Teksti suurus:

Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste määramise ja väljamaksmise kord ning tähtajad

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.02.2009
Avaldamismärge:RTL 2008, 77, 1069

Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste määramise ja väljamaksmise kord ning tähtajad

Vastu võetud 12.09.2008 nr 49

Määrus kehtestatakse «Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse» § 17 lõike 1 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrus reguleerib järgmiste puuetega inimeste sotsiaaltoetuste (edaspidi sotsiaaltoetus) määramist ja maksmist:
1) puudega lapse toetus;
2) puudega tööealise inimese toetus;
3) puudega vanaduspensioniealise inimese toetus;
4) hooldajatoetus;
5) puudega vanema toetus;
6) õppetoetus;
7) töötamistoetus;
8) rehabilitatsioonitoetus;
9) täienduskoolitustoetus.

§ 2. Sotsiaaltoetuste taotlemine

(1) Sotsiaaltoetuste taotlemiseks esitab isik või tema seaduslik esindaja Sotsiaalkindlustusametile taotluse koos vajalike põhi- ja täiendavate dokumentidega.

(2) Sotsiaaltoetuste taotlemise päevaks loetakse taotluse ja sellele lisatud dokumentide vastuvõtmise päev. Kui taotlus on saadetud posti teel, loetakse sotsiaaltoetuste taotlemise päevaks taotluse lähtekoha postitempli kuupäev.

(3) Kui sotsiaaltoetuste taotlusele ei ole lisatud kõiki vajalikke dokumente, teatab Sotsiaalkindlustusamet taotlejale kirjalikult esimesel võimalusel, millised dokumendid tuleb hiljemalt kolme kuu jooksul täiendavalt esitada.

(4) Kui taotleja esitab kõik vajalikud dokumendid lõikes 3 nimetatud tähtaja jooksul, loetakse sotsiaaltoetuste taotlemise päevaks taotluse vastuvõtmise päev või taotluse lähtekoha postitempli kuupäev. Kui taotleja ei esita kõiki vajalikke dokumente nimetatud tähtajaks, teeb Sotsiaalkindlustusamet otsuse sotsiaaltoetuste määramise või määramata jätmise kohta olemasolevate dokumentide alusel.

§ 3. Sotsiaaltoetuste määramine

(1) Sotsiaaltoetused määrab ja nende suuruse otsustab Sotsiaalkindlustusamet.

(2) Puudega tööealise inimese toetus määratakse vastavalt «Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse» § 22 lõike 1 alusel kehtestatud määruse kohaselt tuvastatud lisakuludele. Kui isikule on tuvastatud lisakulusid vähem kui 66 protsenti sotsiaaltoetuse määrast, määratakse toetuseks 65 protsenti sotsiaaltoetuse määrast. Kui isikul on tuvastatud lisakulusid rohkem kui 209 protsendi sotsiaaltoetuse määrast, määratakse toetuseks 210 protsenti sotsiaaltoetuse määrast.

(3) Hooldajatoetus määratakse iga hooldatava kohta «Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse» §-s 8 sätestatud tingimustel.

(4) Puudega vanema toetus määratakse iga lapse kohta «Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse» §-s 9 sätestatud tingimustel.

§ 4. Sotsiaaltoetuste määramise algtähtaeg

(1) Puudega lapse toetus, puudega tööealise inimese toetus ja puudega vanaduspensioniealise inimese toetus määratakse puude raskusastme tuvastamise päevast, kui toetuse taotlemise avaldus on esitatud hiljemalt kolme kuu jooksul, arvates puude raskusastme tuvastamise otsuse tegemisest.

(2) Lõikes 1 nimetatud toetuste hilisemal taotlemisel määratakse toetus tagantjärele, kuid mitte rohkem kui taotlemisele eelnenud kolme kuu eest.

(3) Hooldajatoetus, puudega vanema toetus, õppetoetus, töötamistoetus, rehabilitatsioonitoetus ja täienduskoolitustoetus määratakse toetuse taotlemise päevast, kuid mitte varem kui toetusele õiguse tekkimise päevast.

§ 5. Sotsiaaltoetuste määramise otsus

(1) Sotsiaalkindlustusamet teeb otsuse sotsiaaltoetuste määramise või määramata jätmise kohta (edaspidi otsus) hiljemalt kümne tööpäeva jooksul sotsiaaltoetuste taotlemise päevast.

(2) Kui toetuse taotleja esitab toetuse taotluse koos puude raskusastme ja puudest tulenevate lisakulude tuvastamise taotlusega või enne puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsuse tegemist, teeb Sotsiaalkindlustusamet otsuse kümne tööpäeva jooksul puude raskusastme tuvastamise või tuvastamata jätmise otsuse tegemise päevast.

(3) Otsus koosneb:
1) sissejuhatusest, milles märgitakse otsuse teinud ameti nimi ja otsuse tegemise kuupäev;
2) kirjeldavast osast, mis sisaldab kokkuvõtet toetuse taotlusest;
3) põhjendusest, milles näidatakse ära otsuse aluseks olevad dokumendid, õigusaktide sätted ning asjaolud;
4) resolutsioonist toetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta;
5) toetuse suurusest;
6) selgitusest otsuse vaidlustamise korra ja tähtaja kohta;
7) märkest otsuse teatavaks tegemise viisi kohta;
8) otsuse teinud ametniku või ametnike nimedest ja allkirjadest.

(4) Sotsiaaltoetuste määramata jätmisest teatatakse taotlejale kirjalikult viie tööpäeva jooksul otsuse tegemisest.

§ 6. Sotsiaaltoetuste maksmine

(1) Puudega lapse toetust, puudega tööealise inimese toetust, puudega vanaduspensioniealise inimese toetust, hooldajatoetust, puudega vanema toetust ja õppetoetust makstakse igakuiselt jooksva kuu eest. Õppetoetust ei maksta juuli- ja augustikuu eest.

(2) Sotsiaalkindlustusameti otsusel makstakse rehabilitatsioonitoetus ja täienduskoolitustoetus toetuse saajale teenust osutanud asutusele. Kui toetuse taotleja on eelnevalt ise tasunud rehabilitatsiooni- või koolitusteenuste eest, makstakse toetus välja isikule.

(3) Kui sotsiaaltoetuste saajale makstakse Sotsiaalkindlustusameti kaudu muid toetusi või pensioni, määratakse nende maksmiseks posti teel ühine väljamaksmise kuupäev.

(4) Puudega vanema toetust makstakse lapse 16-aastaseks saamiseni. Lapse 16-aastaseks saamisel jätkatakse toetuse maksmist pärast Eesti Hariduse Infosüsteemist õpingute jätkamise kohta andmete saamist või lapse õpilaspileti või õppeasutuse teatise esitamist kuni uue õppeaasta algusele eelneva päevani. Hilisemal õpilaspileti või õppeasutuse teatise esitamisel makstakse toetust tagasiulatuvalt, kuid mitte rohkem kui dokumendi esitamisele eelnenud kuue kuu eest.

(5) Kui 16-aastane või vanem laps lõpetab põhikooli, gümnaasiumi või kutseõppeasutuse, lõpetatakse puudega vanema toetuse maksmine kooli lõpetamisele järgnevast kuust. Õpingute jätkamisel samal kalendriaastal õppeasutuses, kus õppimine annab õiguse puudega vanema toetusele, makstakse pärast Eesti Hariduse Infosüsteemist õpingute jätkamise kohta andmete saamist või lapse õpilaspileti või õppeasutuse teatise esitamist toetust tagasiulatuvalt toetuse maksmise lõpetamisest kuni uuesti õppima asumiseni.

§ 7. Rehabilitatsioonitoetuse määramise ja maksmise erisused

(1) Rehabilitatsioonitoetust võib Sotsiaalkindlustusameti otsuse alusel määrata ja maksta puude raskusastet taotleva 16-aastase ja vanema isiku rehabilitatsiooniplaani koostamiseks enne puude raskusastme tuvastamist.

(2) Lõikes 1 sätestatud juhul makstakse rehabilitatsioonitoetus esitatud arve alusel rehabilitatsiooniplaani koostanud rehabilitatsiooniasutusele.

§ 8. Sotsiaaltoetuste maksmise dokumendid

(1) Isikule, kellele on määratud sotsiaaltoetused, vormistatakse toimik ja avatakse elektrooniline isikuarve, mille alusel vormistatakse sotsiaaltoetuste maksedokumendid.

(2) Kui õigus sotsiaaltoetustele on puudega lapsel, avatakse elektrooniline isikuarve vanema, eestkostja või hooldaja nimele.

§ 9. Sotsiaaltoetuste maksmise peatamine

Sotsiaaltoetuste maksmine peatatakse:
1) toetuse saaja, tema seadusliku esindaja, eestkosteasutuse või hoolekandeasutuse teatise põhjal;
2) haigla teatise põhjal, kui toetuse saaja viibib järjest üle kahe kuu haiglaravil, välja arvatud puudega lapse toetus, mis makstakse välja täies suuruses, sõltumata haiglaravi kestusest;
3) kui posti teel makstud sotsiaaltoetused on välja võtmata vähemalt kuus kuud;
4) valla- või linnavalitsuse korralduse alusel, kui lapsevanem ei täida «Perekonnaseadusest» tulenevat kohustust puudega last kasvatada ja tema eest hoolitseda;
5) süüdimõistetud toetusesaaja vanglas või arestimajas vangistuse kandmise ajaks, välja arvatud juhul, kui isik vajab oma puude tõttu individuaalset abivahendit.

§ 10. Sotsiaaltoetuste maksmise jätkamine

(1) Elukohta vahetanud sotsiaaltoetuste saajale jätkatakse sotsiaaltoetuste maksmist pärast vastava avalduse ja isikut tõendava dokumendi esitamist uue elukoha järgse Sotsiaalkindlustusameti pensioniameti kaudu ajast, mil maksmine endises elukohajärgses pensioniametis lõpetati.

(2) Sotsiaaltoetuste maksmise peatamise asjaolude äralangemisel jätkatakse toetuste maksmist nende asjaolude äralangemise päevast.

(3) Kui sotsiaaltoetuse maksmine oli peatatud põhjusel, et posti teel makstav sotsiaaltoetus oli välja võtmata vähemalt kuus kuud, makstakse toetus pärast vastava avalduse ja isikut tõendava dokumendi esitamist tagantjärele välja.

§ 11. Sotsiaaltoetuste ümberarvutamine

(1) Sotsiaaltoetuste suurendamist tingivate asjaolude tekkimisel arvutatakse toetused ümber vastava avalduse ja vajalike dokumentide esitamise päevast, kui avaldus on esitatud ühe kuu jooksul, arvates toetuse suurendamist tingivate asjaolude tekkimisest. Hilisemal avalduse ja vajalike dokumentide esitamisel arvutatakse toetus ümber vastava avalduse ja vajalike dokumentide esitamise kuule järgneva kuu esimesest kuupäevast.

(2) Sotsiaaltoetuste vähendamist tingivate asjaolude tekkimisel arvutatakse toetused ümber nende asjaolude tekkimise kuule järgneva kuu esimesest kuupäevast.

§ 12. Sotsiaaltoetuste maksmise lõpetamine

(1) Sotsiaaltoetuste maksmine lõpetatakse sotsiaaltoetuste maksmise lõpetamist tingivate asjaolude tekkimise kuule järgnevast kuust.

(2) Hooldajatoetuse maksmine 16- kuni 18-aastase sügava või raske puudega lapse ühele vanemale või võõrasvanemale, kes ei saa töötada puudega lapse kasvatamise tõttu, lõpetatakse puudega lapse 18-aastaseks saamisele eelnevast päevast.

(3) Sotsiaaltoetuste saaja teadliku valeandmete esitamise või sotsiaaltoetuste saamist mõjutavate andmete mitteesitamise tõttu lõpetatakse sotsiaaltoetuste maksmine Sotsiaalkindlustusameti motiveeritud otsuse alusel, millest teatatakse sotsiaaltoetusi saanud isikule hiljemalt viie tööpäeva jooksul. Liigselt makstud summad nõutakse tagasi «Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduses» sätestatud korras.

(4) Kui sotsiaaltoetused on määratud seadusliku aluseta Sotsiaalkindlustusameti süül, lõpetatakse sotsiaaltoetuste maksmine motiveeritud otsusega, millest teatatakse sotsiaaltoetusi saanud isikule hiljemalt viie tööpäeva jooksul otsuse tegemisest.

§ 13. Teatamise kohustus

Sotsiaaltoetuste saaja on kohustatud teatama kirjalikult asjaoludest, mis toovad kaasa määratud sotsiaaltoetuste maksmise peatamise, lõpetamise või suuruse muutmise, kümne päeva jooksul nende asjaolude tekkimisest.

§ 14. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2008. aasta 1. oktoobril.

Minister Maret MARIPUU

Kantsler Riho TAPFER

/otsingu_soovitused.json