Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 30. märtsi 2007. a määruse nr 86 “Ohtlike taimekahjustajate ja nende peremeestaimede Eestisse toimetamise ja riigisiseselt edasitoimetamise ning sordiaretuses, katsetes ja muus teadustöös kasutamise nõuded ja eriloa väljastamise kord” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:31.08.2008
Avaldamismärge:RT I 2008, 39, 230

Vabariigi Valitsuse 30. märtsi 2007. a määruse nr 86 “Ohtlike taimekahjustajate ja nende peremeestaimede Eestisse toimetamise ja riigisiseselt edasitoimetamise ning sordiaretuses, katsetes ja muus teadustöös kasutamise nõuded ja eriloa väljastamise kord” muutmine

Vastu võetud 21.08.2008 nr 132

Määrus kehtestatakse «Taimekaitseseaduse» § 12 lõike 2 alusel.

Vabariigi Valitsuse 30. märtsi 2007. a määrust nr 86 «Ohtlike taimekahjustajate ja nende peremeestaimede Eestisse toimetamise ja riigisiseselt edasitoimetamise ning sordiaretuses, katsetes ja muus teadustöös kasutamise nõuded ja eriloa väljastamise kord» (RT I 2007, 28, 157) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 lõigetes 1 ja 4 asendatakse tekst ««Käesolevat materjali toimetatakse edasi direktiivi 95/44/EÜ alusel»» tekstiga ««Käesolevat materjali toimetatakse edasi direktiivi 2008/61/EÜ alusel»»;

2) määruse normitehnilise märkuse teksti osa «komisjoni direktiiv 95/44/EÜ, millega kehtestatakse tingimused, mille alusel võib teatavaid nõukogu direktiivi 77/93/EMÜ I–V lisas loetletud kahjulikke organisme, taimi, taimseid saadusi ja muid tooteid tuua ühendusse või teatavatele ühenduse kaitstavatele aladele või nende piires vedada katsete tegemiseks, teaduslikel eesmärkidel ja sordivalikuks (EÜT L 184, 3.08.1995, lk 34–46), muudetud direktiiviga 97/46/EÜ (EÜT L 204, 31.07.1997, lk 43–46)» asendatakse tekstiga «komisjoni direktiiv 2008/61/EÜ, millega kehtestatakse tingimused, mille alusel võib teatavaid nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ I–V lisas loetletud kahjulikke organisme, taimi, taimseid saadusi ja muid tooteid tuua ühendusse või teatavatele ühenduse kaitstavatele aladele või nende piires vedada katsete tegemiseks, teaduslikel eesmärkidel ja sordivalikuks (ELT L 158, 18.06.2008, lk 41–55)» ning normitehnilist märkust täiendatakse pärast teksti osa «2006/35/EÜ (ELT L 88, 25.03.2006, lk 9–12)» tekstiga «, 2007/41/EÜ (ELT L 169, 29.06.2007, lk 51–52), 2008/64/EÜ (ELT L 168, 28.06.2008, lk 31–35)».

Haridus- ja teadusminister
peaministri ülesannetes Tõnis LUKAS

Põllumajandusminister Helir-Valdor SEEDER

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json