Teksti suurus:

Võõrkeelse põhikooli ja gümnaasiumi eesti keele lõpueksami ja eesti keele tasemeeksami ühitamise tingimused

Väljaandja:Haridusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.09.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:24.09.2010
Avaldamismärge:

Võõrkeelse põhikooli ja gümnaasiumi eesti keele lõpueksami ja eesti keele tasemeeksami ühitamise tingimused

Vastu võetud 18.02.2002 nr 24
RTL 2002, 32, 453
jõustumine 04.03.2002

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

12.08.2005 nr 28 (RTL 2005, 91, 1365)  1.09.2006

5.12.2006 nr 43 (RTL 2006, 87, 1595) 17.12.2006

7.11.2007 nr 69 (RTL 2007, 87, 1457) 24.11.2007

22.08.2008 nr 47 (RTL 2008, 74, 1026) 07.09.2008

Määrus kehtestatakse «Keeleseaduse» § 51 lõike 7 alusel.

[RTL 2007, 87, 1457 – jõust. 24.11.2007]

§ 1. Võõrkeelse põhikooli eesti keele kui teise keele lõpueksam

Võõrkeelse põhikooli lõpetajal, kes sooritab haridusministri 24. detsembri 2001. a määruses nr 75 «Põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite korraldamise ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamise tingimused ja kord» sätestatud eesti keele kui teise keele põhikooli lõpueksami vähemalt 60-punktilise tulemusega, on õigus saada eesti keele oskuse eesti keele B1-taseme tunnistus, mille väljastab Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus (edaspidi Eksamikeskus) põhikooli või gümnaasiumi kaudu.

[RTL 2008, 74, 1026 – jõust. 07.09.2008]

§ 2. Eesti keele kui teise keele riigieksam

(1) Isikul, kes sooritab haridusministri 24. detsembri 2001. a määruses nr 75 «Põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite korraldamise ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamise tingimused ja kord» sätestatud eesti keele kui teise keele riigieksami vähemalt 60-punktilise tulemusega, on õigus saada eesti keele oskuse eesti keele B2-taseme tunnistus, mille väljastab Eksamikeskus.

[RTL 2008, 74, 1026 – jõust. 07.09.2008]

(2) Gümnaasiumi ja kutseõppeasutuse õpilasele väljastab Eksamikeskus lõikes 1 nimetatud eesti keele oskuse kesktaseme tunnistuse gümnaasiumi või kutseõppeasutuse kaudu.

§ 3. Rakendussätted

(1) 2001/2002. õppeaastal kohaldatakse määruses võõrkeelse põhikooli eesti keele kui teise keele lõpueksami ja eesti keele kui teise keele riigieksami kohta sätestatut haridusministri 24. detsembri 2001. a määruses nr 75 «Põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite korraldamise ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamise tingimused ja kord» sätestatud eesti keele eksamile (vene õppekeelega koolidele).

(2) Haridusministri 2. märtsi 2000. a määrus nr 4 «Võõrkeelse põhikooli ja gümnaasiumi eesti keele lõpueksami ja eesti keele tasemeeksami ühitamise tingimused» tunnistatakse kehtetuks.

/otsingu_soovitused.json