Teksti suurus:

Sotsiaalministri ja sotsiaalkaitseministri määruste muutmine

Väljaandja:Sotsiaalkaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.01.2023
Avaldamismärge:RT I, 30.12.2022, 2

Sotsiaalministri ja sotsiaalkaitseministri määruste muutmine

Vastu võetud 20.12.2022 nr 92

Määrus kehtestatakse riikliku pensionikindlustuse seaduse § 24 lõike 10, § 27 lõike 3 ja § 39 alusel.

§ 1.   Sotsiaalministri 12. novembri 2012. a määruse nr 43 „Pensionilisa taotlemisel esitatavate dokumentide loetelu“ muutmine

Sotsiaalministri 12. novembri 2012. a määruses nr 43 „Pensionilisa taotlemisel esitatavate dokumentide loetelu“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõiget 3 täiendatakse punktidega 4 ja 5 järgmises sõnastuses:

„4) isik on teadmata kadunud ja politsei on tema suhtes algatanud teadmata kadunud isiku asukoha tuvastamise menetluse;
5) isikule on pension juba määratud ja ta ei ole taotlenud riikliku pensionikindlustuse seaduse § 24 lõikes 11 sätestatud pensionilisa ega § 28 lõike 2 punktis 12 sätestatud pensioniõiguslikku staaži.“;

2) paragrahvi 2 lõiget 4 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

„4) käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 4 sätestatud juhul – Politsei- ja Piirivalveameti tõend selle kohta, et isik on teadmata kadunud ja politsei on tema suhtes algatanud teadmata kadunud isiku tuvastamise menetluse.“.

§ 2.   Sotsiaalministri 27. detsembri 2012. a määruse nr 59 „Pensioniõigusliku staaži tõendamiseks vajalike dokumentide loetelu, nõuded dokumentidele ja pensioniõigusliku staaži arvestamise erisused“ muutmine

Sotsiaalministri 27. detsembri 2012. a määruses nr 59 „Pensioniõigusliku staaži tõendamiseks vajalike dokumentide loetelu, nõuded dokumentidele ja pensioniõigusliku staaži arvestamise erisused“ tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Pensioniõigusliku staaži tõendamise ja arvestamise kord“;

2) paragrahvi 11 lõike 1 punkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

„7) muud asjakohased dokumendid.“;

3) paragrahvi 11 täiendatakse lõigetega 5–7 järgmises sõnastuses:

„(5) Kuni lapse 3-aastaseks saamiseni väikelapse eest hoolitsemise aja arvamiseks ühe õigustatud isiku pensioniõigusliku staaži hulka teevad õigustatud isikud otsuse selle kohta, kelle pensioniõigusliku staaži hulka nimetatud aeg arvatakse. Otsust väljendab õigustatud isiku kirjalik kinnitus väikelapse eest hoolitsemise aja pensioniõigusliku staaži hulka arvamisest loobumise kohta.

(6) Kui lõikes 5 nimetatud õigustatud isikute kinnitust ei esitata, jaotatakse õigustatud isikute ühine väikelapse eest hoolitsemise aeg nende vahel võrdselt.

(7) Lõikes 5 nimetatud kirjalikku kinnitust ei nõuta:
1) käesoleva määruse § 15 lõike 3 punktides 1, 2 ja 4 nimetatud juhtudel;
2) juhul, kui õigustatud isikult on enne lapse 3-aastaseks saamist vanema hooldusõigus või lapse isikuhooldusõigus täielikult ära võetud;
3) käesoleva määruse § 15 lõikes 4 nimetatud dokumentide esitamisel.“;

4) paragrahvi 15 lõike 3 punktid 5 ja 6 ning lõike 4 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 15 lõiget 4 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

„5) lõike 3 punktis 3 sätestatud juhul – kohtuotsus vanemalt vanema hooldusõiguse või lapse isikuhooldusõiguse täielikult äravõtmise kohta, kui selle kohta ei ole andmeid rahvastikuregistris.“.

§ 3.   Sotsiaalkaitseministri 12. detsembri 2016. a määruse nr 70 „Riikliku pensioni määramise, ümberarvutamise ja maksmise juhend“ muutmine

Sotsiaalkaitseministri 12. detsembri 2016. a määruse nr 70 „Riikliku pensioni määramise, ümberarvutamise ja maksmise juhend“ § 9 täiendatakse lõikega 12 järgmises sõnastuses:

„(12) Kui pensioniõiguse tekkeks on pensioniõigusliku staaži hulka arvestatud kuni lapse 3-aastaseks saamiseni väikelapse eest hoolitsemise aeg või vähemalt kaheksa aastat lapse kasvatamise aeg, ei saa seda pensioniõigusliku staaži hulka arvestatud aega pärast pensioni määramise otsuse tegemist anda teisele õigustatud isikule.“.

Signe Riisalo
Sotsiaalkaitseminister

Maarjo Mändmaa
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json