Teksti suurus:

Ministri määruste muutmine seoses „Keeleseaduse“ § 5 lõike 4 muudatustega

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.09.2008
Avaldamismärge:RTL 2008, 77, 1063

Ministri määruste muutmine seoses „Keeleseaduse“ § 5 lõike 4 muudatustega

Vastu võetud 10.09.2008 nr 77

Määrus kehtestatakse «Lennundusseaduse» § 24 lõike 2, § 602 lõike 5, «Meresõiduohutuse seaduse» § 58 lõike 4, «Sadamaseaduse» § 6 lõike 2 ja «Liiklusseaduse» § 36 lõike 2 alusel.

1) Majandus- ja kommunikatsiooniministri 22. augusti 2005. a määruse nr 96 «Lennuliikluse lennujuhi ja lennuinformaatori vanusele, kvalifikatsioonile ja koolitusele esitatavad nõuded ning lennunduslubade väljaandmise ja välisriikides välja antud lennunduslubade tunnustamise eeskiri» (RTL 2005, 93, 1411; 2007, 98, 1639) § 3 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) valdama eesti keelt C1- või sellele vastaval tasemel ja olema sooritanud Eurocontroli poolt vastavalt 1944. aasta Chicago rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni lisas I (ICAO Annex I) kehtestatud nõuetele väljatöötatud inglise keele testi (English Language Placement Test). Lennujuhiloa taotleja peab suutma raskusteta pidada raadiosidet eesti ja inglise keeles;»;

2) majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. juuli 2005. a määruse nr 83 «Lennundusjulgestuse järelevalve teostamise kord» (RTL 2005, 87, 1307) § 8 lõike 2 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) eesti keele C1- või sellele vastaval tasemel ning inglise keele vähemalt kesktasemel valdamine;»;

3) teede- ja sideministri 21. detsembri 2001. a määruse nr 125 «Lennundusspetsialistide vanusele ja kvalifikatsioonile, nende koolitusele ja eksamineerimisele esitatavad nõuded ning lennundusspetsialistidele lennunduslubade väljaandmise ja välisriikides väljaantud lennunduslubade tunnustamise eeskiri» (RTL 2002, 5, 52; 2005, 95, 1434) § 78 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Taotleja peab valdama eesti keelt C1- või sellele vastaval tasemel ja olema sooritanud Euroopa Lennuohutuse ja Aeronavigatsiooni Organisatsiooni (Eurocontrol) poolt väljatöötatud inglise keele testi (English Language Placement Test).»;

4) majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. detsembri 2002. a määruse nr 38 «Lootsi kvalifikatsiooninõuded ning kutsetunnistuse ja lootsitasõidu loa vorm ning väljastamise tingimused» (RTL 2002, 144, 2114; 2005, 81, 1173) § 3 lõike 2 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) eesti keele B2- või sellele vastaval tasemel ning inglise keele vähemalt kesktasemel valdamine;»;

5) teede- ja sideministri 22. detsembri 1997. a määruse nr 44 «Sadamakapteni kvalifikatsiooninõuete ja atesteerimise tingimuste kinnitamine» (RTL 1998, 20, 131) punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 4. Sadamakapten peab valdama eesti keelt vähemalt B2- või sellele vastaval tasemel, rahvusvaheliseks laevaliikluseks avatud sadama kapten peab oskama lisaks inglise keelt tööülesannete täitmiseks vajalikul tasemel.»;

6) majandus- ja kommunikatsiooniministri 11. juulil 2003. a määruse nr 115 «Nõuded mootorsõidukijuhi õpetaja kvalifikatsioonile, riiklik õppekava ning õpetajale koolitamise õigust tõendava tunnistuse andmise ja kehtetuks tunnistamise eeskiri» (RTL 2003, 85, 1251; 2007, 67, 1182) § 3 lõike 1 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 5) valdama kõrgtasemel keelt, milles õppetöö toimub. Eesti keele puhul C1- või sellel vastaval tasemel;».

Minister Juhan PARTS

Kantsler Marika PRISKE

/otsingu_soovitused.json