Teksti suurus:

Justiitsministri 22. detsembri 2005. a määruse nr 57 „Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kantselei kodukord” muutmine ning justiitsministri 13. augusti 2002. a määruse nr 52 „Kohtukordniku lisatasu määrad” kehtetuks tunnistamine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.09.2008
Avaldamismärge:RTL 2008, 74, 1028

Justiitsministri 22. detsembri 2005. a määruse nr 57 „Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kantselei kodukord” muutmine ning justiitsministri 13. augusti 2002. a määruse nr 52 „Kohtukordniku lisatasu määrad” kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 19.08.2008 nr 43

Määrus kehtestatakse «Kohtute seaduse» § 42 lõike 1 ja § 126 lõike 2 alusel.

§ 1. Justiitsministri 22. detsembri 2005. a määruses nr 57 «Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kantselei kodukord» (RTL 2005, 124, 1973; 2007, 3, 45) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Kohtute seaduse» § 42 lõike 1 ja § 126 lõike 2 ning «Tsiviilkohtumenetluse seadustiku» § 61 ja § 344 lõike 6 alusel.»;

2) tunnistatakse kehtetuks § 4 lõike 2 punkt 5;

3) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

« (5) Kui mitmel kohtul on ühine kohtudirektor, võib ta määrata nendele kohtutele ühise kantselei juhataja.»;

4) paragrahvi 9 lõikest 2 jäetakse välja sõnad «konsultantide hulgast»;

5) paragrahvi 22 lõike 1 teine lause tunnistatakse kehtetuks ning kolmas lause sõnastatakse järgmiselt:

«Pealkiri vormistatakse enne teksti esisuurtähega nimetavas või seestütlevas käändes ning pealkirja lõpus kirjavahemärki ei kasutata.»;

6) paragrahvi 31 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kohtu kantselei väljastab menetlusdokumentide koopiaid, ärakirju, väljavõtteid ja väljatrükke, mis kinnitatakse seaduses või määruses ettenähtud juhtudel kinnitusmärkega.

(2) Kinnitusmärge peab sisaldama järgmisi andmeid:
1) kinnitus ärakirja, koopia, väljavõtte ja väljatrüki õigsuse kohta;
2) kinnitamise kuupäev;
3) märke tegija nimi, ametikoht ja allkiri.»;

7) paragrahvi 31 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Menetlusdokumendi koopia, ärakirja, väljavõtte ja väljatrüki väljastamine kantakse kohtutoimikus olevale teadete lehele.»;

8) paragrahvi 31 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 37 lõikes 4 asendatakse sõnad «Riigisaladuse seadusest» sõnadega «Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seadusest»;

10) paragrahvi 39 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

11) paragrahvi 44 lõike 2 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Kahtluse korral, kas tegemist on kohtumenetlusega seotud dokumendiga või menetlusvälise dokumendiga, suunatakse see otsustamiseks kohtu esimehele või tema määratud kohtuametnikule.»;

12) määrust täiendatakse §-ga 611 järgmises sõnastuses:

« § 611. Kohtukordniku lisatasu määrad kohtu menetlusdokumendi kättetoimetamise eest

(1) Kohtu menetlusdokumendi nõuetekohase kättetoimetamise eest kohtu tööajal võib kordnikule maksta lisatasu 15 krooni ühe saadetise kättetoimetamise eest.

(2) Kohtu menetlusdokumendi nõuetekohase kättetoimetamise eest kohtu töövälisel ajal võib kordnikule maksta lisatasu 21 krooni ühe saadetise kättetoimetamise eest.»;

13) paragrahvi 73 lõikes 2 asendatakse sõna «kohtute» sõnaga «justiitshalduspoliitika».

§ 2. Tunnistatakse kehtetuks justiitsministri 13. augusti 2002. a määrus nr 52 «Kohtukordniku lisatasu määrad» (RTL 2002, 93, 1446).

Minister Rein LANG

Asekantsler
kantsleri ülesannetes Martin HIRVOJA

/otsingu_soovitused.json