Teksti suurus:

Maaeluministri määruste muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.01.2023
Avaldamismärge:RT I, 30.12.2022, 5

Maaeluministri määruste muutmine

Vastu võetud 21.12.2022 nr 69

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 67 lõike 2 alusel.

§ 1.  Maaeluministri 18. septembri 2015. a määruse nr 5 „Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus” muutmine

Maaeluministri 18. septembri 2015. a määruse nr 5 „Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus” § 20 täiendatakse lõigetega 13 ja 14 järgmises sõnastuses:

„(13) Toetuse saaja, kes esitas taotluse 2019. aastal ning kes on kolme aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest esitanud PRIA-le toetuse väljamaksmiseks vähemalt ühe maksetaotluse koos investeeringu tegemist tõendavate dokumentidega, võib:
1) viia tegevuse ellu ja võtta toetuse abil ostetud investeeringuobjekti sihtotstarbeliselt kasutusse ning esitada investeeringu tegemist tõendavad dokumendid nelja aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest;
2) võtta toetuse abil ostetud investeeringuobjekti sihtotstarbeliselt kasutusse nelja aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest ning viia tegevuse ellu ja esitada investeeringu tegemist tõendavad dokumendid hiljemalt 2025. aasta 30. juunil, kui investeeringuobjekt ostetakse liisingulepingu alusel.

(14) Lõikes 13 nimetatud toetuse saaja puhul loetakse taotluse rahuldamise otsuses määratud tegevuse elluviimise tähtaeg pikenenuks ühe aasta võrra.”.

§ 2.  Maaeluministri 8. mai 2015. a määruse nr 58 „Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus” muutmine

Maaeluministri 8. mai 2015. a määruse nr 58 „Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus” § 20 täiendatakse lõigetega 15 ja 16 järgmises sõnastuses:

„(15) Toetuse saaja, kes esitas taotluse 2020. aastal, võib:
1) viia tegevuse ellu ja võtta toetuse abil ostetud investeeringuobjekti sihtotstarbeliselt kasutusse ning esitada investeeringu tegemist tõendavad dokumendid kolme aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest;
2) võtta toetuse abil ostetud investeeringuobjekti sihtotstarbeliselt kasutusse kolme aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest ning viia tegevuse ellu ja esitada investeeringu tegemist tõendavad dokumendid hiljemalt 2025. aasta 30. juunil, kui investeeringuobjekt ostetakse liisingulepingu alusel.

(16) Lõikes 15 nimetatud toetuse saaja puhul loetakse taotluse rahuldamise otsuses määratud tegevuse elluviimise tähtaeg pikenenuks ühe aasta võrra.”.

§ 3.  Maaeluministri 3. veebruari 2017. a määruse nr 14 „Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus” muutmine

Maaeluministri 3. veebruari 2017. a määruse nr 14 „Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus” § 34 täiendatakse lõigetega 28–30 järgmises sõnastuses:

„(28) Toetuse saaja, kelle taotlus on rahuldatud 2021. aastal, võib viia tegevuse ellu ja võtta toetuse abil ostetud või ehitatud investeeringuobjekti sihtotstarbeliselt kasutusse ning esitada investeeringu tegemist tõendavad dokumendid kolme aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest ning tema suhtes ei kohaldata § 28 lõike 2 punktis 11, § 29 lõike 3 punktis 11 ega selle paragrahvi lõikes 25 sätestatud nõudeid.

(29) Lõikes 28 nimetatud toetuse saaja puhul loetakse taotluse rahuldamise otsuses määratud tegevuse elluviimise tähtaeg pikenenuks ühe aasta võrra.

(30) Lõiget 28 kohaldatakse alates 2022. aasta 30. septembrist.”.

§ 4.  Maaeluministri 9. septembri 2016. a määruse nr 53 „Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus” muutmine

Maaeluministri 9. septembri 2016. a määrust nr 53 „Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 lõiget 5 täiendatakse pärast sõna „tegemisest” tekstiosaga „, kuid hiljemalt 2025. aasta 1. novembril”;

2) paragrahvi 14 lõike 1 sissejuhatavas lauseosas asendatakse tekstiosa „30. juunil” tekstiosaga „1. novembril”;

3) paragrahvi 18 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Taotleja, kes esitas taotluse 2022. aastal, peab põllumajandusalase töökogemuse ja hariduse või kutse puudumise korral selle omandama hiljemalt 2025. aasta 1. novembril.”.

Urmas Kruuse
Maaeluminister

Marko Gorban
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json