Teksti suurus:

Vabariigi Presidendi ametihüve seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.10.1996
Avaldamismärge:RT I 1996, 51, 966

Vabariigi Presidendi ametihüve seadus

Vastu võetud 26.06.1996

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 12. juuli 1996. a. otsusega nr. 755

§ 1. Vabariigi Presidendi ametihüve

(1) Vabariigi Presidendi (edaspidi president) ametihüve on ametipalk ja ametipension ning muu presidendiks valitud isiku riiklik soodustus.

(2) President ei või oma ametivolituste kestel saada riigilt selles seaduses käsitlemata hüvesid.

§ 2. Presidendi ametipalk

(1) Presidendi ametipalga määr on kahekordne riigiteenistujate palga­astmestiku kõrgeima palgaastme määr.

(2) Presidendi ametipalka makstakse ka Riigikogu esimehele presidendi ülesannetes.

(3) Presidendi ametipalka makstakse presidendi volituste tekkimisest volituste lõppemiseni.

§ 3. Presidendi esindustasu

(1) President saab esinduskulude katteks esindustasu, mille suurus on 20 protsenti ametipalgast.

(2) Esindustasu ei maksustata.

(3) Esindustasu makstakse ka Riigikogu esimehele presidendi ülesannetes.

§ 4. Presidendi ametikorter ja ametiauto

Ametivolituste ajal on presidendil õigus kasutada ametikorterit, ametiautot ja autojuhiteenuseid.

§ 5. Presidendi puhkus

(1) Ametivolituste ajal on presidendil õigus saada aastas kuni 35 kalendripäeva puhkust.

(2) Puhkuse aja ja kestuse määrab president.

(3) President saab kasutatud puhkuseaja eest puhkusetasu, mis on võrdne ametipalgaga.

§ 6. Presidendi lähetuskulud

Presidendi lähetuskulude hüvitamise kord kehtestatakse Vabariigi Valitsuse määrusega.

§ 7. Presidendi muude ametikulude hüvitamine

Presidendi ametivolituste ajal tekkivad muud ametikulud hüvitab Vabariigi Presidendi Kantselei.

§ 8. Presidendi kaitse

Presidenti kaitseb ametivolituste ajal vastav politseiasutus.

§ 9. Presidendi ametipension

(1) Pärast ametivolituste lõppemist makstakse presidendile ametipensioni, mille määr on 75 protsenti kehtivast presidendi ametipalga määrast.

(2) Kui presidendi ametivolitused on kestnud vähem kui viis aastat, vähendatakse pensioni määra 2 protsenti iga viieaastasest ametivolituste kestusest puudu jäänud kuu eest, kuid mitte alla poole käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ametipensioni määra.

(3) Kui president on ametivolituste ajal kaotanud täielikult või osaliselt töövõime, suurendatakse tema ametipensioni 25 protsendi võrra.

(4) Muid riiklikke pensione presidendile ei maksta.

(5) Pensioni maksmine lõpetatakse, kui president loobub ametipensionist, valitakse presidendi ametisse tagasi või sureb.

(6) Pensioni maksmine presidendile peatatakse vabadusekaotuse kandmise või meditsiinilise iseloomuga sunnivahendi kohaldamise ajaks.

§ 10. Presidendi pereliikme pension

(1) Presidendi surma korral makstakse igale presidendi töövõimetule pereliikmele toitjakaotuspensioni, mille suurus on veerand presidendi ametipensionist.

(2) Presidendi pereliikme pensionid ei tohi kogusummas ületada kehtivat presidendi ametipensioni määra.

(3) Toitjakaotuspension määratakse riiklike elatusrahade seaduse (RT 1993, 15, 256; RT I 1993, 35, 542; 74, 1055; 1994, 23, 384; 24, 397; 51, 855; 72, 1261; 1995, 14, 168; 61, 1027; 68, 1139; 95, 1631; 1996, 22, 437; 45, 849) §-de 12—18 ja § 20 alusel.

(4) Käesoleva paragrahvi lõike 3 piirangutest sõltumata on presidendi lesel õigus saada presidendi surma korral toitjakaotuspensioni, kui ta oli presidendi abikaasa presidendi ametivolituste ajal.

(5) Toitjakaotuspensioni maksmine õigustatud isikule peatatakse vabadusekaotuse kandmise või meditsiinilise iseloomuga sunnivahendi kohaldamise ajaks.

§ 11. Presidendi hüved pärast ametivolituste lõppemist

(1) Pärast ametivolituste lõppemist on presidendil õigus:

1) saada oma kasutusse tööruumid ruumide rendikulude ja kantseleikulude hüvitamisega riigi poolt;

2) saada oma käsutusse sekretäriks Vabariigi Presidendi Kantselei teenistuja;

3) saada ühekordset hüvitist aasta ametipalga ulatuses;

4) kasutada ametiautot ja autojuhiteenuseid.

(2) Vajaduse korral määrab peaminister presidendile pärast ametivolituste lõppemist kaitse.

§ 12. Presidendi matused

Presidendiks valitud isikule korraldatakse riigi kulul austusavaldustega matused.

§ 13. Ametihüvede rakendamine

(1) Käesolevast seadusest tulenevate presidendi ametihüvede rakendamist korraldab Vabariigi Presidendi Kantselei riigieelarve summadest.

(2) Presidendi ametipensioni ja presidendi pereliikme pensioni määramisel kohaldatakse käesolevas seaduses määramata juhtudel riiklike elatusrahade seadust ja muid pensioni määramist sätestavaid seadusi.

§ 14. Ametihüvede kaotamine

Kui presidendi ametivolitused on lõppenud teda kuriteos süüdimõistva kohtuotsuse jõustumise tõttu või kui pärast presidendi ametivolituste lõppemist on jõustunud tema kohta kuriteos süüdimõistev kohtuotsus, kaotab ta õiguse saada käesoleva seaduse § 11 lõike 1 punktides 1, 2 ja 4 ning §-s 12 määratud ametihüvesid.

§ 15. Seaduse rakendamise erisused

Käesoleva seaduse § 9 lõiget 2 ei rakendata presidendi suhtes, kes on valitud vastavalt Eesti Vabariigi põhiseaduse rakendamise seaduse § 4 sätetele.

§ 16. Varasema õigusakti muutmine

Eesti Vabariigi seaduses «Eesti Vabariigi presidendi ja Riigikogu liikmete ametipalga, pensioni ja muude sotsiaalsete garantiide kohta» (RT 1992, 28, 381) tehakse järgmised muudatused:

1) seaduse pealkirjast jäetakse välja sõnad «Eesti Vabariigi presidendi ja»;

2) paragrahvist 1 jäetakse välja sõnad «Eesti Vabariigi presidendi ja»;

3) paragrahv 2 ja § 14 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvist 9 jäetakse välja sõnad «Eesti Vabariigi presidendile ja»;

5) paragrahvis 10 asendatakse sõnad «Eesti Vabariigi Riiklik Statistikaamet» sõnaga «Statistikaamet» ja paragrahvist jäetakse välja sõnad «Eesti Vabariigi presidendi ja»;

6) paragrahvist 12 jäetakse välja sõnad «ja Vabariigi presidendile».

§ 17. Seaduse laienemine

Käesolev seadus laieneb §-de 11—14 osas Eesti Vabariigi Ülemnõukogu esimehe kohta.

§ 18. Seaduse jõustumine

Seadus jõustub 1996. aasta 1. oktoobril.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

/otsingu_soovitused.json