Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 14. juuli 2005. a määruse nr 183 „Hoiualade kaitse alla võtmine Põlva maakonnas” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:31.08.2008
Avaldamismärge:RT I 2008, 39, 231

Vabariigi Valitsuse 14. juuli 2005. a määruse nr 183 „Hoiualade kaitse alla võtmine Põlva maakonnas” muutmine

Vastu võetud 21.08.2008 nr 133

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» § 10 lõike 1 alusel.

Vabariigi Valitsuse 14. juuli 2005. a määruses nr 183 «Hoiualade kaitse alla võtmine Põlva maakonnas» (RT I 2005, 42, 342) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse lisas esitatud Ahja jõe hoiuala I kaart asendatakse uue kaardiga (lisatud)1;

2) paragrahv 2 sõnastatakse järgmiselt:

« § 2. Hoiualade valitseja ja kaitse korraldaja

Paragrahvi 1 lõikes 1 nimetatud hoiualade valitseja on Keskkonnaministeeriumi Põlvamaa keskkonnateenistus ja kaitse korraldaja on Riiklik Looduskaitsekeskus.».

1 Hoiualade piirid on märgitud määruse lisas esitatud kaardil Eesti põhikaardi (mõõtkava 1:10 000) alusel, kasutades Lamberti koonilist Euref EST 92 projektsiooni, kinnitatud kaitsealade välispiire ja maakatastri andmeid seisuga juuni 2004. a.
Alade kaartidega saab tutvuda Keskkonnaministeeriumis, Põlvamaa keskkonnateenistuses, Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuses ning Maa-ameti veebilehel maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).

Haridus- ja teadusminister
peaministri ülesannetes Tõnis LUKAS

Keskkonnaminister Jaanus TAMKIVI

Riigisekretär Heiki LOOT

Määruse lisa on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 22.08.2008. a resolutsioon nr 17-1/08-05249.

Ahja jõe hoiuala I kaart

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json