Teksti suurus:

Tervise infosüsteemi eetikakomitee töökord, komitee liikmete arv ja määramise kord

Tervise infosüsteemi eetikakomitee töökord, komitee liikmete arv ja määramise kord - sisukord
Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.09.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.03.2019
Avaldamismärge:RTL 2008, 77, 1071

Tervise infosüsteemi eetikakomitee töökord, komitee liikmete arv ja määramise kord

Vastu võetud 12.09.2008 nr 51

Määrus kehtestatakse «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» § 594 lõike 4 alusel.

§ 1.  Komitee töökord

  (1) Tervise infosüsteemi eetikakomitee (edaspidi komitee) tegevust korraldab komitee esimees. Komitee esimehe äraolekul täidab tema ülesandeid komitee aseesimees.

  (2) Komitee töövorm on koosolek. Komitee koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord aastas.

  (3) Komitee koosoleku kutsub kokku komitee esimees.

  (4) Komitee koosoleku toimumisest peab komitee liikmetele ette teatama vähemalt kümme päeva.

  (5) Komitee koosoleku kokkukutsumise teates tuleb näidata:
  1) komitee koosoleku toimumise aeg ja koht;
  2) komitee koosoleku päevakord.

  (6) Komitee koosoleku kokkukutsumise teatele tuleb lisada komitee koosoleku päevakorras olevate teemade ja esitatud taotluste käsitlemiseks vajalikud materjalid.

  (7) Komitee koosolek võib anda hinnangu isikuandmete väljastamise taotlusele, kui koosolekust võtab osa üle poole komitee liikmetest. Kui koosolekust ei võta osa üle poole komitee liikmetest, kutsub komitee esimees kahe nädala jooksul kokku uue koosoleku sama päevakorraga.

  (8) Komitee peab andma hinnangu komiteele esitatud taotlusele 30 päeva jooksul taotluse saamise päevast arvates.

  (9) Komitee võib, arvestades taotluse keerulisust, esitada tervise infosüsteemi vastutavale töötlejale ettepaneku pikendada taotluse hindamise menetlemise tähtaega kuni 60 päevani.

  (10) Komitee koosolek ja hinnang protokollitakse, protokollile kirjutavad alla protokollija, esimees või aseesimees ning protokoll kooskõlastatakse eelnevalt kõikide komitee liikmetega.

  (11) Komisjoni koosoleku protokoll edastatakse tervise infosüsteemi vastutavale töötlejale kümne päeva jooksul koosoleku toimumisest arvates.

§ 2.  Taandus

  (1) Komitee liige ei või taotlusele hinnangu andmises osaleda ja peab taanduma, kui esineb asjaolu, mis annab alust kahelda komitee liikme erapooletuses.

  (2) Lõikes 1 nimetatud asjaoluks on eelkõige:
  1) komitee liikme tööalane või muu seotus taotlejaga, kelle taotlusele hinnangut antakse;
  2) komitee liikme sugulus või hõimlus taotlejaga, kelle taotlusele hinnangut antakse;
  3) komitee liikme isiklik majanduslik, intellektuaalne või erialaline huvi taotluse hinnangu lõpptulemuste osas.

§ 3.  Komitee liikmete arv ja nende määramise kord

  (1) Komitee on kolmeteistkümne liikmeline.

  (2) Komitee liikmete määramise aluseks on nende erialaline ja ametkondlik pädevus.

  (3) Minister nimetab komitee liikmed käskkirjaga.

Minister Maret MARIPUU


Kantsler Riho TAPFER

/otsingu_soovitused.json