Teksti suurus:

Maamaksuseadus [terviktekst]

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1996, 41, 797

Maamaksuseadus [terviktekst]

Vastu võetud 06.05.1993
RT I 1993, 24, 428
jõustumine 01.07.1993

 

Terviktekst

Muudetud järgmiste seadustega (vastuvõtmise aeg, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

  9.02.1994 (RT I 1994, 13, 231)   5.03.1994
24.03.1994 (RT I 1994, 28, 428)   1.07.1994
14.12.1994 (RT I 1994, 94, 1609) 29.12.1994
  1.06.1995 (RT I 1995, 54, 884)   1.01.1996
30.04.1996 (RT I 1996, 36, 738)   7.06.1996 (§ 10 osas); 1.01.1998 (§ 6 osas)

Muudetud osa järel nurksulgudes on viide muutvale seadusele (vastuvõtmise kuupäev). Terviktekst avaldatakse 1.06.1995 seaduse § 3 alusel.


§ 1. Maamaks

(1) Maamaks on maa maksustamishinnast lähtuv maks.

 

[1.06.1995]

(2) Maa maksustamishind määratakse ja selle vaidlustamise kord kehtestatakse, lähtudes maa hindamise seadusest (RT I 1994, 13, 231; 94, 1609; 1995, 2/3, 4; 1996, 36, 738).

 

[9.02.1994]

§ 2. Maksu objekt

Maamaksuga maksustatakse kogu maa, välja arvatud käesoleva seaduse §-s 4 nimetatud maa.

§ 3. Maksu subjekt

Maamaksu maksab maa omanik või käesoleva seaduse §-s 10 ettenähtud juhul maa kasutaja.

§ 4. Maksuvaba maa

(1) Maamaksu ei maksta:
1) maalt, millel seadusega või seaduses sätestatud korras on majandustegevus keelatud. Majandustegevuseks ei loeta kaitstava objekti säilitamiseks vajalikku, kaitse-eeskirjaga sätestatud kohustuslikku tegevust;
2) välisriikide diplomaatiliste ja konsulaaresinduste hoonete või nende osade juurde kuuluvalt maalt;
3) välisriigi või rahvusvahelise organisatsiooni kasutuses olevalt maalt Vabariigi Valitsuse ja välisriigi või rahvusvahelise organisatsiooni vahel sõlmitud lepingu alusel;
4) kalmistute maalt;
5) kirikute ja koguduste pühakodade aluselt maalt;
6) vastava omavalitsusüksuse haldusalal asuvalt munitsipaalmaalt, välja arvatud käesoleva seaduse §-s 10 ettenähtud juhul;
7) avalikus kasutuses olevalt maalt.

(2) Maalt, millel seadusega või seaduses sätestatud korras on majandustegevus kitsendatud, makstakse maamaksu vastavalt Vabariigi Valitsuse otsusele 25, 50 või 75 protsenti maksumäärast.

§ 5. Maksumäär

Maamaksu määr on 0,8–1,2 protsenti maa maksustamishinnast aastas, välja arvatud käesoleva seaduse § 11 1. lõikes sätestatud juhul. Maksumäära kehtestab kohaliku omavalitsuse volikogu ja seda saab muuta vaid eelarveaasta algusest.

Kehtib kuni 31.12.1997 Kehtib alates 1.01.1998

§ 6. Maksu laekumine

§ 6. Maksu laekumine

Maamaks laekub omavalitsusüksuse eelarvesse.

[1.06.1995]     

(1) Füüsilise või juriidilise isiku omandis olevalt või riigi omandisse jäetud maalt laekub maamaks kohaliku omavalitsuse eelarvesse.

(2) Käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetamata maalt, välja arvatud munitsipaalomandis olev maa, laekub maamaks riigieelarvesse.

[30.04.1996]

§ 7. Maksu tasumine

Maamaks tasutakse iga-aastaselt vähemalt 1/4 suuruste osadena hiljemalt 15. veebruariks, 15. maiks, 15. augustiks ja 15. novembriks.

§ 8. Maksukohustuse tekkimine

Maamaksu kohustus tekib maa omandamisele järgnevast kuust või käesoleva seaduse §-s 10 ettenähtud juhul. Samast ajast lõpeb eelmise omaniku või kasutaja maamaksu kohustus.

§ 9. Maksu maksmise kontroll

Maamaksu maksmist kontrollib Maksuamet.

§ 10. Maakasutaja maksukohustus

(1) Kuni 2000. aasta 31. detsembrini maksab maamaksu maa kasutaja, kelle maakasutus ei ole ümber vormistatud maareformi seadusega (RT 1991, 34, 426; RT I 1996, 41, 796) ettenähtud korras.

 

[1.06.1995; 30.04.1996]

(2) Maa koormamisel hoonestusõiguse või kasutusvaldusega maksab maamaksu hoonestaja või kasutusvaldaja.

 

[30.04.1996]

§ 11. Ajutine maksuvabastus

(1) Põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksu määr on kuni 1997. aasta 31. detsembrini 0,3–0,7 protsenti maa maksustamishinnast aastas.

 

[1.06.1995]

(2) Maamaksust võib kuni 1997. aasta 31. detsembrini vabastada vanadus- või invaliidsuspensioni saajaid, kelle kasutusõigus maale on tekkinud enne 1993. aasta 1. juulit – linnades 0,1 ha ja valdades 1,0 ha ulatuses – tingimusel, et maksuvabastuse taotleja ei saa maa kasutusõiguse alusel rendi- või üüritulu. Maksuvabastuste summa ühe maakasutaja kohta võib olla kuni 200 krooni aastas.

 

[24.03.1994; 1.06.1995]

(3) Käesoleva paragrahvi 2. lõikes sätestatud maksuvabastuse taotluse vaatab isiku kirjaliku avalduse alusel läbi ja otsustab kohaliku omavalitsusüksuse täitevorgan omavalitsusüksuse volikogu poolt kehtestatud korras. Maksuvabastused vormistab maksuhaldur omavalitsusüksuse täitevorgani ettepanekul rahandusministri poolt kehtestatud korras.

(4) Käesoleva paragrahvi 2. lõike alusel antavatest maamaksuvabastustest tulenevat kohalike omavalitsusüksuste eelarvetulude vähenemist ei hüvitata riigieelarvest.

 

[24.03.1994]

§ 12. Maksumaksja vastutus

(1) Käesoleva seaduse rikkumise eest vastutab maksumaksja vastavalt seadustele.

(2) [Kehtetu – 14.12.1994]

§ 13. Seaduse jõustumine

(1) Käesolev seadus jõustub 1993. aasta 1. juulist.

(2) Käesoleva seaduse rakendamise korra kehtestab rahandusminister.

 

[1.06.1995]

(3) 1993. aasta II poolaasta maamaks tasutakse hiljemalt 1993. aasta 15. novembriks.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json