Teksti suurus:

"Eesti Vabariigi valitsuse ja Türgi Vabariigi valitsuse vahelise kokkuleppe vastastikuste viisanõuete kaotamise kohta diplomaatiliste passide kasutajatele" muutmise kokkulepe

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.07.2008
Avaldamismärge:RT II 2009, 21, 60

"Eesti Vabariigi valitsuse ja Türgi Vabariigi valitsuse vahelise kokkuleppe vastastikuste viisanõuete kaotamise kohta diplomaatiliste passide kasutajatele" muutmise kokkulepe

“Eesti Vabariigi valitsuse ja Türgi Vabariigi valitsuse vahelise kokkuleppe vastastikuste viisanõuete kaotamise kohta diplomaatiliste passide kasutajatele” muutmise kokkuleppe eelnõu heakskiitmine

Teadaanne välislepingu jõustumise kohta

Sõlmitud nootide vahetamise teel, jõustus 12. juulil 2008. a

To the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Turkey No 8.2/2775
Ankara  

NOTE VERBALE

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Estonia presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Turkey and with reference to the Agreement between the Government of the Republic of Estonia and the Government of the Republic of Turkey concerning the Mutual Abolition of Visa Requirements for Holders of Diplomatic Passports, signed in Tallinn on 27 September 1996, has the honor to convey the following.

In accordance with the Article 8 of the abovementioned Agreement the Estonian side proposes to replace the Article 1 of the Agreement with a new Article 1 to read as follows:
Article 1
1. Nationals of the Republic of Estonia holding valid diplomatic passports shall be allowed to enter multiple times into the territory of the Republic of Turkey and stay there for a period not exceeding ninety (90) days within six months without being required to obtain visa.
2. Nationals of the Republic of Turkey holding valid diplomatic passports shall be allowed to enter multiple times into the territory of the Republic of Estonia and stay there for a period not exceeding ninety (90) days within six months without being required to obtain visa.”

The period of stay of ninety (90) days as enacted in the amended Article 1 will prevail over the period of stay of thirty (30) days as enacted in the Article 2 paragraph 3 and the Article 3.

The present Note and the Note in reply shall constitute integral parts of the Agreement between the Government of the Republic of Estonia and the Government of the Republic of Turkey concerning the Mutual Abolition of Visa Requirements for Holders of Diplomatic Passports, signed in Tallinn on 27 September 1996.

The Estonian and Turkish Parties shall notify each other, by diplomatic channels, about the accomplishment of the internal procedures necessary for the coming into force of these arrangements. These arrangements will enter into force on the thirtieth (30) day of the receipt of the last notification.

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Estonia avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Turkey the assurances of its highest consideration.
Tallinn, March 10, 2008

Türgi Vabariigi Välisministeeriumile

ANKARA

Nr 8.2/2775

VERBAALNOOT

Eesti Vabariigi Välisministeerium avaldab oma lugupidamist Türgi Vabariigi Välisministeeriumile ning tal on au viitega Eesti Vabariigi valitsuse ja Türgi Vabariigi valitsuse vahelisele kokkuleppele vastastikuste viisanõuete kaotamise kohta diplomaatiliste passide kasutajatele, allakirjutatud 27. septembril 1996, teatada järgmist.

Eesti pool teeb vastavalt nimetatud kokkuleppe artiklile 8 ettepaneku asendada kokkuleppe artikkel 1 uue artikliga 1 järgmises sõnastuses:
«Artikkel 1
1. Eesti Vabariigi kodanikud, kes kasutavad kehtivaid diplomaatilisi passe, võivad korduvalt siseneda Türgi Vabariigi territooriumile ja viibida seal ilma viisata viibimisajaga kuni 90 päeva kuue kuu jooksul.
2. Türgi Vabariigi kodanikud, kes kasutavad kehtivaid diplomaatilisi passe, võivad korduvalt siseneda Eesti Vabariigi territooriumile ja viibida seal ilma viisata viibimisajaga kuni 90 päeva kuue kuu jooksul.»

Muudetud artiklis 1 sätestatud 90-päevane viibimisaeg on ülimuslik artikli 2 lõikes 3 ja artiklis 3 sätestatud 30-päevase viibimisaja ees.

Käesolev noot ja vastusnoot moodustavad Eesti Vabariigi valitsuse ja Türgi Vabariigi valitsuse vahelise kokkuleppe vastastikuste viisanõuete kaotamise kohta diplomaatiliste passide kasutajatele, allakirjutatud 27. septembril 1996, lahutamatu osa.

Eesti ja Türgi pooled teavitavad teineteist diplomaatiliste kanalite kaudu kokkuleppe jõustumiseks vajalike riigisiseste nõuete täitmisest. Kokkulepe jõustub 30. päeval pärast viimase teate saamist.

Eesti Vabariigi Välisministeerium kasutab avanenud võimalust, et veel kord avaldada Türgi Vabariigi Välisministeeriumile oma sügavaimat austust.
10. märtsil 2008 Tallinnas.

Ministry of Foregin Affairs of the Republic of Estonia

TALLINN

2008/KVDB/111964

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Turkey presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Estonia and with reference to the Latter’s Note No. 8.2/2775 dated 10 March 2008, has the honor to inform that the Turkish side agrees to make the following amendments to the “Agreement between the Government of the Republic of Estonia and the Government of the Republic of Turkey concerning the Mutual Abolition of Visa Requirements for Holders of Diplomatic Passports”, signed in Tallinn on 27 September 1996.

In accordance with Article 8 of the Agreement, Article 1 shall read as follows:
Article 1
1. Nationals of the Republic of Estonia holding valid diplomatic passports shall be allowed to enter multiple times into the territory of the Republic of Turkey and stay there for a period not exceeding ninety (90) days within six months without being required to obtain visa.
2. Nationals of the Republic of Turkey holding valid diplomatic passports shall be allowed to enter multiple times into the territory of the Republic of Estonia and stay there for a period not exceeding ninety (90) days within six months without being required to obtain visa.”

The period of stay of ninety (90) days as enacted in the amended Article 1 shall prevail over the period of stay of thirty (30) days as enacted in Article 2 (paragraph 3) and Article 3.

The Ministry’s Note and the present Note shall constitute integral parts of the “Agreement between the Government of the Republic of Estonia and the Government of the Republic of Turkey concerning the Mutual Abolition of Visa Requirements for Holders of Diplomatic Passport”, signed in Tallinn on 27 September 1996.

The Turkish side also agrees that the Contracting Parties shall notify each other, by diplomatic channels, about the accomplishment of the internal procedures necessary for the coming into force of these arrangements. These arrangements will enter into force on the thirtieth (30) day of the receipt of the last notification.

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Turkey avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Estonia the assurances of its highest consideration.
Ankara, 11 March, 2008

Eesti Vabariigi Välisministeerium

TALLINN

2008/KVDB/111964

Türgi Vabariigi Välisministeerium avaldab oma lugupidamist Eesti Vabariigi Välisministeeriumile ning tal on au viitega Välisministeeriumi 10. märtsi 2008 noodile nr 8.2/2775 teatada, et Türgi pool on nõus tegema Eesti Vabariigi valitsuse ja Türgi Vabariigi valitsuse vahelisse kokkuleppesse vastastikuste viisanõuete kaotamise kohta diplomaatiliste passide kasutajatele, allakirjutatud 27. septembril 1996, järgmised muudatused.

Kokkuleppe artikli 8 kohaselt loetakse artiklit 1 järgmiselt:
«Artikkel 1
1. Eesti Vabariigi kodanikud, kes kasutavad kehtivaid diplomaatilisi passe, võivad korduvalt siseneda Türgi Vabariigi territooriumile ja viibida seal ilma viisata viibimisajaga kuni 90 päeva kuue kuu jooksul.
2. Türgi Vabariigi kodanikud, kes kasutavad kehtivaid diplomaatilisi passe, võivad korduvalt siseneda Eesti Vabariigi territooriumile ja viibida seal ilma viisata viibimisajaga kuni 90 päeva kuue kuu jooksul.»

Muudetud artiklis 1 sätestatud 90-päevane viibimisaeg on ülimuslik artikli 2 lõikes 3 ja artiklis 3 sätestatud 30-päevase viibimisaja ees.

Välisministeeriumi noot ja käesolev noot moodustavad Eesti Vabariigi valitsuse ja Türgi Vabariigi valitsuse vahelise kokkuleppe vastastikuste viisanõuete kaotamise kohta diplomaatiliste passide kasutajatele, allakirjutatud 27. septembril 1996, lahutamatu osa.

Türgi pool nõustub samuti, et pooled teavitavad teineteist diplomaatiliste kanalite kaudu muudatuste jõustumiseks vajalike riigisiseste nõuete täitmisest. Muudatused jõustuvad 30. päeval pärast viimase teate saamist.

Türgi Vabariigi Välisministeerium kasutab avanenud võimalust, et veel kord avaldada Eesti Vabariigi Välisministeeriumile oma sügavaimat austust.

11. märtsil 2008 Ankaras.

/otsingu_soovitused.json