Teksti suurus:

Patareidest ja akudest tekkinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord ning sihtarvud ja sihtarvude saavutamise tähtajad

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.10.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 15.10.2013, 5

Patareidest ja akudest tekkinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord ning sihtarvud ja sihtarvude saavutamise tähtajad1

Vastu võetud 07.08.2008 nr 124
RT I 2008, 37, 221
jõustumine 26.09.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
02.08.2012RT I, 07.08.2012, 310.08.2012
10.10.2013RT I, 15.10.2013, 118.10.2013

Määrus kehtestatakse „Jäätmeseaduse” § 26 lõigete 3 ja 8 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrust kohaldatakse „Jäätmeseaduse” § 25 lõike 3 punktis 1 nimetatud patareidele ja akudele, sõltumata nende turule laskmise ajast, ning patareidest ja akudest tekkinud jäätmetele (edaspidi patarei- ja akujäätmed). Määrust kohaldatakse ka elektri- ja elektroonikaseadmetesse ning mootorsõidukitesse paigaldatud patareidele ja akudele.

§ 2.  Määruses kasutatavad mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) kantav patarei või aku on patarei, nööpelement, patareikogum või aku, mis on suletud, mida saab kanda ning mis ei ole tööstuslik patarei või aku ega mootorsõiduki patarei või aku;
  2) mootorsõiduki patarei või aku on patarei või aku, mida kasutatakse liiklusseaduse § 2 punktis 36 kirjeldatud maastikusõiduki või punktis 40 kirjeldatud mootorsõiduki käivitus-, valgustus- või süüteseadmes;
[RT I, 07.08.2012, 3 - jõust. 10.08.2012]
  3) tööstuslik patarei või aku on patarei või aku, mis on kavandatud üksnes tööstuslikuks või erialaseks kasutamiseks või mida kasutatakse mis tahes tüüpi elektrisõidukis;
  4) ettevõtja käesoleva määruse tähenduses on tootja, koguja, ringlussevõtja või muu käitlemisega tegelev ettevõtja.

§ 3.  Patareide ja akude kasutajale antav teave patarei- ja akujäätmete kogumise tõhustamiseks
[Kehtetu - RT I, 15.10.2013, 1 - jõust. 18.10.2013]

§ 4.  Patarei- ja akujäätmete kogumisele ja tootjale tagastamise kohta esitatav nõue

  Jäätmevaldaja kogub patarei- ja akujäätmed lahus muudest jäätmetest.

§ 5.  Patarei- ja akujäätmete tagasivõtmine

  (1) Turustaja on kohustatud kantavate patareide ja akude ning mootorsõidukite patareide ja akude jäätmed kasutajalt oma müügikohas tagasi võtma tasuta, sõltumata sellest, kas kasutaja kavatseb osta uue patarei või aku või mitte. Tootja varustab turustajat kogumiseks vajaliku kogumismahutiga.
[RT I, 07.08.2012, 3 - jõust. 10.08.2012]

  (2) Tootja on kohustatud patareide ja akude turustajalt, kohalikult omavalitsuselt ning kohaliku omavalitsuse jäätmejaama halduslepingu alusel haldavalt jäätmekäitlejalt patarei- ja akujäätmed tasuta tagasi võtma.

  (3) Tööstusliku patarei või aku tootja ei või keelduda kasutajalt tagasi võtmast tööstuslike patareide ja akude jäätmeid, sõltumata nende keemilisest koostisest ja päritolust.
[RT I, 07.08.2012, 3 - jõust. 10.08.2012]

  (4) Elektri- ja elektroonikaseadme tootja on kohustatud elektri- ja elektroonikaseadmes oleva patarei või aku koos seadmega tasuta tagasi võtma.

  (5) Mootorsõiduki tootja on kohustatud mootorsõidukis oleva patarei või aku koos sõidukiga tasuta tagasi võtma, välja arvatud jäätmekäitlejalt, kellelt võib nõuda jäätmekäitluse kulusid.

  (6) Kui kantavate patareide ja akude või mootorsõidukite patareide ja akude jäätmeid kogub edasise töötlemise eesmärgil iseseisvalt muu ettevõtja kui tootja, peab see ettevõtja tagama, et füüsilised isikud saaksid tema moodustatud kogumisvõrku tasuta üle anda kantavate patareide ja akude või mootorsõidukite patareide ja akude jäätmed ning juriidilised isikud vähemalt kantavate patareide ja akude jäätmed.

  (7) Tootja ei ole kohustatud lõikes 6 nimetatud ettevõtjalt patarei- ja akujäätmeid tasuta tagasi võtma. Elektri- ja elektroonikaseadme ning mootorsõiduki tootja ei ole kohustatud lõikes 6 nimetatud ettevõtjalt elektri- ja elektroonikaseadmes või mootorsõidukis olevat patareid või akut koos seadme või sõidukiga tagasi võtma.

  (8) Turustaja ei ole kohustatud oma müügikohas mootorsõiduki patareid või akut tagasi võtma, kui see patarei või aku on oluliselt saastunud või lekib. Turustaja võib saastunud patarei või aku valdaja suunata lähimasse jäätmekäitluskohta (jäätmejaama, jäätmete kogumispunkti).
[RT I, 07.08.2012, 3 - jõust. 10.08.2012]

§ 6.  Patarei- ja akujäätmete kogumise määr

  (1) Patarei- ja akujäätmete kogumise määr (edaspidi kogumise määr) on konkreetse kalendriaasta protsendimäär, mis saadakse kalendriaasta jooksul kogutud patarei- ja akujäätmete massi jagamisel selle aasta ja kahe eelneva aasta jooksul keskmiselt aastas vahetult kasutajale müüdud või kolmandatele isikutele kasutajatele müümiseks üleantud patareide ja akude massiga vastavalt määruse lisale.
[RT I, 07.08.2012, 3 - jõust. 10.08.2012]

  (2) Ettevõtja, kes võtab kasutajalt vastu patarei- ja akujäätmeid, on kohustatud tagama järgmised kantavate patareide ja akude jäätmete kogumise määrad:
[RT I, 07.08.2012, 3 - jõust. 10.08.2012]
  1) 26. septembriks 2012. a – vähemalt 25%;
  2) 26. septembriks 2016. a – vähemalt 45%.

  (3) Lõikes 2 nimetatud kogumise määra arvutamisel võetakse arvesse ka elektroonikaromudest eemaldatud patareid ja akud.

  (4) Ettevõtja, kes võtab kasutajalt vastu patarei- ja akujäätmeid, on kohustatud tagama järgmised mootorsõidukite patarei- ja akujäätmete kogumise määrad:
[RT I, 07.08.2012, 3 - jõust. 10.08.2012]
  1) 26. septembriks 2012. a – vähemalt 75%;
  2) 26. septembriks 2016. a – vähemalt 90%.

  (5) Lõikes 4 nimetatud kogumise määra arvutamisel ei võeta arvesse romusõidukitest eemaldatud patareisid või akusid.

  (6) Patarei- ja akujäätmeid tuleb koguda ka siis, kui lõikes 2 või 4 nimetatud kogumise määr on saavutatud.

§ 7.  Patarei- ja akujäätmete taaskasutamine ja ringlussevõtt

  (1) Jooksva kalendriaasta kestel kogutud patarei- ja akujäätmete ringlussevõtul peab ettevõtja, kes võtab kasutajalt vastu patarei- ja akujäätmeid, saavutama hiljemalt 26. septembriks 2011. a järgmised minimaalsed ringlussevõtu sihtarvud:
[RT I, 07.08.2012, 3 - jõust. 10.08.2012]
  1) pliipatareide ja -akude ringlussevõtt keskmiselt 65 massiprotsendi ulatuses, sealhulgas patareis ja akus sisalduva plii võimalikult kõrgemal tasemel ringlussevõtt, mis on ilma ülemääraste kulutusteta tehniliselt teostatav;
  2) nikkel-kaadmiumpatareide ja -akude ringlussevõtt keskmiselt 75 massiprotsendi ulatuses, sealhulgas patareis ja akus sisalduva kaadmiumi võimalikult kõrgemal tasemel ringlussevõtt, mis on ilma ülemääraste kulutusteta tehniliselt teostatav;
[RT I, 07.08.2012, 3 - jõust. 10.08.2012]
  3) muude patarei- ja akujäätmete ringlussevõtt keskmiselt 50 massiprotsendi ulatuses.

  (2) Ringlussevõtu sihtarvude arvutamisel võetakse arvesse ka elektroonikaromudest eemaldatud patareid ja akud.

  (3) Väljapoole Euroopa Majandusühendust ning Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) liikmesriike väljaveetud patarei- ja akujäätmete ringlussevõtuga arvestatakse lõikes 1 nimetatud sihtarvude arvutamisel ainult siis, kui ettevõtja tõendab, et patarei- ja akujäätmeid on käideldud vähemalt vastavalt „Jäätmeseaduse” § 29 lõike 4 punkti 8 alusel kehtestatud määrusega sätestatud nõuetele.

  (4) Lõikes 1 nimetatud sihtarve võetakse arvesse juhul, kui patarei- ja akujäätmete töötlemisel saadud materjalid on tegelikult ringlusse võetud ning täidetud on jäätmeseaduse §-s 21 sätestatud nõuded.
[RT I, 07.08.2012, 3 - jõust. 10.08.2012]

  (5) Lõikes 1 nimetatud ringlussevõtu sihtarvu arvutatakse vastavalt Euroopa Komisjoni määrusele (EL) nr 493/2012, millega sätestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2006/66/EÜ patarei- ja akujäätmete ringlussevõtu protsessi ringlussevõtu määrade arvutamise üksikasjalikud eeskirjad (ELT L 151, 12.06.2012, lk 9–21). Jäätmekäitleja on kohustatud esitama probleemtooteregistrile elektrooniliselt andmed ringlussevõtu eelmise kalendriaasta sihtarvu saavutamise kohta käesoleva lõike esimeses lauses nimetatud määrusega kehtestatud vormidel hiljemalt 30. aprilliks.
[RT I, 07.08.2012, 3 - jõust. 10.08.2012, rakendatakse esimest korda 2015. aastal]

§ 8.  Patarei- ja akujäätmete kõrvaldamine

  Patarei- ja akujäätmed kõrvaldatakse „Jäätmeseaduse” kohaselt.

§ 9.  Määruse rakendamine

  (1) Paragrahvi 6 lõiget 1 rakendatakse esimest korda 2011. aasta kohta.
[RT I, 07.08.2012, 3 - jõust. 10.08.2012]

  (2) Paragrahvi 7 lõiget 5 rakendatakse esimest korda 2015. aastal.
[RT I, 07.08.2012, 3 - jõust. 10.08.2012]

§ 10.  Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub 26. septembril 2008. a.

  (2) Määruse § 3 lõige 4 jõustub 1. jaanuaril 2009. a.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/66/EÜ, mis käsitleb patareisid ja akusid ning patarei- ja akujäätmeid ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 91/157/EMÜ (ELT L 266, 26.09.2006, lk 1–14).

Lisa Kogumise määra järgimise kontrolltabel

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json