Teksti suurus:

Keskkonnavastutuse seaduse tähenduses elupaiga ja liigina mõistetavate elupaigatüüpide ja liikide täiendav nimekiri

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.08.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RTL 2008, 69, 985

Keskkonnavastutuse seaduse tähenduses elupaiga ja liigina mõistetavate elupaigatüüpide ja liikide täiendav nimekiri

Vastu võetud 11.08.2008 nr 38

Määrus kehtestatakse «Keskkonnavastutuse seaduse» § 4 lõike 3 alusel.

§ 1.  Elupaigatüüpide, mida mõistetakse elupaigana keskkonnavastutuse seaduse tähenduses, täiendav nimekiri (sulgudes on elupaigatüübi koodinumber vastavalt EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisale)

  Rannikuelupaigad
1. veealused liivamadalad (1110);
2. jõgede lehtersuudmed (1130);
3. liivased ja mudased pagurannad (1140);
4. rannikulõukad(1150);
5. laiad madalad lahed (1160);
6. karid (1170);
7. esmased rannavallid (1210);
8. püsitaimestuga kivirannad (1220);
9. merele avatud pankrannad (1230);
10. soolakulised muda- ja liivarannad (1310);
11. väikesaared ning laiud (1620);
12. rannaniidud (1630);
13. püsitaimestuga liivarannad (1640);
14. eelluited (2110);
15. valged luited (2120);
16. hallid luited (2130);
17. rusked luited kukemarjaga (2140);
18. metsastunud luited (2180);
19. luidetevahelised niisked nõod (2190);
Nõmmed, liivikud ja kadastikud
20. kuivad liivanõmmed kanarbiku ja kukemarjaga (2320);
21. liivikud (2330);
22. kuivad nõmmed (4030);
23. kadastikud (5130);
Mageveekogud
24. liiva-alade vähetoitelised järved (3110);
25. vähe- kuni kesktoitelised mõõdukalt kareda veega järved (3130);
26. vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140);
27. looduslikult rohketoitelised järved (3150);
28. huumustoitelised järved ja järvikud (3160);
29. karstijärved ja -järvikud (3180);
30. jõed ja ojad (3260);
Niidud
31. kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210);
32. liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270);
33. lood (alvarid, 6280);
34. sinihelmikakooslused (6410);
35. niiskuslembesed kõrgrohustud (6430);
36. lamminiidud (6450);
37. aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510);
38. puisniidud (6530);
Sood
39. rabad (7110);
40. rikutud, kuid taastumisvõimega rabad (7120);
41. siirde- ja õõtsiksood (7140);
42. allikad ja allikasood (7160);
43. lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (7210);
44. nõrglubja-allikad (7220);
45. liigirikkad madalsood (7230);
Paljandid ja koopad
46. lubjakivipaljandid (8210);
47. liivakivipaljandid (8220);
48. plaatlood (8240);
49. koopad (8310);
Metsad
50. vanad loodusmetsad (9010);
51. vanad laialehised metsad (9020);
52. rohunditerikkad kuusikud (9050);
53. okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad, 9060);
54. puiskarjamaad (9070);
55. soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080);
56. rusukallete ja jäärakute metsad (pangametsad, 9180);
57. siirdesoo- ja rabametsad (91D0);
58. lammi-lodumetsad (91E0);
59. laialehised lammimetsad (91F0).

§ 2.  Liikide, mida mõistetakse liigina keskkonnavastutuse seaduse tähenduses, täiendav nimekiri

 
1. jõesilm Lampetra fluviatilis;
2. lõhe Salmo salar;
3. karu Ursus arctos;
4. tuttpütt Podiceps cristatus;
5. kühmnokk-luik Cygnus olor;
6. rabahani Anser fabalis;
7. suur-laukhani Anser albifrons;
8. hallhani Anser anser;
9. mustlagle Branta bernicla;
10. viupart Anas penelope;
11. rääkspart Anas strepera;
12. piilpart Anas crecca;
13. sinikael-part Anas platyrhynchos;
14. rägapart Anas querquedula;
15. luitsnokk-part Anas clypeata;
16. punapea-vart Aythya ferina;
17. tuttvart Aythya fuligula;
18. hahk Somateria mollissima;
19. aul Clangula hyemalis;
20. mustvaeras Melanitta nigra;
21. sõtkas Bucephala clangula;
22. rohukoskel Mergus serrator;
23. jääkoskel Mergus merganser;
24. lauk Fulica atra;
25. plüü Pluvialis squatarola;
26. kiivitaja Vanellus vanellus;
27. suurrisla Calidris canutus;
28. leeterisla Calidris alba;
29. väikerisla Calidris minuta;
30. värbrisla Calidris temminckii;
31. kõvernokk-risla Calidris ferruginea;
32. plütt Limicola falcinellus;
33. tumetilder Tringa erythropus;
34. naerukajakas Larus ridibundus;
35. kalakajakas Larus canus;
36. kormoran Phalacrocorax carbo.

Jaanus TAMKIVI
Minister

Rita ANNUS
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json