Teksti suurus:

Justiitsministri 12. detsembri 2002. a määruse nr 81 "Relvastatud üksuse tegevuse kord" muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.08.2008
Avaldamismärge:RTL 2008, 69, 984

Justiitsministri 12. detsembri 2002. a määruse nr 81 "Relvastatud üksuse tegevuse kord" muutmine

Vastu võetud 08.08.2008 nr 42

Määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» § 109 lõike 3 alusel.

Justiitsministri 12. detsembri 2002. a määruses nr 81 «Relvastatud üksuse tegevuse kord» (RTL 2002, 144, 2107; 2004, 8, 120) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 4 asendatakse sõnad «Justiitsministeeriumi vanglate asekantsleri» sõnadega «Justiitsministeeriumi vanglate valdkonda juhtiva asekantsleri (edaspidi asekantsler)»;

2) paragrahvi 41 lõikest 1, § 6 lõikest 5, § 7 lõikest 2, § 8 punktist 7, §-st 91 ja § 11 lõikest 2 jäetakse välja sõnad «Justiitsministeeriumi vanglate»;

3) paragrahvi 41 lõiked 2 ja 3 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 5 täiendatakse lõigetega 21 ja 22 järgmises sõnastuses:

«(21) Üksus võtab ametiabi korras osa avaliku korra tagamisest.

(22) Ametiabi andmise korralduse annab justiitsminister. Edasilükkamatutel juhtudel otsustab ametiabi andmise asekantsler, kes teavitab sellest viivitamatult ministrit ja kantslerit.»;

5) paragrahvi 6 lõiked 1 kuni 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Üksuse ülesannete täitmiseks annab kirjaliku korralduse asekantsler.

(2) Edasilükkamatutel juhtudel annab asekantsler üksuse ülemale suulise korralduse.

(3) Asekantsler esitab enne üksuse kokku kutsumist justiitsministrile kirjaliku teate, mis sisaldab üksuse kokkukutsumise kohta, vajadust ja eesmärki. Kui edasilükkamatutel juhtudel ei ole võimalik teadet enne esitada, tuleb see esitada viivitamata pärast üksuse kokkukutsumist.

(4) Asekantsleri korralduse alusel kutsub üksuse ülem üksuse liikmed kogunemispunkti rühma ülemate kaudu.»;

6) paragrahvi 8 punktist 7 jäetakse välja sõna «vanglate».

Minister Rein LANG
Asekantsler
kantsleri ülesannetes Priit KAMA

/otsingu_soovitused.json