Teksti suurus:

Põhihariduse baasil kutsekeskharidust omandavate muu õppekeelega õppegruppide lõpetajate eesti keele riigieksami ja eesti keele tasemeeksami ühitamise tingimused

Väljaandja:Haridusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.09.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.09.2010
Avaldamismärge:

Põhihariduse baasil kutsekeskharidust omandavate muu õppekeelega õppegruppide lõpetajate eesti keele riigieksami ja eesti keele tasemeeksami ühitamise tingimused

Vastu võetud 16.01.2002 nr 13
RTL 2002, 20, 247
jõustumine 04.02.2002

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

7.11.2007 nr 69 (RTL 2007, 87, 1457) 24.11.2007

22.08.2008 nr 47 (RTL 2008, 74, 1026) 07.09.2008

Määrus kehtestatakse «Keeleseaduse» § 51 lõike 8 alusel.

[RTL 2007, 87, 1457 – jõust. 24.11.2007]

§ 1. Põhihariduse baasil kutsekeskharidust omandavate muu õppekeelega õppegruppide lõpetajad sooritavad eesti keele riigieksami vastavalt haridusministri 24. detsembri 2001. a määrusele nr 75 «Põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite korraldamise ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamise tingimused ja kord».

§ 2. Paragrahvis 1 nimetatud riigieksami vähemalt 60-punktilise tulemusega sooritanud õpilasel on õigus saada eesti keele oskuse eesti keele B2-taseme tunnistus, mille väljastab Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus (edaspidi Eksamikeskus) kutseõppeasutuse kaudu.

[RTL 2008, 74, 1026 – jõust. 07.09.2008]

/otsingu_soovitused.json