Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 22. juuni 2005. a määruse nr 148 „Koodikeskuse asutamine ja registri pidamise põhimäärus“ muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:31.08.2008
Avaldamismärge:RT I 2008, 39, 228

Vabariigi Valitsuse 22. juuni 2005. a määruse nr 148 „Koodikeskuse asutamine ja registri pidamise põhimäärus“ muutmine

Vastu võetud 14.08.2008 nr 129

Määrus kehtestatakse «Ravimiseaduse» § 80 lõike 2 alusel.

Vabariigi Valitsuse 22. juuni 2005. a määruses nr 148 «Koodikeskuse asutamine ja registri pidamise põhimäärus» (RT I 2005, 36, 278) tehakse järgmised muudatused:

1) preambul sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Ravimiseaduse» § 80 lõike 2 alusel.»;

2) paragrahvi 2 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Registri pidamise eesmärk on võimaldada Eestis kasutatavate ravimpreparaatide, ekstemporaalsete ravimite, samuti nende meditsiiniseadmete ning imikute toitesegude ja fenüülalaniini mittesisaldavate toitainete, mille eest tasu maksmise kohustuse võtab üle Eesti Haigekassa, üheselt mõistetavat defineerimist kõigis Eesti tervishoiu infosüsteemides ning täpset teabevahetust ja arvepidamist nimetatud ravimpreparaatide ja toodete üle.»;

3) paragrahvi 7 punktid 6 ja 7 sõnastatakse järgmiselt:

« 6) meditsiiniseade, mille eest tasu maksmise kohustuse võtab üle Eesti Haigekassa;
7) imikute toitesegu ja fenüülalaniini mittesisaldav toitaine (edaspidi eritoit), mille eest tasu maksmise kohustuse võtab üle Eesti Haigekassa.»;

4) paragrahvi 8 lõiget 1 täiendatakse punktiga 71 järgmises sõnastuses:

« 71) manustamisviis;»;

5) paragrahvi 8 lõiget 1 täiendatakse punktiga 191 järgmises sõnastuses:

« 191) müügiloa number;»;

6) paragrahvi 8 lõiget 1 täiendatakse punktidega 25–27 järgmises sõnastuses:

« 25) märge ravimpreparaadi kohta, mida ei ole lubatud väljastada apteegist retsepti alusel;
26) märge ravimpreparaadi kohta, mille väljastamisel kehtivad koguselised piirangud ning koguselise piirangu suurus;
27) märge ravimpreparaadi kohta, mille väljastamiseks ei ole lubatud kirjutada korduvretsepti.»;

7) paragrahvi 8 lõiget 4 täiendatakse punktidega 4–11 järgmises sõnastuses:

« 4) toimeaine või toimeained;
5) ravimi nimetus;
6) ravimvorm;
7) toimeaine sisaldus üksikannuse, milliliitri või grammi kohta;
8) kogus pakendis;
9) manustamisviis;
10) ravimi liik;
11) ravimi kuuluvus retseptiravimite või käsimüügiravimite hulka.»;

8) paragrahvi 8 lõike 6 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Eritoitude kohta, mille eest tasu maksmise kohustuse võtab üle Eesti Haigekassa, kantakse registrisse järgmised andmed:»;

9) paragrahvi 8 lõige 10 sõnastatakse järgmiselt:

« (10) Meditsiiniseadmete kohta, mille eest tasu maksmise kohustuse võtab üle Eesti Haigekassa, kantakse registrisse vähemalt järgmised andmed:
1) meditsiiniseadme rühma nimetus;
2) meditsiiniseadme rühma kood;
3) meditsiiniseadme pakendi kood;
4) meditsiiniseadme pakendi nimetus;
5) kogus pakendis;
6) meditsiiniseadme liik;
7) tootja või tootja esindaja Euroopa Liidus nimi ja olemasolu korral registrikood või äriregistris registreerimata füüsilisest isikust ettevõtja puhul isikukood;
8) tootja või tootja esindaja Euroopa Liidus aadress;
9) soodustus ja hüvitamise tingimus;
10) piirhind.»;

10) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 101 järgmises sõnastuses:

« (101) Lõike 10 punktis 9 nimetatud soodustuse ja hüvitamise tingimuse kohta märgitakse:
1) soodustuse %;
2) meditsiiniseadme limiitkogus ja selleks etteantud ajavahemik;
3) meditsiiniline näidustus;
4) hüvitamise tingimuste piirangud (vanuseline, ajaline piir).»;

11) paragrahv 9 tunnistatakse kehtetuks;

12) paragrahv 22 sõnastatakse järgmiselt:

« § 22. Registri likvideerimise kord

Registri likvideerimise otsustab Vabariigi Valitsus. Register likvideeritakse kooskõlas «Arhiiviseaduse» ja «Avaliku teabe seaduse» § 439 lõike 1 punkti 6 alusel kehtestatud õigusaktiga.».

Peaminister Andrus ANSIP

Sotsiaalminister Maret MARIPUU

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json