Teksti suurus:

Sotsiaalministri 18. veebruari 2005. a määruse nr 30 "Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm" muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.09.2008
Avaldamismärge:RTL 2008, 78, 1099

Sotsiaalministri 18. veebruari 2005. a määruse nr 30 "Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm" muutmine

Vastu võetud 18.09.2008 nr 54

Määrus kehtestatakse «Ravimiseaduse» § 33 lõike 7 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 18. veebruari 2005. a määruses nr 30 «Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm» (RTL 2005, 23, 315; 2008, 61, 875) tehakse järgmised muudatused ja täiendused:

1) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Retsept kirjutatakse välja elektroonilisel kujul (edaspidi digiretsept) või paberkandjale (edaspidi paberretsept).»;

2) paragrahvi 2 lõiget 12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (12) Korduvretsepti väljakirjutamisel määratleb ravimi väljakirjutaja retsepti kordsuse. Paberretsepti väljastamisel täidab ravimi väljakirjutaja korduvretsepti eksemplari ja eemaldab täitmata jäetud lehe või lehed.»;

3) paragrahvi 2 lõiget 14 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (14) Digiretsepti väljakirjutamisel kinnitab retsepti väljakirjutanud isik retsepti põhjendatust ja õigusaktidele vastavust pärast seda, kui retseptikeskus on andnud info selle kohta, et esitatud andmed on korrektsed. Paberretseptil kinnitab retsepti väljakirjutanud isik seda oma allkirja ja isikliku pitsatiga igal retsepti lehel eraldi.»;

4) paragrahvi 4 lõike 1 punktis 8 lisatakse sõna «allkiri» järel tekst «(Paberretseptil)»;

5) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 11 järgmiselt:

« (11) Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikule retsepti väljakirjutamisel lisatakse retseptile lisaks lõikes 1 sätestatule järgmised andmed:
1) sünniaeg;
2) kindlustuskaitset tõendava dokumendi liik ja dokumendi kehtivuse lõpukuupäev.»;

6) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 21 järgmiselt:

« (21) Soodustusega väljakirjutatud digiretseptile, mis väljastatakse isikule, kes tõendab oma kindlustuskaitset teises Euroopa Liidu liikmesriigis § 2 lõikes 4 sätestatud dokumentide alusel, lisatakse retseptikeskuses lisaks lõikes 1 sätestatule järgmised andmed:
1) sünniaeg;
2) § 2 lõikes 4 sätestatud dokumendi liik;
3) § 2 lõikes 4 sätestatud dokumendi väljastanud asutuse kood;
4) § 2 lõikes 4 sätestatud dokumendi väljastanud asutuse riigi tähis;
5) Euroopa ravikindlustuskaardi number ja kehtivuse lõpukuupäev või Euroopa Liidu ravikindlustuskaardi asendussertifikaadi või § 2 lõikes 4 sätestatud vormikohase tõendi väljastamise, alguse ja lõppemise kuupäevad.»;

7) paragrahvi 4 lõikeid 6 ja 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Ravimi väljakirjutaja võib kasutada ravimpreparaadi nimetust juhul, kui ta peab põhjendatuks, et patsient vajab just nimetatud ravimpreparaati. Sel juhul määratleb ravimi väljakirjutaja selle retseptikeskuses mitteasendatavaks. Paberretseptil märgib retsepti väljakirjutaja lahtrisse 7 «mitte asendada». Põhjenduse ravimpreparaadi mitteasendamise põhjuste kohta kannab ravimi väljakirjutaja tervishoiuteenuse osutamist tõendavasse dokumenti.

(7) Ravimi väljakirjutaja peab patsienti teavitama ravimi asendamise võimalusest ja tingimustest ning mitte asendatavaks märkimise korral asendamise keelamisest ja selle põhjusest.»;

8) paragrahvi 4 lõike 9 viimast lauset muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Paberretseptil narkootilise ravimi väljakirjutamisel peab ravimi väljakirjutaja kirjutama omakäeliselt ravimi kasutamisjuhendi.»;

9) paragrahvi 5 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Ravimi väljakirjutaja on kohustatud retsepti välja kirjutama elektrooniliselt, välja arvatud juhul, kui retseptikeskust ei ole võimalik objektiivsetel põhjustel kasutada.

(2) Paberretsepte võib vormistada ainult nummerdatud retseptiplankidele, mille vormid on toodud määruse lisades 1 kuni 3. Paberretsept täidetakse loetavas käekirjas, kasutades mittekustuvat kirjutusvahendit, või prinditakse.

(3) Paberretsepti täitmisel arvuti ja printeri abil tuleb arvestada järgmiste nõuetega:
1) kogu nõutud teave peab olema paigutatud selleks retseptil ette nähtud lahtritesse;
2) retseptile ei tohi kanda teisi kui § 4 lõigetes 1 ja 3 nimetatud andmeid ega kasutada lühendeid;
3) tarkvaras tuleb kasutada ja välja trükkida ravimite toimeainete nimetused või ravimpreparaatide nimetused ainult täielikul kujul;
4) tarkvaras tuleb kasutada ja välja trükkida ravimvorm, toimeaine sisaldus ja ravimi koguhulk kujul, mis on identsed ravimi müügiloal toodud andmetega;
5) ravimi annustamise osas tuleb kirjutada ühekordne annus numbrina (näiteks «30 mg») ja kasutamissagedus sõnadena (näiteks «kaks korda ööpäevas») ning märkida vajalik ravimi koguhulk numbritena sulgudes (näiteks «(90 tabl)»).

(4) Retsepti väljakirjutamisel kasutatav tarkvara:
1) peab tagama, et ravimi nimetuse valikul või sisestamiseks kuvatakse esimesena ravimi toimeaine nimetus ja seejärel ravimpreparaatide nimetused tähestikulises järjekorras või vastavalt rakendatavatele soodusmääradele;
2) retsepti väljakirjutamisel kasutatav tarkvara ei tohi sisaldada mingeid viiteid ega linke kindla ravimpreparaadi eelistamiseks;
3) retsepti väljakirjutamisel kasutatav tarkvara peab tagama, et tarkvaraga töötamise ajal oleks välistatud ravimi reklaam või muul viisil ravimi väljakirjutaja mõjutamine.

(5) Paberretsept kinnitatakse ravimi väljakirjutaja allkirjaga ning väljakirjutaja nime ja koodi kajastava pitsati jäljendiga kõigil retsepti eksemplaridel. Digiretsepti väljakirjutamisel  kinnitatakse retsept ravimi väljakirjutaja poolt pärast seda, kui retseptikeskus on andnud info selle kohta, et esitatud andmed on korrektsed.

(6) Digiretsepti väljakirjutamise korral määratleb isik, kellele retsept välja kirjutatakse, ravimi väljaostja järgmiselt:
1) isik ise;
2) nimeliselt määratletud kolmas isik;
3) määratlemata väljaostja.»;

10) paragrahvi 6 lõike 10 punkti 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« «5) ravimi väljastamise kuupäev, paberretsepti väljastaja allkiri.»;

11) paragrahvi 6 lõiget 17 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (17) Kõigil juhtudel, kui ravimi õigeks väljastamiseks on olnud vajalik võtta ühendust ravimit väljakirjutanud isikuga ja temalt saadud teabe alusel on tehtud muudatusi väljastatava ravimpreparaadi, väljastatava koguse või muude ravimi väljastamist puudutavate asjaolude suhtes, tuleb ravimi väljastajal edastada vastav info retseptikeskusesse. Paberretseptil kannab ravimi väljastaja vastava teabe retsepti pöördele ning kinnitab seda oma nime ja allkirjaga. Narkootilise ja psühhotroopse ravimi väljastatavat kogust ei tohi ravimi väljastaja suurendada.»;

12) paragrahvi 6 lõiget 18 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (18) Ravimi väljastajal on õigus teha kehtivale paberretseptile parandusi juhul, kui retsepti väljakirjutanud isiku poolt retseptile kantud andmed soodustuse määra kohta on muutunud ebaõigeks seoses õigusaktide muutmisega või on vastuolus kehtivate õigusaktidega. Retsepti parandamise ja selle alusel ravimi väljastamise eest vastutab paranduste tegija, kes peab tehtud parandused kinnitama retsepti pöördel oma nime ja allkirjaga. Paberretsepti andmete sisestamisel retseptikeskusesse tuleb tehtud parandused märkida ka retseptikeskuses.»;

13) paragrahvi 6 lõike 20 teine lause tunnistatakse kehtetuks;

14) paragrahvi 9 lõiget 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (7) Soodustingimustel väljastatud ravimi paberretsepte tuleb pärast ravimi väljastamist säilitada apteegis väljastamiskuupäevade järjekorras kuni üleandmiseni haigekassale. Haigekassale läbi retseptikeskuse edastatud andmed peavad ühtima paberretseptide andmetega.»;

15) paragrahvi 9 lõiget 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (8) Haigekassa säilitab talle üle antud paberretsepte kolm aastat. Apteegi kirjalikul nõudmisel väljastab haigekassa apteegi retsepti kinnitatud koopia.»;

16) paragrahvi 10 täiendatakse lõigetega 4 ja 5 järgmises sõnastuses:

« (4) Kuni «Ravikindlustuse seaduse» (RT I 2002, 62, 377; 2007, 24, 127) 1. septembrini 2008 kehtiva redaktsiooni § 46 lg 2 alusel sõlmitud lepingu kehtivuse lõpuni, kuid mitte hiljem kui 1. septembrini 2009, loetakse «Ravimiseaduse» § 81 lõigetes 5 ja 11 sisalduv apteegiteenuse osutaja kohustus täidetuks, kui apteegiteenuse osutaja on soodustingimustel väljastatud ravimi paberretsepti andnud üle ja sellel olevad andmed elektroonilisel kujul edastanud Eesti Haigekassale.

(5) Kui retseptikeskust ei ole võimalik objektiivsetel põhjustel kasutada, loetakse kuni 1. septembrini 2009 «Ravimiseaduse» § 81 lõigetes 5 ja 11 sisalduv apteegiteenuse osutaja kohustus täidetuks, kui apteegiteenuse osutaja on säilitanud lõikes 4 nimetamata ravimi paberretsepti apteegis käesoleva määrusega kehtestatud korras.».

§ 2. Määrust rakendatakse alates 1. septembrist 2008. a.

Minister Maret MARIPUU

Kantsler Riho TAPFER

/otsingu_soovitused.json