Teksti suurus:

Euroopa Liidu liikmesriigis elavate ning kooliekskursioonil osalevate kolmandate riikide kodakondsusega õpilaste nimekirja vorm ning selle täitmise kord ja kasutamise juhend

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.09.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.09.2010
Avaldamismärge:RTL 2008, 74, 1027

Euroopa Liidu liikmesriigis elavate ning kooliekskursioonil osalevate kolmandate riikide kodakondsusega õpilaste nimekirja vorm ning selle täitmise kord ja kasutamise juhend1

Vastu võetud 26.08.2008 nr 48

Määrus kehtestatakse «Välismaalaste seaduse» § 1028 lõike 5 alusel.

§ 1. Määruse reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse Euroopa Liidu liikmesriigis elavate ning kooliekskursioonil osalevate kolmandate riikide kodakondsusega õpilaste nimekirja (edaspidi nimekiri) vorm (lisa 1), selle täitmise kord ning kasutamise juhend.

§ 2. Vormi täitmise kord

(1) Nimekiri tuleb koostada juhul, kui kooliekskursioonil olevate õpilaste rühmas on vähemalt üks Euroopa Liidu liikmesriigis elav kolmanda riigi kodakondsusega õpilane, kellel peab olema viisa.

(2) Nimekirja kantakse kõik käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud juhul kooliekskursioonil üldhariduskooli (edaspidi kooli) õpilaste rühma liikmena reisivad kooliõpilased.

(3) Nimekiri trükitakse õppeasutuse blanketile ning selle kinnitab kooli direktor (juhataja).

§ 3. Nimekirja vormi kasutamise juhend

(1) Nimekiri on kooliekskursiooni eesmärki tõendav dokument, mis tõestab kaasareisivate õpilaste isikusamasuse ning näitab kavandatavat viibimist või läbisõidu eesmärki ning tingimusi.

(2) Nimekirja vormi rakendatakse Euroopa Liidu sisestel kooliekskursioonidel.

(3) Nimekirja alusel reisivat rühma peab saatma sama kooli õpetaja, kes esitab tema poolt saadetavate õpilaste nimekirja, mille on välja andnud sama kool lisas 1 toodud vormil. Rühma saatvat õpetajat nimekirja ei kanta.

(4) Nimekirja kantud õpilastel peab piiriületusel kaasas olema kehtiv reisidokument või muu «Riigipiiri seaduses» sätestatud, piiriületusel nõutav dokument.

(5) Nimekiri kehtib üksnes nimekirja vormil kajastatud kooliekskursiooni kestel.

1 EL Nõukogu otsus 94/795 JSK nõukogus Euroopa Liidu lepingu artikli K.3 lõike 2 alusel vastuvõetud ühismeetmete kohta reisimisvõimaluste loomiseks kolmandate riikide kooliõpilastele, kes elavad ühes liikmesriigis (EÜT L 327, 19.12.1994, lk 1–3).

Minister Tõnis LUKAS

Kantsler Janar HOLM

Lisa 1
KINNTATUD
haridus- ja teadusministri 26. augusti 2008. a määrusega nr 48

Euroopa Liidu siseste kooliekskursioonide
REISIJATE NIMEKIRI

List of travellers

Kooli nimetus:

Name of school:  

Kooli aadress ja kontakttelefon:

Address of school and contact phone:  

Reisi eesmärk ja kestus:

Purpose and lenght of trip:  

Saatva(te) õpetaja(te) nimi(nimed):

Name(s) of accompanying teacher(s):  

Kinnitan andmete õigsust. Kõigi alaealiste õpilaste hooldajad on igal üksikjuhul andnud nõusoleku nende osalemiseks reisil.

The accuracy of data given is confirmed. The guardians of under-age pupils have consented to their participation in the trip in each individual case.   

  ______________________                    ____________________

                     Koht                                                  Kuupäev
                  Locality                                                   Date   

  ______________________                    ____________________

          Ametlik tempel                                      Kooli direktor
            Official stamp                                Headmaster (mistress)  

Jrk nr
Serial number
Perekonnanimi
Surname
Eesnimi
First name
Sünnikoht
Place of birth
Sünniaeg
Date of birth
Kodakondsus
Nationality
  1          
  2          
  3          
  4          
  5          
  6          
  7          
  8          
  9          
10          

/otsingu_soovitused.json