Teksti suurus:

Nende piima ja piimatoodete loetelu, mille pakkumiseks koolipiimatoetust antakse, koolipiimatoetuse lisatoetuse määr, koolipiimatoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord ning taotluse vormid

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2009
Avaldamismärge:RTL 2008, 73, 1017

Nende piima ja piimatoodete loetelu, mille pakkumiseks koolipiimatoetust antakse, koolipiimatoetuse lisatoetuse määr, koolipiimatoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord ning taotluse vormid

Vastu võetud 25.08.2008 nr 88

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 6 lõike 3, § 24 lõigete 2 ja 3, § 25 lõike 5 ning komisjoni määruse (EÜ) nr 657/2008, millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses haridusasutuste õpilaste piima ja teatavate piimatoodetega varustamise puhul antava ühenduse abiga (ELT L 183, 11.07.2008, lk 17–26), artikli 3 lõike 1 ning artikli 11 lõigete 1 ja 2 ning nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ELT L 299, 16.11.2007, lk 1–49), artikli 102 lõike 2 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse nende piima ja piimatoodete loetelu, mille pakkumiseks koolipiimatoetust antakse, koolipiimatoetuse lisatoetuse määr, koolipiimatoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord ning taotluse vormid.

§ 2. Piim ja piimatooted

Koolipiimatoetust võib taotleda komisjoni määruse (EÜ) nr 657/2008 lisas I esitatud nõuete kohaselt järgmiste piima ja piimatoodete kohta:
1) kuumtöödeldud piim;
2) kuumtöödeldud maitsestatud piim;
3) maitsestamata hapendatud piimatooted;
4) maitsestatud hapupiim.

§ 3. Koolipiimatoetuse lisatoetuse määr

Komisjoni määruse (EÜ) nr 657/2008 artiklis 4 nimetatud toetusmäärale makstakse lisaks riigieelarve vahenditest § 2 punktides 1–3 nimetatud piima ja piimatoodete maksumuse piires 4 krooni ja 60 senti ühe liitri toote kohta.

§ 4. Koolipiimatoetuse taotleja heakskiitmine

(1) «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 25 lõikes 2 nimetatud koolipiimatoetuse taotleja esitab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) komisjoni määruse (EÜ) nr 657/2008 artiklis 7 sätestatud heakskiidu saamiseks lisas 1 toodud taotluse.

(2) Koolipiimatoetuse taotleja andmed peavad olema kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse. Kui koolipiimatoetuse taotleja andmed ei ole sellesse registrisse kantud, esitab ta PRIA-le heakskiidu taotlemisel «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 60 lõikes 1 nimetatud avalduse andmete kandmiseks nimetatud registrisse.

(3) Heakskiidetud koolipiimatoetuse taotleja teavitab heakskiidutaotlusel esitatud andmete muutumisest viivitamata PRIA-t.

§ 5. Koolipiimatoetuse taotlemine

(1) Koolipiimatoetust võib taotleda kuni kuus korda aastas järgmiste taotlusperioodide kohta: 1. jaanuar – 28. (29.) veebruar; 1. märts – 30. aprill; 1. mai – 30. juuni; 1. juuli – 31. august; 1. september – 31. oktoober ning 1. november – 31. detsember.

(2) Taotlusperioodi kestel heaks kiidetud koolipiimatoetuse taotleja suhtes algab lõikes 1 nimetatud taotlusperiood heakskiidu saamisele järgneval päeval.

(3) Koolipiimatoetuse taotlemiseks esitab taotleja PRIA-le lõikes 1 nimetatud taotlusperioodi kohta lisas 2 toodud vormi kohase taotluse.

§ 6. Dokumentide säilitamine

Koolipiimatoetuse taotleja ja õppeasutus, mille õpilased tarbisid toetuskõlblikku piima ja piimatoodet, säilitavad koolipiimatoetuse taotlemisega seonduvaid dokumente seitse aastat.

§ 7. Rakendussätted

(1) Põllumajandusministri 15. veebruari 2005. a määrus nr 16 «Nende piima ja piimatoodete loetelu, mille pakkumiseks koolipiimatoetust antakse, abisaaja poolt makstavad maksimaalsed hinnad, koolipiimatoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord ning taotluse vormid» (RTL 2005, 21, 283; 2007, 101, 1683) tunnistatakse kehtetuks.

(2) Põllumajandusministri 15. juuni 2005. a määrus nr 67 «Koolipiimatoetuse lisatoetuse määr» (RTL 2005, 70, 975; 2007, 87, 1462) tunnistatakse kehtetuks.

§ 8. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. septembril 2008. a.

Minister Helir-Valdor SEEDER

Välissuhete ja arenduse asekantsleri kt
kantsleri ülesannetes Peeter SEESTRAND

Määruse lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 26.08.2008. a resolutsioon nr 17-1/08-05307.

Lisa 1

Lisa 2

/otsingu_soovitused.json