Teksti suurus:

Riigilõivuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2024
Avaldamismärge:RT I, 30.12.2023, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
22.12.2023 otsus nr 350

Riigilõivuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 06.12.2023

§ 1.  Riigilõivuseaduse muutmine

Riigilõivuseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 20 lõike 2 teises lauses asendatakse tekstiosa „§ 222 lõikele 3 ja § 227 lõikele 2” tekstiosaga „§ 14276 lõikele 3 ja § 14281 lõikele 2”;

3) paragrahvi 281 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Riigilõivu ei võeta, kui keskkonnaloa või keskkonnakompleksloa muutmine otsustatakse atmosfääriõhu kaitse seaduse § 79 lõikes 7, keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 59 lõikes 5, maapõueseaduse § 66 lõikes 3 või veeseaduse § 191 lõikes 4 sätestatud juhul avatud menetluseta.”;

4) paragrahvi 281 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 31 lõiget 2 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

„11) Kliimaministeeriumi haldusala asutus tema pädevuses oleva ülesande täitmiseks vajalike sageduslubadega seotud toimingute tegemisel;”;

6) paragrahvi 118 lõike 1 punktis 1 asendatakse arv „200” arvuga „240”;

7) paragrahvi 118 lõike 1 punktis 2 asendatakse arv „250” arvuga „300”;

8) paragrahvi 118 lõike 1 punktis 3 asendatakse arv „320” arvuga „385”;

9) paragrahvi 118 lõike 2 punktis 1 asendatakse arv „50” arvuga „60”;

10) paragrahvi 118 lõike 2 punktis 2 asendatakse arv „100” arvuga „120”;

11) paragrahvi 118 lõike 2 punktis 3 asendatakse arv „200” arvuga „240”;

12) paragrahvi 1207 lõigetes 1 ja 3 ning §-s 1208 asendatakse arv „100” arvuga „120”;

13) paragrahvi 1207 lõigetes 2 ja 4 asendatakse arv „50” arvuga „60”;

14) paragrahvi 124 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Keskkonnakompleksloa (edaspidi kompleksluba) taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu lähtuvalt taotletavast tegevusest ja sellest, mitme järgmise valdkonna andmed loale kantakse:
1) tööstusheite seaduse § 41 lõikes 2 sätestatud andmed – 4930 eurot;
2) atmosfääriõhu kaitse seaduse § 98 lõikes 1 sätestatud andmed – 4930 eurot;
3) jäätmeseaduse § 81 lõikes 2 sätestatud andmed – 4930 eurot;
4) veeseaduse §-s 193 sätestatud andmed – 4930 eurot.

(2) Kui kompleksluba taotletakse sea-, veise- või linnukasvatuseks, tasutakse kompleksloa taotluse läbivaatamise eest riigilõivu 50 protsenti käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud riigilõivumäärast.

(3) Kompleksloa muutmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 50 protsenti täismäärast.

(4) Kui kompleksloa muutmise korral taotletakse käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud valdkonna lisamist kompleksloale, tasutakse riigilõivu lõikes 1 sätestatud riigilõivumääras ja lõiget 3 ei rakendata.

(5) Kui kompleksloa andmise või muutmise taotlus hõlmab vähemalt kolme käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud valdkonda, tasutakse riigilõivu 80 protsenti lõikes 1 nimetatud valdkondade riigilõivumäärade summast, arvestades lõigetes 3 ja 4 sätestatut.”;

15) paragrahvis 128 asendatakse arv „220” arvuga „520”;

16) paragrahvi 129 lõikes 1 asendatakse arv „20” arvuga „40”;

17) paragrahvi 129 lõikes 2 asendatakse arv „10” arvuga „20”;

18) paragrahvi 130 lõikes 1 asendatakse arv „10” arvuga „25”;

19) paragrahvi 130 lõikes 2 asendatakse arv „7” arvuga „10”;

20) paragrahvi 130 lõikes 3 asendatakse arv „3” arvuga „10”;

21) paragrahvi 131 lõikes 1 asendatakse arv „315” arvuga „630”;

22) paragrahvi 131 lõikes 2 asendatakse arv „150” arvuga „315”;

23) seaduse 6. peatüki 3. jagu täiendatakse 61. jaotisega järgmises sõnastuses:

61. jaotis
Metsaseaduse alusel tehtavad toimingud

§ 1351. Metsateatise läbivaatamine ja riigilõivu tasumine

(1) Raadamise ja uuendusraie kohta esitatava metsateatise läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud riigilõiv tasutakse seitsme päeva jooksul pärast metsateatise registreerimist metsaregistris või registreerimisest keeldumist.”;

24) paragrahvi 1361 lõikes 1 asendatakse arv „400” arvuga „1060”;

25) paragrahvi 1362 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Keskkonnaloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu lähtuvalt taotletavast tegevusest järgmiselt:
1) vee erikasutus – 1990 eurot;
2) saasteainete viimine paiksest saasteallikast välisõhku – 1990 eurot;
3) jäätmete käitlemine – 1990 eurot, sealjuures ohtlike jäätmete käitlemine – 2980 eurot;
4) maavara kaevandamine – 1990 eurot.”;

26) paragrahvi 1362 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Kui keskkonnaloa taotluse läbivaatamine otsustatakse atmosfääriõhu kaitse seaduse § 79 lõikes 7 või veeseaduse § 191 lõikes 4 sätestatud juhul avatud menetluseta, tasutakse riigilõivu 660 eurot.”;

27) paragrahvi 1362 lõigetes 4 ja 5 asendatakse tekstiosa „lõikes 1” tekstiosaga „lõigetes 1 ja 11”;

28) paragrahvi 14245 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Väikelaeva või alla 12-meetrise kogupikkusega laeva ning jeti registreerimise eest tasutakse riigilõivu 100 eurot. Kui nimetatud toimingut taotletakse elektrooniliselt Transpordiameti e-teenuste infosüsteemi (edaspidi e-teenuste infosüsteem) kaudu, tasutakse riigilõivu 70 eurot.”;

29) paragrahvi 14246 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Liiklusregistrisse kantud andmete muutmise eest seoses väikelaeva või alla 12-meetrise kogupikkusega laeva omaniku vahetumisega tasutakse riigilõivu 65 eurot. Kui nimetatud toimingut taotletakse e-teenuste infosüsteemi kaudu, tasutakse riigilõivu 50 eurot.”;

30) paragrahvi 14247 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Laeva, väikelaeva ja alla 12-meetrise kogupikkusega laeva tehnilise ülevaatuse eest tasutakse riigilõivu 100 eurot Transpordiameti järelevalveametniku iga töötunni eest, kuid kokku mitte alla 25 euro ja mitte üle 2900 euro.”;

31) paragrahvi 14248 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Reederi ja laeva meresõiduohutusalase auditeerimise ja auditeerimisele eelneva dokumentatsiooni läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 220 eurot Transpordiameti järelevalveametniku iga töötunni eest, kuid kokku mitte üle 3400 euro alalise tunnistuse väljastamise korral ning mitte üle 1100 euro ajutise tunnistuse väljastamise korral.”;

32) paragrahvi 14249 lõiked 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Laeva turvaülevaatuse eest tasutakse riigilõivu 220 eurot Transpordiameti järelevalveametniku iga töötunni eest, kuid kokku mitte üle 3400 euro alalise tunnistuse väljastamise või pikendamise korral ning mitte üle 1100 euro ajutise tunnistuse väljastamise korral.

(2) Laeva turvaplaani ja selle muudatuste läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 220 eurot Transpordiameti järelevalveametniku iga töötunni eest, kuid kokku mitte üle 1100 euro.”;

33) paragrahvi 14250 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Laevapere liikme töö- ja elamistingimuste ülevaatuse ja ülevaatusele eelneva dokumentatsiooni läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 220 eurot Transpordiameti järelevalveametniku iga töötunni eest, kuid kokku mitte üle 3400 euro alalise meretöötunnistuse väljastamise korral ning mitte üle 1100 euro ajutise meretöötunnistuse väljastamise korral.”;

34) paragrahvi 14252 lõikes 1 asendatakse arv „250” arvuga „300”;

35) paragrahvi 14252 lõikes 2 asendatakse arv „130” arvuga „250”;

36) paragrahvi 14252 lõikes 3 asendatakse arv „400” arvuga „550”;

37) paragrahvi 14252 lõikes 4 asendatakse arv „200” arvuga „250”;

38) paragrahvi 14252 lõikes 5 asendatakse tekstiosa „1, 2 või 3” tekstiosaga „1–4”;

39) paragrahvi 14253 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Kemikaalitankeri lastioperatsioonide ülevaatuse eest tasutakse riigilõivu 220 eurot Transpordiameti järelevalveametniku iga töötunni eest, kuid kokku mitte üle 3400 euro.”;

40) paragrahvi 14254 lõikes 1 asendatakse arv „6” arvuga „9”;

41) paragrahvi 14254 lõigetes 2 ja 3 asendatakse arv „10” arvuga „30”;

42) paragrahvi 14255 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Laeva tehnilise dokumentatsiooni läbivaatamise ja kooskõlastamise eest tasutakse riigilõivu 220 eurot Transpordiameti järelevalveametniku iga töötunni eest, kuid kokku mitte üle 3400 euro.”;

43) paragrahvi 14256 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Laevale tunnistuste ja tõendite väljastamise aluseks oleva dokumentatsiooni läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 220 eurot Transpordiameti järelevalveametniku iga töötunni eest, kuid kokku mitte üle 3400 euro.”;

44) paragrahvist 14258 jäetakse välja tekstiosa „14251,”;

45) paragrahvi 14259 pealkiri ja lõige 1 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

§ 14259. Laevapere liikme kutseeksamile registreerimine ja kutseeksami vastuvõtmine

(1) Laevapere liikme kutseeksamile registreerimise ja kutseeksami vastuvõtmise eest tasutakse riigilõivu:
1) laeva juhtkonna liikme puhul – 75 eurot;
2) reakoosseisu liikme puhul – 50 eurot;
3) laeva juhtkonna liikme või reakoosseisu liikme välisriigis väljastatud meresõidudiplomi puhul – 300 eurot.”;

46) paragrahvi 14260 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Laevapere liikme meresõidudiplomi väljastamise eest tasutakse riigilõivu 60 eurot.”;

47) paragrahvi 14260 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Siseveelaeva laevajuhi diplomi väljastamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.”;

48) paragrahvi 14260 lõike 2 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) väiksema kui 750 kW peamasinate koguvõimsusega mootorlaeva vanemmehaaniku ja mehaaniku tunnistuse puhul – 35 eurot;”;

49) paragrahvi 14260 lõike 2 punktides 2–7, lõigetes 3 ja 4 ning §-s 14261 asendatakse arv „10” arvuga „30”;

50) paragrahvi 14260 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Välisriigi laevapere liikme meresõidudiplomi või kutsetunnistuse kinnituslehe ja välisriigi siseveelaeva laevajuhi diplomi kinnituslehe väljastamise eest tasutakse riigilõivu 60 eurot.”;

51) paragrahvi 14260 lõikes 5 asendatakse arv „20” arvuga „60”;

52) paragrahvi 14260 lõikes 6 asendatakse arv „10” arvuga „100”;

53) paragrahvi 14262 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Väikelaeva või jeti juhtimise õigust tõendava dokumendi väljastamise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 35 eurot. Kui nimetatud toimingut taotletakse elektrooniliselt e-teenuste infosüsteemi kaudu, tasutakse riigilõivu 25 eurot.”;

54) paragrahvi 14262 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

55) paragrahvis 14263 ja § 14267 lõikes 1 asendatakse arv „130” arvuga „150”;

56) paragrahvi 14264 lõiked 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Sadama ja sadamarajatise turvalisuse riskianalüüsi läbiviimise ja selle aruandesse muudatuste tegemise eest tasutakse riigilõivu 200 eurot iga sadama või sadamarajatise kohta, kuid kokku mitte üle 1000 euro.

(2) Sadama ja sadamarajatise turvaplaanide ja nende muudatuste läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 200 eurot iga sadama või sadamarajatise kohta, kuid kokku mitte üle 1000 euro.”;

57) paragrahvi 14268 lõikes 1 asendatakse arv „130” arvuga „200”;

58) paragrahvi 14268 lõikes 2 asendatakse arv „13” arvuga „20”;

59) paragrahvi 14271 lõikes 1 asendatakse arv „8” arvuga „10”;

60) paragrahvi 14271 lõikes 2 asendatakse arv „2” arvuga „3”;

61) paragrahvi 14272 lõiked 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Sõiduki, välja arvatud mopeed, maastikusõiduk ja kuni 3500-kilogrammine täismassiga haagis, registreerimise eest tasutakse riigilõivu 150 eurot. Kui nimetatud toimingut taotletakse elektrooniliselt e-teenuste infosüsteemi kaudu, tasutakse riigilõivu 120 eurot.

(2) Maastikusõiduki registreerimise eest tasutakse riigilõivu 77 eurot. Kui nimetatud toimingut taotletakse elektrooniliselt e-teenuste infosüsteemi kaudu, tasutakse riigilõivu 61 eurot.”;

62) paragrahvi 14272 lõikes 3 asendatakse arv „335” arvuga „350”;

63) paragrahvi 14272 lõikes 4 asendatakse arv „10” arvuga „25”;

64) paragrahvi 14272 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Kuni 3500-kilogrammise täismassiga haagise registreerimise eest tasutakse riigilõivu 72 eurot. Kui nimetatud toimingut taotletakse elektrooniliselt e-teenuste infosüsteemi kaudu, tasutakse riigilõivu 58 eurot.”;

65) paragrahvi 14273 lõikes 1 asendatakse arv „62” arvuga „65”;

66) paragrahvi 14273 lõikes 2 asendatakse arv „30” arvuga „35”;

67) paragrahvi 14273 lõikes 3 asendatakse arv „1350” arvuga „1560”;

68) paragrahvi 14273 lõikes 4 asendatakse arv „60” arvuga „70”;

69) paragrahvi 14273 lõikes 5 asendatakse arv „205” arvuga „235”;

70) paragrahvi 14273 lõiked 6 ja 7 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud registreerimismärgid või haagise registreerimismärk on valmistatud üksikkorras omaniku avalduse alusel, tasutakse nende esmaväljastamise eest riigilõivu 540 eurot. Omaniku avalduse alusel samast seeriast järjestikuste registreerimismärkide tellimise korral korraga rohkem kui kümnele autole tasutakse riigilõivu 155 eurot iga registreerimismärgi väljastamise eest.

(7) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud registreerimismärgid, välja arvatud haagise registreerimismärk, on valmistatud üksikkorras omaniku avalduse alusel, tasutakse nende esmaväljastamise eest riigilõivu 270 eurot.”;

71) paragrahvi 14273 lõige 8 tunnistatakse kehtetuks;

72) paragrahvi 14273 lõikes 9 asendatakse arv „10” arvuga „15”;

73) paragrahvi 14273 lõikes 10 asendatakse arv „6” arvuga „15”;

74) paragrahvi 14273 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Transpordiameti e-teenuste infosüsteemis olemasolevate registreerimismärkide seast valitava auto üldkasutatava või vähendatud mõõtmetega või haagise, mootorratta või maastikusõiduki registreerimismärgi väljastamise eest tasutakse riigilõivu 300 eurot ja mopeedi registreerimismärgi väljastamise eest 150 eurot.”;

75) paragrahvi 14274 lõiked 1–3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Registrisse kantud andmete muutmise eest seoses sõiduki omaniku vahetumisega tasutakse riigilõivu 71 eurot. Kui nimetatud toimingut taotletakse elektrooniliselt e-teenuste infosüsteemi kaudu, tasutakse riigilõivu 55 eurot.

(2) Mopeedi registriandmete muudatuste vormistamise eest tasutakse riigilõivu 15 eurot. Kui nimetatud toimingut taotletakse elektrooniliselt e-teenuste infosüsteemi kaudu, tasutakse riigilõivu 10 eurot.

(3) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetamata registriandmete muudatuste vormistamise eest tasutakse riigilõivu 25 eurot. Kui nimetatud toimingut taotletakse elektrooniliselt e-teenuste infosüsteemi kaudu, tasutakse riigilõivu 18 eurot.”;

76) paragrahvi 14274 lõikes 4 asendatakse arv „10” arvuga „12”;

77) paragrahvi 14275 lõikes 1 asendatakse arv „8” arvuga „10”;

78) paragrahvi 14275 lõikes 2 asendatakse arv „2” arvuga „3”;

79) paragrahvi 14276 lõiked 1–4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Mootorsõiduki esmase juhiloa, juhiloa või rahvusvahelise juhiloa väljastamise või vahetamise eest tasutakse riigilõivu 33 eurot. Kui nimetatud toimingut taotletakse elektrooniliselt e-teenuste infosüsteemi kaudu, tasutakse riigilõivu 23 eurot.

(2) Mootorsõiduki esmase juhiloa või juhiloa väljastamise eest kiirtellimuse korras järgmiseks tööpäevaks tasutakse riigilõivu 63 eurot. Kui nimetatud toimingut taotletakse elektrooniliselt e-teenuste infosüsteemi kaudu, tasutakse riigilõivu 50 eurot.

(3) Mootorsõiduki esmase juhiloa või juhiloa taotlemisel käesoleva seaduse § 20 lõikes 2 sätestatud juhul tasutakse riigilõivu 16 eurot. Kui nimetatud juhiluba taotletakse elektrooniliselt e-teenuste infosüsteemi kaudu, tasutakse riigilõivu 12 eurot.

(4) Mootorsõiduki piiratud õigusega juhiloa või ajutise juhiloa väljastamise eest tasutakse riigilõivu 20 eurot. Kui nimetatud toimingut taotletakse elektrooniliselt e-teenuste infosüsteemi kaudu, tasutakse riigilõivu 14 eurot.”;

80) paragrahvi 14276 lõikes 5 asendatakse arv „6” arvuga „7”;

81) paragrahvi 14277 lõikes 1 asendatakse arv „26” arvuga „30”;

82) paragrahvi 14277 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Mootorsõidukijuhi sõidueksamile registreerimise ja eksami vastuvõtmise eest Transpordiameti valduses oleva B-kategooria auto kasutamise korral või muu eksamisõidukile kehtestatud nõuetele vastava sõiduki või mopeedi kasutamise korral tasutakse riigilõivu 50 eurot.”;

83) paragrahvi 14277 lõiked 3 ja 4 tunnistatakse kehtetuks;

84) paragrahvi 14278 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Mootorsõidukijuhi õpetajale koolitamise õigust tõendava tunnistuse väljastamise eest tasutakse riigilõivu 40 eurot. Kui nimetatud toimingut taotletakse elektrooniliselt e-teenuste infosüsteemi kaudu, tasutakse riigilõivu 30 eurot.

(2) Mootorsõidukijuhi juhendaja tunnistuse väljastamise eest tasutakse riigilõivu 20 eurot. Kui nimetatud toimingut taotletakse elektrooniliselt e-teenuste infosüsteemi kaudu, tasutakse riigilõivu 13 eurot.”;

85) paragrahvi 14279 lõigetes 1 ja 2 asendatakse arv „33” arvuga „40”;

86) paragrahvi 14279 lõiked 3 ja 4 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Ohtlikke veoseid vedava autojuhi tunnistuse väljastamise eest tasutakse riigilõivu 40 eurot. Kui nimetatud toimingut taotletakse elektrooniliselt e-teenuste infosüsteemi kaudu, tasutakse riigilõivu 30 eurot.

(4) Ohutusnõuniku tunnistuse väljastamise eest tasutakse riigilõivu 40 eurot. Kui nimetatud toimingut taotletakse elektrooniliselt e-teenuste infosüsteemi kaudu, tasutakse riigilõivu 30 eurot.”;

87) paragrahvi 14280 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Veoautojuhi ja bussijuhi pädevustunnistuse väljastamise eest tasutakse riigilõivu 40 eurot. Kui nimetatud toimingut taotletakse elektrooniliselt e-teenuste infosüsteemi kaudu, tasutakse riigilõivu 30 eurot.”;

88) paragrahvi 14281 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Juhikaardi, töökojakaardi, ettevõttekaardi ja kontrollikaardi väljastamise eest tasutakse riigilõivu 60 eurot. Kui nimetatud toimingut taotletakse elektrooniliselt e-teenuste infosüsteemi kaudu, tasutakse riigilõivu 45 eurot.”;

89) paragrahvi 14281 lõikes 2 asendatakse arv „36” arvuga „40”;

90) paragrahvis 14282 asendatakse arv „40” arvuga „46”;

91) paragrahvi 14283 lõikes 1 asendatakse arv „26” arvuga „30”;

92) paragrahvi 14283 lõikes 2 asendatakse arv „26” arvuga „80”;

93) paragrahvi 14284 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 14284. Vedurijuhiloa andmise ja uuendamise taotluse läbivaatamine, duplikaadi väljastamine ning vedurijuhi teooriaeksamile registreerimine ja eksami vastuvõtmine”;

94) paragrahvi 14284 lõikes 2 asendatakse arv „20” arvuga „26”;

95) paragrahvi 14284 lõikes 3 asendatakse arv „13” arvuga „15”;

96) paragrahvi 14284 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Vedurijuhi teooriaeksamile registreerimise ja eksami vastuvõtmise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.”;

97) paragrahvi 14285 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 14285. Tüübikinnitusega ja sõiduki nõuetele vastavuse kontrolliga seonduvate toimingute tegemine”;

98) paragrahvi 14285 lõigetes 1, 5 ja 8 asendatakse arv „340” arvuga „400”;

99) paragrahvi 14285 lõigetes 2 ja 3 asendatakse arv „105” arvuga „125”;

100) paragrahvi 14285 lõigetes 4, 6 ja 7 asendatakse arv „68” arvuga „80”;

101) paragrahvi 14285 täiendatakse lõikega 10 järgmises sõnastuses:

„(10) Kiirestiriknevate toiduainete rahvusvahelise veo ning selleks kasutatavate eriveokite kokkuleppe (ATP) kohase tunnistuse taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 100 eurot.”;

102) paragrahvi 209 lõike 3 esimeses lauses asendatakse arv „32” arvuga „45” ja teises lauses arv „28” arvuga „40”;

103) paragrahvi 211 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Allsüsteemi kasutuselevõtmise loa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 4160 eurot.

(2) Raudteeveeremi turule laskmise loa või raudteeveeremi tüübiloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 6240 eurot.”;

104) paragrahvi 212 lõikes 1 asendatakse arv „1920” arvuga „3120”;

105) paragrahvi 212 lõikes 2 asendatakse arv „640” arvuga „1560”;

106) paragrahvi 212 lõikes 3 asendatakse arv „1440” arvuga „4000”;

107) paragrahvi 212 lõikes 4 asendatakse arv „640” arvuga „1600”;

108) paragrahvi 212 lõike 5 punktis 1 ja § 2131 punktis 1 asendatakse arv „640” arvuga „1240”;

109) paragrahvi 212 lõike 5 punktis 2 asendatakse arv „960” arvuga „1560”;

110) paragrahvi 212 lõike 5 punktis 3 asendatakse arv „1280” arvuga „2430”;

111) paragrahvi 212 lõike 5 punktides 4 ja 5 asendatakse arv „1440” arvuga „2340”;

112) paragrahvi 212 lõikes 6 asendatakse arv „640” arvuga „1200”;

113) paragrahvis 213 asendatakse arv „96” arvuga „180”;

114) paragrahvi 2131 punktis 2 asendatakse arv „1200” arvuga „2340”;

115) paragrahvi 2131 punktides 3 ja 4 asendatakse arv „640” arvuga „780”;

116) paragrahvis 2132 asendatakse arv „4300” arvuga „6240”;

117) paragrahvi 2151 lõike 1 teises lauses, § 2155 lõike 1 teises lauses, § 2157 lõike 1 teises lauses ja § 21511 lõike 1 teises lauses asendatakse arv „30” arvuga „60”;

118) paragrahvi 2152 lõikes 1, § 2156 lõikes 1 ja § 2158 lõikes 1 asendatakse arv „60” arvuga „250”;

119) paragrahvi 2159 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Raudteerajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu lähtuvalt raudteerajatise liigist järgmiselt:
1) raudteeületuskoha, raudteeületuskoha automaatse foorisignalisatsiooni ja truubi ehituse puhul 60 eurot;
2) elektritsentralisatsiooni, rongiliikluse juhtimissüsteemide, kontaktvõrgu, veoalajaama, rööbastee, raudteesilla, -viadukti, -tunneli ning jalakäijate tunneli, oote- või laadimisplatvormi ja muude raudtee sihtotstarbeliseks kasutamiseks vajalike rajatiste ehituse puhul 250 eurot.

(2) Raudteerajatise lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 60 eurot.

(3) Kui ehitusloa taotlus sisaldab mitut ehitist, tasutakse riigilõiv iga taotluses sisalduva ehitusloakohustusliku ehitise eest eraldi.”;

120) paragrahvi 21510 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Raudteerajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu lähtuvalt raudteerajatise liigist järgmiselt:
1) raudteeületuskoha, raudteeületuskoha automaatse foorisignalisatsiooni ja truubi kasutamise puhul 60 eurot;
2) elektritsentralisatsiooni, rongiliikluse juhtimissüsteemide, kontaktvõrgu, veoalajaama, rööbastee, raudteesilla, -viadukti, -tunneli ning jalakäijate tunneli, oote- või laadimisplatvormi ja muude raudtee sihtotstarbeliseks kasutamiseks vajalike rajatiste kasutamise puhul 250 eurot.”;

121) paragrahvis 21512 asendatakse arv „25” arvuga „75”;

122) paragrahvis 342 asendatakse arv „32” arvuga „130”;

123) seaduse lisa 3 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.  Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse muutmine

Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse (RT I, 23.12.2022, 1) § 8 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Riigilõivuseaduse § 59 täiendatakse lõikega 61 järgmises sõnastuses:

„(61) Korteriühistu avalduse esitamisel maksekäsu kiirmenetluse asjas tasutakse riigilõivu 25 eurot esitatud nõuete arvust olenemata.”.”.

§ 3.  Meresõiduohutuse seaduse muutmine

Meresõiduohutuse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 20 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Laevapere liikme kutseeksamile registreerimise ja kutseeksami vastuvõtmise eest ning laevapere liikme meresõidudiplomi ja kutsetunnistuse, täienduskoolituse läbimist tõendava tunnistuse või tõendi, soodustusloa ning siseveelaeva laevajuhi diplomi väljastamise eest tuleb tasuda riigilõivu.”;

2) seadust täiendatakse §-ga 9511 järgmises sõnastuses:

§ 9511. Veeteetasu arvestamise erisused 2024. aasta 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini

Käesoleva seaduse alusel 2024. aasta jaanuari kuni detsembri eest tasumisele kuuluvat veeteetasu vähendatakse 15 protsendi võrra.”.

§ 4.  Metsaseaduse muutmine

Metsaseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 41 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) kavandatava raie kohta, välja arvatud valgustusraie;”;

2) paragrahvi 41 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

„(51) Metsateatise läbivaatamise eest tasub metsateatise esitaja riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras ja korras.”;

3) paragrahvi 41 lõige 13 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(13) Metsaomanik võib teha raiet 24 kuu jooksul pärast kümne päeva möödumist metsateatise registreerimisest metsaregistris või pärast metsakaitseekspertiisi akti registreerimist metsaregistris.”;

4) paragrahvi 41 täiendatakse lõikega 133 järgmises sõnastuses:

„(133) Kui riigilõiv on tasumata pärast kümne päeva möödumist metsateatise registreerimisest metsaregistris, muutub metsateatis kehtetuks.”.

§ 5.  Raudteeseaduse muutmine

Raudteeseaduse § 58 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Vedurijuhiloa taotlemise või uuendamise taotluse läbivaatamise ja duplikaadi väljastamise eest ning vedurijuhi teooriaeksamile registreerimise ja eksami vastuvõtmise eest tuleb tasuda riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras.”.

§ 6.  Seaduse jõustumine

(1) Käesolev seadus jõustub 2024. aasta 1. juulil.

(2) Käesoleva seaduse § 1 punktid 1 ja 102–122 ning § 3 punkt 2 jõustuvad 2024. aasta 1. jaanuaril.

(3) Käesoleva seaduse § 2 jõustub 2024. aasta 1. juunil.

(4) Käesoleva seaduse § 1 punktid 61 ja 64 jõustuvad 2025. aasta 1. jaanuaril.

Lauri Hussar
Riigikogu esimees

Lisa 3 Riigilõivumäärad numbriloa ja sagedusloa andmise ning kehtivusaja pikendamise eest

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json