Teksti suurus:

Euroopa Liidu nõukogu raamotsuse 2005/214/JSK (rahaliste karistuste vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamise kohta) artikli 4 alusel väljaantava tunnistuse vormi kehtestamine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.09.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.02.2015
Avaldamismärge:RTL 2008, 78, 1091

Euroopa Liidu nõukogu raamotsuse 2005/214/JSK (rahaliste karistuste vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamise kohta) artikli 4 alusel väljaantava tunnistuse vormi kehtestamine

Vastu võetud 11.09.2008 nr 44

Määrus kehtestatakse «Kriminaalmenetluse seadustiku» § 488 lõike 7 alusel.Kehtestada Euroopa Liidu nõukogu raamotsuse 2005/214/JSK (rahaliste karistuste vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamise kohta) artikli 4 alusel väljaantava tunnistuse vorm (lisa).

Justiitsministri 11. septembri 2008. a määruse nr 44 «Euroopa Liidu nõukogu raamotsuse 2005/214/JSK (rahaliste karistuste vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamise kohta) artikli 4 alusel väljaantava tunnistuse vormi kehtestamine»
lisa


TUNNISTUS

* Otsuse teinud riik:

* Täitev riik:

b) Rahalise karistuse määramise otsuse teinud asutus:
Ametlik nimi:
Aadress:
Toimiku viitenumber (…):
Tel nr (riigi kood) (piirkonna/linna suunanumber):
Faksi nr (riigi kood) (piirkonna/linna suunanumber):
E-post (olemasolu korral):
Keeled, milles on võimalik otsuse teinud asutusega suhelda:
Isikute kontaktandmed, kellega võtta vajadusel ühendust otsuse täitmist käsitleva lisateabe saamiseks või vajadusel otsuse teinud riigile täitmisel laekunud summade ülekandmiseks (nimi, ametinimetus/ametiaste, tel nr, faksi nr ja olemasolu korral e-post):

c) Asutus, mis on pädev rahalise karistuse määramise otsust selle otsuse teinud riigis täitma (kui see erineb punktis b toodud asutusest):
Ametlik nimi:
Aadress:
Tel nr (riigi kood) (piirkonna/linna suunanumber):
Faksi nr (riigi kood) (piirkonna/linna suunanumber):
E-post (olemasolu korral):
Keeled, milles on võimalik täitmiseks pädeva asutusega suhelda:
Isikute kontaktandmed, kellega võtta ühendust otsuse täitmist käsitleva lisateabe saamiseks või vajadusel otsuse teinud riigile täitmisel laekunud summade ülekandmiseks, kontaktandmed (nimi, ametinimetus/ametiaste, tel nr, faksi nr ja olemasolu korral e-post):

d) Kui otsuse teinud riigis kuulub rahalise karistuse määramise otsuste edastamine keskasutuse haldusalasse:
Keskasutuse nimi:
Vajaduse korral kontaktisik (ametinimetus/ametiaste ja nimi):
Aadress:
Toimiku viitenumber:
Tel nr (riigi kood) (piirkonna/linna suunanumber):
Faksi nr (riigi kood) (piirkonna/linna suunanumber):
E-post (olemasolu korral):

e) Asutus või asutused, kellega võib ühendust võtta (juhul kui punkt c ja/või d on täidetud):
punktis b nimetatud asutusega võib ühendust võtta küsimustes, mis käsitlevad:
punktis c nimetatud asutusega võib ühendust võtta küsimustes, mis käsitlevad:
punktis d nimetatud asutusega võib ühendust võtta küsimustes, mis käsitlevad:f) Teave füüsilise või juriidilise isiku kohta, kellele rahaline karistus on määratud:
1. Füüsiline isik
Nimi:
Eesnimi (eesnimed):
Olemasolu korral sünninimi:
Olemasolu korral varjunimed:
Sugu:
Kodakondsus:
Isikukood või sotsiaalkindlustusnumber (olemasolu korral):
Sünnikuupäev:
Sünnikoht:
Viimati teada olev aadress:
Keel (keeled), millest isik aru saab (kui on teada):
a) Kui otsus on edastatud täidesaatvale riigile, sest isiku, kelle suhtes otsus on tehtud, peamine elukoht on antud riigis, lisatakse järgmine teave:
Peamine elukoht täidesaatvas riigis:
b) Kui otsus on edastatud täidesaatvale riigile, sest isik, kelle suhtes otsus on tehtud, omab seal vara, lisatakse järgmine teave:
Isiku vara kirjeldus:
Isiku vara asukoht:
c) Kui otsus on edastatud täidesaatvale riigile, sest isik, kelle suhtes otsus on tehtud, saab seal sissetulekuid, lisatakse järgmine teave:
Isiku sissetuleku allika(te) kirjeldus:
Isiku sissetuleku allika(te) asukoht:
2. Juriidiline isik:
Nimi:
Juriidilise isiku liik:
Registreerimisnumber (olemasolu korral):1
Registrijärgne asukoht (olemasolu korral):1
Juriidilise isiku aadress:
a) Kui otsus on edastatud täidesaatvale riigile, sest juriidiline isik, kelle suhtes otsus on tehtud, omab seal vara, lisatakse järgmine teave:
Juriidilise isiku omatava vara kirjeldus:
Juriidilise isiku omatava vara asukoht:
b) Kui otsus on edastatud täidesaatvale riigile, sest juriidiline isik, kelle suhtes otsus on tehtud, saab seal sissetulekuid, lisatakse järgmine teave:
Juriidilise isiku sissetuleku allika(te) kirjeldus:
Juriidilise isiku sissetuleku allika(te) asukoht:

g) Rahalise karistuse määramise otsus:
1. Rahalise karistuse otsuse olemus (märgistada vastav lahter):
i) Otsuse teinud riigi kohtu otsus teo suhtes, mis otsuse teinud riigi õiguse alusel on kuritegu.
ii) Otsuse teinud riigi muu asutuse kui kohtu otsus teo suhtes, mis otsuse teinud riigi õiguse alusel on kuritegu. Kinnitatakse, et asjaomasel isikul on olnud võimalus asja menetleda eelkõige kriminaalasjades pädevas kohtus.
iii) Otsuse teinud riigi muu asutuse kui kohtu otsus seoses tegudega, mis on otsuse teinud riigi siseriikliku õiguse alusel karistatavad süüteona. Kinnitatakse, et asjaomasel isikul on olnud võimalus asja menetleda eelkõige kriminaalasjades pädevas kohtus.
iv) Eelkõige kriminaalasjades pädeva kohtu otsus punktis iii osutatud otsuse suhtes.
Otsus võeti vastu (kuupäev):
Otsusest sai lõplik otsus (kuupäev):
Otsuse viitenumber (kui on olemas):
Rahaline karistus sisaldab kohustust maksta (märgistada vastav(ad) lahter (lahtrid) ning esitada summa(d) ja vääring):
i) Otsuses määratud süüteo eest süüdi mõistmisel makstav rahasumma.
Summa:
ii) Hüvitis, mis on sama otsusega määratud ohvrite kasuks, juhtudel kui ohver ei saa olla tsiviilõiguslik menetlusosaline ning kohus teostab oma kriminaaljurisdiktsiooni.
Summa:
iii) Rahasumma otsuse vastuvõtmisega seotud kohtu- või haldusmenetluse kulude hüvitamiseks.
Summa:
iv) Sama otsusega määratud rahasumma, mis kuulub tasumisele avalikesse vahenditesse või ohvrite tugiorganisatsioonile.
Summa:
Rahalise karistuse kogusumma ja vääring:
2. Kokkuvõte süüteo (süütegude) faktidest ja toimepaneku tehioludest, sealhulgas aeg ja koht:
Süüteo (süütegude) olemus ja juriidiline kvalifitseerimine ning kohaldatav õigusnorm/seadus, mille alusel otsus on tehtud:
3. Kui punktis 2 nimetatud süütegu või süüteod hõlmavad ühte või mitut järgmist süütegu, märgistada vastav lahter või lahtrid:
kuritegelikus ühenduses osalemine;
terrorism;
inimkaubandus;
lapse seksuaalne ärakasutamine ja lapsporno;
narkootiliste ja psühhotroopsete ainetega ebaseaduslik kauplemine;
relva, laskemoona ja lõhkeainega ebaseaduslik kauplemine;
korruptsioon;
pettus, sealhulgas pettus, mis mõjutab Euroopa ühenduste finantshuve 26. juuli 1995. aasta Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse konventsiooni tähenduses;
rahapesu;
raha võltsimine, sealhulgas euro võltsimine;
arvutikuritegu;
keskkonnakuritegu, sealhulgas ohustatud looma- ja taimeliikide ning taimesortidega ebaseaduslik kauplemine;
ebaseaduslikule piiriületamisele ja ebaseaduslikule riigis viibimisele kaasaaitamine;
tapmine, raske kehavigastuse tekitamine;
inimorganite ja -kudedega ebaseaduslik kauplemine;
inimrööv, ebaseaduslik vabaduse võtmine ja pantvangi võtmine;
rassism ja ksenofoobia;
organiseeritud või relvastatud röövimine;
kultuuriväärtuste, sealhulgas antiik- ja kunstiesemetega ebaseaduslik kauplemine;
kelmus;
väljapressimine;
piraatkoopiate ja võltsitud kauba valmistamine ja nendega kauplemine;
haldusdokumendi võltsimine ja nendega kauplemine;
maksevahendi võltsimine;
hormoonpreparaatide ja muude kasvukiirendajatega ebaseaduslik kauplemine;
tuumamaterjalide ja radioaktiivsete ainetega ebaseaduslik kauplemine;
varastatud sõidukitega kauplemine;
vägistamine;
süütamine;
Rahvusvahelisele Kriminaalkohtule alluvad kuriteod;
õhusõiduki või laeva kaaperdamine;
sabotaaž;
liiklussüüteod, sealhulgas süüteod, mis seonduvad töö- ja puhkeaja nõuetega, sõiduaja nõuetega ja autoveol ohuga seonduvate nõuetega;
salakaubavedu;
intellektuaalse omandi vastased süüteod;
tervisevastased süüteod;
4. Kui punktis 2 osutatud süütegu (süüteod) ei ole loetletud punktis 3, esitada asjaomase süüteo (süütegude) täielik kirjeldus:h) Rahalise karistuse määramiseotsuse staatus
1. Kinnitus, et (märgistada lahtrid):
a) otsus on lõplik otsus
b) tunnistuse väljastavale asutusele teadaolevalt ei ole täidesaatvas riigis sama isiku suhtes samade tegude eest otsust väljastatud, ja et sellist otsust, mis on väljastatud mis tahes muus riigis kui otsuse teinud riigis või täidesaatvas riigis, ei ole täidetud.
2. Märkida, kas asja on kirjalikult menetletud:
a) Ei
b) Jah. Kinnitatakse, et asjaomast isikut teavitati otsuse teinud riigi seaduse kohaselt isiklikult või vastavalt siseriiklikule õigusele pädeva esindaja kaudu tema õigusest asi vaidlustada ja sellise õiguskaitsevahendi tähtaegadest.
3. Märkida, kas asjaomane isik osales isiklikult menetluses:
a) Jah
b) Ei. Kinnitatakse, et:
kõnealust isikut teavitati menetlusest otsuse teinud riigi õiguse kohaselt isiklikult või vastavalt siseriiklikule õigusele pädeva esindaja kaudu;
või
kõnealune isik on teatanud, et ta ei vaidlusta asja.
4. Rahalise karistuse summa osaline tasumine
Kui osa rahalise karistuse summast on juba tasutud otsuse teinud riigile või tunnistuse väljastanud asutusele teadaolevalt mis tahes muule riigile, märkida tasutud summa:i) Alternatiivsed meetmed, sealhulgas vabadusekaotuslikud karistused
1. Märkida, kas otsuse teinud riik lubab täidesaatval riigil kohaldada alternatiivseid meetmeid juhul, kui rahalise karistuse määramise otsust ei ole võimalik tervikuna või osaliselt täita:
jah
ei
2. Jaatava vastuse korral märkida, milliseid karistusi võib kohaldada (karistuse liik, ülemmäär):
Vangistus, ülemmäär:
Üldkasulik töö (või sellega samaväärne), ülemmäär:
Muud karistused, nende kirjeldus:j) Muud asjaga seotud asjaolud (täitmine ei ole kohustuslik):

k) Rahalise karistuse määramise otsus on lisatud käesolevale tunnistusele.
Tunnistuse väljastanud asutuse ja/või tema esindaja allkiri, millega tunnistatakse tunnistuse sisu täpseks:
Nimi:
Ametikoht (ametinimetus/ametiaste):
Kuupäev:
Ametlik pitsatijäljend (olemasolu korral)

1 Kui otsus on edastatud täitvale riigile, sest juriidiline isik, kelle suhtes otsus on tehtud, on registreeritud selles riigis, peavad registreerimisnumber ja registrijärgne asukoht olema ära toodud.

Minister Rein LANG


Kantsler Margus SARAPUU

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json