Teksti suurus:

Relvastatud üksuse tegevuse kord

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.08.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:19.07.2009
Avaldamismärge:

Relvastatud üksuse tegevuse kord

Vastu võetud 12.12.2002 nr 81
RTL 2002, 144, 2107
jõustumine 26.12.2002

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

19.01.2004 nr 9 (RTL 2004, 8, 120) 26.01.2004

08.08.2008 nr 42 (RTL 2008, 69, 984) 18.08.2008

Määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» § 109 lõike 3 alusel.

§ 1. Relvastatud üksuse põhiülesanne

Justiitsministeeriumi valitsemisalas olevate vanglate juurde moodustatud relvastatud üksuse (edaspidi üksus) põhiülesanne on kuritegude ennetamise, avastamise ja  tõkestamisega seotud ning eriettevalmistust nõudvate ülesannete täitmine vanglas.

§ 2. Üksuse struktuur

(1) Üksus koosneb mitmest taktikalisest rühmast ja läbiotsimisrühmast.
(2) Üksus koosneb kuni 80-st vangla teenistuses olevast ametnikust.
(3) Taktikaline rühm julgestab läbiotsimisrühma ja lahendab hädaolukordi.
(4) Läbiotsimisrühm otsib esemeid ja aineid, mis on vanglas keelatud.

[RTL 2004, 8, 120 – jõust. 26.01.2004]

§ 3. Üksuse koosseis

Üksuse koosseisu kuuluvad:
1) üksuse ülem;
2) rühmade ülemad;
3) rühma liikmed.

§ 4. Üksuse liikme nimetamine

Üksuse liikme nimetab ja vabastab justiitsminister käskkirjaga Justiitsministeeriumi vanglate valdkonda juhtivaasekantsleri (edaspidi asekantsler) ettepanekul  kooskõlastatult vastava vangla direktoriga.

[RTL 2008, 69, 984 – jõust. 18.08.2008]

§ 41. Üksuse ülema nimetamine

(1)   Üksuse ülema nimetab ja vabastab justiitsminister käskkirjaga asekantsleri ettepanekul.

[RTL 2008, 69, 984 – jõust. 18.08.2008]

(2) [Kehtetu − RTL 2008, 69, 984 – jõust. 18.08.2008]

(3) [Kehtetu − RTL 2008, 69, 984 – jõust. 18.08.2008]

§ 5. Üksuse ülesanded

(1) Üksus täidab vanglas eriettevalmistust ja kiiret tegutsemist eeldavaid eriti ohtlikke ülesandeid. Üksuse eesmärk on ennetada, avastada ja tõkestada kuritegu või muu erakorraline sündmus, mis ohustab vangla julgeolekut ja sisekorda.

(2) Lõikes 1 nimetatud ülesannet täites võtab üksus osa:
1) massilise korratuse tõkestamisest;
2) pantvangi võetud isiku vabastamisest;
3) vangla vastu toimepandud relvastatud ründe tõrjumisest;
4) hädaolukorra lahendamisest;
5) ebaseaduslikult hõivatud objekti vabastamisest;
6) vangla või kinnipeetava läbiotsimisest;
7) kinnipeetava  saatmisest ja ümberpaigutamisest;
8) erakorralisest teenistusvalvest justiitsministri määratud ulatuses.

(21) Üksus võtab ametiabi korras osa avaliku korra tagamisest.

[RTL 2008, 69, 984 – jõust. 18.08.2008]

(22) Ametiabi andmise korralduse annab justiitsminister. Edasilükkamatutel juhtudel otsustab ametiabi andmise asekantsler, kes teavitab sellest viivitamatult ministrit ja kantslerit.

[RTL 2008, 69, 984 – jõust. 18.08.2008]

(3) Lõigetes 1 ja 2 nimetatud ülesande täitmise ajaks vabaneb üksuse liige oma muude teenistuskohustuste täitmisest.

(4) Lõigetes 1 ja 2 nimetatud ülesannet täites kannab üksuse liige eririietust ja numbrimärki.

[RTL 2004, 8, 120 – jõust. 26.01.2004]

§ 6. Üksuse kokkukutsumine

(1) Üksuse ülesannete täitmiseks annab kirjaliku korralduse asekantsler.

[RTL 2008, 69, 984 – jõust. 18.08.2008]

(2) Edasilükkamatutel juhtudel annab asekantsler üksuse ülemale suulise korralduse.

[RTL 2008, 69, 984 – jõust. 18.08.2008]

(3) Asekantsler esitab enne üksuse kokku kutsumist justiitsministrile kirjaliku teate, mis sisaldab üksuse kokkukutsumise kohta, vajadust ja eesmärki. Kui edasilükkamatutel juhtudel ei ole võimalik teadet enne esitada, tuleb see esitada viivitamata pärast üksuse kokkukutsumist.

[RTL 2008, 69, 984 – jõust. 18.08.2008]

(4) Asekantsleri korralduse alusel kutsub üksuse ülem üksuse liikmed kogunemispunkti rühma ülemate kaudu 

[RTL 2008, 69, 984 – jõust. 18.08.2008]

(5) Kui üksus on jõudnud kogunemispunkti, tutvustab asekantsler või tema volitatud isik justiitsministri korraldust üksuse ülemale.

[RTL 2008, 69, 984 – jõust. 18.08.2008]

(6) Üksuse ülem tutvustab üksuse liikmetele ürituse eesmärke, jagab ülesandeid ning otsustab teenistusrelvade ja erivahendite kasutamise ning numbrimärkide jagamise.

(7) Teenistusrelvade, erivahendite ja numbrimärkide kasutamise fikseerimise korraldab üksuse ülem. Üritus jäädvustatakse tehniliste vahendite abil, kui see on võimalik. Jäädvustust säilitatakse vähemalt kolm kuud.

[RTL 2004, 8, 120 – jõust. 26.01.2004]

§ 7. Üksuse juhtimine

(1) Üksust juhib üksuse ülem.

(2) Üksuse ülem allub asekantsleri kaudu justiitsministrile.

[RTL 2008, 69, 984 – jõust. 18.08.2008]

(3) Rühma ülemad ja liikmed alluvad üksuse ülemale.

§ 8. Üksuse ülema ülesanded

Üksuse ülema ülesanded on:
1) vastutada üksuse tegevuse korraldamise eest;
2) korraldada üksuse liikme valimist;
3) organiseerida rühma ülema ja liikme väljaõpet ning täiendusõpet;
4) töötada välja  eri objektidel ja eriolukordades järgitav tegutsemistaktika;
5) hoolitseda üksuse liikmele ülesannete täitmiseks antud eririietuse ning relvade ja erivahendite säilimise ja sihipärase kasutamise eest;
6) kindlaks määrata üksuse liikme numbrimärgid;

7) anda üksuse tegevusest aru asekantslerile ja tema kaudu justiitsministrile, sealhulgas iga aasta esimese kalendrikuu jooksul esitada asekantslerile üksuse eelmise aasta tegevuse koondaruanne;

[RTL 2008, 69, 984 – jõust. 18.08.2008]

8) anda korraldusi rühma ülemale ja liikmele;
9) taotleda üksuse ülesannete täitmiseks vajalike vahendite eraldamist;
10) esindada üksust ja anda üksuse nimel arvamusi.

[RTL 2004, 8, 120 – jõust. 26.01.2004]

§ 9. Üksuse ülema õigused

Üksuse ülemal on õigus:
1) pärida üksuse tegevuse asjus aru ja saada teavet vangla direktorilt;
2) teha justiitsministrile ettepanekuid üksuse liikmele lisatasu maksmise ja distsiplinaarkaristuse kohaldamise kohta.

§ 91. Üksuse ülema asendamine

Üksuse ülemat asendab tema ettepanekul ja asekantsleri otsusel rühma ülem.

[RTL 2008, 69, 984 – jõust. 18.08.2008]

§ 10. Rühma ülema ülesanded

Rühma ülema pädevuses on:
1) teha üksuse ülemale ettepanek rühma liikme valimiseks;
2) täita üksuse ülemalt saadud ülesandeid;
3) anda rühma tegevusest aru üksuse ülemale;
4) anda korraldusi rühma liikmetele;
5) taotleda üksuse ülemalt rühma ülesannete täitmiseks vajalike vahendite eraldamist ja pidada nende üle arvet;
6) esindada rühma ja rühma nimel edastada selle tegevust käsitlevaid seisukohti üksuse ülemale.

§ 101. Rühma ülema asendamine

Rühma ülemat asendab tema ettepanekul ja üksuse ülema otsuse alusel rühma liige.

[RTL 2004, 8, 120 – jõust. 26.01.2004]

§ 11. Üksuse liikme väljaõpe

(1) Üksuse liikmele korraldatakse väljaõpet tema teenistuskohustustest vabal ajal.

(2) Kui üksuse liige  erandkorras saab väljaõpet teenistuskohuste täitmise ajal, kooskõlastab üksuse ülem väljaõppe vangla direktoriga ja asekantsleriga.

[RTL 2008, 69, 984 – jõust. 18.08.2008]

§ 12. Üksuse liikme tasustamine

Üksuse koosseisu kuuluvat liiget tasustatakse justiitsministri käskkirja alusel selle vangla eelarvest, kelle koosseisu liige kuulub.

§ 13. [Käesolevast tekstist välja jäetud]

/otsingu_soovitused.json