Teksti suurus:

Hoiualade kaitse alla võtmine Põlva maakonnas

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.08.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2009
Avaldamismärge:

Hoiualade kaitse alla võtmine Põlva maakonnas1

Vastu võetud 14.07.2005 nr 183
RT I 2005, 42, 342
jõustumine 31.07.2005

Muudetud järgmise Vabariigi Valitsuse määrusega (vastuvõtmise aeg, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

21.08.2008 nr 133 (RT 2008, 39, 231) 31.08.2008

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» § 10 lõike 1 alusel ning lähtudes «Looduskaitseseaduse» § 11 lõikes 1 sätestatust.

§ 1. Põlva maakonnas kaitse alla võetavad hoiualad ja kaitse alla võtmise eesmärk

(1) Põlva maakonnas võetakse kaitse alla järgmised hoiualad:

1) Ahja jõe hoiuala, mille kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta I lisas nimetatud elupaigatüübi – jõgede ja ojade (3260)2 kaitse ning II lisas nimetatud liikide – hariliku hingi (Cobitistaenia), hariliku võldase (Cottusgobio) ja paksukojalise jõekarbi (Uniocrassus) elupaikade kaitse;
2) Akste järve hoiuala, mille kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüübi – huumustoiteliste järvede ja järvikute (3160) kaitse;
3) Eoste hoiuala, mille kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – jõgede ja ojade (3260), lubjavaesel mullal liigirikaste niitude (6270*) ja lamminiitude (6450) kaitse ning II lisas nimetatud liikide – hariliku hingi (Cobitistaenia), hariliku võldase (Cottusgobio ) ja paksukojalise jõekarbi (Uniocrassus) elupaikade kaitse;
4) Hilba jõe hoiuala, mille kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüübi – jõgede ja ojade (3260) kaitse ning II lisas nimetatud liigi – hariliku võldase (Cottusgobio ) elupaikade kaitse;
5) Jõksi järve hoiuala, mille kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüübi – looduslikult rohketoiteliste järvede (3150) kaitse;
6) Karisilla oja hoiuala, mille kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüübi – jõgede ja ojade (3260) kaitse ning II lisas nimetatud liigi – hariliku vingerja (Misgurnusfossilis) kaitse;
7) Kirmsi hoiuala, mille kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – rabade (7110*), siirdesoode ja õõtsiksoode (7140) ning siirdesoo- ja rabametsade (91D0*) kaitse;
8) Kivijärve hoiuala, mille kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüübi – huumustoiteliste järvede ja järvikute (3160) kaitse;
9) Kooraste Kõvvõrjärve hoiuala, mille kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüübi – looduslikult rohketoiteliste järvede (3150) kaitse;
10) Kooraste Pikkjärve hoiuala, mille kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüübi – vähe- kuni kesktoiteliste mõõdukalt kareda veega järvede (3130) kaitse;
11) Lahojärve hoiuala, mille kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüübi – huumustoiteliste järvede ja järvikute (3160) kaitse;
12) Lüübnitsa hoiuala, mille kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – vähe- kuni kesktoiteliste mõõdukalt kareda veega järvede (3130), looduslikult rohketoiteliste järvede (3150), lubjavaesel mullal liigirikaste niitude (6270*), lamminiitude (6450), liigirikaste madalsoode (7230), soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080) kaitse ning II lisas nimetatud liigi – läikiva kurdsirbiku (Hamatocaulisvernicosus) elupaikade kaitse;
13) Mädajõe hoiuala, mille kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüübi – jõgede ja ojade (3260) kaitse ning II lisas nimetatud liikide – hariliku hingi (Cobitistaenia) ja hariliku vingerja (Misgurnusfossilis) elupaikade kaitse;
14) Osõtsuu hoiuala, mille kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – liigirikaste madalsoode (7230) ning soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080) kaitse ning II lisas nimetatud liikide – soohiilaka (Liparisloeselii) ja kollase kiviriku (Saxifragahirculus) kaitse;
15) Palojärve hoiuala, mille kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüübi – liiva-alade vähetoiteliste järvede (3110) kaitse;
16) Palomõisa oja hoiuala, mille kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüübi – jõgede ja ojade (3260) kaitse;
17) Piigandi järvede hoiuala, mille kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – liiva-alade vähetoiteliste järvede (3110) ning huumustoiteliste järvede ja järvikute (3160) kaitse ning II lisas nimetatud liikide – hariliku hingi (Cobitistaenia) ja hariliku vingerja (Misgurnusfossilis ) kaitse;
18) Piusa-Võmmorski hoiuala, mille kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – jõgede ja ojade (3260), kuivade nõmmede (4030), lamminiitude (6450), vanade loodusmetsade (9010*) ning soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080) ja II lisas nimetatud liikide – hariliku võldase (Cottusgobio ), teelehemosaiikliblika (Euphydryasaurinia), suur-kuldtiiva (Lycaenadispar), paksukojalise jõekarbi (Uniocrassus) ja palu-karukella (Pulsatillapatens) elupaikade kaitse;
19) Rebasmäe hoiuala, mille kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüübi – soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080) ning II lisas nimetatud liikide – läikiva kurdsirbiku (Hamatocaulisvernicosus) ja kollase kiviriku (Saxifragahirculus) elupaikade kaitse;
20) Räpina poldri hoiuala, mille kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta I lisas nimetatud linnuliikide ja I lisas nimetamata rändlinnuliikide kaitse. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse, on: luitsnokk-part (Anasclypeata), soopart (Anasacuta), rägapart (Anasquerquedula), suur-laukhani (Anseralbifrons), rabahani (Anserfabalis), punapea-vart (Aythyaferina), tuttvart (Aythyafuligula), mustviires (Chlidoniasniger), lauk (Fulica atra), väikekajakas (Larusminutus), naerukajakas (Larusridibundus), mustsaba-vigle (Limosalimosa), tuttpütt (Podicepscristatus), täpikhuik (Porzanaporzana), hüüp (Botaurusstellaris), väike-konnakotkas (Aquilapomarina), rukkirääk (Crexcrex), tutkas (Philomachuspugnax ), sooräts (Asioflammeus) ja punaselg-õgija (Laniuscollurio), kiivitaja (Vanellusvanellus);
21) Tahkjärve soo hoiuala, mille kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüübi – rabade (7110*), siirdesoo- ja rabametsade (91D0*) ning vanade loodusmetsade (9010*) kaitse;
22) Uiakatsi järve hoiuala, mille kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüübi – vähe- kuni kesktoiteliste mõõdukalt kareda veega järvede (3130) kaitse;
23) Virosi järve hoiuala, mille kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüübi – huumustoiteliste järvede ja järvikute (3160) kaitse;
24) Võhandu jõe hoiuala, mille kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüübi – jõgede ja ojade (3260) ning II lisas nimetatud liikide – hariliku hingi (Cobitistaenia), hariliku võldase (Cottusgobio), hariliku vingerja (Misgurnusfossili), rohe-vesihobu (Ophiogomphuscecilia) ja paksukojalise jõekarbi (Uniocrassus) elupaikade kaitse;
25) Värska lahe hoiuala, mille kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüübi – looduslikult rohketoiteliste järvede (3150) kaitse ning II lisas nimetatud liikide – tiigilendlase (Myotisdasycneme ), hariliku tõugja (Aspiusaspius) ja hariliku vingerja (Misgurnusfossilis) elupaikade kaitse.

(2) Lõikes 1 nimetatud hoiualade piirid on esitatud kaartidel määruse lisas3.

§ 2. Hoiualade valitseja ja kaitse korraldaja

Paragrahvi 1 lõikes 1 nimetatud hoiualade valitseja on Keskkonnaministeeriumi Põlvamaa keskkonnateenistus ja kaitse korraldaja on Riiklik Looduskaitsekeskus.

[RT I 2008, 39, 231 – jõust. 31.08.2008]

____________
1 EÜ nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7–50; C 241, 29.08.1994, lk 175; L 305, 8.11.1997, lk 42–65; L 236, 23.09.2003, lk 667–702; L 284, 31.10.2003, lk 1–53) ja EÜ nõukogu direktiiv 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (EÜT L 103, 25.04.1979, lk 1–18; L 291, 19.11.1979, lk 111; L 319, 7.11.1981, lk 3–15; L 233, 30.08.1985, lk 33–41; L 302, 15.11.1985, lk 218; L 100, 16.04.1986, lk 22–25; L 115, 8.05.1991, lk 41–55; L 164, 30.06.1994, lk 9–14; C 241, 29.08.1994, lk 175; L 223, 13.08.1997, lk 9–17; L 236, 23.09.2003, lk 667–702).
2 Sulgudes on siin ja edaspidi kaitstava elupaigatüübi koodinumber vastavalt EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisale. Tärniga (*) on tähistatud esmatähtsad elupaigad.
3 Hoiualade piirid on märgitud määruse lisas esitatud kaardil Eesti põhikaardi (mõõtkava 1:10 000) alusel, kasutades Lamberti koonilist Euref EST 92 projektsiooni, kinnitatud kaitsealade välispiire ja maakatastri andmeid seisuga juuni 2004. a.
Alade kaartidega saab tutvuda Keskkonnaministeeriumis, Põlvamaa keskkonnateenistuses, Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuses ning Maa-ameti veebilehel maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).


Määruse lisa on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 29.06.2005 resolutsioon nr 17-1/0505738.

Lüübnitsa

Ahja jõe I [RT I 2008, 39, 231 – jõust. 31.08.2008]

Ahja jõe II

Ahja jõe III

Akste järve

Eoste hoiuala

Hilba jõe

Jõksi järve

Karisilla oja

Kirmsi

Kivijärve

Kooraste Kõvvõrjärve

Kooraste Pikkjärve

Lahojärve

Mädajõe

Mädajõe II

Osõtsuu

Palojärve

Palomõisa oja

Piigandi järvede

Piusa-Võmmorski

Rebasmäe

Räpina poldri

Tahkjärve soo

Uiakatsi järve

Virosi järve

Värska lahe

Võhandu jõe I

Võhandu jõe II

Võhandu jõe III

Võhandu jõe IV

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json