Teksti suurus:

Rahandusministri 1. märtsi 2007. a määruse nr 15 „Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse väljamaksmise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.09.2008
Avaldamismärge:RTL 2008, 74, 1030

Rahandusministri 1. märtsi 2007. a määruse nr 15 „Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse väljamaksmise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 21.08.2008 nr 25

Määrus kehtestatakse «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» § 23 lõike 4 alusel.

§ 1. Määruse muutmine

Rahandusministri 1. märtsi 2007. a määruses nr 15 «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse väljamaksmise tingimused ja kord» (RTL 2007, 22, 380) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 punktist 2 jäetakse välja sõnad «toetuse saaja»;

2) paragrahvi 2 punktist 3 jäetakse välja sõnad «toetuse saaja poolt»;

3) paragrahvi 2 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 2 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

« 5) väljamakse osaliselt tasutud kuludokumentide alusel on toetuse väljamakse töövõtjale, kauba tarnijale, teenuse osutajale (edaspidi töövõtja) või toetuse saajale pärast kohustuse tekkimist ja omafinantseeringu tasumist;»;

5) paragrahvi 3 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Väljamaksed tehakse reeglina proportsioonis taotluse rahuldamise otsuses, selle puudumisel meetme tingimustes või programmis (edaspidi meetme tingimused) sätestatud toetuse määraga. Kui taotluse rahuldamise otsuses, selle puudumisel meetme tingimustes sätestatud toetuse määra ja toetussummat kumulatiivselt ei ületata, võib omafinantseering moodustada väljamaksetes abikõlblikest kogukuludest suurema või väiksema osa.»;

6) paragrahvi 3 lõigetest 6 ja 7 ning § 6 pealkirjast jäetakse välja sõnad «tasumata või»;

7) paragrahvi 3 lõige 8 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 6 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 6 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Väljamakse osaliselt tasutud kuludokumentide alusel võib teha alustavatele või teadus- ja arendusprojekte elluviivatele ettevõtetele, kohalikele omavalitsustele, tehnoloogia arenduskeskustele, mittetulundusühingutele, sihtasutustele ja avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele, kui nii on sätestatud meetme tingimustes ja taotluse rahuldamise otsuses.»;

10) paragrahvi 6 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

11) paragrahvi 6 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Väljamakse teostamiseks osaliselt tasutud kuludokumentide alusel tuleb tasuda väljamakse taotluse abikõlblikust kogusummast omafinantseeringu osa ning toetuse saaja esitab rakendusüksusele väljamakse taotluse ja nõutud kuludokumendid koos omafinantseeringu tasumist tõendavate dokumentidega. Töötasude maksmiseks peab esitama töölepingu või sellega samaväärset jõudu omava dokumendi koopia, milles on toodud makstava töötasu suurus.»;

12) paragrahvi 6 lõige 7 sõnastatakse:

« (7) Pärast toetuse saamist tuleb tasuda kuludokumentide tasumata kogusumma ja toetuse saaja esitab rakendusüksusele nõutud tasumist tõendavad dokumendid seitsme tööpäeva jooksul toetuse saamisest arvates. Palgakulude korral esitatakse tasumist tõendavad dokumendid rakendusüksusele seitsme tööpäeva jooksul pärast palga väljamaksmist ning töötasudega kaasnevate maksude osas seitsme tööpäeva jooksul pärast maksude tasumist.»;

13) paragrahvi 6 lõikest 8 jäetakse välja sõnad «tasumata või»;

14) paragrahvi 6 lõikest 9 jäetakse välja sõnad «Tasumata ja»;

15) paragrahvi 9 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

« § 9. Ettemakse teostamine riigiabi projektidele»;

16) paragrahvi 9 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Toetuse saaja tõendab rakendusüksusele, et ettemakse on abikõlblike kulude katmiseks ära kasutatud ja esitab rakendusüksuse nõutud kuludokumendid ning tasumist tõendavad dokumendid vastavalt meetme tingimustes ja taotluse rahuldamise otsuses sätestatud tähtajale. Nimetatud tähtaeg ei või olla pikem kui kolm kalendriaastat alates ettemakse väljamaksmisest ja mitte hilisem kui projekti abikõlblikkuse perioodi lõpp.»;

17) paragrahvi 9 täiendatakse lõigetega 6–8 järgmises sõnastuses:

« (6) Toetuse saaja tõendab rakendusüksusele, et ettemaksele vastav omafinantseering on abikõlblike kulude katteks ära kasutatud ja esitab rakendusüksusele nõutud kuludokumendid ning tasumist tõendavad dokumendid vastavalt meetme tingimustes ja taotluse rahuldamise otsuses sätestatud tähtajale. Nimetatud tähtaeg ei või olla pikem kui üks kalendriaasta alates ettemakse väljamaksmisest, kuid mitte hilisem kui lõikes 5 sätestatud tähtaeg.

(7) Kulude tõendamisel loetakse esimesena ärakasutatuks ettemakse summale vastav omafinantseering ning seejärel ettemakse.

(8) Pärast ettemakse summale vastava omafinantseeringu ärakasutamise tõendamist võib toetuse saaja taotleda uut ettemakset ning väljamakseid vastavalt käesoleva määruse § 3 lõigetele 6–7 ja §-dele 5–7.»;

18) määrust täiendatakse §-ga 91 järgmises sõnastuses:

« § 91. Ettemakse teostamine riigiasutusest toetuse saajale

(1) Ettemakse teostatakse riigiasutusest toetuse saajale. Taotlusele ettemakse teostamiseks peab olema lisatud kulutuste prognoos, milles näidatakse eraldi toetuse ja omafinantseeringu osa ning muud meetme tingimustes või rakendusüksuse poolt nõutud dokumendid.

(2) Ettemakse summa ei tohi ületada kolme kuu rahavajaduse summat vastavalt kulutuste prognoosile. Erandjuhtudel võib rakendusüksus anda ettemakset maksimaalselt kuue kuu rahavajaduse summas, kui meetme määruses on sätestatud kvartaalsest harvem sagedus toetuse väljamakseteks.

(3) Rahavajaduse korduval üleprognoosimisel teostab rakendusüksus ettemakse toetuse saajale mitmes osas.

(4) Makseasutusel on põhjendatud juhul õigus peatada ettemakse teostamine puuduste kõrvaldamise ajaks vastavalt «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» § 23 lõikele 3.

(5) Ühtekuuluvusfondist rahastatud projektide puhul ja majanduskeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetse suuna «Regionaalse tähtsusega transpordi infrastruktuuri arendamine» projektide puhul kooskõlastab rakendusüksus ettemakse teostamise eelnevalt makseasutusega.

(6) Toetuse saaja esitab rakendusüksusele nõutavad kuludokumendid ning tasumist tõendavad dokumendid ettemakse vahenditest tehtud abikõlblike kulude katteks vähemalt kord kvartalis. Lõikes 2 sätestatud erandjuhtudel võib toetuse saaja esitada kuludokumendid ja tasumist tõendavad dokumendid rakendusüksuse nõusolekul kord poole aasta jooksul.

(7) Ettemakse peab olema täies ulatuses abikõlblike kulude katteks ära kasutatud ja abikõlblike kulude tõendamiseks nõutavad kuludokumendid ja tasumist tõendavad dokumendid rakendusüksusele esitatud hiljemalt ettemakse andmisele järgneva kalendriaasta lõpuks ja mitte hiljem kui projekti abikõlblikkuse perioodi lõpuks.

(8) Kulude tõendamisel loetakse ärakasutatuks taotluse rahuldamise otsuses või programmis sätestatud toetuse määra alusel omafinantseering ja toetus samaaegselt, välja arvatud § 3 lõigetes 2 ja 3 sätestatud juhtudel.».

§ 2. Määruse jõustumine

Määrus jõustub üldises korras. Määruse § 1 punktid 3, 6–10, 13, 14 ning 18 jõustuvad 2009. aasta 1. jaanuaril.

Minister Ivari PADAR

Kantsler Tea VARRAK

/otsingu_soovitused.json