Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 19. aprilli 2004. a määruse nr 117 „Nimemärgiste riikliku registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.09.2008
Avaldamismärge:RT I 2008, 41, 237

Vabariigi Valitsuse 19. aprilli 2004. a määruse nr 117 „Nimemärgiste riikliku registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 11.09.2008 nr 139

Määrus kehtestatakse «Väärismetalltoodete seaduse» § 12 lõike 2 alusel.

Vabariigi Valitsuse 19. aprilli 2004. a määruses nr 117 «Nimemärgiste riikliku registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus» (RT I 2004, 29, 200) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Väärismetalltoodete seaduse» § 12 lõike 2 alusel.»;

2) paragrahvi 2 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Registri põhiülesanded on väärismetalltoodete valmistajate ja sissevedajate nimemärgiste registrisse kandmine (registrikande tegemine), nende nimemärgiste kohta andmete säilitamine, registrisse kantud nimemärgiseid käsitleva teabe töötlemine, registrisse esitatud nimemärgiste näidis- ja võrdlusjäljendite säilitamine ja väärismetalltootele kantud nimemärgise registris säilitatavate nimemärgise näidis- ja võrdlusjäljenditega võrdlemise võimaldamine.»;

3) paragrahvi 3 lõikes 2 asendatakse sõnad «Osaühing Eesti Proovikoda» sõnadega «Aktsiaselts Metrosert»;

4) paragrahvi 6 lõike 1 punktid 7 ja 8 ning lõike 3 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 7 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõigetega 2 ja 3 järgmises sõnastuses:

« (2) Registriandmete turvaklass on:
1) andmete konfidentsiaalsuse osas – S0;
2) andmete tervikluse osas – T1;
3) andmete käideldavuse osas – K1;

(3) Registri turbeaste on K1T1S0 (L).»;

6) paragrahvi 10 lõike 1 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 10 lõike 1 punktist 5 jäetakse välja sõna «täiendava»;

8) paragrahvi 10 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 11 lõige 7 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahvi 11 lõige 8 sõnastatakse järgmiselt:

« (8) Registri volitatud töötleja edastab ettevõtjale nimemärgise registreerimise teate posti teel või elektrooniliselt hiljemalt registrikande tegemise päevale järgneval tööpäeval.»;

11) paragrahvi 12 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Registrikande alusdokumendid esitatakse registrile kirjalikult kas paberkandjal või elektrooniliselt digitaalallkirjastatult.»;

12) paragrahvi 12 lõikest 2 jäetakse välja sõnad «ning sissevedaja täiendava nimemärgise näidisjäljendid»;

13) paragrahvi 14 tekst sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Registrisse kantud andmete muutmise korral kantakse andmete muudatus registrisse vastavalt käesolevas määruses andmete registrisse kandmisele kehtestatud nõuetele.

(2) Registri digitaalses andmebaasis ebaõigete andmete, mis ei vasta alusdokumentides esitatud andmetele, avastamise korral parandab registri volitatud töötleja need viivitamata, kuid mitte hiljem kui 5 tööpäeva jooksul nendest teadasaamise päevast arvates.

(3) Registri andmebaasis vormi-, keele- ja trükivigade avastamisel parandab need registri volitatud töötleja.

(4) Registriandmetes paranduse tegemisel märgitakse paranduse tegemise põhjus, paranduse tegemise aeg ja paranduse teinud isiku andmed.»;

14) kogu määruse tekstis asendatakse sõna «löödud» sõnaga «kantud»;

15) paragrahvi 19 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Järelevalvet registri pidamise seaduslikkuse üle teostavad oma pädevuse piires registri vastutav töötleja, «Avaliku teabe seaduse» § 531 lõikes 1 nimetatud asutus ning Andmekaitse Inspektsioon.»;

16) paragrahvi 22 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Registri likvideerimise otsustab Vabariigi Valitsus. Registri likvideerimine toimub kooskõlas «Arhiiviseaduse» nõuetega.».

Peaminister Andrus ANSIP

Majandus- ja
kommunikatsiooniminister Juhan PARTS

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json