Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2006. a määruse nr 278 "Toetuse tagasinõudmise ja tagasimaksmise ning toetuse andmisel ja kasutamisel toimunud rikkumisest teabe edastamise tingimused ja kord" muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.08.2008
Avaldamismärge:RT I 2008, 37, 222

Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2006. a määruse nr 278 "Toetuse tagasinõudmise ja tagasimaksmise ning toetuse andmisel ja kasutamisel toimunud rikkumisest teabe edastamise tingimused ja kord" muutmine

Vastu võetud 07.08.2008 nr 125

Määrus kehtestatakse «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» § 26 lõike 5 ja § 281 lõike 2, «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» § 26 lõike 6 ja § 32 lõike 2, «Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi ja Norra finantsmehhanismi rakendamist käsitlevate vastastikuse mõistmise memorandumite ratifitseerimise seaduse» § 2 lõike 1 ning «Välissuhtlemisseaduse» § 8 lõike 5 alusel.

Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2006. a määruses nr 278 «Toetuse tagasinõudmise ja tagasimaksmise ning toetuse andmisel ja kasutamisel toimunud rikkumisest teabe edastamise tingimused ja kord» (RT I 2006, 61, 463) tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse sõnad «EL territoriaalne koostöö» sõnadega «Euroopa territoriaalne koostöö» vastavas käändes;

2) paragrahvi 1 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Määrus kehtib struktuurifondide, sealhulgas Euroopa Ühenduse algatuse Equal, Euroopa territoriaalse koostöö, Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi (edaspidi ENPI), üldprogrammi «Solidaarsus ja rändevoogude juhtimine» raames asutatud Välispiirifondi, Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondi, Euroopa Tagasipöördumisfondi ja Euroopa Pagulasfondi (edaspidi solidaarsusprogrammi fondid), Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi, Norra finantsmehhanismi, Schengen Facility, Eesti–Šveitsi koostööprogrammi ja Transition Facility raames antava toetuse suhtes.»;

3) paragrahvi 1 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

«(3) Transition Facility, Eesti–Šveitsi koostööprogrammi, Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi ja Norra finantsmehhanismi raames rakendatakse määrust toetuse saajalt toetuse tagasinõudmisel ainult juhul, kui toetuse saaja on riigiasutus.»;

4) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

«(41) ENPI puhul kohaldatakse toetuse tagasinõudmisel ja tagasimaksmisel määruses sätestatut juhul, kui komisjoni määruse (EÜ) nr 951/2007, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1638/2006 (millega kehtestatakse üldsätted Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi loomise kohta) raames rahastatavate piiriüleste koostööprogrammide rakenduseeskirjad (ELT L 210, 10.08.2007, lk 10–25), artikli 14 lõikes 1 nimetatud ühine juhtorgan esitab komisjoni määruse (EÜ) nr 951/2007 artikli 27 lõikes 2 nimetatud tagasinõude Eesti riigile.»;

5) paragrahv 4 sõnastatakse järgmiselt:

«§ 4. Toetuse andmist ja kasutamist korraldavad siseriiklikud isikud ja asutused

(1) Makseasutus on täidesaatva riigivõimu asutus, kes riigile toetust andnud isiku ees vastutab deklareeritud kulude õigsuse ja korrektsuse eest, sealhulgas:
1) makseasutus «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» tähenduses;
2) makseasutus «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» tähenduses;
3) makseasutus Vabariigi Valitsuse 14. juuni 2006. a määruse nr 137 «Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi ja Norra finantsmehhanismi vahendite taotlemise, kasutamise, järelevalve ja tulemuste hindamise tingimused ja kord» tähenduses;
4) sertifitseeriv asutus siseministri 27. augusti 2004. a määruse nr 52 «Schengen Facility vahendite kasutamise kord» tähenduses;
5) makseasutus Eesti Vabariigi valitsuse ja Šveitsi Liidunõukogu vahelise laienenud Euroopa Liidus majanduslike ja sotsiaalsete erinevuste vähendamise Eesti–Šveitsi koostööprogrammi rakendamise raamkokkuleppe (edaspidi Eesti–Šveitsi koostööprogrammi raamkokkulepe) tähenduses;
6) Rahandusministeerium Transition Facility raames;
7) sertifitseerimisasutus Vabariigi Valitsuse 13. märtsi 2008. a korralduse nr 139 «Üldprogrammi «Solidaarsus ja rändevoogude juhtimine» raames asutatud fondide vastutavate asutuste, sertifitseerimisasutuste ja auditeerimisasutuste määramine» tähenduses.

(2) Korraldusasutus on täidesaatva riigivõimu asutus, kes vastutab riigile toetust andnud isiku ees toetuse andmise ja kasutamise juhtimis- ja kontrollisüsteemi toimimise eest, sealhulgas:
1) korraldusasutus «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» tähenduses;
2) korraldusasutus «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» tähenduses;
3) riiklik kontaktasutus Vabariigi Valitsuse 14. juuni 2006. a määruse nr 137 «Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi ja Norra finantsmehhanismi vahendite taotlemise, kasutamise, järelevalve ja tulemuste hindamise tingimused ja kord» tähenduses;
4) vastutav asutus siseministri 27. augusti 2004. a määruse nr 52 «Schengen Facility vahendite kasutamise kord» tähenduses;
5) toetuse taotlemise ja kasutamise korraldaja Eesti–Šveitsi koostööprogrammi raamkokkuleppe tähenduses;
6) Rahandusministeerium Transition Facility raames;
7) vastutav asutus Vabariigi Valitsuse 13. märtsi 2008. a korralduse nr 139 «Üldprogrammi «Solidaarsus ja rändevoogude juhtimine» raames asutatud fondide vastutavate asutuste, sertifitseerimisasutuste ja auditeerimisasutuste määramine» tähenduses.

(3) Rakendusasutus on ministeerium või Riigikantselei, kes vastutab muu hulgas toetuse andmise ja kasutamise korraldamise eest tema valdkonda kuuluvate projektide raames, sealhulgas:
1) rakendusasutus «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» tähenduses;
2) rakendusasutus «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» tähenduses;
3) toetusskeemi elluviimise eest vastutav ministeerium Vabariigi Valitsuse 14. juuni 2006. a määruse nr 137 «Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi ja Norra finantsmehhanismi vahendite taotlemise, kasutamise, järelevalve ja tulemuste hindamise tingimused ja kord» tähenduses;
4) välisabi taotleja Eesti–Šveitsi koostööprogrammi raamkokkuleppe tähenduses;
5) Transition Facility raames välisabi taotleja «Välissuhtlemisseaduse» § 8 lõike 4 alusel kehtestatud korra tähenduses.

(4) Rakendusüksus on isik või asutus, kes on vastutav toetuse saajale toetuse andmisega seotud ülesannete täitmise eest, sealhulgas:
1) rakendusüksus «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» tähenduses;
2) rakendusüksus «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» tähenduses;
3) vahendusasutus ja projektide elluviimise eest vastutav ministeerium Vabariigi Valitsuse 14. juuni 2006. a määruse nr 137 «Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi ja Norra finantsmehhanismi vahendite taotlemise, kasutamise, järelevalve ja tulemuste hindamise tingimused ja kord» tähenduses;
4) vahendusasutus ja tehnilist abi kasutav asutus siseministri 27. augusti 2004. a määruse nr 52 «Schengen Facility vahendite kasutamise kord» tähenduses;
5) Rahandusministeerium Transition Facility raames.»;

6) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

«(21) «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» § 26 lõigete 4 ja 8 kohaselt on ENPI puhul otsustajaks Siseministeerium.»;

7) paragrahvi 7 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

«(3) Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi ja Norra finantsmehhanismi puhul on otsustajaks rakendusüksus. Kui toetuse saaja on toetusskeemi vahendusasutus, on otsustajaks toetusskeemi elluviimise eest vastutav ministeerium.»;

8) paragrahvi 7 täiendatakse lõigetega 6 ja 7 järgmises sõnastuses:

«(6) Eesti–Šveitsi koostööprogrammi raames on otsustajaks rakendusasutus. Kui korraldusasutus on toetuse saaja, on otsustajaks makseasutus.

(7) Solidaarsusprogrammi fondide raames on otsustajaks korraldusasutus. Kui korraldusasutus on toetuse saaja, on otsustajaks makseasutus.»;

9) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

«(11) Vahendite tagastamist korraldab § 1 lõikes 41 sätestatud juhul Siseministeerium.»;

10) paragrahvi 9 punktis 5 asendatakse sõna «elluviimislepingus» sõnaga «toetuslepingus»;

11) paragrahvi 9 täiendatakse punktidega 6 ja 7 järgmises sõnastuses:

«6) Eesti–Šveitsi koostööprogrammi puhul Eesti–Šveitsi koostööprogrammi raamkokkuleppes või selle alusel sõlmitud projektilepingus sätestatud tähtpäevani;
7) ENPI puhul vastavalt komisjoni määruse (EÜ) nr 951/2007 artiklis 45 sätestatule.»;

12) paragrahvi 10 lõike 2 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

«6) toetuse saaja ei ole täitnud toetuse taotluse rahuldamise otsuses, toetuslepingus või toetuse andmist ja kasutamist reguleerivates õigusaktides talle pandud kohustusi.»;

13) paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

«(6) Kui ENPI puhul on ilmnenud «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» § 26 lõikes 8 toodud asjaolud, nõuab otsustaja toetuse saajalt toetuse osaliselt või täielikult tagasi.»;

14) paragrahvi 11 täiendatakse lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

«(11) Kui toetuse tagasinõudmise aluseks olevate asjaolude põhjal ilmneb, et projekti raames tehtud tegevus või tegevusetus on vastuolus õigusaktidega ning selle tulemusena tekkinud finantskahju suurust ei ole võimalik hinnata või selle hindamine on ebamõistlikult aja- või ressursimahukas, kohaldab otsustaja toetuse osalise tagasinõudmise puhul järgmisi määrasid:
1) kui projekti ei ole ellu viidud vastavalt taotluse rahuldamise otsusele või programmile või on ohustatud selle elluviimine taotluse rahuldamise otsusele või programmile vastavalt, nõuab otsustaja tagasi 25% tegevusele või tegevuste kogumile eraldatud toetusest;
2) kui projekt on ellu viidud vastavalt taotluse rahuldamise otsusele või programmile või projekti elluviimine jätkub vastavalt taotluse rahuldamise otsusele või programmile, nõuab otsustaja tagasi 10% tegevusele või tegevuste kogumile eraldatud toetusest. Kui edaspidi avastatakse sama projekti raames samalaadsete tegevustega seotud uus käesolevas lõikes kirjeldatud rikkumine, rakendatakse tagasinõudmisel 25% määra.

(12) Kui toetuse tagasinõudmise aluseks olevate asjaolude põhjal ilmneb, et projekti raames tehtud tegevus või tegevusetus on vastuolus õigusaktidega, kuid rikkumise tulemusena ei ole finantskahju tekkinud, nõuab otsustaja toetuse osalise tagasinõudmise puhul tagasi 5% tegevusele või tegevuste kogumile eraldatud toetusest.»;

15) paragrahvi 11 lõike 2 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

«5) tagasinõutava toetuse summa;»;

16) paragrahvi 11 lõiget 2 täiendatakse punktiga 51 järgmises sõnastuses:

«(51) mitteabikõlblikuks muutunud omafinantseeringu kulude summa;»;

17) paragrahvi 11 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

«(5) Tagasinõudmise otsus saadetakse toetuse saajale väljastusteatega tähtkirjaga ning salvestatakse viie tööpäeva jooksul otsuse kehtima hakkamise päevast arvates «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» §-s 4 ja «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» §-s 9 nimetatud registrisse. Toetuste puhul, mida ei kajastata eespool nimetatud registris, esitatakse koopia tagasinõudmise otsusest Rahandusministeeriumile ja asutustevaheliste suhete järjekorras otsustajast järgmisele asutusele viie tööpäeva jooksul otsuse kehtima hakkamise päevast arvates.»;

18) paragrahvi 11 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

«(6) Projekti eelarve väheneb tagasinõutava toetuse ja mitteabikõlblikuks muutunud omafinantseeringu kulude ulatuses. Seda sätet ei rakendata Schengen Facility ja ENPI puhul.»;

19) paragrahvi 12 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Toetuse saaja peab tagasinõutava toetuse tagasi maksma 90 kalendripäeva jooksul tagasinõudmise otsuse kehtima hakkamisest arvates.»;

20) paragrahvi 17 lõikes 2 asendatakse sõna «esitamise» sõnaga «kinnitamise»;

21) paragrahvi 17 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

«(3) Euroopa territoriaalse koostöö raames esitab Siseministeerium Eesti-poolsete partnerite kohta Rahandusministeeriumile lõikes 1 nimetatud aruande 10 tööpäeva jooksul lõike 1 punktides 1–3 nimetatud asjaolude ilmnemise päevast arvates.»;

22) paragrahvi 18 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

«(4) Euroopa territoriaalse koostöö raames esitab Eesti-poolsete partnerite kohta Rahandusministeeriumile lõikes 1 nimetatud aruande või teatise kvartalile järgneva kuu 15. kuupäevaks Siseministeerium.»;

23) paragrahvi 18 täiendatakse lõigetega 5 ja 6 järgmises sõnastuses:

«(5) Solidaarsusprogrammi fondide puhul esitab Rahandusministeeriumile lõikes 1 nimetatud aruande või teatise kvartalile järgneva kuu 15. kuupäevaks korraldusasutus.

(6) Eesti–Šveitsi koostööprogrammi puhul esitab Rahandusministeeriumile lõikes 1 nimetatud aruande või teatise kvartalile järgneva kuu 15. kuupäevaks rakendusasutus.»;

24) paragrahv 19 sõnastatakse järgmiselt:

«§ 19. Aruannete esitamise piirmäär

Paragrahvides 17 ja 18 nimetatud aruandeid ei ole vaja esitada, kui § 17 lõike 1 punktides 1 ja 3 nimetatud asjaolude ilmnemisel jääb toetuse summa alla 40 000 krooni. Kui on tekkinud põhjendatud kahtlus, et projekti rakendamisel on toime pandud süütegu, siis eespool nimetatud piirmäära ei rakendata ja teavitatakse Rahandusministeeriumi kõikidest rikkumistest.»;

25) paragrahvi 21 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Paragrahvides 17 ja 18 nimetatud aruanded esitatakse Rahandusministeeriumile paberkandjal või elektrooniliselt. Aruanded kinnitab vastav §-s 4 nimetatud isik või asutuse juhtorgan või juht või tema poolt volitatud isik.»;

26) paragrahvi 21 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

«(3) Struktuurifondide ja perioodi 2007–2013 Ühtekuuluvusfondi puhul esitatakse aruanded vormidel SC 1 ja SC 2 Rahandusministeeriumile «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» §-s 4 ja «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» §-s 9 nimetatud registri kaudu, välja arvatud aruanded, mida ei ole võimalik registris kindla projektiga seostada.».

Peaminister Andrus ANSIP
Rahandusminister Ivari PADAR
Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json