise liikmesriiki või läbi teise liikmesriigi loetakse ilma ajutise aktsiisivabastuseta toimuvaks selle kohta EMCSis koostatud aktsiisiga maksustatud kauba liikmesriikidevahelist vedu kajastava saatelehe alusel (edaspidi LRT-saateleht), välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 3 või 31 nimetatud juhul (LRA-saateleht ja LRT-saateleht edaspidi koos e-saateleht). Aktsiisikauba lähetaja esitab maksuhaldurile eeltäidetud e-saatelehe EMCSis enne aktsiisikauba lähetamist. Maksuhaldur teavitab viivitamata eeltäidetud e-saatelehe esitajat e-saatelehe täitmisel tehtud vigadest. Kui e-saatelehe täitmisel vigu ei avastatud, tunnistab maksuhaldur e-saatelehe kehtivaks sellele numbri andmisega. Aktsiisikaubaga peab selle veol olema kaasas e-saatelehe või LRM-saatelehe väljatrükk, äridokument, millele on märgitud selgelt tuvastataval viisil selle aktsiisikauba e-saatelehele või LRM-saatelehele elektroonilise süsteemi kaudu saadud number, või nimetatud saatelehti asendav pabersaateleht, millele on selgelt eristatavalt märgitud maksuhalduri antud saatelehe number. Ajutises aktsiisivabastuses oleva aktsiisikauba eksportimisel märgitakse LRA-saatelehe number ekspordi tollideklaratsioonile. Aktsiisikaupa on keelatud lähetada enne e-saatelehele või LRM-saatelehele märgitud aega.”;

55) paragrahvi 45 täiendatakse lõigetega 41 ja 42 järgmises sõnastuses:

„(41) Käesoleva seaduse § 13 lõikes 1 nimetatud täielikult denatureeritud alkoholi kohustuslik saateleht lähetamise korral teise liikmesriiki või läbi teise liikmesriigi on EMCSis koostatav LRT-saateleht.

(42) Käesoleva seaduse § 13 lõigetes 11 ja 3 nimetatud alkoholi kohustuslik saateleht lähetamise korral teise liikmesriiki või läbi teise liikmesriigi on EMCSis koostatav LRA-saateleht.”;

56) paragrahvi 45 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Aktsiisikauba e-saatelehte võib asendada pabersaatelehega juhul, kui EMCSi ei ole võimalik enne kauba lähetamist kasutada. Aktsiisikauba lähetaja peab maksuhaldurile esitama enne aktsiisikauba lähetamist pabersaatelehe, kui kaup lähetatakse enne EMCSi kasutamise võimaluse taastamist. Aktsiisikauba lähetaja peab maksuhaldurile esitama e-saatelehe niipea, kui EMCSi kasutamise võimalus on taastatud. Aktsiisikauba vedu toimub pabersaatelehe alusel ajani, kui selle veo kohta vormistatud e-saateleht tunnistatakse kehtivaks. Kui aktsiisikauba vedu alustati e-saatelehte asendava pabersaatelehe alusel ja veose kohta koostatud e-saateleht tunnistatakse kehtivaks veo toimumise ajal, peab aktsiisikauba lähetaja tagama, et EMCSi kaudu saadud e-saatelehe number märgitaks viivitamata aktsiisikaubaga kaasas olevale pabersaatelehele või muule äridokumendile.”;

57) paragrahvi 45 lõiked 7–11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Aktsiisikauba ajutises aktsiisivabastuses lähetajal on õigus aktsiisikauba veo ajal muuta aktsiisikauba sihtkohta, arvestades, et uus kaubasaaja peab olema isik, kellele on õigus lähetada aktsiisikaupa ajutises aktsiisivabastuses. Tarbimisse lubatud aktsiisikauba teise liikmesriiki lähetaja võib muuta aktsiisikauba veo ajal sihtkohta juhul, kui nii aktsiisikauba saaja kui ka sihtliikmesriik, kuhu kaup algul lähetati, jääb samaks või kui uueks sihtkohaks on koht, kust aktsiisikaup algul lähetati.

(71) Aktsiisikauba lähetaja on kohustatud viivitamata teavitama maksuhaldurit EMCSi kaudu veoki vahetusest, kauba osalisest või täielikust hävimisest, kauba või veoki kadumisest ja muudest erakorralistest juhtumitest, mis toimusid kauba veo ajal ühest liikmesriigist teise.

(8) Aktsiisikauba vastuvõtja on kohustatud maksuhaldurile teatama EMCSi kaudu talle teisest liikmesriigist või läbi teise liikmesriigi lähetatud aktsiisikauba vastuvõtmisest viivitamata, kuid mitte hiljem kui viiendal päeval aktsiisikauba vastuvõtmise päevast arvates. Mõjuva põhjuse korral võib maksuhaldur aktsiisikauba vastuvõtmisest teatamise tähtaega viie päeva võrra pikendada. Käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktis 1, 11 või 12 nimetatud aktsiisikauba saaja teatab maksuhaldurile aktsiisikauba teisest liikmesriigist vastuvõtmisest käesoleva paragrahvi lõike 13 alusel kehtestatud korras.

(81) E-saatelehele märgitud aktsiisikauba vastuvõtja on kohustatud maksuhaldurile teatama teisest liikmesriigist või läbi teise liikmesriigi talle lähetatud aktsiisikauba vastuvõtmisest keeldumisest viivitamata, kuid mitte hiljem kui viiendal päeval saatelehele aktsiisikauba sihtkohta jõudmise ajaks märgitud kuupäevast arvates.

(82) Alternatiivsete tubakatoodete teisest liikmesriigist vastuvõtmisest teatab vastuvõtja maksuhaldurile SADHESi kaudu viivitamata, kuid mitte hiljem kui viiendal päeval pärast aktsiisikauba vastuvõtmist. Alternatiivsete tubakatoodete lähetamisel teise liikmesriiki ajutises aktsiisivabastuses peab nende lähetaja teavitama maksuhaldurit selle kauba vastuvõtmisest teises liikmesriigis ja esitama koopia aktsiisikauba vastuvõtmist kinnitavast dokumendist, millel on viide saatelehele, SADHESi kaudu viivitamata, kuid mitte hiljem kui viiendal päeval pärast aktsiisikauba vastuvõtmist kinnitava dokumendi koopia kättesaamist.

(9) Kui aktsiisikauba lähetaja ei ole Eesti-siseselt ajutises aktsiisivabastuses lähetatud aktsiisikauba vastuvõtmise või Eestist ekspordi toimumise kinnitust seitsme päeva jooksul pärast kauba lähetamist saanud, peab ta sellest teatama maksuhaldurile viivitamata ning selgitama kinnituse puudumise asjaolusid. Kui aktsiisikauba lähetaja ei ole teise liikmesriiki või läbi teise liikmesriigi lähetatud aktsiisikauba vastuvõtmise või ekspordi toimumise kinnitust 30 päeva jooksul pärast kauba lähetamist saanud, peab ta sellest teatama maksuhaldurile viivitamata ning selgitama kinnituse puudumise asjaolusid.

(10) E-saatelehe menetlus toimub käesoleva paragrahvi lõike 13 alusel kehtestatud määruses sätestatud korras nende menetlusprotseduuride puhul, mida ei ole käesoleva paragrahvi lõikes 11 või 111 nimetatud määruses sätestatud.

(11) Ajutises aktsiisivabastuses teise liikmesriiki lähetatud aktsiisikauba saatelehe vormi ülesehitus ja täitmise juhend ning saatelehe menetlusega seotud teabevahetuse vormide ülesehitus ja täitmise juhend ning teabevahetuse kord kehtestatakse komisjoni määrusega nõukogu direktiivi (EL) 2020/262 artikli 29 alusel.”;

58) paragrahvi 45 täiendatakse lõikega 111 järgmises sõnastuses:

„(111) Ajutise aktsiisivabastuseta teise liikmesriiki lähetatud aktsiisikauba saatelehe vormi ülesehitus ja täitmise juhend ning saatelehe menetlusega seotud teabevahetuse vormide ülesehitus ja täitmise juhend ning teabevahetuse kord kehtestatakse komisjoni määrusega nõukogu direktiivi (EL) 2020/262 artikli 43 alusel.”;

59) paragrahvi 45 lõige 12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(12) E-saatelehe alusel aktsiisikauba veo lõppemist tõendavad nõuetekohased dokumendid on EMCSi kaudu saadetud aktsiisikauba vastuvõtmise kinnitus, ekspordi toimumise kinnitus LRA-saatelehe puhul või neid asendavad paberdokumendid. Aktsiisikauba vedu loetakse lõppenuks seda tõendavate nõuetekohaste dokumentide puudumise korral, kui aktsiisikauba lähteliikmesriigi maksuhaldur on aktsepteerinud sihtliikmesriigi maksuhalduri saadetud kinnituse, mis põhineb alternatiivsetel tõenditel aktsiisikauba sihtkohta jõudmise või liidu territooriumilt väljaviimise kohta. Maksuhaldur aktsepteerib liidu territooriumilt aktsiisikauba väljaviimise alternatiivse tõendina:
1) väljumistolliasutuse asukoha liikmesriigi pädeva asutuse kinnitust, mis tõendab kauba liidu territooriumilt väljaviimist või kaubale välistransiidiprotseduuri kohaldamist liidu territooriumilt väljaviimiseks;
2) dokumenti, millega liikmesriigi või kolmanda riigi tolliasutus kinnitab kauba vastuvõtmist kooskõlas eeskirjade ja protseduuridega, mida kohaldatakse asjaomases riigis kõnealuse kinnituse suhtes.”;

60) paragrahvi 45 lõike 13 punktis 6 asendatakse tekstiosa „punktides 1 ja 11 nimetatud” tekstiosaga „punktides 1–12 nimetatud”;

61) paragrahvi 45 lõike 13 punktis 7 asendatakse tekstiosa „direktiivi 2008/118/EÜ” tekstiosaga „direktiivi (EL) 2020/262”;

62) paragrahvi 45 lõige 15 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(15) SADHESi kaudu teabe esitamise korra aktsiisikauba liikumisel liikmesriikide vahel kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega, milles sätestatakse LRM-saatelehele kantavate andmete loetelu, LRM-saatelehe kehtivaks tunnistamise, asendamise ja tühistamise ning andmete muutmise kord.”;

63) paragrahvi 45 täiendatakse lõikega 16 järgmises sõnastuses:

„(16) Valdkonna eest vastutav minister võib määrusega kehtestada LRM-saatelehe ja aktsiisikauba vastuvõtmise teatise esitamise kohustuse erijuhtumid.”;

64) paragrahvi 451 lõiked 1 ja 11 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Sertifitseeritud kaubasaatjale makstakse aktsiis, välja arvatud alternatiivsete tubakatoodete aktsiis, tagasi järgmistel tingimustel:
1) maksuhaldurile on esitatud aktsiisikauba kohta, millelt taotletakse aktsiis tagasi, saateleht EMCSi kaudu enne aktsiisikauba teise liikmesriiki lähetamist;
2) maksuhaldurile on esitatud aktsiisi tagastamise taotlus EMCSi kaudu;
3) aktsiisikaup on toimetatud teise liikmesriiki ja seda kinnitab EMCSi kaudu saadetud aktsiisikauba vastuvõtmise teatis;
4) aktsiisikauba kaolt, millelt taotletakse aktsiis tagasi, on tekkinud aktsiisi maksmise kohustus teises liikmesriigis ja seda kinnitab teise liikmesriigi maksuhaldur;
5) maksuhaldurile on tagastatud maksumärgid või teatatud kirjalikult nende maksumärkide numbrid, millega maksumärgistatud aktsiisikaup toimetatakse teise liikmesriiki.

(11) Kaugmüüjale, kes lähetas Eestis tarbimisse lubatud aktsiisikauba, välja arvatud alternatiivsed tubakatooted, teise liikmesriiki, makstakse aktsiis tagasi, kui maksuhaldurile on esitatud:
1) aktsiisikauba saateleht SADHESi kaudu enne aktsiisikauba teise liikmesriiki lähetamist;
2) aktsiisi tagastamise taotlus;
3) aktsiisikauba sihtliikmesriigi maksuhalduri kinnitus sellelt kaubalt aktsiisi maksmise või maksmise kohustuse tekkimise kohta sihtliikmesriigis;
4) andmed nende maksumärkide numbrite kohta, millega maksumärgistatud aktsiisikaup toimetatakse teise liikmesriiki.”;

65) paragrahvi 451 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „lõikes 1 nimetatud” tekstiosaga „lõigetes 1 ja 11 nimetatud”;

66) paragrahvi 453 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Aktsiis makstakse tagasi käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktides 11 ja 12 nimetatud isikutele või asutustele nende ostetud aktsiisiga maksustatud aktsiisikaubalt.”;

67) paragrahvi 454 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Aktsiis tagastatakse taotluse alusel aktsiisikaubalt, kui on tõendatud aktsiisi maksmine õigusnormide rikkumise toimumise või avastamise liikmesriigis, mis ei ole Eesti.”;

68) paragrahvi 456 lõike 1 punktist 4 jäetakse välja sõnad „millelt või”;

69) paragrahvi 46 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Alkoholi tootja kinnitab teise liikmesriigi maksuhaldurile vastavust tootmismahust sõltuva aktsiisi soodusmäära kohaldamise tingimustele enesesertifitseerimise teel.”;

70) paragrahvi 471 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) vein ja kääritatud jook kokku 90 liitrit, mille hulgas võib vahuveini ja vahutavat kääritatud jooki olla kuni 60 liitrit;”;

71) paragrahvi 492 lõike 1 esimeses lauses, § 493 lõikes 1 ja § 63 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „käesoleva seaduse § 211 lõikes 1 nimetatud isik” tekstiosaga „sertifitseeritud kaubasaaja”;

72) paragrahvi 492 lõike 1 punktis 1 asendatakse tekstiosa „isikul on alkoholi jaemüügi, hulgimüügi või toitlustamise alane märge majandustegevuse registris ja esitatud on käesoleva seaduse § 444 lõike 1 punktis 1 nimetatud kirjalik teatis” tekstiosaga „isik on registreeritud sertifitseeritud kaubasaajaks maksuhalduri infosüsteemis”;

73) paragrahvi 50 lõike 5 punkti 14 täiendatakse pärast sõna „tootmiseks” sõnadega „või tootmisseadmete hooldamiseks ja puhastamiseks”;

74) paragrahvi 51 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktis 91 nimetatud alkoholi kasutamise kulunormid tootmisseadmete hooldamiseks ja puhastamiseks kooskõlastatakse maksuhalduriga. Maksuhaldur ei kooskõlasta kulunorme, kui on alust arvata, et need on suuremad tootmisseadmete hooldamiseks ja puhastamiseks tegelikult kuluvast kogusest.”;

75) paragrahvi 57 lõike 1 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) 50 grammi, lennureisija puhul kuni 250 grammi, suitsetamistubakat, mille hulgas võib olla kuni 20 grammi, lennureisija puhul kuni 100 grammi, kuumutamise teel tarbitavat tubakatoodet ning lisaks kas”;

76) paragrahvi 571 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) üks kilogramm suitsetamistubakat, mille hulgas võib olla kuni 250 grammi kuumutamise teel tarbitavat tubakatoodet;”;

77) paragrahvi 58 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna „suitsetamistubakat” tekstiosaga „, mille hulgas võib olla kuni 20 grammi kuumutamise teel tarbitavat tubakatoodet”;

78) paragrahvi 62 lõike 1 punktis 1 asendatakse tekstiosa „isikul on tubakatoote hulgimüügi või jaemüügi alane märge majandustegevuse registris ja esitatud on käesoleva seaduse § 444 lõike 1 punktis 1 nimetatud kirjalik teatis” tekstiosaga „isik on registreeritud sertifitseeritud kaubasaajaks maksuhalduri infosüsteemis”;

79) paragrahvi 692 lõiget 1 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

„7) tarbida aktsiisiga maksustamata maagaasi ja elektrienergiat käesoleva lõike punktis 3 viidatud otstarbel.”;

80) paragrahvi 697 senine tekst loetakse lõikeks 1 ning paragrahvi täiendatakse lõigetega 2 ja 3 järgmises sõnastuses:

„(2) Käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktis 221 nimetatud kütuse kasutajal tekib aktsiisi maksmise kohustus käesoleva seaduse § 24 lõikes 10 nimetatud juhul kütuselt, mida ei kasutata enam käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktis 221 nimetatud otstarbel, arvestades, et selle kütuse oma valdusesse jätmise päevaks loetakse laeva Eestisse saabumise päev.

(3) Käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktis 221 nimetatud kütuse kasutaja peab aktsiisi maksmise kohustuse tekkimise korral kütuse koguse mõõtma, arvestades käesoleva seaduse §-des 331 ja 332 sätestatut, ilma kohustuseta tõendada mõõtetulemuste jälgitavust.”;

81) seadust täiendatakse §-ga 8518 järgmises sõnastuses:

§ 8518. Üleminekuperiood tubakavedelike aktsiisiga taas maksustamiseks

Enne 2023. aasta 1. jaanuari Eestis vabas ringluses väljaspool aktsiisiladu olevate maksumärgistamata tubakavedelike müük on lubatud 2023. aasta 31. jaanuarini.”;

82) seadust täiendatakse §-ga 8519 järgmises sõnastuses:

§ 8519. Üleminekuperiood seoses aktsiisikauba e-saatelehe rakendamisega

(1) Tarbimisse lubatud aktsiisikaupa, mis lähetati enne 2023. aasta 13. veebruari teisest liikmesriigist Eestisse või Eestist teise liikmesriiki, on lubatud vastu võtta vastavalt lähetamise ajal kehtinud protseduuridele kuni 2023. aasta 31. detsembrini.

(2) Nõukogu direktiivi (EL) 2020/262 artikli 21 lõikes 5 nimetatud teateid võib koostada muul viisil kui arvutipõhist süsteemi kasutades kuni 2024. aasta 13. veebruarini.”;

83) seaduse normitehnilise märkuse tekstiosa „nõukogu direktiiv 2008/118/EÜ, mis käsitleb aktsiisi üldist korda ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 92/12/EMÜ (ELT L 009, 14.1.2009, lk 12–30), viimati muudetud direktiiviga 2010/12/EL (ELT L 50, 27.2.2010, lk 1–7)” asendatakse tekstiosaga „nõukogu direktiiv (EL) 2019/2235, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi, ja direktiivi 2008/118/EÜ, mis käsitleb aktsiisi üldist korda, seoses liidu raamistikus elluviidava kaitsetegevusega (ELT L 336, 30.12.2019, lk 10–13);
nõukogu direktiiv (EL) 2020/262, millega nähakse ette aktsiisi üldine kord (uuesti sõnastatud) (ELT L 58, 27.02.2020, lk 4–42)”;

84) seaduse normitehnilist märkust täiendatakse tekstiosaga järgmises sõnastuses:

„nõukogu direktiiv (EL) 2020/1151, millega muudetakse direktiivi 92/83/EMÜ alkoholi ja alkohoolsete jookide aktsiisimaksude struktuuri ühtlustamise kohta (ELT L 256, 05.08.2020, lk 1–10).”.

§ 2.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub 2022. aasta 1. jaanuaril.

  (2) Käesoleva seaduse § 1 punktid 26, 27, 30, 60 ja 66 jõustuvad 2022. aasta 1. juulil.

  (3) Käesoleva seaduse § 1 punktid 2–8, 14–16, 18–25, 28, 31–42, 44–59, 61–65, 67, 71, 72, 78, 82 ja 83 jõustuvad 2023. aasta 13. veebruaril.

Jüri Ratas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json