Teksti suurus:

Objektide loetelu, mille tuleohutusülevaatus viiakse päästeasutuste poolt läbi vähemalt üks kord aastas

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.08.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2010
Avaldamismärge:

Objektide loetelu, mille tuleohutusülevaatus viiakse päästeasutuste poolt läbi vähemalt üks kord aastas

Vastu võetud 04.01.2006 nr 4
RTL 2006, 5, 87
jõustumine 14.01.2006

Muudetud järgmise määrusega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

12.08.2008 nr 42 (RTL 2008, 69, 991) 18.08.2008

Määrus kehtestatakse «Päästeseaduse» § 283 lõike 4 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Reguleerimisala

Käesoleva määrusega sätestatakse objektide loetelu, mille tuleohutusülevaatus viiakse päästeasutuse poolt läbi vähemalt üks kord aastas.

2. peatükk
ÜKS KORD AASTAS KONTROLLITAVATE OBJEKTIDE LOETELU

§ 2. Üks kord aastas kontrollitavate objektide loetelu

Objektide loetelu, mille tuleohutusülevaatus viiakse päästeasutuste poolt läbi vähemalt üks kord aastas:

1) kümne- ja enamakorruselised hooned;

2) 50 ja enama kohaga majutusettevõtted ja -hooned, mis vastavad Vabariigi Valitsuse 27. oktoobri 2004. a määruse nr 315 «Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded» lisas 1 toodud II kasutusviisile, välja arvatud sisekaitse või kaitseväe hooned ning hooned, kus pakutakse kodumajutusteenust;

[RTL 2008, 69, 991 - jõust. 18.08.2008]

3) ööpäevaringselt kasutatavad hooned, kus on hooldusalused:

– tugikodu;
– lastekodu;
– noortekodu;
– üldhooldekodu;
– koolkodu;
– erihooldekodu;
– sotsiaalse rehabilitatsiooni keskus;
– haigla;

[RTL 2008, 69, 991 - jõust. 18.08.2008]

4) haridus- ja teadusasutused:

– koolieelsed lasteasutused (lastesõim, lasteaed, lastepäevakodu, lasteaed-algkool);
– põhikoolid ja gümnaasiumid;
– kutseõppeasutused;
– ülikoolid ja rakenduskõrgkoolid;

[RTL 2008, 69, 991 - jõust. 18.08.2008]

5) objektid, kus on võimalik suurte rahvahulkade kogunemine:

–   kaubandus- ja teenindushooned – alates 1500 m2;
–  transpordiasutused ja -hooned (lennujaam, raudteejaam, bussijaam, sadamahoone) - alates 1500 m2;
–  meelelahutushooned (teatrid, kinod, kontserdi- ja universaalsaalid, diskoteegid, klubid, rahvamajad) – alates 1500 m2;
–  muuseumid ja raamatukogud (muuseumid, kunstigaleriid, raamatukogud, arhiivid, teaduskeskused) –  alates 1500 m2;
–  spordihooned (pealtvaataja kohtadega) – alates 1500 m2;
–  kultus- ja tavandihooned - alates 800 m2;

[RTL 2008, 69, 991 - jõust. 18.08.2008]

«6) tööstusobjektid:

–  põlevate maavarade kaevandamise ja töötlemisettevõtted – alates 1500 m2;
–  energeetikaettevõtted – alates 1500 m2;
–  keemiatööstusettevõtted – alates 1500 m2;
–  puidu- ja paberitööstuse ettevõtted – alates 800 m2;
–  muud tööstusettevõtted, kus toimub põlevmaterjalide töötlemine, tootmine või ladustamine – alates 1500 m2;
–  vedelkütuse ja muud terminalid;
–  vedelgaasi laadimisjaamad;

[RTL 2008, 69, 991 - jõust. 18.08.2008]

7) raadio ja televisiooni saate- või võimenduskeskuse hooned – alates 1500 m2.

[RTL 2008, 69, 991 - jõust. 18.08.2008]

3. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 3. Rakendussätted

Tunnistada kehtetuks siseministri 2. augusti 2000. a määrus nr 46 «Objektide loetelu, mille tuleohutusülevaatus viiakse päästeasutuste poolt läbi vähemalt üks kord aastas».