Teksti suurus:

Sotsiaalministri määruste muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.10.2008
Avaldamismärge:RTL 2008, 77, 1068

Sotsiaalministri määruste muutmine

Vastu võetud 12.09.2008 nr 48

Määrus kehtestatakse «Sotsiaalhoolekande seaduse» § 124 lõike 3, § 157 lõigete 2 ja 4 ning § 158 lõike 6, «Ravikindlustuse seaduse» § 52 lõike 4, «Riikliku pensionikindlustuse seaduse» § 16 lõike 11, § 39 ja § 40 lõike 2, «Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse» § 16 lõike 3 alusel ning kooskõlas «Sotsiaalhoolekande seaduse» § 1114 lõikega 2, «Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse» § 23 lõikega 2 ja «Ohvriabi seaduse» § 62 lõikega 5.

§ 1. Sotsiaalministri 31. detsembri 2001. a määruses nr 167 «Riikliku pensioni määramise, ümberarvutamise ja maksmise juhend» (RTL 2002, 9, 89; 2007, 47, 841) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 16 lõike 1 punktis 4 asendatakse sõna «arstliku» sõnaga «Sotsiaalkindlustusameti»;

2) paragrahvi 16 lõike 4 punktis 3 asendatakse sõna «ekspertarsti» sõnadega «eri- või perearsti»;

3) paragrahvist 21 jäetakse välja sõna «arstlik»;

4) paragrahvi 42 lõikest 1 jäetakse välja sõna «arstlikuks».

§ 2. Sotsiaalministri 3. jaanuari 2002. a määruse nr 3 «Töövõime kaotuse protsendi määramise juhend» (RTL 2002, 9, 92; 2006, 49, 906) pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

«Töövõime kaotuse protsendi määramise kord».

§ 3. Sotsiaalministri 26. septembri 2002. a määruses nr 114 «Töövõimetuslehe registreerimise ja väljaandmise tingimused ja kord ning töövõimetuslehe vormid» (RTL 2002, 115, 166; 2007, 29, 530) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõige 10 sõnastatakse järgmiselt:

« (10) Enam kui 120 kalendripäeva (tuberkuloosi korral üle 178 kalendripäeva) kestva haiguse või vigastuse korral peab haiguslehe väljakirjutanud arst esitama Sotsiaalkindlustusametile isiku ekspertiisitaotluse, terviseseisundi kirjelduse ning vajalikud dokumendid ravi jätkamise ja haiguslehe pikendamise otsuse tegemiseks. Ekspertiisiks vajalikud dokumendid peab Sotsiaalkindlustusametisse saatma arvestusega, et Sotsiaalkindlustusamet saaks teha otsuse hiljemalt 121. haiguspäevaks, tuberkuloosi korral 178. haiguspäevaks.»,

2) määruse lisas 3 asendatakse sõna «AEK» sõnaga «SKA» vastavas käändes;

3) paragrahvi 10 lõikes 6 asendatakse read

«Suunatud AEK-sse Märgitakse arstliku ekspertiisi komisjoni suunamise kuupäev (pp.kk.aaaa).
AEK otsuse tegemise kuupäev Märgitakse arstliku ekspertiisi komisjoni otsuse tegemise kuupäev (pp.kk.aaaa).
AEK otsus pikendada haiguslehte Märgitakse tähisega «x», kui arstliku ekspertiisi komisjon on teinud otsuse töövõimetuslehe pikendamiseks.»

ridadega

«Suunatud SKA-sse Märgitakse Sotsiaalkindlustusametisse suunamise kuupäev (pp.kk.aaaa).
SKA otsuse tegemise kuupäev Märgitakse Sotsiaalkindlustusameti otsuse tegemise kuupäev (pp.kk.aaaa).
SKA otsus pikendada haiguslehte Märgitakse tähisega «x», kui Sotsiaalkindlustusamet on teinud otsuse töövõimetuslehe pikendamiseks.».

§ 4. Sotsiaalministri 16. jaanuari 2002. a määruses nr 16 «Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste taotlemiseks vajalike täiendavate dokumentide loetelu ja dokumentide vormid» (RTL 2002, 18, 236; 2008, 5, 57) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Määrusega kehtestatakse puuetega inimeste sotsiaaltoetuste taotlemiseks vajalike täiendavate dokumentide loetelu ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste taotlemise vorm (lisa).»;

2) määruse lisa 1 asendatakse käesoleva määruse lisaga;

3) määruse lisa 2 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 4 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

« 2) õppeasutuse teatis või õpilaspilet lapse õppimise kohta põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppeasutuses, kui toetust taotleb 16–19-aastast last kasvatav vanem;»;

5) paragrahvides 9 ja 10 asendatakse sõna «pensioniamet» sõnaga «Sotsiaalkindlustusamet» vastavas käändes.

§ 5. Sotsiaalministri 10. juuni 2005. a määruses nr 76 «Vaidluskomisjoni moodustamine ja töökord» (RTL 2005, 69, 966; 2007, 25, 454) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

« 1) Sotsiaalkindlustusameti püsiva töövõimetuse ekspertiisi otsuse peale esitatud vaide lahendamine;»;

2) paragrahvi 9 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Sotsiaalkindlustusameti püsiva töövõimetuse ekspertiisi, puude raskusastme määramise, rehabilitatsiooniteenuse osutamise ning ohvriabiteenuse osutamise raames psühholoogilise abi kulu hüvitise maksmisega seotud vaidluste lahendamiseks teostatakse vajadusel ekspertarsti(de) poolt täiendav arstlik ekspertiis. Täiendava arstliku ekspertiisi teostavad ekspertarstid «Riikliku pensionikindlustuse seaduse» § 16 lõigete 101 ja 102 kohaselt.»;

3) paragrahvi 10 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 6. Sotsiaalministri 23. veebruari 2007. a määruses nr 22 «Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse taotluse vormi ja taotlusele lisatavate dokumentide loetelu kehtestamine» (RTL 2007, 20, 342) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse lisas asendatakse sõnad «Arstliku ekspertiisi komisjoni otsuse koopia puude astme määramise kohta» sõnadega «Sotsiaalkindlustusameti otsuse koopia puude raskusastme tuvastamise kohta»;

2) paragrahvi 2 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

« 3) Sotsiaalkindlustusameti otsuse koopia lapse puude raskusastme tuvastamise kohta;».

§ 7. Sotsiaalministri 16. oktoobri 2007. a määruse nr 66 «Kohaliku omavalitsuse poolt kogutavate ja säilitatavate asenduskoduteenusel viibiva lapse dokumentide loetelu, asenduskoduteenuse osutajale üle antavate asenduskoduteenusel viibiva lapse dokumentide loetelu ning asenduskoduteenuse osutaja kohustuste täpsema sisu kehtestamine» (RTL 2007, 80, 1381) § 1 lõike 2 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

« 4) «Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse» § 22 ning selle alusel antud õigusakti kohaselt tehtud Sotsiaalkindlustusameti otsus puude raskusastme tuvastamise kohta;».

§ 8. Määrus jõustub 2008. aasta 1. oktoobril.

Minister Maret MARIPUU

Kantsler Riho TAPFER

Sotsiaalministri 12. septembri 2008. a määruse nr 48 «Sotsiaalministri määruste muutmine»
lisa
Sotsiaalministri 16. jaanuari 2002. a määruse nr 16 «Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste taotlemiseks vajalike täiendavate dokumentide loetelu ja dokumentide vormid»
lisa

TAOTLUS

Sotsiaalkindlustusameti .............................. pensioniamet

TAOTLEJA ANDMED

Eesnimi Perekonnanimi Isikukood

Elukoht

...............................................

(maakond, linn/vald)

 

...............................................

(tänav/küla, maja ja krt nr)

 

(postiindeks)

Isikut tõendav dokument (nimetus)

Välja antud (kuupäev ja number)

Pikaajalise elaniku elamisluba / alaline elamisõigus

Tähtajaline elamisluba/elamisõigus kehtib ............................... 20...... a kuni ............................... 20...... a

LAPSE VÕI HOOLDATAVA ANDMED
(täidetakse puudega lapse toetuse või hooldajatoetuse taotlemisel)

Eesnimi Perekonnanimi Isikukood

Elukoht

...............................................

(maakond, linn/vald)

 

...............................................

(tänav/küla, maja ja krt nr)

 

(postiindeks)Palun määrata:

puudega lapse toetus

puudega tööealise inimese toetus

puudega vanaduspensioniealise inimese toetus

hooldajatoetus:

  3–16-aastase keskmise, raske või sügava puudega last kasvatavale vanemale/võõrasvanemale
  16–18-aastase raske või sügava puudega last kasvatavale vanemale/võõrasvanemale

puudega vanema toetus

õppetoetus

töötamistoetus

rehabilitatsioonitoetus

täienduskoolitustoetus

 

Määratud sotsiaaltoetus(ed) palun maksta:

.................panka .......................................... konto nr

Posti teel

 

Taotlusele on lisatud järgmised dokumendid:

  isikut tõendav dokument
  sünnitunnistus
  tööraamat või muu dokument mittetöötamise või töötamise kohta
  üksikvanema tõend
  perekonnaseisu tõendav dokument või isiku omakäeline kinnitus selle kohta, et ta kasvatab last üksinda
  omakäeline kinnitus selle kohta, et ei saa töötada hooldamise tõttu
  koopia/ärakiri kohtu määrusest eestkostja määramise kohta või lepingust perekonnas hooldamise kohta
  õpilaspilet, üliõpilaspilet või õppeasutuse teatis
  dokument rehabilitatsioonikulude kohta
  dokument täienduskoolituskulude kohta
  kuludokument puudest tingitud ja töötamisega seotud lisakulude kohta
  kirjalik selgitus puudest tingitud ja töötamisega seotud lisakulude vajaduse kohta
  ..............................................................................................................................
  ..............................................................................................................................
 

OLEN TEADLIK:

  1. Hooldajatoetust ja õppetoetust makstakse mittetöötamise korral.
  2. Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste saaja on kohustatud 10 päeva jooksul teatama Sotsiaalkindlustusametile kirjalikult asjaoludest, mis toovad kaasa puuetega inimeste sotsiaaltoetuste maksmise lõpetamise, peatamise või suuruse muutuse.
  3. Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste määramise otsus väljastatakse puuetega inimeste sotsiaaltoetuste taotleja soovil kirjalikult 10 tööpäeva möödumisel sotsiaaltoetuste taotlemise päevast või sama tähtaja möödumisel pärast täiendavate dokumentide esitamist.

Täiendavate dokumentide esitamise vajadusest, samuti sellest, millised dokumendid tuleb määratud tähtajaks esitada, teatab Sotsiaalkindlustusamet taotlejale kirjalikult esimesel võimalusel. Tähtaegselt täiendavate dokumentide mitteesitamisel teeb Sotsiaalkindlustusamet otsuse sotsiaaltoetuste määramise või määramata jätmise kohta olemasolevate dokumentide alusel.Kuupäev ................................. Allkiri ................................

/otsingu_soovitused.json