Teksti suurus:

Meditsiiniliste ülesvõtete liigid, neile esitatavad infotehnoloogilised nõuded ning kättesaadavaks tegemise tingimused ja kord

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2014
Avaldamismärge:RTL 2008, 73, 1020

Meditsiiniliste ülesvõtete liigid, neile esitatavad infotehnoloogilised nõuded ning kättesaadavaks tegemise tingimused ja kord

Vastu võetud 21.08.2008 nr 47

Määrus kehtestatakse «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» § 592 lõike 3 alusel ning kooskõlas § 663 lõigetega 1 ja 2.

§ 1.  Üldsäte

  Määrusega kehtestatakse meditsiiniliste ülesvõtete liigid, neile esitatavad infotehnoloogilised nõuded ning kättesaadavaks tegemise tingimused ja kord.

§ 2.  Mõisted

  (1) Meditsiiniline ülesvõte on pilt või mõni muu visuaalne kujutis kas anatoomiast või füsioloogilisest protsessist, mis sisaldab patsiendi kohta käivat informatsiooni.

  (2) PAKS on meditsiiniliste ülesvõtete arhiveerimise ja kommunikatsioonisüsteem (Picture Archiving and Communication System), milles meditsiinilised ülesvõtted asuvad. Meditsiiniline ülesvõte võib samaaegselt olla arhiveeritud mitmesse erinevasse PAKS-i.

§ 3.  Meditsiiniliste ülesvõtete liigid ja infotehnoloogilised nõuded

  (1) Meditsiiniliste ülesvõtete liigid on:
  1) radioloogilised ülesvõtted, sealhulgas günekoloogilise ultraheliuuringu ja südame ultraheliuuringu pildid või ultraheliuuringu jäädvustused;
  2) endoskoopilised ülesvõtted;
  3) fotod ja videod;
  4) biosignaali fikseerivad kujutised;
  5) muud meditsiinilised ülesvõtted.

  (2) Meditsiiniliste ülesvõtete kättesaadavaks tegemisel kasutatakse DICOM või muud formaati ning standardit HL7.*

§ 4.  Meditsiiniliste ülesvõtete kättesaadavuse tingimused ja kord

  (1) Meditsiinilised ülesvõtted tehakse tervishoiuteenuse osutajale ja patsiendile kättesaadavaks tervise infosüsteemi edastatava teate kaudu, mis sisaldab meditsiinilise ülesvõtte viita ja saatekirja vastust.

  (2) Meditsiinilise ülesvõtte viit peab sisaldama andmeid kõikide PAKSide kohta, milles on antud ülesvõte arhiveeritud.

  (3) Saatekirja vastuse võib tervishoiuteenuse osutaja sulgeda patsiendi elu ja tervise huvide kaitseks kuni kuueks kuuks.

  (4) Saatekirja vastuse andmekoosseis sätestatakse «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» § 592 lõike 2 punktide 1 ja 2 alusel ning esitatakse Tervise infosüsteemi digitaalselt.

§ 5.  Määruse jõustumine ja rakendamine

  (1) Määrus jõustub 1. septembril 2008. a.

  (2) Radioloogilised ülesvõtted tehakse kättesaadavaks taasesitamist võimaldavas DICOM formaadis alates 1. novembrist 2008. a.

  (3) Endoskoopilised ülesvõtted tehakse kättesaadavaks taasesitamist võimaldavas DICOM või muus formaadis alates 1. novembrist 2009. a.

  (4) Lõigetes 2 ja 3 nimetamata meditsiinilised ülesvõtted tehakse kättesaadavaks taasesitamist võimaldavas DICOM või muus formaadis alates 1. novembrist 2010. a.

* Meditsiiniliste ülesvõtete formaadid ja standardid on avaldatud riigi infosüsteemi haldussüsteemi veebilehe aadressil https://riha.eesti.ee/riha.

Maret MARIPUU
Minister

Riho TAPFER
Kantsler

/otsingu_soovitused.json