Teksti suurus:

Nimemärgiste riikliku registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.09.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:

Nimemärgiste riikliku registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus

Vastu võetud 19.04.2004 nr 117
RT I 2004, 29, 200
jõustumine 26.04.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
11.09.2008RT I 2008, 41, 23721.09.2008

Määrus kehtestatakse « Väärismetalltoodete seaduse » § 12 lõike 2 alusel.
[RT I 2008, 41, 237 - jõust. 21.09.2008]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega asutatakse riiklik register ametliku nimega «Nimemärgiste riiklik register» (edaspidi register) ja kehtestatakse registri põhimäärus.

§ 2.  Registri asutamise ja pidamise eesmärk

  (1) Registri asutamise ja kasutusele võtmise eesmärk on korrastatud andmekogu loomine Eestis väärismetalltooteid valmistavate ja Eestisse väärismetalltooteid sissevedavate ettevõtjate nimemärgiste kohta, et tagada järelevalve müügiks pakutavate ja tasu eest võõrandatavate väärismetalltoodete üle ning informatsiooni kättesaadavus väärismetalltoodete nõuetele vastavuse eest vastutavate ettevõtjate kohta.

  (2) Registri põhiülesanded on väärismetalltoodete valmistajate ja sissevedajate nimemärgiste registrisse kandmine (registrikande tegemine), nende nimemärgiste kohta andmete säilitamine, registrisse kantud nimemärgiseid käsitleva teabe töötlemine, registrisse esitatud nimemärgiste näidis- ja võrdlusjäljendite säilitamine ja väärismetalltootele kantud nimemärgise registris säilitatavate nimemärgise näidis- ja võrdlusjäljenditega võrdlemise võimaldamine.
[RT I 2008, 41, 237 - jõust. 21.09.2008]

§ 3.  Registri vastutav ja volitatud töötleja

  (1) Registri vastutav töötleja on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

  (2) Registri volitatud töötleja on «Aktsiaselts Metrosert».
[RT I 2008, 41, 237 - jõust. 21.09.2008]

§ 4.  Registri kasutusele võtmiseks vajalikud tööd

  Rahandusministeeriumil teha kooskõlastatult Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga registri kasutusele võtmiseks vajalikud tööd.

2. peatükk REGISTRI ÜLESEHITUS, REGISTRISSE KANTAVAD ANDMED JA NENDE ÕIGUSLIK REŽIIM 

§ 5.  Registri ülesehitus

  (1) Registrit peetakse ühetasandilise andmekoguna paberkandjal ja digitaalselt ning andmete töötlemisel kasutatakse nii andmete automatiseeritud kui ka käsitsi töötlemist.

  (2) Registri koosseisu kuuluvad:
  1) digitaalne andmebaas;
  2) registritoimikud;
  3) esemekogu;
  4) arhiveeritud registriandmed.

§ 6.  Registrisse kantavad andmed

  (1) Digitaalsesse andmebaasi kantakse:
  1) ettevõtja nimi, registrikood ja vastava registri nimi;
  2) ettevõtja aadress;
  3) ettevõtja kontaktandmed (telefon, faks, e-posti aadress);
  4) ettevõtja tegevusala (valmistaja, sissevedaja);
  5) nimemärgise registreerimisnumber ja registreerimise kuupäev;
  6) nimemärgise graafiline kujutis;
  7) [Kehtetu – RT I 2008, 41, 237 - jõust. 21.09.2008]
  8) [Kehtetu – RT I 2008, 41, 237 - jõust. 21.09.2008]
  9) märge registrikande kustutamise kohta.

  (2) Registritoimikusse kantakse valmistajate ja sissevedajate nimemärgiste registrisse kandmise, registrikande muutmise, parandamise ja registrist kustutamise aluseks olnud dokumendid (edaspidi alusdokument) ning andmete registreerimisest keeldumise dokumendid, samuti andmete registrist kustutamise või registreerimisest keeldumise korral ettevõtjatele edastatud motiveeritud teateid.

  (3) Esemekogu sisaldab:
  1) valmistajate ja sissevedajate nimemärgiste metallplaatidele kantud näidis- ja võrdlusjäljendeid;
[RT I 2008, 41, 237 - jõust. 21.09.2008]
  2) [Kehtetu – RT I 2008, 41, 237 - jõust. 21.09.2008]

§ 7.  Registrisse kantud andmete kaitse

  (1) Registri volitatud töötleja peab organisatsiooniliste ja tehniliste meetmetega tagama registri andmete tervikluse ja autentsuse, samuti andmekogu pidamise ja selles sisalduvate andmete töötlemise, kaitse, säilimise ning arhiveerimise.

  (2) Registriandmete turvaklass on:
  1) andmete konfidentsiaalsuse osas – S0;
  2) andmete tervikluse osas – T1;
  3) andmete käideldavuse osas – K1;
[RT I 2008, 41, 237 - jõust. 21.09.2008]

  (3) Registri turbeaste on K1T1S0 (L).
[RT I 2008, 41, 237 - jõust. 21.09.2008]

§ 8.  Registriandmete õiguslik režiim

  Registriandmetel on õiguslik tähendus «Väärismetalltoodete seaduses» sätestatud ulatuses.

3. peatükk ANDMETE KANDMINE REGISTRISSE JA JUURDEPÄÄS REGISTRI ANDMETELE 

§ 9.  Andmete esitaja

  Registrile esitavad andmeid:
  1) valmistaja;
  2) sissevedaja.

§ 10.  Alusdokumendid

  (1) Registrikande tegemise aluseks olevad dokumendid on:
  1) nimemärgise registreerimise avaldus;
  2) nimemärgise suurendatud kujutis paberkandjal mõõtkavas 20:1;
  3) [Kehtetu – RT I 2008, 41, 237 - jõust. 21.09.2008]
  4) sisseveetavate väärismetalltoodete valmistaja nimemärgise suurendatud kujutis paberkandjal mõõtkavas 20:1;
  5) dokument, mis tõendab, et sisseveetavate väärismetalltoodete valmistaja on nõus oma nimemärgise registrisse kandmisega sissevedaja nimemärgisena;
[RT I 2008, 41, 237 - jõust. 21.09.2008]
  6) registriandmetes muudatuse või paranduse tegemise kohta käivad dokumendid (ettevõtja avaldus muudatuse tegemiseks, selle registri väljavõte, kus ettevõtja on registreeritud, valla- või linnavalitsuse või tema poolt volitatud valla- või linnavalitsuse asutuse või valla- või linnavalitsuse struktuuriüksuse (edaspidi valla- või linnavalitsus) teade, muu registriandmetes muudatuse või paranduse tegemise kohta käiv dokument).

  (2) Nimemärgise registreerimise avalduses peavad sisalduma järgmised andmed:
  1) ettevõtja nimi, registrikood ja vastava registri nimi;
  2) ettevõtja aadress ja muud kontaktandmed (telefon, faks, e-posti aadress);
  3) taotluse selgelt sõnastatud sisu: ära näidata, kas ettevõtja taotleb oma nimemärgise registreerimist väärismetalltoodete valmistajana või sissevedajana või mõlema nimetatud tegevusalaga tegelejana;
  4) taotluse esitamise kuupäev ja allkiri;
  5) taotluse allkirjastanud isiku nimi, ametinimetus ja kontaktandmed.

  (3) [Kehtetu – RT I 2008, 41, 237 - jõust. 21.09.2008]

§ 11.  Andmete registrisse kandmine

  (1) Registri volitatud töötleja teeb registrikande ettevõtja poolt esitatud registreerimistaotluse alusel tingimusel, et:
  1) nimemärgise registreerimise avaldus on nõuetekohane;
  2) registreerimistaotluse esitanud ettevõtja nimemärgise kavand on selgesti eristatav teistest registrisse kantud nimemärgistest;
  3) registreerimistaotluse esitanud ettevõtja on tasunud riigilõivu ja
  4) on esitatud nimemärgise näidisjäljendid, mis on kantud metallplaadile käesoleva määruse §-s 12 nimetatud tunnustel.
[RT I 2008, 41, 237 - jõust. 21.09.2008]

  (2) Registreerimistaotluse vastavuse korral käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud nõuetele edastab registri volitatud töötleja viie tööpäeva jooksul taotluse saamisest arvates sellekohase teate posti teel või elektrooniliselt registreerimistaotluse esitanud ettevõtjale ja annab vähemalt ühekuulise tähtaja nimemärgise näidisjäljendite esitamiseks. Kui registreerimistaotlus ei vasta lõike 1 punktis 1 või 2 nimetatud nõuetele, määrab registri volitatud töötleja ettevõtjale puuduste kõrvaldamiseks vähemalt kahenädalase tähtaja.

  (3) Kui riigilõiv on tasutud, tehakse registrikanne kahe tööpäeva jooksul käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 4 nimetatud näidisjäljendite saamisest arvates.

  (4) Registrikande tegemisel antakse nimemärgisele kordumatu registreerimisnumber.

  (5) Registrikande tegemisel kannab registri volitatud töötleja pädev töötaja digitaalsele töötlemisele kuuluvad registrisse kantavad andmed digitaalsesse andmebaasi.

  (6) Pärast registriandmete töötlemist avab registri volitatud töötleja pädev töötaja registritoimiku, kuhu paigutab nimemärgise registrisse kandmise alusdokumendid ja märgib registreerimise kuupäeva ning numbri.

  (7) [Kehtetu – RT I 2008, 41, 237 - jõust. 21.09.2008]

  (8) Registri volitatud töötleja edastab ettevõtjale nimemärgise registreerimise teate posti teel või elektrooniliselt hiljemalt registrikande tegemise päevale järgneval tööpäeval.
[RT I 2008, 41, 237 - jõust. 21.09.2008]

§ 12.  Andmete registrisse üleandmise kord

  (1) Registrikande alusdokumendid esitatakse registrile kirjalikult kas paberkandjal või elektrooniliselt digitaalallkirjastatult.
[RT I 2008, 41, 237 - jõust. 21.09.2008]

  (2) Nimemärgise näidis- ja võrdlusjäljendid esitatakse registrile ristkülikukujulistel valgevasest metallplaatidel mõõtmetega 25×50 mm, millele on graveeritud ettevõtja nimi ja kuhu nimemärgis on kantud kolme erineva löögitugevusega: tugevalt, keskmiselt ja nõrgalt.
[RT I 2008, 41, 237 - jõust. 21.09.2008]

  (3) Registrisse kantud nimemärgise võrdlusjäljendid, mis on kantud metallplaadile käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud tunnustel, tuleb esitada registrile üks kord kalendriaastas, kuid mitte hiljem kui 31. märtsil.
[RT I 2008, 41, 237 - jõust. 21.09.2008]

§ 13.  Registreerimisest keeldumine

  (1) Registri volitatud töötleja keeldub nimemärgise registreerimisest, kui:
  1) nimemärgise registreerimise avaldus ei ole nõuetekohane ja selles puuduste kõrvaldamiseks määratud tähtaeg on möödunud;
  2) registreerimistaotluse esitanud ettevõtja nimemärgise kavand on identne või äravahetamiseni sarnane registrisse juba kantud nimemärgisega ja selle puuduse kõrvaldamiseks määratud tähtaeg on möödunud;
  3) registreerimistaotluse esitanud ettevõtja ei ole tasunud riigilõivu;
  4) registreerimistaotluse esitanud ettevõtja ei ole talle antud tähtaja jooksul esitanud oma nimemärgise näidisjäljendeid.

  (2) Registreerimisest keeldumise otsus ja selle tegemise aluseks olevad dokumendid säilitatakse selleks moodustatud registritoimikus.

  (3) Motiveeritud teade registreerimisest keeldumise kohta edastatakse registreerimistaotluse esitanud ettevõtjale posti teel või elektrooniliselt hiljemalt registreerimisest keeldumise otsuse tegemise päevale järgneval tööpäeval.

§ 14.  Registrisse kantud andmete muutmine ja ebaõigete andmete parandamine

  (1) Registrisse kantud andmete muutmise korral kantakse andmete muudatus registrisse vastavalt käesolevas määruses andmete registrisse kandmisele kehtestatud nõuetele.

(2) Registri digitaalses andmebaasis ebaõigete andmete, mis ei vasta alusdokumentides esitatud andmetele, avastamise korral parandab registri volitatud töötleja need viivitamata, kuid mitte hiljem kui 5 tööpäeva jooksul nendest teadasaamise päevast arvates.

  (3) Registri andmebaasis vormi-, keele- ja trükivigade avastamisel parandab need registri volitatud töötleja.

(4) Registriandmetes paranduse tegemisel märgitakse paranduse tegemise põhjus, paranduse tegemise aeg ja paranduse teinud isiku andmed.
[RT I 2008, 41, 236 - jõust. 21.09.2008]

§ 15.  Registriandmete kustutamine

  (1) Registri volitatud töötleja kustutab registriandmed:
  1) selle ettevõtja taotluse alusel, kelle nimemärgis on registrisse kantud;
  2) registri vastutava töötleja otsuse alusel, kui ilmneb, et ettevõtja, kelle nimemärgis on registrisse kantud, on oma registreerimistaotluses esitanud andmeid, mis ei vasta tegelikkusele ja millel on registrikande tegemisel oluline tähtsus;
  3) valla- või linnavalitsuse teate alusel, millest ilmneb, et valmistaja või sissevedaja majandustegevuse registri registreeringuandmetest on märge väärismetalltoodete valmistamise või sisseveo kohta kustutatud.

  (2) Registriandmete kustutamise korral paneb registri pädev töötaja registriandmete kustutamise aluseks olnud dokumendid registritoimikusse ja arhiveerib selle.

  (3) Motiveeritud teade registriandmete kustutamise kohta edastatakse ettevõtjale, kelle nimemärgis oli registrisse kantud, ja valla- või linnavalitsusele posti teel või elektrooniliselt hiljemalt registriandmete kustutamise päevale järgneval tööpäeval.

  (4) Registri volitatud töötleja säilitab registrist kustutatud nimemärgiste kohta käinud andmed digitaalses andmebaasis märkega «Registrist kustutatud» kolme aasta jooksul registriandmete kustutamise päevast arvates. Pärast seda tähtaega kustutatud registriandmetele registri volitatud töötleja veebilehelt juurdepääsu ei ole.

§ 16.  Registriandmete arhiveerimine

  (1) Arhiveeritakse registri koosseisu kuuluvaid digitaalseid ja paberkandjal andmeid, samuti esemeid.

  (2) Arhiveeritakse need andmed ja esemed, millele on juurdepääs suletud ettevõtja registrist kustutamise tõttu, ja muud aktuaalsuse kaotanud andmed. Arhiveerimine toimub üks kord aastas.

  (3) Arhivaale säilitatakse 15 aastat.

§ 17.  Registrist andmete väljastamise kord

  (1) Registrist väljastatakse andmeid paberkandjal.

  (2) Registrist väljastatakse andmeid füüsilistele ja juriidilistele isikutele, valla- või linnavalitsustele ning riigiasutustele.

  (3) Registri volitatud töötleja väljastab registri väljavõtteid kirjaliku avalduse alusel. Avalduses peab olema näidatud isik, kes andmeid soovib, soovitud andmete hulk ja koosseis ning nende kasutamise otstarve. Väljavõte kinnitatakse registri volitatud töötleja pädeva töötaja allkirja ja volitatud töötleja pitseriga.

  (4) Registri volitatud töötleja pädev töötaja kannab registritoimikusse ametlikku väljavõtet taotlenud isiku nime ja väljavõtte tegemise aja.

  (5) Registriandmed väljastatakse tasuta.

§ 18.  Juurdepääs registriandmetele

  (1) Registrisse kantud andmed on avalikud.

  (2) «Nimemärgiste riikliku registri» andmed avalikustatakse registri volitatud töötleja veebilehel.

4. peatükk JÄRELEVALVE, REGISTRI PIDAMISE FINANTSEERIMINE JA REGISTRI LIKVIDEERIMINE 

§ 19.  Registri pidamise üle järelevalvet teostama õigustatud isikud

  Järelevalvet registri pidamise seaduslikkuse üle teostavad oma pädevuse piires registri vastutav töötleja, «Avaliku teabe seaduse» § 531 lõikes 1 nimetatud asutus ning Andmekaitse Inspektsioon.

  § 20. Järelevalve teostamise kord
[RT I 2008, 41, 237 - jõust. 21.09.2008]

  (1) Järelevalvet teostama volitatud isikul on õigus tutvuda registriandmete ja registri pidamise dokumentidega, siseneda ruumidesse, kus andmeid hoitakse, töödeldakse või kus asuvad töötlemiseks kasutatavad seadmed, saada teavet andmete registrist väljastamise ja kasutamise kohta, kontrollida registri pidamise vastavust seadustele ja muudele õigusaktidele.

  (2) Registri pidamisel tekkinud puuduste ilmnemisel on registri volitatud töötleja kohustatud likvideerima järelevalvet teostanud isiku ettekirjutuses kajastatud puudused tema poolt määratud tähtajaks.

§ 21.  Registri pidamise finantseerimise kord

  Registri pidamist finantseeritakse riigieelarvest registri vastutava töötleja eelarve kaudu.

§ 22.  Registri likvideerimise kord

  Registri likvideerimise otsustab Vabariigi Valitsus. Registri likvideerimine toimub kooskõlas «Arhiiviseaduse» nõuetega.
[RT I 2008, 41, 237 - jõust. 21.09.2008]

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 23.  Üleminekusätted

  (1) Valmistaja nimemärgis, mis oli «Väärismetalltoodete proovi seaduse» § 8 lõike 1 kohaselt registreeritud Eesti Proovikojas, kantakse registrisse ainult vastava valmistaja poolt esitatud registreerimistaotluse alusel. Eesti Proovikojas registreeritud nimemärgise kandmine registrisse on riigilõivuvaba.

  (2) «Väärismetalltoodete proovi seaduse» § 8 lõike 1 kohaselt Eesti Proovikojas registreeritud nimemärgiste metallplaatidele kantud näidis- ja võrdlusjäljendid antakse üle registri volitatud töötlejale, kes säilitab need registri esemete arhiivis.
[RT I 2008, 41, 237 - jõust. 21.09.2008]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json