Teksti suurus:

Euroopa Kalandusfondi toetuse objekti tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise tingimused ja kord

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.08.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2015
Avaldamismärge:

Euroopa Kalandusfondi toetuse objekti tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise tingimused ja kord

Vastu võetud 08.02.2008 nr 7
RTL 2008, 16, 230
jõustumine 25.02.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
01.08.2008RTL 2008, 68, 96516.08.2008

Määrus kehtestatakse «Kalandusturu korraldamise seaduse» § 198 lõike 4 alusel ja kooskõlas komisjoni määruse (EÜ) nr 498/2007, millega kehtestatakse Euroopa Kalandusfondi käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 1198/2006 üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT L 120, 10.05.2007, lk 0001–0080), artikli 32 lõikega 1.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Euroopa Kalandusfondi toetuse (edaspidi toetus) objekti tähistamise ning Euroopa Liidu (edaspidi EL) osalusele viitamise tingimused ja kord.

§ 2.   Euroopa Kalandusfondi toetuse objekti tähistamine

  (1) Euroopa Kalandusfondi toetuse saaja (edaspidi toetuse saaja) teavitab avalikkust sellest, et asjakohane projekt või selle tegevus viiakse ellu Euroopa Kalandusfondi toetuse abil.

  (2) Avalikkuse teavitamiseks tähistab toetuse saaja toetuse objekti, sealhulgas asja, kodulehe või ürituse rakenduskava logo ja Euroopa Liidu embleemiga (edaspidi koos tähis).

  (3) Toetuse saaja tähistab toetuse objekti kleebise, infosildi, stendi või tänutahvliga, millele on kantud tähis, või lisab tähise tootmise käigus vahetult objektile.

  (4) Toetuse objekti tähistamiseks kasutatav tähis peab olema selgelt nähtav ja kergesti eristatav muust teabest.

§ 3.   Toetuse objekti tähistamise algus ja kestus

  (1) Toetuse saaja tähistab toetuse objekti selle soetamisest või valmimisest arvates, välja arvatud objekt, millele on tähis lisatud tootmise käigus.

  (2) Kui projekti elluviimise käigus tehakse ehitus- või muid tegevusi, tähistatakse objekt tegevuse alustamisest arvates. Ürituse puhul tähistatakse ürituse läbiviimise koht ürituse toimumise ajavahemikuks.

  (3) Toetuse objektile paigutatud tähis peab säilima loetava ja korrektsena vähemalt viis aastat viimase toetusosa väljamakse tegemisest arvates. Tänutahvlit säilitatakse vähemalt 31. detsembrini 2020. a.

  (4) Kui toetuse kasutamist tähistav vahend saab kahjustada enne tähistamise kohustuse tähtaja möödumist, vahetab toetuse saaja selle uue vahendi vastu välja.

§ 4.   Tähise kasutamine objektil

  Tähisega võib tähistada ainult sellist objekti, mis soetatakse, valmistatakse või viiakse ellu toetuse abil.

§ 5.   Tähistamise erisused

  (1) Kui objektile ei ole tehnilistel põhjustel võimalik tähist paigutada, paigutab toetuse saaja oma tegevuskohta § 7 nõuete kohase infosildi. Kui toetuse saaja tegevuskoht erineb objekti asukohast, siis paigutab toetuse saaja § 7 nõuete kohase infosildi ka objekti asukohta.

  (2) Väikesele objektile võib § 6 lõikes 2 nimetatud juhul paigutada ainult EL-i lipu kujutise koos tekstiga «Toetab Euroopa Liit».

  (3) Väikesele kitsale objektile on lubatud paigutada rakenduskava logo tekst kalakujulisest piltmärgist paremale (joonis 9).

  (4) Kui objekti (nt televisiooni- või raadiosaade jne) eripärast tulenevalt ei ole objekti võimalik tähisega tähistada, viidatakse tekstis nii Euroopa Kalandusfondile (edaspidi EKF) kui ka EL-ile.

  (5) Toetuse saaja tähistab oma veebilehe tähisega ja edastab sealjuures teavet EKF-ist rahastatud projekti sisu, projekti algus- ja lõppkuupäeva ning projekti kohta antud EKF-i toetuse suuruse kohta. Kui toetuse saajal veebileht puudub, ei ole ta kohustatud veebilehte looma.

2. peatükk TÄHISTAMISE VAHENDID 

§ 6.   Tähistamine kleebisega

  (1) Toetuse saaja tähistab toetuse objekti kleebisega, millele on kantud tähis. Toetuse objekti ei pea tähistama kleebisega, kui toetuse objektiga samasse ruumi on paigaldatud infosilt või kui toetuse objektile on tähis lisatud tootmise käigus.

  (2) Väike objekt, sealhulgas kontoritehnika, mööbliese ja väiksem töövahend, tähistatakse vertikaalse, minimaalselt 55×38 mm suuruse kleebisega või horisontaalse, minimaalselt 71×28 mm suuruse kleebisega.
[RTL 2008, 68, 965 - jõust. 16.08.2008]

  (3) Suur objekt, sealhulgas sõiduk ja seade, tähistatakse vertikaalse, minimaalselt 110×69 mm suuruse kleebisega või horisontaalse, minimaalselt 123×42 mm suuruse kleebisega.
[RTL 2008, 68, 965 - jõust. 16.08.2008]

  (4) Kleebise annab toetuse saajale Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (edaspidi Amet). Ühe projekti kohta väljastab Amet toetuse saajale tasuta kuni 50 kleebist, rohkem kleebiseid võib Amet tasuta väljastada üksnes põhjendatud juhul.
[RTL 2008, 68, 965 - jõust. 16.08.2008]

§ 7.  Tähistamine infosildiga

  (1) Toetuse saaja tähistab infosildiga ehitise, ruumi ja muu sellise objekti, mis on renditud, üüritud, ostetud, ehitatud, renoveeritud või sisustatud toetuse abil või kus tehakse toetuse abil tegevusi. Infosilti kasutatakse objekti tähistamiseks kui stendi või tänutahvli paigaldamine ei ole nõutav.

  (2) Infosildile peab olema kantud tähis, projekti lühikirjeldus, projekti elluviimise ajavahemik või valmimise aeg. Infosildi minimaalne suurus on 210×148,5 mm.

§ 8.  Tähistamine stendiga

  (1) Komisjoni määruse (EÜ) nr 498/2007 artikli 32 lõikes 2 sätestatud juhul tähistab toetuse saaja toetuse objekti stendiga. Kui ühel ja samal territooriumil viiakse samal ajal toetuse abil ellu erinevaid projekte, võib Ametiga kooskõlastatult kanda lõikes 2 nimetatud teabe ühele ja samale stendile.

  (2) Stendile kantakse tähis, millele eraldatakse vähemalt 25 protsenti stendi pindalast, elluviidava projekti nimi või tegevuse nimetus, projekti valmimise aeg, toetuse saaja nimi ja vajaduse korral projekti sisu lühikirjeldus.

  (3) Stendile võib kanda ka toetuse objekti valmimise või rahastamisega seotud muu asutuse ja isiku logo ja nime ning muud lisateavet objekti kohta.

  (4) Stend paigaldatakse avalikkusele nähtavasse kohta, mis asub toetuse objekti vahetus läheduses. Stendi minimaalne suurus on 1500×1000 mm.

  (5) Kui toetuse objektiks on ehitis, mille puhul on nõutav «Ehitusseaduse» § 29 lõike 2 punktis 3 nimetatud informatsioonitahvli püstitamine, kannab toetuse saaja informatsioonitahvlile viite toetuse kasutamise kohta lõikes 2 sätestatud nõuete kohaselt, olenemata avaliku sektori kogupanuse suurusest. Eraldi stendi püstitada ei ole sellisel juhul tarvis.

§ 9.  Tähistamine tänutahvliga

  (1) Komisjoni määruse (EÜ) nr 498/2007 artikli 32 lõikes 3 sätestatud juhul tähistab toetuse saaja toetuse objekti tänutahvliga. Kui ühel ja samal territooriumil viidi samal ajal toetuse abil ellu erinevad projektid, võib Ametiga kooskõlastatult kanda lõikes 3 nimetatud teabe ühele ja samale tänutahvlile.

  (2) Kui tänutahvlile kantakse teave mitme projekti kohta, paigaldatakse tänutahvel kuue kuu jooksul pärast esimese projekti lõpetamist. Olenemata tänutahvli paigaldamisest säilitatakse poolelioleva projekti kohta teavet andev stend kuni selle projekti lõpetamiseni.

  (3) Tänutahvlile kantakse tähis, millele eraldatakse vähemalt 25 protsenti stendi pindalast, ja objekti valmimise aeg.

  (4) Tänutahvel paigaldatakse avalikkusele nähtavasse kohta, mis asub toetuse objektil, selle vahetus läheduses või sellega seotud kohas. Tänutahvli minimaalne suurus on 500×300 mm.

§ 10.  Digitaalne rakenduskava tähis

  Toetuse objekti tähistamiseks vajaliku digitaalse tähise teeb toetuse saajale avalikult kättesaadavaks Põllumajandusministeerium oma veebilehel.

3. peatükk TÄHISE ETALONKIRJELDUSE ESITAMINE 

§ 11.  Tähise esitamine

  (1) Toetuse objekti tähistamiseks esitab toetuse saaja avalikkusele määruse nõuete kohase tähise, muud esitusviisid ei ole lubatud.

  (2) Rakenduskava logo peab vastama §-s 12 ja lisas 1 toodud etalonkirjeldusele.

  (3) Euroopa Liidu embleem peab vastama komisjoni määruse (EÜ) nr 498/2007 lisas 2 toodud etalonkirjeldusele.

  (4) Tähist kasutatakse horisontaalselt või vertikaalselt. Horisontaalsel tähisel asub EL-i embleem paremal ja rakenduskava logo vasakul. Vertikaalsel tähisel asub EL-i embleem all ja rakenduskava logo üleval (lisa 1, joonis 4).

  (5) Välisriigis levitatava teabekandja ja muu võõrkeelse materjali tähistamiseks võib kasutada ka rakenduskava tähise ingliskeelset versiooni.

§ 12.  Rakenduskava logo etalonkirjeldus

  (1) Rakenduskava logo koosneb kalakujulisest piltmärgist, mille all asub tekst «EUROOPA KALANDUSFOND – JÄTKUSUUTLIKU KALANDUSE HEAKS» kirjatüübiga Agenda Bold või Agenda Regular.

  (2) Rakenduskava logo värvikoodid on:
  1) sinine (Spotvärv: PANTONE 300; CMYK: C 100%, M 50%, Y 0%, K 0%; RGB: R 0%, G 100%, B 200%);
  2) must (Spotvärv: PANTONE Black C; CMYK: C 0%, M 0%, Y 0%, K 100%; RGB: R 0%, G 0%, B 0%);
  3) valge.

Lisa 1 Rakenduskava logo

/otsingu_soovitused.json