Teksti suurus:

Vanglaametnikule või muule vanglatöötajale Justiitsministeeriumi ametniku poolt korralduste andmise ja vanglas teenistusülesannete täitmise kord

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.08.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:10.12.2009
Avaldamismärge:RTL 2008, 69, 983

Vanglaametnikule või muule vanglatöötajale Justiitsministeeriumi ametniku poolt korralduste andmise ja vanglas teenistusülesannete täitmise kord

Vastu võetud 04.08.2008 nr 41

Määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» § 111 lõike 3 alusel.

§ 1. Korralduste andmise ja teenistusülesannete täitmise eesmärk

Justiitsministeeriumi ametnikul on õigus anda vanglaametnikule või muule vanglatöötajale (edaspidi vanglateenistuja) korraldusi ja täita vanglas teenistusülesandeid, kui see on vajalik vanglale pandud ülesannete täitmiseks.

§ 2. Ametnike pädevus korralduste andmisel

(1) Justiitsministeeriumi vanglate valdkonna asekantsleril on õigus anda korraldusi kõigis vangla tegevusvaldkondades.

(2) Justiitsministeeriumi vanglate osakonna talituse juhatajal on õigus anda korraldusi järgmistes valdkondades:
1) õiguse ja arenduse talituse juhatajal on õigus anda korraldusi finants-, majandus ning üldosakonna töö valdkonnas;
2) taasühiskonnastamise talituse juhatajal on õigus anda korraldusi vangla sotsiaaltöö, kriminaalhoolduse ning tervishoiuteenuse osutamise valdkonnas;
3) karistuse täideviimise talituse juhatajal on õigus anda korraldusi vangistuse täideviimise ja järelevalve ning julgeoleku valdkonnas (kinnipeetavate paigutamine);
4) sisekontrollitalituse juhatajal on õigus anda korraldusi jälitustegevuse, riigisaladuse ja salastatud välisteabe kaitse ning uurimisvaldkonnas.

§ 3. Korralduse andmine

(1) Korraldus antakse suulises või taasesitamist võimaldavas vormis. Korralduse saajal on õigus nõuda suuliselt antud korralduse esitamist taasesitamist võimaldavas vormis.

(2) Korraldus antakse vangla direktorile. Muule vanglateenistujale võib korraldusi anda edasilükkamatul juhul.

(3) Muu vanglateenistuja teavitab saadud korraldusest vahetut ülemust, vangla direktorit või tema poolt määratud isikut.

§ 4. Korralduse täitmine

Vanglateenistuja on kohustatud saadud korralduse täitma viivitamata. Kui vanglateenistuja ei saa korraldusest aru, peab ta korralduse andjalt küsima selgitust.

§ 5. Teenistusülesannete täitmise alus

(1) Justiitsministeeriumi vanglate osakonna teenistuja täidab teenistusülesandeid vanglas samas korras nagu toimub teenistuslähetusse saatmine. Vanglate valdkonna asekantsleri antud korralduses peavad olema määratletud teenistusülesanded, mida ta vanglas täitma asub.

(2) Vanglas teenistusülesannete täitmise ajaks võib lõikes 1 nimetatud teenistuja vabastada teenistusülesannete täitmisest Justiitsministeeriumis osaliselt või täielikult.

§ 6. Vanglas teenistusülesannete täitmine

(1) Justiitsministeeriumi vanglate osakonna teenistujal on vanglas teenistusülesannete täitmisel vastava vanglateenistuja õigused ja kohustused.

(2) Justiitsministeerium peab vangla direktorit või tema määratud isikut teavitama vanglas täidetavatest teenistusülesannetest. Vangla peab tagama Justiitsministeeriumi vanglate osakonna teenistujale vanglas teenistusülesannete täitmiseks vajaminevate vahendite olemasolu.

§ 7. Vanglas teenistusülesannete täitmise kohustuslikkus

Justiitsministeeriumi vanglate osakonna teenistuja ei või keelduda vanglas teenistusülesannete täitmisest, välja arvatud juhul, kui ta on rase, kasvatab alla kolmeaastast või puudega last. Samuti tuleb arvestada muid olulisi asjaolusid, mis takistavad teenistujal vanglas teenistusülesandeid täita.

Minister Rein LANG
Kantsler Margus SARAPUU