Teksti suurus:

Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.09.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:20.08.2010
Avaldamismärge:RTL 2008, 78, 1098

Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord

Vastu võetud 17.09.2008 nr 53

Määrus kehtestatakse «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» § 592 lõike 2 punktide 1 ja 2 alusel ning kooskõlas § 663 lõigetega 1 ja 2.

§ 1. Määruse reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning dokumentide säilitamise tingimused ja kord.

§ 2. Tervise infosüsteemi edastatavad dokumendid

(1) Tervise infosüsteemi edastatakse andmed patsiendile osutatud tervishoiuteenuse kohta ning tervishoiu juhtimiseks, sealhulgas seaduse alusel asutatud tervislikku seisundit kajastavate registrite pidamiseks.

(2) Patsiendile osutatud tervishoiuteenuse kohta edastatakse tervise infosüsteemi järgmised dokumendid (edaspidi nimetatud dokumendid):
1) ambulatoorne epikriis;
2) statsionaarne epikriis;
3) saatekiri;
4) saatekirja vastus;
5) ambulatoorse haigusjuhtumi avamise teatis;
6) statsionaarse haigusjuhtumi avamise teatis;
7) ambulatoorse haigusjuhtumi lõpetamise teatis;
8) statsionaarse haigusjuhtumi lõpetamise teatis.

§ 3. Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud

(1) Ambulatoorse epikriisi andmekoosseis on toodud määruse lisas 1.

(2) Statsionaarse epikriisi andmekoosseis on toodud määruse lisas 2.

(3) Saatekirja andmekoosseis on toodud määruse lisas 3.

(4) Saatekirja vastuse andmekoosseis on toodud määruse lisas 4.

(5) Ambulatoorse haigusjuhtumi avamise teatise andmekoosseis on toodud määruse lisas 5.

(6) Statsionaarse haigusjuhtumi avamise teatise andmekoosseis on toodud määruse lisas 6.

(7) Ambulatoorse haigusjuhtumi lõpetamise teatise andmekoosseis on toodud määruse lisas 7.

(8) Statsionaarse haigusjuhtumi lõpetamise teatise andmekoosseis on toodud määruse lisas 8.

§ 4. Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide säilitamise tingimused ja kord

Tervise infosüsteemis säilitatakse dokumente alalise tähtajaga.

§ 5. Määruse rakendamine

(1) Määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2009. a.

(2) Ambulatoorse epikriisi, ambulatoorse haigusjuhtumi avamise teatise ja ambulatoorse haigusjuhtumi lõpetamise teatise esitavad tervise infosüsteemi:
1) üldarstiabi osutajad alates 1. jaanuarist 2009. a ning
2) eriarstiabi osutajad hiljemalt 1. jaanuarist 2010. a.

(3) Statsionaarse epikriisi, statsionaarse haigusjuhtumi avamise teatise ja statsionaarse haigusjuhtumi lõpetamise teatise esitavad haiglad tervise infosüsteemi alates 1. jaanuarist 2009. a.

(4) Saatekirja esitavad tervishoiuteenuse osutajad tervise infosüsteemi alates 1. jaanuarist 2009. a ning saatekirja vastuse hiljemalt 1. jaanuarist 2010. a.

Minister Maret MARIPUU

Kantsler Riho TAPFER

Määruse lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 17.09.2008 resolutsioon 17-1/08-05788.

Lisa 13029751 Lisad

/otsingu_soovitused.json