Teksti suurus:

Regionaalministri 22. detsembri 2006. a määruse nr 9 "Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine" muutmine

Väljaandja:Regionaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.08.2008
Avaldamismärge:RTL 2008, 69, 990

Regionaalministri 22. detsembri 2006. a määruse nr 9 "Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine" muutmine

Vastu võetud 07.08.2008 nr 6

Määrus kehtestatakse «Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse» § 6 lõigete 5 ja 51 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 25. novembri 2004. a määrusega nr 335 «Asustusüksuse liigi, nime ja lahkmejoonte määramise alused ja kord».

§ 1. Regionaalministri 22. detsembri 2006. a määrusega nr 9 «Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine» (RTL 2006, 93, 1729; 2008, 59, 828) kinnitatud lisas «Asustusüksuste nimistu» tehakse järgmised muudatused:

1) Harju maakonna Kiili valla alevike nimistust kustutatakse sõna «Kiili»;

2) Harju maakonna Kiili valla nimistut täiendatakse pärast sõna «Kiili vald» sõnaga «Alevid» ning pärast sõna «Alevid» sõnaga «Kiili»;

3) Harju maakonna Kiili valla alevike nimistut täiendatakse pärast sõna «Alevikud» sõnadega «Kangru» ja pärast sõna «Kiili» sõnaga «Luige»;

4) Harju maakonna Kiili valla külade nimistust kustutatakse sõnad «Kangru» ja «Luige».

§ 2. Harju maakonna Kiili valla Kiili alevi, Kangru aleviku ja Luige aleviku ning nendega piirnevate külade lahkmejooned määratakse vastavalt katastrikaardi väljavõttele kantud muudatustele.

§ 3. Maa-amet kannab asustusüksuse lahkmejoonte muudatused katastrikaardile.

Minister Siim-Valmar KIISLER
Kantsler Märt KRAFT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json